322316ECONOMIC ORNAMENTAL CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร16:00-17:00B1135BC32320W    
  พฤหัสบดี14:00-17:00FarmFarmC      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.แหวนพลอย จินากูล
อาจารย์ ดร.จริยา รอดดี
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์
นายเทวารักษ์ ติชาวัน
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี21-20-1
สอบกลางภาค: 25 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1127
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.