103103PROBABILITY AND STATISTICS
ความน่าจะเป็นและสถิติ
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 103102
รายวิชาต่อเนื่อง:103203, 404411, 404411, 404413, 404413, 407321, 407361, 407463, 409326, 409326, 409473, 421341, 421342, 421445, 422213, 422311, 422412, 425459, 426416, 426421, 427473, 427473, 428412, 431333, 433231, 433641, 433642, 433643, 433645, 435302, 501302, 501303, 504409, 526209, 526416, 526416, 526419, 526431, 617409, 617411
รายวิชาเทียบเท่า:433261, 103104, 103103
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร17:00-19:00B2104BC30021783W    
  ศุกร์13:00-15:00B5101B2C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ภาณุ ยิ้มเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์

สอบกลางภาค: 5 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B3101 5 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B3102
สอบประจำภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1113
18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1208
18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1209
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฏีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงฟังก์ชัน แคเรคเทอริสติก ทฤษฏีบทลิมิตตัวอย่างแบบสุ่มและการแจกแจงจากการ สุ่มตัวอย่างโมเมนต์ฟังก์ชันเจเนอเรทโมเมนต์จากการ สุ่มตัวอย่าง การประมาณการทดสอบสมมติฐานหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.