102106ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, เคมี
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 102105 หรือ
CO 102105 หรือ
102115 หรือ
CO 102115
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาต่อเนื่อง:109202, 109202, 109209, 109210
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี14:00-17:00F2F2L201010W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์
นายณัฐวุฒิ โอสระคู
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: FOR INTERNATIONAL PROGRAM
Course Description
การทดลองเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาในเคมีอินทรีย์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.