104172BIOLOGY LABORATORY I
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ชีววิทยา
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 104171 หรือ
CO 104171
รายวิชาต่อเนื่อง:104105, 104173, 104325, 104326, 104327, 108201
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-12:00F2F2C30300W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
สอบกลางภาค: 18 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1209
สอบประจำภาค: 7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1208
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  02 พฤหัสบดี09:00-12:00F2F2C30300W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
สอบกลางภาค: 18 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1209
สอบประจำภาค: 7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1208
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  03 พฤหัสบดี09:00-12:00F2F2C301713W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
สอบกลางภาค: 18 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1209
สอบประจำภาค: 7 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1208
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  04 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชา เพราะไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.