532208ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 532207 หรือ
CO 532207
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:00F5F5L64064W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: เรียนปฏิบัติการทุกวันจันทร์ เวลา 17.00-18.00 น. จำนวน 4 ห้อง คือ B1113 B1115 B1117 B1119
  02 อังคาร16:00-19:00F5F5L45045W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: เรียนปฏิบัติการทุกวันจันทร์ เวลา 17.00-18.00 น. จำนวน 4 ห้อง คือ B1113 B1115 B1117 B1119
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.