214222ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลขั้นสูง
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 214201
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ10:00-12:00B1215BC50050M    
  พฤหัสบดี13:00-15:00Lab Com9:cadcamIF5L      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์
สอบกลางภาค: 27 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง N
สอบประจำภาค: 17 ก.พ. 2563 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง N
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  02 พุธ10:00-12:00B1215BC50050M    
  พฤหัสบดี13:00-15:00Lab Com10:cad IIF6L      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์
สอบกลางภาค: 27 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง N
สอบประจำภาค: 17 ก.พ. 2563 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง N
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  03 พุธ10:00-12:00B1215BC50050M    
  พฤหัสบดี13:00-15:00Lab Com11:cadIIIF6L      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์
สอบกลางภาค: 27 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง N
สอบประจำภาค: 17 ก.พ. 2563 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง N
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.