102104CHEMISTRY LABORATORY II
ปฏิบัติการเคมี 2
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, เคมี
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 102103 หรือ
CO 102103 หรือ
102113 หรือ
CO 102113 หรือ
102103 หรือ
CO 102103
รายวิชาต่อเนื่อง:302473, 302473, 302473, 432203, 432203, 432203, 503203, 503203, 503203
รายวิชาเทียบเท่า:102104, 102114
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-16:00F2-111F2C30264W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ
สอบกลางภาค: 27 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1113
สอบประจำภาค: 18 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B ห้อง B1113
หมายเหตุ: เริ่มเรียนสัปดาห์ที่ 2
  02 พุธ13:00-16:00F2-112F2C301515M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ
อาจารย์ ดร.กมลวัช งามเชื้อ
สอบกลางภาค: 27 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1113
สอบประจำภาค: 18 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B ห้อง B1113
หมายเหตุ: เริ่มเรียนสัปดาห์ที่ 2
Course Description
การทดลองเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาในเคมี 2หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.