103113MATHEMATICS IN DAILY LIFE
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์18:00-20:00B1120BC41374W    
  พฤหัสบดี18:00-20:00B1112BT      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ภาณุ ยิ้มเมือง
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี31-31-0
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนศ.รหัสก่อนปี 2560
Course Description
1.ทบทวนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย( เช่น เซต เลขฐาน สมการและอมการ ตลอดจนสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวัน 2. เมทริกซ์ และองค์ประกอบของเมทริกซ์ที่นำไปใช้แก้ปัญหาที่พบได้ 3. ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน และบทบาทในธรรมชาติที่เราพบได้
4. ระบบพิกัดและภาคตัดกรวย และมีอยู่ในธรรมชาติรอบตัว 5. การจัดการทรัพยากรการเงินขั้นต้น อาทิ ดอกเบี้ย ภาษี เงินปี ต้นทุน ผลตอบแทนสูงสุด 6. กำหนดการเชิงเส้นและการนำไปแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุด


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.