535323MANUFACTURING ENGINEERING SEMINAR
สัมมนาวิศวกรรมการผลิต
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการผลิต
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 535211
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์14:00-15:00B1112BC15132W    
อาจารย์: อาจารย์จันทร์จีรา อภิรักษ์เมธาวงศ์
สอบประจำภาค:
Course Description
การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อทางวิศวกรรม แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อระดมสมอง การฝึกพูดต่อหน้า สาธารณชน และการเขียนรายงานเชิงเทคนิค ฝึกทักษะการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.