525206ENGINEERING GRAPHICS II
การเขียนแบบวิศวกรรม 2
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต2 (1-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 525101
รายวิชาต่อเนื่อง:521343, 528309, 528319, 528320, 528401, 528411, 528412, 530203
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-17:00Lab Com11:cadIIIF6C401030W    
อาจารย์: อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
นายชัชพล สุขตะ
สอบประจำภาค: 9 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง Lab_Com5
9 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง Lab_Com6
9 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง Lab_Com7
  02 อังคาร13:00-17:00Lab Com10:cad IIF6C40346W    
อาจารย์: อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
นายพชร ว่องไพศาลกิจ
สอบประจำภาค: 9 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง Lab_Com5
9 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง Lab_Com6
9 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง Lab_Com7
  03 พุธ13:00-17:00Lab Com10:cad IIF6C000W   CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
  04 พุธ13:00-17:00Lab Com9:cadcamIF5C000W   CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
  05 พุธ13:00-17:00Lab_Com8B2C402713W    
อาจารย์: อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
นายพชร ว่องไพศาลกิจ
สอบประจำภาค: 9 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง Lab_Com5
9 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง Lab_Com6
9 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง Lab_Com7
  06 อังคาร13:00-17:00Lab Com9:cadcamIF5C40337W    
อาจารย์: อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
นายชัยฤกษ์ เชื้อประสาท
สอบประจำภาค: 9 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง Lab_Com5
9 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง Lab_Com6
9 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง Lab_Com7
  07 จันทร์13:00-17:00Lab Com10:cad IIF6C40832W    
อาจารย์: อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
นายชัยฤกษ์ เชื้อประสาท
สอบประจำภาค: 9 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง Lab_Com5
9 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง Lab_Com6
9 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง Lab_Com7
  08 พุธ13:00-17:00Lab_Com2BC402812W    
อาจารย์: อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
นายชัยฤกษ์ เชื้อประสาท
สอบประจำภาค: 9 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง Lab_Com5
9 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง Lab_Com6
9 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง Lab_Com7
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.