104102PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ชีววิทยา
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 104101 หรือ
CO 104101 หรือ
104175 หรือ
CO 104175
รายวิชาต่อเนื่อง:104103, 104103, 104105, 104108(#), 104201, 104203, 104325, 104325, 104326, 104327, 108101, 108201, 108205, 109203, 110101, 110206, 111101, 301113, 301222, 302343, 312251
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:00F2F2L30300W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์

สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5202 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
  02 อังคาร09:00-12:00F2F2L30300W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5202 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5203 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
  03 อังคาร09:00-12:00F2F2L30282W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5202 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5203 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
  04 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชา เพราะไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561
  05 อังคาร13:00-16:00F2F2L30300W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์


สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
  06 อังคาร13:00-16:00F2F2L30282W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์


สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
  07 อังคาร13:00-16:00F2F2L30300W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์


สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
  08 อังคาร13:00-16:00F2F2L30300W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์


สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
  09 พุธ09:00-12:00F2F2L30300W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์


สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
  10 พุธ09:00-12:00F2F2L30300W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์


สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
  11 พุธ09:00-12:00F2F2L301416W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
  12 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชา เพราะไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561
  13 พุธ13:00-16:00F2F2L30300W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5202 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
  14 พุธ13:00-16:00F2F2L30291W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5202 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
  15 พุธ13:00-16:00F2F2L30300W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์


สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5202 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
  16 พุธ13:00-16:00F2F2L301812W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์

สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
  17 พฤหัสบดี13:00-16:00F2F2L30300W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์


สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5203 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
  18 พฤหัสบดี13:00-16:00F2F2L30300W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์


สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5203 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
  19 พฤหัสบดี13:00-16:00F2F2L30282W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์


สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5203 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
  20 พฤหัสบดี13:00-16:00F2F2L30624W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: FOR INTERNATIONAL PROGRAM
  21 ศุกร์09:00-12:00F2F2L30300W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์

สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
  22 ศุกร์09:00-12:00F2F2L30300W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์

สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
  23 ศุกร์09:00-12:00F2F2L30300W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์

สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
  24 ศุกร์09:00-12:00F2F2L30300W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์

สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 21 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
Course Description
การทดลองต่างๆ ทางชีววิทยา เพื่อเสริมประกอบ ความรู้ในวิชาหลักชีววิทยาหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.