105191PHYSICS LABORATORY I
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105101 หรือ
CO 105101 หรือ
105101 หรือ
CO 105101 หรือ
105101 หรือ
CO 105101
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาต่อเนื่อง:105192, 105192
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:00F10F10L1921920W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายธีรวีร์ ธิวัฒน์วรานิกุล
นางสาวสุภาวี ชัยสิทธิ์
นายศักดินันท์ แนวสุภาพ
นายอาวดล เขจรรักษ์
นายอัจฉริยศาสตร์ ผงษา
นางสาวจิดาภา ลมอ่อน
นายเดชมงคล แก้วสุวรรณ์
นายภัทรพงศ์ นิจอภัย
สอบประจำภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
  02 อังคาร09:00-12:00F10F10L1921911W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายอมร นันทกุลวงศ์
นายธนพล เหมือนวาจา
นายอาวดล เขจรรักษ์
นายพิศิษฐ์ แพรวัฒนาไพศาล
นายเสถียรพงศ์ งามสมฤทธิ์
นายธีรวีร์ ธิวัฒน์วรานิกุล
นายศักดินันท์ แนวสุภาพ
สอบประจำภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1135
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1138
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1139
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1140
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
  03 อังคาร13:00-16:00F10F10L1081080W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายอักษรณรงค์ ฤทธิ์วิเศษ
นายอัจฉริยศาสตร์ ผงษา
นายอาวดล เขจรรักษ์
นายธีรวีร์ ธิวัฒน์วรานิกุล
นายภัทรพงศ์ นิจอภัย
สอบประจำภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
  04 พุธ13:00-16:00F10F10L1921920W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายนำโชค จิตรแจ้ง
นายอาวดล เขจรรักษ์
นายเสถียรพงศ์ งามสมฤทธิ์
นางสาวศิริรัชนี ธรรมสุวรรณ
นายณัฐภัทร ทักษิณสิทธิ์
นายณตะวัน แสงฉาย
นายเอกชัย จงเสรีเจริญ
นายเดชมงคล แก้วสุวรรณ์
สอบประจำภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1112
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1114
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1116
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1118
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1120
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1140
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1141
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
  05 พฤหัสบดี09:00-12:00F10F10L1921920W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นางสาวณัฐกฤตา นาก้อนทอง
นายพรศักดิ์ พรมอ่อน
นายศักดินันท์ แนวสุภาพ
นายพิชาน วัชรินทรางกูร
นายธนานุวัติ สุยุพร
นายธนพล เหมือนวาจา
นายพิศิษฐ์ แพรวัฒนาไพศาล
สอบประจำภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1140
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
  06 พฤหัสบดี13:00-16:00F10F10L1921911W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายนำโชค จิตรแจ้ง
นายอักษรณรงค์ ฤทธิ์วิเศษ
นางสาวพิศมัย กมลภา
นายสุระ สุคนนท์
นายอมรเทพ มนตรีอุปถัมภ์
นายวุฒิกร คำป้อง
นายณตะวัน แสงฉาย
สอบประจำภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
  07 ศุกร์09:00-12:00F10F10L1921920W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายอมร นันทกุลวงศ์
นางสาวจิดาภา ลมอ่อน
นายพรศักดิ์ พรมอ่อน
นายอัจฉริยศาสตร์ ผงษา
นายพิชาน วัชรินทรางกูร
นายสุระ สุคนนท์
นายอมรเทพ มนตรีอุปถัมภ์
นายวุฒิกร คำป้อง
สอบประจำภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1132
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
  08 ศุกร์13:00-16:00F10F10L1311301W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายเอกพล มนตรี
นายอัจฉริยศาสตร์ ผงษา
นายอักษรณรงค์ ฤทธิ์วิเศษ
นางสาวสุภาวี ชัยสิทธิ์
นายธนานุวัติ สุยุพร
นางสาวณัฐกฤตา นาก้อนทอง
สอบประจำภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1112
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1120
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1132
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1140
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1204
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
Course Description
การทดลองต่างๆ ทางฟิสิกส์ที่สนับสนุนทฤษฏีในวิชา ฟิสิกส์ 1,2หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.