ข้อมูลนักศึกษากำลังศึกษา ภาค 3/2562
ลำดับ เลขประจำตัวนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สถานะ วันที่สร้างรายการ
1 B5360017 นายเฉลิมพงษ์ กันพานิชย์ กำลังศึกษา 14-02-2020
2 B5460366 นายทินภัทร ชาดง กำลังศึกษา 24-07-2020
3 B5505357 นายเอกนรินทร์ สิทธิศรี กำลังศึกษา 05-03-2020
4 B5516797 นางสาวนิภาพร เกื้อกูลสถาพร กำลังศึกษา 07-02-2020
5 B5519354 นายนันทิพัฒน์ พัฒนพีระเดช กำลังศึกษา 05-03-2020
6 B5520404 นางสาวนุชจรี เขียมสันเทียะ กำลังศึกษา 05-03-2020
7 B5520923 นางสาวสุภาภรณ์ เชิดโกทา กำลังศึกษา 07-02-2020
8 B5533695 นายอัฐพล รุ่งเรือง กำลังศึกษา 05-03-2020
9 B5533817 นายอภิชาติ สุภาพ กำลังศึกษา 16-03-2020
10 B5535071 นายอิศเรศ เสรีกิตติกุล รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 07-04-2020
11 B5535545 นายณัฐพัชร ภาระพงษ์ กำลังศึกษา 16-03-2020
12 B5537556 นายภาณุสิชฌ์ จันทร์ภิรมย์ กำลังศึกษา 16-03-2020
13 B5540044 นายอิทธิฤทธิ์ นันเพ็ญ กำลังศึกษา 07-02-2020
14 B5542321 นายอรรณพ สิทธิภา ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา 20-03-2020
15 B5542482 นายพงศ์ธร คงพินิจ กำลังศึกษา 07-02-2020
16 B5543809 นายนันทพล บำรุงผล กำลังศึกษา 05-03-2020
17 B5559503 นายอนุสรณ์ อินต๊ะสงค์ กำลังศึกษา 05-03-2020
18 B5559633 นางสาวเกตุวดี หล้าล้ำ กำลังศึกษา 16-03-2020
19 B5559923 นายกานต์บดี เที่ยงสันเทียะ ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 16-03-2020
20 B5560189 นายอาณา สุขอุดม กำลังศึกษา 14-02-2020
21 B5569281 นายยศภพ สุขเสถียร รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 17-01-2020
22 B5570157 นางสาวหทัยชนก คล้ายทิม ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา 23-03-2020
23 B5582211 นางสาวชลิตา นามมนตรี กำลังศึกษา 05-03-2020
24 B5584086 นางสาวสิริวรรณ ชมดอน กำลังศึกษา 07-02-2020
25 B5600625 นางสาวศกลวรรณ กิริยา รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 20-03-2020
26 B5600694 นายจิรายุ กาดนอก กำลังศึกษา 17-03-2020
27 B5601189 นางสาวนันทนา โล่ห์ทอง กำลังศึกษา 07-02-2020
28 B5601264 นางสาววิธวกร ศิริมนตรี กำลังศึกษา 08-07-2020
29 B5601608 นายกษิดิศ ถินกระโทก กำลังศึกษา 05-03-2020
30 B5601783 นายคริศฐา จินตบัณฑิตวงศ์ กำลังศึกษา 19-02-2020
31 B5602339 นางสาวสมัชญา ลำดับ กำลังศึกษา 05-03-2020
32 B5602780 นายชนะชัย พิณกลาง กำลังศึกษา 16-03-2020
33 B5603794 นางสาวณัฏรดา ทวดอาจ กำลังศึกษา 19-03-2020
34 B5605248 นางสาวสุทินา กังวานรัตนกุล กำลังศึกษา 07-02-2020
35 B5605781 นายกฤตธี ศรีสังข์ กำลังศึกษา 07-02-2020
36 B5606030 นายภานุวัฒน์ ปัญญาทรง รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 05-03-2020
37 B5606931 นายจิรายุทธ จอกทอง กำลังศึกษา 05-03-2020
38 B5607358 นางสาวสุภัทรา มังจันทึก กำลังศึกษา 07-02-2020
39 B5607587 นางสาวธรรญชนก แดงอำ กำลังศึกษา 17-04-2020
40 B5607976 นางสาวชลนที โพธิ์ศิริ กำลังศึกษา 26-03-2020
