103101CALCULUS I
แคลคูลัส 1
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:103102, 103108, 103205, 205102, 205103, 335341
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00B5101B2C1022577W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00B4101BC      
  ศุกร์13:00-15:00B2101BT      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ชมพูนุช ธรรมานุกรศรี
นางสาวสุจินดา พินิจชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจน์ เลิศชูสกุล
สำรองสำหรับ: ปี 4 ขึ้นไป100-23-77
สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1121
สอบประจำภาค: 11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
หมายเหตุ: ใช้กับนักศึกษารหัส 2555-2559
Course Description
ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การดิฟเฟอเรนซิเอต ฟังก์ชันพีชคณิต ทฤษฎีบทสำคัญของแคลคูลัส ดฟเฟอเรนเชียลและการประยุกต์ อินทิกรัล การอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การดิฟเฟอเรนซิเอต และการอินทิเกรต ฟังก์ชันอดิศัย เทคนิคของการ
อินทิเกรต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.