712401EMERGENCY NURSING
การพยาบาลฉุกเฉิน
สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, พยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี14:00-15:00F12F12C76760W    
อาจารย์: อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา เลี้ยงเชวงวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
สอบประจำภาค: 8 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1121
8 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1123
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.