41 B5608270 นายณัฐกานต์ พุฒพิมาย กำลังศึกษา 16-03-2020
42 B5608744 นางสาวชฎาธาร สายเนตร รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 25-03-2020
43 B5609482 นายอลงกรณ์ บุญภา กำลังศึกษา 07-02-2020
44 B5609796 นายธวัชชัย บุตรชาติ กำลังศึกษา 07-03-2020
45 B5610037 นายภวัต โกยสวัสดิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
46 B5610358 นายสันติ ยาเคน กำลังศึกษา 05-03-2020
47 B5610563 นายธีรวุฒิ ลาดศิลา กำลังศึกษา 05-03-2020
48 B5611515 นางสาวเทียนกมล โสดาดี กำลังศึกษา 16-03-2020
49 B5612017 นางสาวศุภิสรา ภักดี กำลังศึกษา 07-02-2020
50 B5612215 นายเฉลิมพร ชูชื่น กำลังศึกษา 05-03-2020
51 B5613168 นางสาวสุภาวดี แอบครบุรี กำลังศึกษา 07-03-2020
52 B5613236 นางสาวตรีรักษ์ หาสุข กำลังศึกษา 06-03-2020
53 B5613960 นายสราวุฒิ บุญพิมพ์ กำลังศึกษา 12-02-2020
54 B5613984 นางสาววิยกาญจน์ บุญคง รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 05-03-2020
55 B5614561 นายติณห์ ใจวงศ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
56 B5614615 นายจีระศักดิ์ ซามาตย์ ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 21-03-2020
57 B5614790 นายเนติธร ตั้งศิริไพบูลย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
58 B5615247 นายปุญญพัฒน์ ยอดยิ่งยง กำลังศึกษา 10-03-2020
59 B5615353 นายคุณพิสิษฐ์ อมรพลัง กำลังศึกษา 07-02-2020
60 B5615582 นายสิทธิชัย เนื่องกัญญา กำลังศึกษา 05-03-2020
61 B5615803 นายเอกพจน์ นีละเสวี กำลังศึกษา 05-03-2020
62 B5616336 นายภานุรัชต์ ชาวกล้า กำลังศึกษา 20-03-2020
63 B5617043 นางสาวตรีนภา กล้าหาญ กำลังศึกษา 05-03-2020
64 B5617357 นายณัฐพงศ์ สมจิตร ลาพักการศึกษา 06-03-2020
65 B5617999 นายศิวกร คุณวงศ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
66 B5618323 นายวิศวะ กาญจนภูดิศ กำลังศึกษา 05-03-2020
67 B5618576 นายกฤษณ์ ศิริวรรณ ให้พักการศึกษา 05-03-2020
68 B5618828 นายณเรวัต ทิวาลัย กำลังศึกษา 05-03-2020
69 B5618866 นายสุทธิกิจ ภิรมย์กิจ กำลังศึกษา 05-03-2020
70 B5618996 นายจิรพันธุ์ มะสาธานัง กำลังศึกษา 05-03-2020
71 B5619290 นางสาวสุวินันท์ เรืองเวหา กำลังศึกษา 05-03-2020
72 B5619436 นายชยากร หิรัญเกื้อ กำลังศึกษา 06-03-2020
73 B5620210 นายเทพฤทธิ์ หมูนสี กำลังศึกษา 24-03-2020
74 B5620753 นายวัลลภ สาสนทาญาติ กำลังศึกษา 05-03-2020
75 B5621156 นายสาคร จำปา กำลังศึกษา 17-03-2020
76 B5624447 นายชวณัฐ สมบูรณ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
77 B5624485 นางสาววราพร ชุมพลไกรษร กำลังศึกษา 06-03-2020
78 B5624553 นายแสนยากร ศรีแจ้ง กำลังศึกษา 05-03-2020
79 B5625055 นางสาวพิมสุภา สีบาล กำลังศึกษา 05-03-2020
80 B5650712 นายเกียรติศักดิ์ กาศก้อง ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 16-03-2020
81 B5651634 นางสาวยลดา ชีโพธิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
82 B5652228 นางสาวเพ็ญวิภา รวิศิโรรัตน์ กำลังศึกษา 07-02-2020
