531305METAL FORMING LABORATORY
ปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะ
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโลหการ
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 531304 หรือ
CO 531304
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:00F6F6L30255M    
  อังคาร13:00-16:00Lab_Com5B2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต มิตรสมหวัง
นายโอภาส ไทยดี
นายจิรวัฒน์ ด่านทองหลาง
นายวิชาญ วีรชัยสุนทร
นายสงคราม ยาวประภาษ
สอบประจำภาค:
  02 พุธ17:00-20:00F6F6L30282W    
  พุธ17:00-20:00Lab Com9:cadcamIF5C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต มิตรสมหวัง
นายโอภาส ไทยดี
นายจิรวัฒน์ ด่านทองหลาง
นายวิชาญ วีรชัยสุนทร
นายสงคราม ยาวประภาษ
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.