105193GENERAL PHYSICS LABORATORY
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105103 หรือ
CO 105103
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร14:00-17:00F10F10L725715W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มวัย ชัยนะกุล
นางสาวจิราภรณ์ แสนแจ้
นางสาวพิศมัย กมลภา
นายเดชมงคล แก้วสุวรรณ์
สอบประจำภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1113
17 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1114
หมายเหตุ: รับฟังคำชี้แจงวันพฤหัสบดี เวลา 17-18 น. ห้อง B1123
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.