83 B5652662 นางสาวปวีณา เพชรขวัญ กำลังศึกษา 07-02-2020
84 B5652716 นางสาวพีรยา ศาสตร์พลกรัง กำลังศึกษา 05-03-2020
85 B5653850 นางสาวฤทัยพักตร์ อมรเมธากุล กำลังศึกษา 05-03-2020
86 B5654789 นางสาวสุดารัตน์ เรืองจันทร์ กำลังศึกษา 05-03-2020
87 B5662524 นายวิสาร ศศิวิบูลย์วงศ์ กำลังศึกษา 21-03-2020
88 B5672547 นางสาวปุณฑรี สามงามยา กำลังศึกษา 05-03-2020
89 B5680672 นายอธิวัฒน์ จำเนียรทรัพย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
90 B5681150 นางสาวนนทิยา โล่กิตติพศ กำลังศึกษา 05-03-2020
91 B5700288 นางสาวจตุรพัฒน์ ดอนรอดไพร กำลังศึกษา 25-03-2020
92 B5700387 นายพัฒนกิจ พัชราชีวิน กำลังศึกษา 05-03-2020
93 B5700479 นายปฏิภาณ เหวชัยภูมิ กำลังศึกษา 07-03-2020
94 B5700530 นายชัยวัฒน์ รื่นกลิ่น กำลังศึกษา 05-03-2020
95 B5700554 นายณฐวัฒน์ วงษ์ระโห กำลังศึกษา 07-02-2020
96 B5700561 นายกฤช เชื้อวงศ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
97 B5700578 นางสาวสุจิตรา แฝงกระโทก กำลังศึกษา 06-03-2020
98 B5700820 นายทศพล สุทธิสุวรรณ กำลังศึกษา 05-03-2020
99 B5700882 นายสุพัฒน์ วิถีไพร กำลังศึกษา 07-02-2020
100 B5701056 นางสาวนิภาวรรณ บัวขม กำลังศึกษา 05-03-2020
101 B5701179 นายชาญภัค เกษจินดา กำลังศึกษา 16-03-2020
102 B5702190 นายกิตินัย โคตรสพล กำลังศึกษา 05-03-2020
103 B5702220 นายวงศ์วิวัฒน์ กรินสูงเนิน กำลังศึกษา 16-03-2020
104 B5702527 นายวัชราพร เฮียงโฮม กำลังศึกษา 13-04-2020
105 B5702886 นายณัฐพงศ์ แซ่เตียว กำลังศึกษา 16-03-2020
106 B5703081 นางสาวศุทธินี พูลเขตกิจ กำลังศึกษา 05-03-2020
107 B5703142 นางสาวหยาดพิรุณ ศรีถาวร กำลังศึกษา 08-03-2020
108 B5703289 นายพิทยุตม์ ฤาวงศ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
109 B5703913 นางสาวศันสนีย์ นันทะศรี กำลังศึกษา 05-03-2020
110 B5703937 นายบุญญฤทธิ์ แซ่เอี๊ยบ กำลังศึกษา 16-03-2020
111 B5704088 นางสาวสุกัญญา กันหามอม กำลังศึกษา 16-03-2020
112 B5704217 นางสาวพิชชาภา ศรีสท้าน กำลังศึกษา 05-03-2020
113 B5704361 นายภานุพงศ์ จงจิตชอบ กำลังศึกษา 05-03-2020
114 B5704880 นางสาวอารียา นวลแก้ว กำลังศึกษา 20-03-2020
115 B5705009 นางสาวธีรภัทร์ นพสูรย์ กำลังศึกษา 18-03-2020
116 B5705061 นายชัยฤทธิ์ โกศล กำลังศึกษา 05-03-2020
117 B5705092 นายจิรัฐติ แสงตันชัย กำลังศึกษา 07-02-2020
118 B5705368 นายธวัชชัย หนองรวง กำลังศึกษา 05-03-2020
119 B5705542 นายพนาดร จำลองศุภลักษณ์ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 10-04-2020
120 B5705955 นางสาวพิชามญชุ์ ขลุ่ยแก้ว กำลังศึกษา 05-03-2020
121 B5705962 นางสาวสุกัญญา ทองอยู่ กำลังศึกษา 05-03-2020
122 B5706211 นางสาวเกศวดี ศิริเกตุ กำลังศึกษา 07-02-2020
123 B5706648 นางสาวเพ็ญนภา แสวงสุข กำลังศึกษา 07-02-2020
124 B5706723 นางสาวทัศวรรณ์ โสภาพรม กำลังศึกษา 05-03-2020
125 B5707201 นางสาวสุภาวรรณ สุขภักดี กำลังศึกษา 05-03-2020
126 B5707270 นางสาวอัญชนา ทองสกุล กำลังศึกษา 05-03-2020
