ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนอกเวลา
และสถานะการชำระเงินค่าสมัคร

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ระบุเป็นตัวเลข)   
ปีการศึกษาที่สมัคร   
ภาคการศึกษาที่สมัคร