702201GERIATRIC NURSING
การพยาบาลผู้สูงอายุ
สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, พยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:00F12-108AF12C80728M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
สอบกลางภาค: 15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1215
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: เรียนเพิ่มเติมทุกวันอังคาร เวลา 15.00-16.00 น. ห้อง F12-108A
  02 อาทิตย์08:00-10:00F12F12C431W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
สอบกลางภาค: 15 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1215
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: เรียนเพิ่มเติมทุกวันอังคาร เวลา 15.00-16.00 น. ห้อง F12-108A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.