323322ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ 1
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 323321 หรือ
CO 323321
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-12:00F10F10C27270M    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ แพงคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา เข็มผะกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์
สอบประจำภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 16:30 - 17:30 อาคาร B ห้อง B1130
22 ต.ค. 2562 เวลา 16:30 - 17:30 อาคาร B ห้อง B1131
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  02 ศุกร์09:00-12:00F10F10C251015M    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ แพงคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา เข็มผะกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์
สอบประจำภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 16:30 - 17:30 อาคาร B ห้อง B1130
22 ต.ค. 2562 เวลา 16:30 - 17:30 อาคาร B ห้อง B1131
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.