525206ENGINEERING GRAPHICS II
การเขียนแบบวิศวกรรม 2
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต2 (1-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 525101
รายวิชาต่อเนื่อง:521343, 528309, 528319, 528320, 528401, 528411, 528412, 530203
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-17:00Lab_Com7B2C55514W    
อาจารย์: อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
นายพชร ว่องไพศาลกิจ
นายขจรศักดิ์ สีเมฆ
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี53-50-3
สอบกลางภาค: 26 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง Lab_Com1
สอบประจำภาค: 14 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง Lab_Com1
  02 จันทร์13:00-17:00Lab_Com6B2C55541W    
อาจารย์: อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
นายธงไชย ลีทา
นายศรานนท์ สาเมาะบาซา
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี53-51-2
สอบกลางภาค: 26 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง Lab_Com2
สอบประจำภาค: 14 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง Lab_Com2
  03 จันทร์13:00-17:00Lab_Com5B2C57570W    
อาจารย์: อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
นายทิวา สายประดิษฐ
นางสาวสุภาพร ศิริเล็ก
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี57-56-1
สอบกลางภาค: 26 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง Lab_Com3
สอบประจำภาค: 14 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง Lab_Com3
  04 พุธ13:00-17:00Lab Com9:cadcamIF5C57570W    
อาจารย์: อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
นายธงไชย ลีทา
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี51-51-0
สอบกลางภาค: 26 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง Lab_Com4
สอบประจำภาค: 14 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง Lab_Com4
  05 พุธ13:00-17:00Lab Com10:cad IIF6C58562W    
อาจารย์: อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
นายทิวา สายประดิษฐ
นายขจรศักดิ์ สีเมฆ
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี51-50-1
สอบกลางภาค: 26 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร F5 ห้อง Lab Com9:cadcamI
สอบประจำภาค: 14 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง Lab_Com5
  06 จันทร์13:00-17:00Lab_Com3BC56542W    
อาจารย์: อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
นายชัยฤกษ์ เชื้อประสาท
สอบกลางภาค: 26 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร F6 ห้อง Lab Com10:cad II
สอบประจำภาค: 14 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง Lab_Com6
  07 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์:
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนศ.ลงทะเบียน
  08 จันทร์08:00-12:00Lab Com9:cadcamIF5C50149W    
อาจารย์: อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
สอบกลางภาค: 26 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร F6 ห้อง Lab Com11:cadIII
สอบประจำภาค: 14 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร F6 ห้อง Lab Com11:cadIII
  09 อังคาร08:00-12:00Lab_Com7B2C503218W    
อาจารย์: อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
นายพชร ว่องไพศาลกิจ
สอบกลางภาค: 26 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร F6 ห้อง Lab Com11:cadIII
สอบประจำภาค: 14 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร F6 ห้อง Lab Com11:cadIII
  10 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์:
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนศ.ลงทะเบียน
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.