127 B5707416 นางสาวสุนิสา ดาฉาว กำลังศึกษา 05-03-2020
128 B5707423 นางสาวเพ็ญนภา อุระสาห์ กำลังศึกษา 05-03-2020
129 B5707782 นายธนากร ภูมิศรี กำลังศึกษา 05-03-2020
130 B5707874 นายจักรกฤษ ศรีสีถาน กำลังศึกษา 05-03-2020
131 B5707973 นายพงศ์เทพ บูรณชัยสิทธิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
132 B5708178 นางสาวสุพัตตรา ปาภูเขียว กำลังศึกษา 05-03-2020
133 B5708260 นายณรงค์ จันครา กำลังศึกษา 05-03-2020
134 B5708291 นายคงกฤช นาหอคำ กำลังศึกษา 07-02-2020
135 B5708628 นางสาวกุลทรัพย์ โอษฐิเวช กำลังศึกษา 05-03-2020
136 B5708642 นายเกียรติศักดิ์ คิดดี กำลังศึกษา 05-03-2020
137 B5708765 นายอนุชาติ คณานิตย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
138 B5709038 นางสาวสุวรรณา ป้องดี กำลังศึกษา 07-02-2020
139 B5709090 นางสาวภัทรวิจิตรา เล่าเรียน กำลังศึกษา 16-03-2020
140 B5709298 นายปณวัตร์ ประกอบผล กำลังศึกษา 05-03-2020
141 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ กำลังศึกษา 05-03-2020
142 B5709625 นางสาวอุษา สีนวล กำลังศึกษา 05-03-2020
143 B5709663 นางสาวอรพรรณ รานอก กำลังศึกษา 05-03-2020
144 B5709700 นายสันติ ผ่านคำ กำลังศึกษา 05-03-2020
145 B5709748 นายวรพงศ์ มาลัยทิพย์ กำลังศึกษา 07-02-2020
146 B5709878 นายคณิสร พุทธา กำลังศึกษา 06-03-2020
147 B5709953 นางสาวธนาภรณ์ พิเศษ กำลังศึกษา 05-03-2020
148 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน กำลังศึกษา 05-03-2020
149 B5710249 นายพงศกร ผาพงษา กำลังศึกษา 07-02-2020
150 B5710317 นายทศพล บัวเล็ก กำลังศึกษา 07-02-2020
151 B5710546 นางสาวกิตติยาภรณ์ ศรีทน กำลังศึกษา 07-03-2020
152 B5710690 นายสุรศักดิ์ โม่กลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
153 B5710737 นายไตรภพ มูลประเสริฐ กำลังศึกษา 05-03-2020
154 B5711000 นางสาวสรารี อินทร์ขำ กำลังศึกษา 05-03-2020
155 B5711079 นายกิตติชัย เหลือล้น กำลังศึกษา 05-03-2020
156 B5711178 นางสาวสุทธิดา พรมตัน กำลังศึกษา 05-03-2020
157 B5711420 นางสาวศุภลักษณ์ คำมูล กำลังศึกษา 05-03-2020
158 B5711734 นายคฑาวุฒิ วงโคกสูง กำลังศึกษา 05-03-2020
159 B5711956 นายปริญญา ศรีโพธิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
160 B5712526 นางสาวปารวัณ คำโคตรสูนย์ ลาพักการศึกษา 06-03-2020
161 B5712748 นายชารีฟ นิแอ กำลังศึกษา 16-03-2020
162 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล กำลังศึกษา 06-03-2020
163 B5713073 นางสาวนลินรัตน์ วีร์ศิริ กำลังศึกษา 05-03-2020
164 B5713219 นางสาวอนุสรา ขุนศรี กำลังศึกษา 16-03-2020
165 B5713295 นางสาวอภิญญา ทองสุข กำลังศึกษา 05-03-2020
166 B5713394 นางสาวสุกัญญา นิมิตรุ่งโรจน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
167 B5713417 นายศุภักษร จุปะมาโท กำลังศึกษา 23-03-2020
168 B5713462 นายธีรพล วรพิมพ์รัตน์ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 25-03-2020
