582316REINFORCED CONCRETE DESIGN I
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต4 (3-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 582312 และ 582314
รายวิชาต่อเนื่อง:582317, 582412, 582413, 582445
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:00SEMINAR2BC201010M    
  พฤหัสบดี10:00-12:00B1112BC      
  อังคาร10:00-11:00SEMINAR2BC      
อาจารย์: อาจารย์อรรณพ ประวัติวงศ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: FOR INTERNATIONAL PROGRAM (สอนเสริมทุกวันอังคาร เวลา 11-12 น. ห้อง SEMINAR2)
Course Description
B6027803 B+ B6023881 D+ B6023898 D+ B6023874 Dหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.