105113MAN AND TECHNOLOGY
มนุษย์กับเทคโนโลยี
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์09:00-12:00B1112BC20128W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 8
ชั้นปี 7
ชั้นปี 6
ชั้นปี 5
ชั้นปี 4
ชั้นปี 3
ชั้นปี 2
600-0-600
600-0-600
600-1-599
600-1-599
600-0-600
600-8-592
600-2-598
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนศ.รหัสก่อนปี 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.