กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

ผู้แจ้งจบ-สำเร็จการศึกษา
ขั้นที่ 1 เลือกสำนักวิชาที่สังกัด
ขั้นที่ 2 เลือกปีการศึกษาที่แจ้งจบ
ขั้นที่ 3 คลิกตัวเลขที่ปรากฎในตารางให้ตรงกับหลักสูตรและภาคการศึกษาที่แจ้งจบจะปรากฏข้อมูลของนักศึกษา
ขั้นที่ 4 นักศึกษาที่เรียนครบถ้วนตามหลักสูตร โดยไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
          ให้ทำการติดต่อขอรักษาสถานสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาด้วย
ปีการศึกษา : 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ภาคการศึกษาที่123
- : -
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   101140101490 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-25494627
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   101020102412 : เคมี-แผน ก(2)--1
   101020102512 : เคมี-แผน ก(2)-13
   101030102412 : คณิตศาสตร์ประยุกต์- แผน ก(2)--1
   101040102412 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก(2)2-3
   101040102512 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก(2)--1
   101050102482 : ฟิสิกส์-แผน ก(2)1--
   101060202462 : ภูมิสารสนเทศ-แผน ก(2)424
   101070102412 : เทคโนโลยีเลเซอร์-แผน ก(2)-11
   101090102412 : ชีวเคมี-แผน ก(2)111
   101150102502 : ชีวเวชศาสตร์-แผน ก(2)--1
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
   101020103413 : เคมี-แบบ2(ตรี)146
   101020103414 : เคมี-แบบ2(โท)22-
   101020103514 : เคมี-แบบ2(โท)112
   101030103413 : คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ2(ตรี)-1-
   101030103414 : คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ2(โท)2-4
   101040103413 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ2(ตรี)1-2
   101040103414 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ2(โท)334
   101040103514 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ2(โท)-1-
   101050103483 : ฟิสิกส์-แบบ2(ตรี)-11
   101050103484 : ฟิสิกส์-แบบ2(โท)323
   101060203464 : ภูมิสารสนเทศ-แบบ2(โท)117
   101080103434 : จุลชีววิทยา-แบบ2(โท)112
   101090103413 : ชีวเคมี-แบบ2(ตรี)1--
   101090103414 : ชีวเคมี-แบบ2(โท)111
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา