109206BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
ปฏิบัติการชีวเคมีและชีวเคมีคลินก
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ชีวเคมี
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 109203 หรือ
CO 109203
รายวิชาต่อเนื่อง:113201
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:00F2F2C220W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า
รองศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์หญิง ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตลับนิล
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: เริ่มเรียนสัปดาห์แรกและเรียนติวปฏิบัติการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-10.00 น. ห้อง B1203 รอปิดกลุ่มให้ย้ายไปกลุ่ม 3-4
  02 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า
รองศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์หญิง ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตลับนิล
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
  03 อังคาร14:00-17:00F2F2L35341W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า
รองศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์หญิง ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตลับนิล
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: เริ่มเรียนสัปดาห์แรกและเรียนติวปฏิบัติการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-10.00 น. ห้อง B1203
  04 อังคาร14:00-17:00F2F2L35323W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า
รองศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์หญิง ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตลับนิล
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: เริ่มเรียนสัปดาห์แรกและเรียนติวปฏิบัติการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-10.00 น. ห้อง B1203
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.