105191PHYSICS LABORATORY I
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105101 หรือ
CO 105101 หรือ
105101 หรือ
CO 105101 หรือ
105101 หรือ
CO 105101
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาต่อเนื่อง:105192, 105192
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:00F10F10L1921920W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นางสาวสุภาวี ชัยสิทธิ์
นายพรศักดิ์ พรมอ่อน
นายเสถียรพงศ์ งามสมฤทธิ์
นายสมชาย สอนสุภาพ
นายอัจฉริยศาสตร์ ผงษา
นายวิศิษฐ์ มั่งทัศน์
นายธนพล เหมือนวาจา
นางสาวจินตหรา ปัดชาสี
สอบประจำภาค: 2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
  02 อังคาร09:00-12:00F10F10L1921920W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายนำโชค จิตรแจ้ง
นายอักษรณรงค์ ฤทธิ์วิเศษ
นายพรศักดิ์ พรมอ่อน
นายพิชาน วัชรินทรางกูร
นายอมร นันทกุลวงศ์
นางสาวขวัญตา ศิวะวงศ์เกษม
นายวิศิษฐ์ มั่งทัศน์
สอบประจำภาค: 2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2101
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
  03 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชา เพราะไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561
  04 พุธ13:00-16:00F10F10L1921920W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายนำโชค จิตรแจ้ง
นางสาวสุภาวี ชัยสิทธิ์
นางสาวขวัญตา ศิวะวงศ์เกษม
นายอักษรณรงค์ ฤทธิ์วิเศษ
นายพิชาน วัชรินทรางกูร
นายอมร นันทกุลวงศ์
นางสาวจิดาภา ลมอ่อน
นางสาวณัฐกฤตา นาก้อนทอง
สอบประจำภาค: 2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2101
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
  05 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชา เพราะไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561
  06 พฤหัสบดี09:00-12:00F10F10L1861860W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายธีรวีร์ ธิวัฒน์วรานิกุล
นายอาวดล เขจรรักษ์
นายเสถียรพงศ์ งามสมฤทธิ์
นายพิศิษฐ์ แพรวัฒนาไพศาล
นางสาวอรอุมา กาฬหว้า
นายอรรถพล ศรีประดิษฐ์
นางสาวจินตหรา ปัดชาสี
สอบประจำภาค: 2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1112
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1113
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1114
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1115
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2101
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2102
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
  07 พฤหัสบดี13:00-16:00F10F10L1921911W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายอรรถพล ชอบงาน
นายธนานุวัติ สุยุพร
นายอาวดล เขจรรักษ์
นางสาวพิศมัย กมลภา
นางสาวอรอุมา กาฬหว้า
นายพิศิษฐ์ แพรวัฒนาไพศาล
นายมิสกวัน ศรีภักดี
นายอรรถพล ศรีประดิษฐ์
สอบประจำภาค: 2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2101
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2102
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
  08 พฤหัสบดี17:00-20:00F10F10L1261260W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายนำโชค จิตรแจ้ง
นายอมร นันทกุลวงศ์
นายธีรวีร์ ธิวัฒน์วรานิกุล
นายพรศักดิ์ พรมอ่อน
นายพิชาน วัชรินทรางกูร
สอบประจำภาค: 2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1112
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1113
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1114
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1115
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1116
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2101
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2102
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
  09 ศุกร์09:00-12:00F10F10L68671W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
อาจารย์ ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ
นางสาวศิริรัชนี ธรรมสุวรรณ
นายกิตติคุณ เซียวสกุล
สอบประจำภาค: 2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1112
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1113
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1114
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1115
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1116
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2101
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2102
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
  10 ศุกร์13:00-16:00F10F10L1651650W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นางสาวศิริรัชนี ธรรมสุวรรณ
นายกิตติคุณ เซียวสกุล
นางสาวพิศมัย กมลภา
นายกนกพล ภูมิพันธุ์
นายธนพล เหมือนวาจา
สอบประจำภาค: 2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1112
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1113
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1114
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1115
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1116
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2101
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2102
2 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
Course Description
การทดลองต่างๆ ทางฟิสิกส์ที่สนับสนุนทฤษฏีในวิชา ฟิสิกส์ 1,2หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.