536429INTRODUCTION TO AUTOMOTIVE ENGINEERING
วิศวกรรมยานยนต์เบื้องต้น
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมยานยนต์
หน่วยกิต3 (2-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-10:00B1203BC30300W    
  ศุกร์15:00-18:00F11F11L      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
นายศรัทธา โพธิสว่าง
จ่าสิบเอกจำนงค์ ผายสระน้อย
อาจารย์กนต์ธร ธรรมกุล
นายประสิทธิชัย ดำเนินฐิติกิจ
นายนิคม พรประสิทธิ์
สอบประจำภาค: 25 มิ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1204
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.