105192PHYSICS LABORATORY II
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105102 และ 105191 หรือ
CO 105102 และ 105191
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาต่อเนื่อง:105291
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2559 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:00F10F10L50500W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ
รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายพรศักดิ์ พรมอ่อน
สอบประจำภาค: 20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
  02 อังคาร09:00-12:00F10F10L1771752W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ
นายนำโชค จิตรแจ้ง
นายศักดินันท์ แนวสุภาพ
นายอมร นันทกุลวงศ์
นายสมพงศ์ ปุงคานนท์
นางสาวจิราภรณ์ แสนแจ้
นายพิชาน วัชรินทรางกูร
นายเจษฎา แซ่เตี้ยว
นายสุระ สุคนนท์
สอบประจำภาค: 20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
  03 อังคาร13:00-16:00F10F10L1411401W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ
นายศักดินันท์ แนวสุภาพ
นางสาวขวัญตา ศิวะวงศ์เกษม
นางสาวจิดาภา ลมอ่อน
นางสาวพรทิพย์ ชัยบิล
นายคมสันต์ ลาพาแว
นายวิศิษฐ์ มั่งทัศน์
สอบประจำภาค: 20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
  04 อังคาร17:00-20:00F10F10L97970W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ
นายพิชาน วัชรินทรางกูร
นายนำโชค จิตรแจ้ง
นายอมร นันทกุลวงศ์
นายสมพงศ์ ปุงคานนท์
นายพรศักดิ์ พรมอ่อน
นายสุระ สุคนนท์
สอบประจำภาค: 20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
  05 พฤหัสบดี13:00-16:00F10F10L1141140W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ
นายคุณากร จันทร
นายอรรถพล ชอบงาน
นางสิริพร เทพารส
นายวันเฉลิม พูลสวัสดิ์
สอบประจำภาค: 20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
  06 ศุกร์09:00-12:00F10F10L1921911W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ
นายสมชาย สอนสุภาพ
นางสาวพรทิพย์ ชัยบิล
นายอัจฉริยศาสตร์ ผงษา
นายอาวดล เขจรรักษ์
นายวันเฉลิม พูลสวัสดิ์
นางสาวจิดาภา ลมอ่อน
นายคุณากร พละวงศ์
สอบประจำภาค: 20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
  07 ศุกร์13:00-16:00F10F10C77770W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ
นายอัจฉริยศาสตร์ ผงษา
นายคุณากร จันทร
นางสาวขวัญตา ศิวะวงศ์เกษม
สอบประจำภาค: 20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
Course Description
การทดลองต่างๆ ทางฟิสิกส์ที่สนับสนุนทฤษฏีในวิชา ฟิสิกส์ 1,2หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.