526203CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
ปฏิบัติการวัตถุดิบเซรามิก
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเซรามิก
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 526202 หรือ
CO 526202
รายวิชาต่อเนื่อง:526402
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:00F6/1F6/1L60654W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ โชคค้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัชญา อายะวรรณา
สอบกลางภาค: 27 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1205
สอบประจำภาค: 12 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1123
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.