102203PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, เคมี
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 102202 หรือ
CO 102202 หรือ
102212 หรือ
CO 102212
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:00F2-211F2C30300W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุธีรากุล
สอบกลางภาค: 18 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B ห้อง B1208
สอบประจำภาค: 5 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1208
  02 อังคาร13:00-16:00F2-211F2L32320W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุธีรากุล
นายสุริยา ดวงมณี
สอบกลางภาค: 18 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B ห้อง B1208
สอบประจำภาค: 5 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1208
  03 พุธ13:00-16:00F2-211F2L30237W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุธีรากุล
สอบกลางภาค: 18 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B ห้อง B1208
สอบประจำภาค: 5 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1208
  04 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุธีรากุล
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชา เพราะไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561
  05 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุธีรากุล
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชา เพราะไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561
Course Description
การทดลองที่สนับสนุนทฤษฎีในวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.