322341PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
การจัดการธาตุอาหารพืชและปุ๋ย
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 322241
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร11:00-12:00B1121BC37370W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00F3F3L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ

สอบกลางภาค: 5 ก.ย. 2562 เวลา 12:00 - 13:00 อาคาร B ห้อง B1202 5 ก.ย. 2562 เวลา 12:00 - 13:00 อาคาร B ห้อง B1204
สอบประจำภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1118
22 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1120
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  02 อังคาร11:00-12:00B1121BC30237W    
  ศุกร์09:00-12:00F3F3L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ

สอบกลางภาค: 5 ก.ย. 2562 เวลา 12:00 - 13:00 อาคาร B ห้อง B1202 5 ก.ย. 2562 เวลา 12:00 - 13:00 อาคาร B ห้อง B1204
สอบประจำภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1118
22 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1120
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.