536306COMPUTER-AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์สำหรับวิศวกรรมยานยนต์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมยานยนต์
หน่วยกิต2 (1-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 536301
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์13:00-17:00Lab Com10:cad IIF6C501337W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
นายธงไชย ลีทา
สอบประจำภาค: 13 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร F6 ห้อง Lab Com10:cad II
  02 ศุกร์08:00-12:00Lab Com10:cad IIF6C330W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
นายธงไชย ลีทา
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี3-2-1
สอบประจำภาค: 13 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร F6 ห้อง Lab Com10:cad II
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.