531307CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
ปฏิบัติการโลหการเคมี
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโลหการ
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 531306 หรือ
CO 531306
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:00F6F6L25250M    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พรวสา วงศ์ปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงบ คำค้อ
อาจารย์ ดร.ปัญญา บัวฮมบุรา
นายเปี่ยมศักดิ์ เหล่าเคน
นายธนพล จันดาเขียว
นายอนุทัย คะเรรัมย์
นางสาวณัฐธิชา มาอุด
สอบประจำภาค: 12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1125
  02 ศุกร์12:00-15:00F6F6L25223M    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พรวสา วงศ์ปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงบ คำค้อ
อาจารย์ ดร.ปัญญา บัวฮมบุรา
นายเปี่ยมศักดิ์ เหล่าเคน
นายธนพล จันดาเขียว
นายอนุทัย คะเรรัมย์
นางสาวณัฐธิชา มาอุด
สอบประจำภาค: 12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1125
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.