204204DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต4 (3-3-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:204230, 204239
รายวิชาเทียบเท่า:214201, 204204
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2559 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-16:00F9131F9C60582W    
  พฤหัสบดี09:00-12:00Lab Com12:F7COM2F7L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
นางสาวนิตยา โชติบุตร
นางสาวอธิษฐาน ทิพย์พงศ์ธรสอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2559 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1115 23 ธ.ค. 2559 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1117 23 ธ.ค. 2559 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1122 (Active L) 23 ธ.ค. 2559 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B2103
สอบประจำภาค: 14 ก.พ. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1116
14 ก.พ. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1211
14 ก.พ. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2102
  02 พุธ13:00-16:00F9131F9C60573W    
  พฤหัสบดี09:00-12:00Lab Com13:F7COM3F7L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
นางสาวฐศุภรดา วิเชียรธปภา
นางสาวสุภลักษณ์ สีสุกองสอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2559 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1115 23 ธ.ค. 2559 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1117 23 ธ.ค. 2559 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1122 (Active L) 23 ธ.ค. 2559 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B2103
สอบประจำภาค: 14 ก.พ. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1116
14 ก.พ. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1211
14 ก.พ. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2102
  03 พุธ13:00-16:00F9131F9C55541W    
  ศุกร์09:00-12:00Lab Com12:F7COM2F7L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
นางสาวฐศุภรดา วิเชียรธปภา
นางสาวจุฑารัตน์ รุ่งวารินทร์สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2559 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1115 23 ธ.ค. 2559 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1117 23 ธ.ค. 2559 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1122 (Active L) 23 ธ.ค. 2559 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B2103
สอบประจำภาค: 14 ก.พ. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1116
14 ก.พ. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1211
14 ก.พ. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2102
  04 พุธ13:00-16:00F9131F9C55541W    
  ศุกร์09:00-12:00Lab Com13:F7COM3F7L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
นางสาวลดาวัลย์ แย้มครวญ
นางสาวอธิษฐาน ทิพย์พงศ์ธรสอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2559 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1115 23 ธ.ค. 2559 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1117 23 ธ.ค. 2559 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1122 (Active L) 23 ธ.ค. 2559 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B2103
สอบประจำภาค: 14 ก.พ. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1116
14 ก.พ. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1211
14 ก.พ. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2102
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.