กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

ผู้แจ้งจบ-สำเร็จการศึกษา
ขั้นที่ 1 เลือกสำนักวิชาที่สังกัด
ขั้นที่ 2 เลือกปีการศึกษาที่แจ้งจบ
ขั้นที่ 3 คลิกตัวเลขที่ปรากฎในตารางให้ตรงกับหลักสูตรและภาคการศึกษาที่แจ้งจบจะปรากฏข้อมูลของนักศึกษา
ขั้นที่ 4 นักศึกษาที่เรียนครบถ้วนตามหลักสูตร โดยไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
          ให้ทำการติดต่อขอรักษาสถานสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาด้วย
ปีการศึกษา : 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
ภาคการศึกษาที่123
- : -
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   101020101600 : เคมี-2560-212
   101030101600 : คณิตศาสตร์-2560-22
   101030201550 : คณิตศาสตร์--1
   101040101600 : ชีววิทยา-2560--8
   101050101600 : ฟิสิกส์-2560-112
   101140101550 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-25551121
   101140101600 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2560-1126
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   101020302612 : เคมี-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ)1-2
   101030302612 : คณิตศาสตร์ประยุกต์-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ)-14
   101040102551 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 11--
   101040102552 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 21--
   101040102602 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 2212
   101050102602 : ฟิสิกส์-แผน ก 2433
   101060202552 : ภูมิสารสนเทศ-แผน ก 2--1
   101060302612 : ภูมิสารสนเทศ-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ)-1-
   101090102562 : ชีวเคมี-แผน ก 2--1
   101150102552 : ชีวเวชศาสตร์-แผน ก 21-1
   101160102552 : ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ก 21--
   101160102602 : ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ก 2--2
   101180302612 : ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ)--2
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
   101020103513 : เคมี-แบบ 2 (ตรี)1--
   101020103562 : เคมี-แบบ 1 (โท)--1
   101020103563 : เคมี-แบบ 2 (ตรี)--1
   101030303613 : คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 2 (ตรี) (หลักสูตรนานาชาติ)--1
   101040103554 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท)2-1
   101050103553 : ฟิสิกส์-แบบ 2 (ตรี)--6
   101050103554 : ฟิสิกส์-แบบ 2 (โท)132
   101050103604 : ฟิสิกส์-แบบ 2 (โท)1-4
   101080103554 : จุลชีววิทยา-แบบ 2 (โท)11-
   101090103564 : ชีวเคมี-แบบ 2 (โท)-14
   101150103553 : ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (ตรี)1--
   101150103604 : ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (โท)1--
   101160103553 : ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ 2 (ตรี)--3
   101180303614 : ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี-แบบ 2 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ)--1
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.