169 B5713486 นางสาวอัสมาฮาน อับดุลวาฮับ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 25-03-2020
170 B5714001 นางสาวจิรัชยา ชาญณรงค์ กำลังศึกษา 05-03-2020
171 B5714131 นายธณเดช พรวสุเลิศโภคิน กำลังศึกษา 05-03-2020
172 B5714186 นายสมคิด สังมะณี กำลังศึกษา 07-02-2020
173 B5714346 นางสาวนันทนี อินโสภา กำลังศึกษา 05-03-2020
174 B5714407 นายสุวิชาน ปราณวิจิตรกุล กำลังศึกษา 23-07-2020
175 B5714483 นางสาวสุพิชชา ประจำ กำลังศึกษา 05-03-2020
176 B5714513 นางสาวอรวรรณ พืชชัยภูมิ กำลังศึกษา 05-03-2020
177 B5715046 นางสาวสุนิสา คณะโท กำลังศึกษา 16-03-2020
178 B5715176 นายคุณากร เทพนิมิตร กำลังศึกษา 05-03-2020
179 B5715237 นายวชิรวิทย์ ตลับทอง กำลังศึกษา 05-03-2020
180 B5715312 นางสาวพิมพิวรรณ กะหะกะสิทธิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
181 B5715398 นายธีรวัฒน์ นาหมัน กำลังศึกษา 07-02-2020
182 B5715473 นางสาวภัทรวดี พิมานแมน รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 05-05-2020
183 B5715534 นางสาวสุกัญญา สุมาลุ กำลังศึกษา 07-02-2020
184 B5715589 นายพัดยศ สายรัตน์ ชื่นชม กำลังศึกษา 05-03-2020
185 B5715862 นายเอกพล รัตตัญญู กำลังศึกษา 05-03-2020
186 B5716135 นายจักรกริช สายธนู กำลังศึกษา 05-03-2020
187 B5716456 นายทิชากร แสงเขียว กำลังศึกษา 05-03-2020
188 B5716722 นางสาวอุทุมพร สาฝ่าย กำลังศึกษา 05-03-2020
189 B5716746 นางสาวณัชชา นามเคน กำลังศึกษา 05-03-2020
190 B5717101 นางสาวศิริลักษณ์ บัวหลวง กำลังศึกษา 07-02-2020
191 B5717118 นางสาวอภิญญา สุรวิทย์ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 25-03-2020
192 B5717194 นางสาวกาญจนา ไชยพร กำลังศึกษา 08-03-2020
193 B5717620 นายพรพิพัฒน์ พงษ์พันธ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
194 B5717767 นางสาวนัฎฐา แสงสุริยา กำลังศึกษา 05-03-2020
195 B5717934 นายชนะชัย ด้วงพะไล กำลังศึกษา 05-03-2020
196 B5718238 นายจักรกฤษณ์ เชื้อน่วม ลาพักการศึกษา 05-03-2020
197 B5718290 นายตะวัน ลัทธิวรรณ กำลังศึกษา 07-02-2020
198 B5718344 นายชลเทพ เชดสูงเนิน รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 26-03-2020
199 B5718375 นายอาชานนท์ บุตรโคตร กำลังศึกษา 05-03-2020
200 B5718962 นายธภัทร ปรินรัมย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
201 B5718986 นายธวัช สวาทดี กำลังศึกษา 16-03-2020
202 B5719044 นายปริญญา ยอดงาม กำลังศึกษา 05-03-2020
203 B5719051 นายณัฐพนธ์ ภูริพันธุ์ภิญโญ กำลังศึกษา 05-03-2020
204 B5719242 นางสาวณิชาภัทร หลอมประโคน กำลังศึกษา 07-02-2020
205 B5719341 นางสาวเบญจสิริ เพ็งหมื่นไวย กำลังศึกษา 05-03-2020
206 B5719488 นายศุภวิชญ์ ถอยกระโทก กำลังศึกษา 07-02-2020
207 B5720149 นายฉัตรชัย ภารตุ้มเหลา กำลังศึกษา 05-03-2020
208 B5720446 นายศุภชัย นนทไชย กำลังศึกษา 07-02-2020
209 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข กำลังศึกษา 05-03-2020
210 B5720590 นายจารุกิตติ์ แดงน้อย กำลังศึกษา 07-02-2020
211 B5720842 นายกฤษดา หวานดี กำลังศึกษา 19-03-2020
