714302PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING II
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, พยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-16:00F12F12C60600W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
อาจารย์บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
อาจารย์ภรณี อนุสนธิ
สอบประจำภาค: 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1119
11 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1214
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  02 อังคาร09:00-12:00F12F12C60582W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
อาจารย์บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
อาจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
สอบประจำภาค: 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1119
11 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1214
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.