617212EPIDEMIOLOGY
วิทยาการระบาด
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:617213
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2558 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์09:00-12:00F9131F9C25020941W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา


สอบกลางภาค: 22 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1138 22 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1139 22 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B3104
สอบประจำภาค: 16 ก.พ. 2559 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
16 ก.พ. 2559 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.