212 B5720859 นางสาวอัมฤทธิ์ตา สูงรัมย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
213 B5721702 นายภูวดล แน่นอุดร รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 27-04-2020
214 B5721948 นางสาวจุฑาทิพย์ วิชิตพันธ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
215 B5722013 นายอนวัฒน์ เวชวิฐาน กำลังศึกษา 05-03-2020
216 B5722419 นางสาวอินทุอร ปะกำแหง กำลังศึกษา 05-03-2020
217 B5723461 นางสาวชฎิลรัตน์ ธำรงค์อนันตสกุล ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 05-03-2020
218 B5723799 นางสาวพรทิชา วีระรัตน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
219 B5723911 นายนพรัตน์ แชจอหอ กำลังศึกษา 07-02-2020
220 B5724635 นางสาวเบญจพร ชาลีวงศ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
221 B5724918 นายโซฟัลอามีน แวอูเซ็ง ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 17-03-2020
222 B5725298 นายรัตนะ ชมสายพลายงาม กำลังศึกษา 07-02-2020
223 B5725465 นางสาวเกศวรินทร์ คล้ายดอน กำลังศึกษา 16-04-2020
224 B5750474 นางสาวสุเจตนา แสวงสุข กำลังศึกษา 05-03-2020
225 B5750672 นางสาวนภัสวรรณ ผดุงชีพ กำลังศึกษา 05-03-2020
226 B5750726 นายปณิธาน กรีจังหรีด กำลังศึกษา 05-03-2020
227 B5750733 นางสาวจุฑาพร กิติกรเศรษฐ์ กำลังศึกษา 16-03-2020
228 B5750993 นายปกรณ์ สุวรรณโนบล กำลังศึกษา 05-03-2020
229 B5751501 นายผดุงเกียรติ ชื่อดำรงรักษ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
230 B5751525 นางสาววีรภัทรา ผ่านกลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
231 B5752157 นางสาวจุรีรัตน์ เสมสูงเนิน กำลังศึกษา 05-03-2020
232 B5752188 นางสาววิไลลักษณ์ นามใหม่ กำลังศึกษา 05-03-2020
233 B5752287 นางสาวขวัญจิตร ทับกระโทก กำลังศึกษา 07-02-2020
234 B5752355 นางสาวจารุกิตติ์ ไตรจรัสพงศ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
235 B5752362 นางสาวดารารัตน์ ป้องป้อม กำลังศึกษา 05-03-2020
236 B5752386 นายไกรสิทธิ วงศ์ปฏิมาพร กำลังศึกษา 05-03-2020
237 B5752393 นายธนภัทร ศรีลาวงศ์ กำลังศึกษา 16-03-2020
238 B5752416 นางสาวกมลวรรณ สุวรรณสนธิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
239 B5752447 นางสาวธนภรณ์ อนันต์สวัสดิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
240 B5752478 นางสาวฌัชชา แปกลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
241 B5752508 นางสาวทัตตะวัน กาญจนขุนดี กำลังศึกษา 05-03-2020
242 B5752522 นางสาวปิยนันท์ ชอมขุนทด กำลังศึกษา 05-03-2020
243 B5752546 นางสาวทองคูณ แซ่ตั้ง กำลังศึกษา 05-03-2020
244 B5752706 นางสาวศรีสุดา จันทโชติ กำลังศึกษา 05-03-2020
245 B5752768 นางสาวกาญจนา มัญจกาเภท กำลังศึกษา 05-03-2020
246 B5752935 นางสาวอทิตติยา ภัทราพรนันท์ ลาพักการศึกษา 14-05-2020
247 B5753284 นายอดิศร บาตรโพธิ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
248 B5753314 นายพงษ์นเรศ ชัยยะเตชานนท์ กำลังศึกษา 05-03-2020
