กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

ผู้แจ้งจบ-สำเร็จการศึกษา
ขั้นที่ 1 เลือกสำนักวิชาที่สังกัด
ขั้นที่ 2 เลือกปีการศึกษาที่แจ้งจบ
ขั้นที่ 3 คลิกตัวเลขที่ปรากฎในตารางให้ตรงกับหลักสูตรและภาคการศึกษาที่แจ้งจบจะปรากฏข้อมูลของนักศึกษา
ขั้นที่ 4 นักศึกษาที่เรียนครบถ้วนตามหลักสูตร โดยไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
          ให้ทำการติดต่อขอรักษาสถานสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาด้วย
ปีการศึกษา : 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
ภาคการศึกษาที่1
- : -
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   101140101550 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-25551
   101140101600 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-25603
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   101030302612 : คณิตศาสตร์ประยุกต์-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ)1
   101040102602 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 21
   101060202552 : ภูมิสารสนเทศ-แผน ก 21
   101090102562 : ชีวเคมี-แผน ก 21
   101160102602 : ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ก 21
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
   101020103562 : เคมี-แบบ 1 (โท)1
   101020103563 : เคมี-แบบ 2 (ตรี)1
   101040103604 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท)1
   101050103553 : ฟิสิกส์-แบบ 2 (ตรี)4
   101050103604 : ฟิสิกส์-แบบ 2 (โท)1
   101060303614 : ภูมิสารสนเทศ-แบบ 2 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ)3
   101090103564 : ชีวเคมี-แบบ 2 (โท)1
   101150103554 : ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (โท)1
   101150103604 : ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (โท)1
   101160103553 : ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ 2 (ตรี)1
   101160103554 : ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ 2 (โท)1
   101160103604 : ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ 2 (โท)1
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.