102102CHEMISTRY LABORATORY I
ปฏิบัติการเคมี 1
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, เคมี
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CO 102101 หรือ
102101 หรือ
CO 102101 หรือ
102101
รายวิชาต่อเนื่อง:302243, 302243, 302243, 302245, 302245, 302245
รายวิชาเทียบเท่า:102112, 102102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:00F2-111F2L30228W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ปิยะนุช ปิ่นอยู่
อาจารย์ ดร.กมลวัช งามเชื้อ
สอบกลางภาค: 3 ก.ย. 2562 เวลา 12:00 - 13:00 อาคาร B ห้อง B1138
สอบประจำภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
  02 พุธ09:00-12:00F2-112F2L301911W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.กมลวัช งามเชื้อ
อาจารย์ ดร.ปิยะนุช ปิ่นอยู่
สอบกลางภาค: 3 ก.ย. 2562 เวลา 12:00 - 13:00 อาคาร B ห้อง B1138
สอบประจำภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
  03 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์:
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดเนื่องจากไม่มีนศ.ลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
Course Description
การทดลองเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาในเคมี 1หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.