249 B5753369 นายพุฒิพัฒน์ โชตสิริธนิกกุล กำลังศึกษา 05-03-2020
250 B5753390 นายประดิษฐ์ เภากลาง กำลังศึกษา 07-02-2020
251 B5754106 นางสาวอารีญา กำจัด กำลังศึกษา 05-03-2020
252 B5754229 นางสาวขวัญกมล แซ่โล้ว กำลังศึกษา 14-04-2020
253 B5754274 นางสาวจันทิรา รัตนปรีดาพันธุ์ กำลังศึกษา 27-03-2020
254 B5760121 นางสาวเพ็ญสิริ พวงพชรพงศ์ กำลังศึกษา 21-01-2020
255 B5760169 นางสาวณัฐชา สัมพันธ์ศิริกุล กำลังศึกษา 27-12-2019
256 B5760220 นางสาวจันทร์จิรา ตระกูลอนันต์สิทธิ์ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 02-01-2020
257 B5760282 นางสาวปาลิตา ศิริภูล กำลังศึกษา 27-12-2019
258 B5760367 นายฉัตรพล รักษาสุวรรณ กำลังศึกษา 17-01-2020
259 B5760596 นายชาญวิทย์ อยู่พร้อม กำลังศึกษา 27-12-2019
260 B5760671 นางสาวกนกจันทร์ ชุ่มชื่นสระน้อย ให้พักการศึกษา 17-01-2020
261 B5760787 นายภาคภูมิ สมดอก กำลังศึกษา 21-03-2020
262 B5762095 นางสาวศศิวิมล ทิพสุต กำลังศึกษา 05-03-2020
263 B5771707 นายวชิรศักดิ์ หอยสังข์ กำลังศึกษา 07-02-2020
264 B5772032 นายบรรณวิทย์ วิทยาเอนกนันท์ กำลังศึกษา 17-03-2020
265 B5772155 นายเดชบดินทร์ อินทรมณเฑียร กำลังศึกษา 05-03-2020
266 B5772292 นางสาวปรีญากมล แสนจังหรีด ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 05-03-2020
267 B5773770 นางสาวพัชรี พรหมทันใจ กำลังศึกษา 07-02-2020
268 B5780396 นายทศพล ชนไธสง กำลังศึกษา 07-02-2020
269 B5780631 นายเจริญ สุนทร กำลังศึกษา 19-03-2020
270 B5780945 นายสิทธิศักดิ์ อุตรวงษ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
271 B5781010 นายพศวีร์ มีพวงพินธุ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
272 B5800100 นายเจษฎากร มาตกำจร กำลังศึกษา 05-03-2020
273 B5800469 นายปริวรรต เอื้อเฟื้อกลาง ลาพักการศึกษา 06-03-2020
274 B5800483 นางสาวอรอุมา สารเพ็ชร กำลังศึกษา 05-03-2020
275 B5800506 นางสาวเฟื่องฟ้า บุญสิทธิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
276 B5800513 นายกิตติ โตใย กำลังศึกษา 05-03-2020
277 B5800537 นางสาวจีรนาถ นามไธสง กำลังศึกษา 05-03-2020
278 B5800551 นางสาววนิชา พุฒสุข กำลังศึกษา 05-03-2020
279 B5800568 นางสาวณิฌา สุวรรณสมศรี กำลังศึกษา 05-03-2020
280 B5800711 นางสาวจันทร์ทิมา ปลื้มจิตร์ กำลังศึกษา 05-03-2020
281 B5800735 นางสาวณัฐมล โมฆรัตน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
282 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม กำลังศึกษา 05-03-2020
283 B5800766 นางสาวทอฝัน กาญจนจิตติ กำลังศึกษา 05-03-2020
284 B5800797 นายธีระยุทธ เดชะโคบุตร กำลังศึกษา 05-03-2020
285 B5800841 นางสาวศศิธร เทพขุนทด กำลังศึกษา 07-02-2020
286 B5800865 นางสาวทิพามณี ซิกว้าง กำลังศึกษา 05-03-2020
287 B5800940 นางสาวณัฏฐนันท์ ชนะชัยปรียา กำลังศึกษา 05-03-2020
288 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
289 B5801015 นายกิตติพงษ์ สอนกล้า กำลังศึกษา 05-03-2020
