214302COMPUTER SERVICES
การบริการคอมพิวเตอร์
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:00Lab Com12:F7COM2F7C55541M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร
นางสาววฏ กาญจนพฤฒิพงศ์
สอบประจำภาค: 10 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1113
10 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1115
10 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1117
10 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1209
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เรียนเพิ่มเติมทุกวันจันทร์ เวลา 10-12 น. ห้อง B2104
  02 จันทร์09:00-12:00Lab Com13:F7COM3F7C55469M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร
นางสาวฐศุภรดา วิเชียรธปภา
สอบประจำภาค: 10 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1113
10 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1115
10 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1117
10 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1209
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เรียนเพิ่มเติมทุกวันจันทร์ เวลา 10-12 น. ห้อง B2104
  03 จันทร์09:00-12:00Lab Com10:cad IIF6C55550M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร
นายศศิษฎ์ วงศ์รู้คุณ
นางสาวปพิชญา แก่นสวรรค์
สอบประจำภาค: 10 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1113
10 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1115
10 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1117
10 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1209
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เรียนเพิ่มเติมทุกวันจันทร์ เวลา 10-12 น. ห้อง B2104
  04 จันทร์09:00-12:00Lab Com11:cadIIIF6C55541M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร
นางสาวกริยา กลิ่นจันทร์แดง
นางสาวปวันรัตน์ สุระแสงประเสริฐ
สอบประจำภาค: 10 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1113
10 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1115
10 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1117
10 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1209
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เรียนเพิ่มเติมทุกวันจันทร์ เวลา 10-12 น. ห้อง B2104
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.