203401CHINESE I
ภาษาจีน 1
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, ภาษาต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:203402
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์17:00-18:30B1112BC51510W    
  พุธ17:00-18:30B1112BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
นางสาวจิราพร ปาสาจะ
สอบประจำภาค: 3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1203
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3101
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3102
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3103
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3104
  02 จันทร์17:00-18:30B1114BC48480W    
  พุธ17:00-18:30B1114BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
Ms.Jiang Hui
สอบประจำภาค: 3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1203
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3101
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3102
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3103
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3104
  03 อังคาร17:00-18:30B1112BC45450W    
  พฤหัสบดี17:00-18:30B1112BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
สอบประจำภาค: 3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1202
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1203
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3101
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3102
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3103
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3104
  04 อังคาร17:00-18:30B1114BC45432W    
  พฤหัสบดี17:00-18:30B1114BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
อาจารย์วิชมัย อิ่มวิเศษ
สอบประจำภาค: 3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1202
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1203
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3101
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3102
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3103
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3104
  05 อังคาร12:00-13:00B1112BC55487W    
  พุธ12:00-13:00B1112BC      
  พฤหัสบดี12:00-13:00B1112BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
Ms.Jiang Hui
สอบประจำภาค: 3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1202
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3101
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3103
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3104
  06 อังคาร12:00-13:00B1114BC533914W    
  พุธ12:00-13:00B1114BC      
  พฤหัสบดี12:00-13:00B1114BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
สอบประจำภาค: 3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3101
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3102
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3103
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3104
  07 จันทร์17:00-18:30B1116BC60537W    
  พุธ17:00-18:30B1116BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
อาจารย์จินตนา แย้มละมุล
สอบประจำภาค: 3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1202
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3101
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3102
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3103
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3104
  08 อังคาร17:00-18:30B1116BC45432W    
  พฤหัสบดี17:00-18:30B1116BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
อาจารย์จินตนา แย้มละมุล
สอบประจำภาค: 3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1203
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3101
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3102
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3103
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3104
  09 จันทร์17:00-18:30B1118BC473512W    
  พุธ17:00-18:30B1118BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
อาจารย์วิชมัย อิ่มวิเศษ
สอบประจำภาค: 3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1202
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1203
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3101
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3102
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3103
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3104
  10 จันทร์17:00-18:30B1206BC47443W    
  พุธ17:00-18:30B1206BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
นางสาวฐิตาพร จบสัญจร
สอบประจำภาค: 3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1202
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1203
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3101
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3103
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3104
  11 อังคาร17:00-18:30B1118BC41356W    
  พฤหัสบดี17:00-18:30B1118BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
นางสาวจิราพร ปาสาจะ
สอบประจำภาค: 3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1202
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1203
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3103
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3104
  12 อังคาร17:00-18:30B1206BC42366W    
  พฤหัสบดี17:00-18:30B1206BC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
นางสาวฐิตาพร จบสัญจร
สอบประจำภาค: 3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B1203
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3101
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3102
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3103
3 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร B ห้อง B3104
Course Description
สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อน ฝึกทักษะการใช้ภาษาพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนำ การขอบคุณ การขอโทษ การขอและให้ข้อมูล ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ศึกษาระบบเสียง และไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝน
และเรียนรู้ด้วยตนเองได้


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.