105193GENERAL PHYSICS LABORATORY
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105103 หรือ
CO 105103
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2559 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:00F10F10L1041040W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ
นางสาวจิราภรณ์ แสนแจ้
นายเจษฎา แซ่เตี้ยว
อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์
นางสาวศิริรัชนี ธรรมสุวรรณ
นายธนานุวัติ สุยุพร
สอบประจำภาค: 20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1113
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1115
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1116
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1117
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1118
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนBแถวA)
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนCแถวA)
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA)
  02 พุธ14:00-17:00F10F10L1921911W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ
นายวิศิษฐ์ มั่งทัศน์
นายอักษรณรงค์ ฤทธิ์วิเศษ
นายคมสันต์ ลาพาแว
นายกุมรินทร์ ไพบูลย์
อาจารย์ ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ
นายอดิเทพ บุตรบุรี
สอบประจำภาค: 20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1113
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1115
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1116
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1117
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1118
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA)
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนBแถวA)
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA)
  03 พฤหัสบดี09:00-12:00F10F10L1471470W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ
นางสาวสุภาวี ชัยสิทธิ์
นายอักษรณรงค์ ฤทธิ์วิเศษ
อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์
นางสาวณัฐกฤตา นาก้อนทอง
นายกุมรินทร์ ไพบูลย์
นายสมชาย สอนสุภาพ
สอบประจำภาค: 20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1113
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1118
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1120
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1122 (Active L)
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA)
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนBแถวA)
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนCแถวA)
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA)
  04 ศุกร์13:00-16:00F10F10L97970W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ
นายอรรถพล ชอบงาน
นายอาวดล เขจรรักษ์
นางสาวพิศมัย สารสม
นางสาวศิริรัชนี ธรรมสุวรรณ
สอบประจำภาค: 20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA)
20 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนBแถวA)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.