104104PLANT BIOLOGY LABORATORY
ปฏิบัติการชีววิทยาพืช
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ชีววิทยา
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 104103 หรือ
CO 104103 หรือ
104103 หรือ
CO 104103
รายวิชาต่อเนื่อง:302211, 302213, 302213, 312211, 322211, 332211
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์13:00-16:00F2F2L30300W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.หนูเดือน เมืองแสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ วัฒฐานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
สอบประจำภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2101
หมายเหตุ: สอบกลางภาควันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น.
  02 ศุกร์13:00-16:00F2F2L301911W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.หนูเดือน เมืองแสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ วัฒฐานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
สอบประจำภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2101
หมายเหตุ: สอบกลางภาควันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น.
  03 ศุกร์13:00-16:00F2F2L301911W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.หนูเดือน เมืองแสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ วัฒฐานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
สอบประจำภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2101
หมายเหตุ: สอบกลางภาควันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น.
  04 ศุกร์13:00-16:00F2F2L30273W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.หนูเดือน เมืองแสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ วัฒฐานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
สอบประจำภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2101
หมายเหตุ: สอบกลางภาควันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น.
Course Description
การทดลองต่างๆ ทางชีววิทยาพืชเสริมประกอบความรู้ ในวิชาชีววิทยาพืชหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.