102205ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, เคมี
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 102204 หรือ
CO 102204
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาต่อเนื่อง:305323, 305421, 315323, 325322, 335322, 617427, 617438
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:00F2-212F2L30273W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย ประยูรโภคราช
สอบกลางภาค: 24 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร B2 ห้อง B5201
สอบประจำภาค: 18 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1113
18 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1139
หมายเหตุ: เริ่มเรียนสัปดาห์ที่ 2 ซื้อเอกสารที่บรรณสารฯ
  02 พุธ13:00-16:00F2-212F2C30300W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย ประยูรโภคราช
นางสาวกัลยาณี กาจสันเทียะ
สอบกลางภาค: 24 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร B2 ห้อง B5201
สอบประจำภาค: 18 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1113
18 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1139
หมายเหตุ: เริ่มเรียนสัปดาห์ที่ 2 ซื้อเอกสารที่บรรณสารฯ
  03 พฤหัสบดี09:00-12:00F2-212F2L301911W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย ประยูรโภคราช
สอบกลางภาค: 24 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร B2 ห้อง B5201
สอบประจำภาค: 18 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1113
18 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1139
หมายเหตุ: เริ่มเรียนสัปดาห์ที่ 2 ซื้อเอกสารที่บรรณสารฯ
Course Description
ปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางทฤษฏีหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.