105191PHYSICS LABORATORY I
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105101 หรือ
CO 105101 หรือ
105101 หรือ
CO 105101 หรือ
105101 หรือ
CO 105101
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาต่อเนื่อง:105192, 105192
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2559 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:00F10F10L1101028W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายอักษรณรงค์ ฤทธิ์วิเศษ
นายกุมรินทร์ ไพบูลย์
นายอรรถพล ชอบงาน
นายธนานุวัติ สุยุพร
นายธีรวีร์ ธิวัฒน์วรานิกุล
สอบประจำภาค: 8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
  02 จันทร์13:00-16:00F10F10L30273W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายพรศักดิ์ พรมอ่อน
สอบประจำภาค: 8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
  03 อังคาร13:00-16:00F10F10L1851841W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นางสาวสุภาวี ชัยสิทธิ์
นายธนานุวัติ สุยุพร
นายกุมรินทร์ ไพบูลย์
นางสิริพร เทพารส
นางสาวขวัญตา ศิวะวงศ์เกษม
นายศักดินันท์ แนวสุภาพ
นายอักษรณรงค์ ฤทธิ์วิเศษ
นางสาวศิริรัชนี ธรรมสุวรรณ
สอบประจำภาค: 8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
  04 พุธ09:00-12:00F10F10L1901873W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายอรรถพล ชอบงาน
นายอาวดล เขจรรักษ์
นายคมสันต์ ลาพาแว
นายวิศิษฐ์ มั่งทัศน์
อาจารย์ ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ
นายสันติ ภูมิยิ่ง
นางสาวพรทิพย์ ชัยบิล
นางสาวจิดาภา ลมอ่อน
สอบประจำภาค: 8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
  05 พฤหัสบดี13:00-16:00F10F10L1731730W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายวุฒิไกร ใสเหลือม
นางสาววรารัตน์ ตรีสุขรัตน์
นายอรรถพล ชอบงาน
นายพรศักดิ์ พรมอ่อน
นายเสถียรพงศ์ งามสมฤทธิ์
นางสาวณัฐกฤตา นาก้อนทอง
นายคมสันต์ ลาพาแว
นางสาวศิริรัชนี ธรรมสุวรรณ
สอบประจำภาค: 8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
  06 พฤหัสบดี17:00-20:00F10F10L86860W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายนำโชค จิตรแจ้ง
นายพิชาน วัชรินทรางกูร
นายสมพงศ์ ปุงคานนท์
นายพรศักดิ์ พรมอ่อน
นายสุระ สุคนนท์
สอบประจำภาค: 8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
  07 ศุกร์10:00-13:00F10F10L74740W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นายวุฒิไกร ใสเหลือม
นายอรรถพล ชอบงาน
นายสันติ ภูมิยิ่ง
นายอดิเทพ บุตรบุรี
สอบประจำภาค: 8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
  08 ศุกร์14:00-17:00F10F10L90891W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
นางสาวณัฐกฤตา นาก้อนทอง
นายอดิเทพ บุตรบุรี
นายกุมรินทร์ ไพบูลย์
นางสิริพร เทพารส
สอบประจำภาค: 8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
8 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
Course Description
การทดลองต่างๆ ทางฟิสิกส์ที่สนับสนุนทฤษฏีในวิชา ฟิสิกส์ 1,2หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.