203401CHINESE I
ภาษาจีน 1
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, ภาษาต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:203402
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์17:00-18:30B1112BC452619W    
  พุธ17:00-18:30B1112BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
สอบประจำภาค: 4 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  02 จันทร์17:00-18:30B1114BC45423W    
  พุธ17:00-18:30B1114BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
MissXing Zhao
สอบประจำภาค: 4 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  03 อังคาร17:00-18:30B1112BC453510W    
  พฤหัสบดี17:00-18:30B1112BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
สอบประจำภาค: 4 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  04 อังคาร17:00-18:30B1114BC452817W    
  พฤหัสบดี17:00-18:30B1114BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
MissXing Zhao
สอบประจำภาค: 4 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  05 อังคาร12:00-13:00B1112BC45432W    
  พุธ12:00-13:00B1112BC      
  พฤหัสบดี12:00-13:00B1112BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
MissYuWan Qiu
สอบประจำภาค: 4 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  06 อังคาร12:00-13:00B1114BC452718W    
  พุธ12:00-13:00B1114BC      
  พฤหัสบดี12:00-13:00B1114BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
Ms.Gao Sutong
สอบประจำภาค: 4 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  07 จันทร์17:00-18:30B1116BC45396W    
  พุธ17:00-18:30B1116BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
MissYuWan Qiu
สอบประจำภาค: 4 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  08 อังคาร17:00-18:30B1116BC000W   CLOSED 
  พฤหัสบดี17:00-18:30B1116BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
MissYuWan Qiu
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
  09 จันทร์17:00-18:30B1118BC45414W    
  พุธ17:00-18:30B1118BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
Ms.Yimin Zhang
สอบประจำภาค: 4 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  10 จันทร์17:00-18:30B1120BC452124W    
  พุธ17:00-18:30B1120BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
อาจารย์จินตนา แย้มละมุล
สอบประจำภาค: 4 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  11 อังคาร17:00-18:30B1118BC45378W    
  พฤหัสบดี17:00-18:30B1118BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
นางสาวจิราพร ปาสาจะ
สอบประจำภาค: 4 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  12 อังคาร17:00-18:30B1120BC452025W    
  พฤหัสบดี17:00-18:30B1120BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
Mr.Huashan Lu
สอบประจำภาค: 4 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
Course Description
สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อน ฝึกทักษะการใช้ภาษาพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนำ การขอบคุณ การขอโทษ การขอและให้ข้อมูล ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ศึกษาระบบเสียง และไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝน
และเรียนรู้ด้วยตนเองได้


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.