102116PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
ปฏิบัติการหลักเคมี
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, เคมี
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 102115 หรือ
CO 102115
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์09:00-12:00F2-116F2L30300W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ

สอบกลางภาค: 20 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 13:00 อาคาร B ห้อง B1209 20 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 13:00 อาคาร B ห้อง B2102
สอบประจำภาค: 31 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1120
31 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1121
31 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2103
หมายเหตุ: ให้นศ.ซื้อเอกสารที่อาคารบรรณสารฯ เท่านั้น หากนศ.ซื้อจากที่อื่นจะไม่สามารถใช้เรียนได้
  02 ศุกร์09:00-12:00F2-115F2L30282W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ
นายณัฐวุฒิ โอสระคู

สอบกลางภาค: 20 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 13:00 อาคาร B ห้อง B1209 20 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 13:00 อาคาร B ห้อง B2102
สอบประจำภาค: 31 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1120
31 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1121
31 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2103
หมายเหตุ: ให้นศ.ซื้อเอกสารที่อาคารบรรณสารฯ เท่านั้น หากนศ.ซื้อจากที่อื่นจะไม่สามารถใช้เรียนได้
  03 ศุกร์09:00-12:00F2-114F2L30300W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ
นายก้องหล้า หมื่นภูวงศ์

สอบกลางภาค: 20 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 13:00 อาคาร B ห้อง B1209 20 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 13:00 อาคาร B ห้อง B2102
สอบประจำภาค: 31 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1120
31 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1121
31 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2103
หมายเหตุ: ให้นศ.ซื้อเอกสารที่อาคารบรรณสารฯ เท่านั้น หากนศ.ซื้อจากที่อื่นจะไม่สามารถใช้เรียนได้
  04 ศุกร์09:00-12:00F2-113F2L30300W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ
นายเฉลิมพันธ์ เขียวคำอ้าย

สอบกลางภาค: 20 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 13:00 อาคาร B ห้อง B1209 20 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 13:00 อาคาร B ห้อง B2102
สอบประจำภาค: 31 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1120
31 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1121
31 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2103
หมายเหตุ: ให้นศ.ซื้อเอกสารที่อาคารบรรณสารฯ เท่านั้น หากนศ.ซื้อจากที่อื่นจะไม่สามารถใช้เรียนได้
  05 ศุกร์09:00-12:00F2-111F2L30300W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ
นางสาวสุดารัตน์ แทนพลกรัง

สอบกลางภาค: 20 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 13:00 อาคาร B ห้อง B1209 20 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 13:00 อาคาร B ห้อง B2102
สอบประจำภาค: 31 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1120
31 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1121
31 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2103
หมายเหตุ: ให้นศ.ซื้อเอกสารที่อาคารบรรณสารฯ เท่านั้น หากนศ.ซื้อจากที่อื่นจะไม่สามารถใช้เรียนได้
  06 ศุกร์09:00-12:00F2-112F2L30300W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ
นางสาวพันธกานต์ ยันต์ฉิมพลี

สอบกลางภาค: 20 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 13:00 อาคาร B ห้อง B1209 20 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 13:00 อาคาร B ห้อง B2102
สอบประจำภาค: 31 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1120
31 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1121
31 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2103
หมายเหตุ: ให้นศ.ซื้อเอกสารที่อาคารบรรณสารฯ เท่านั้น หากนศ.ซื้อจากที่อื่นจะไม่สามารถใช้เรียนได้
  07 ศุกร์09:00-12:00F2-215F2L301317W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ
นางสาวภัทราวรรณ ศรีภา

สอบกลางภาค: 20 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 13:00 อาคาร B ห้อง B1209 20 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 13:00 อาคาร B ห้อง B2102
สอบประจำภาค: 31 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1120
31 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1121
31 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2103
หมายเหตุ: ให้นศ.ซื้อเอกสารที่อาคารบรรณสารฯ เท่านั้น หากนศ.ซื้อจากที่อื่นจะไม่สามารถใช้เรียนได้
  08 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ
นายเกษทัย ปัญญาคม
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชา เพราะไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.