290 B5801053 นายวีรวัฒน์ รุ่งเรืองพัฒนโชค กำลังศึกษา 05-03-2020
291 B5801145 นายยุทธพิชัย ชนะภัย กำลังศึกษา 05-03-2020
292 B5801206 นางสาวกัณห์ เพียซ้าย กำลังศึกษา 05-03-2020
293 B5801305 นางสาวศรินยา คำมาตร กำลังศึกษา 16-03-2020
294 B5801381 นายเจษฎา ถุงเงิน กำลังศึกษา 05-03-2020
295 B5801404 นางสาวสกุลรัตน์ กลางสวัสดิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
296 B5801442 นางสาวเพ็ญนภา ชี้ทางดี กำลังศึกษา 05-03-2020
297 B5801534 นางสาวสุธาสินี อินภู่ กำลังศึกษา 05-03-2020
298 B5801589 นายปกรณ์ จีบตะคุ กำลังศึกษา 07-02-2020
299 B5801657 นายเจษฎา ประชาโรจน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
300 B5801749 นายฆนรุจ วรรณภักดี กำลังศึกษา 05-03-2020
301 B5801770 นางสาวกิตติมา ทานนท์ กำลังศึกษา 05-03-2020
302 B5801800 นายศิวกร ทองสวัสดิ์วงศิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
303 B5801886 นางสาวสุดารัตน์ สิทธิเสนา กำลังศึกษา 05-03-2020
304 B5801954 นางสาวณัฐณิชา กิ่งโคกกรวด กำลังศึกษา 07-02-2020
305 B5801978 นางสาวศุภนิดา แจ้งไพร กำลังศึกษา 05-03-2020
306 B5802081 นางสาวปิยาพัชร เกิดไพบูลย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
307 B5802111 นายศราวุฒิ ดวงดี กำลังศึกษา 07-02-2020
308 B5802166 นางสาวจุฑามาศ กระจ่างโพธิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
309 B5802197 นางสาวศุภนิดา คำโล่ กำลังศึกษา 07-02-2020
310 B5802227 นางสาวสุชีรา เชิงเขา กำลังศึกษา 05-03-2020
311 B5802241 นางสาววาสนา มวลมุลตรี กำลังศึกษา 05-03-2020
312 B5802302 นายนิติกร บินตะคุ กำลังศึกษา 07-02-2020
313 B5802395 นายภาณุพงศ์ พัดชีวา กำลังศึกษา 05-03-2020
314 B5802449 นางสาวณัฐกานต์ สุขปัน กำลังศึกษา 07-02-2020
315 B5802531 นางสาวกรรณิการ์ สิงจานุสงค์ กำลังศึกษา 05-03-2020
316 B5802562 นางสาวนลินนิภา พงษ์แผนศรี กำลังศึกษา 16-03-2020
317 B5802579 นายจรัล เขียวเงิน กำลังศึกษา 07-02-2020
318 B5802586 นางสาวรวิสรา จันจัตุรัส กำลังศึกษา 05-03-2020
319 B5802630 นางสาวพิชญ์สินี ขวัญดี กำลังศึกษา 05-03-2020
320 B5802661 นางสาวอุบลวรรณ ผลขาว กำลังศึกษา 05-03-2020
321 B5802722 นางสาวกรกนก ซอสูงเนิน กำลังศึกษา 07-02-2020
322 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว กำลังศึกษา 05-03-2020
323 B5802807 นางสาวอรอุมา มิ่งจันทึก กำลังศึกษา 05-03-2020
324 B5802852 นายสุวิจักขณ์ หาญพยัคฆ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
325 B5802906 นายทนงศักดิ์ สุขเกษม กำลังศึกษา 05-03-2020
326 B5802975 นายเสฏฐวุฒิ วุฒิจำนงค์ กำลังศึกษา 07-02-2020
327 B5803019 นางสาวพัชรี มณีวงษ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
328 B5803033 นายนวพงศ์ หงษ์สูงเนิน กำลังศึกษา 05-03-2020
329 B5803064 นายขวัญชัย แร่อรุณ กำลังศึกษา 05-03-2020
330 B5803071 นายเสนีย์ พรมบุตร กำลังศึกษา 05-03-2020
331 B5803088 นางสาวณัฐวิภา ทั้งนภากุล กำลังศึกษา 05-03-2020
332 B5803095 นายภูมิพัฒน์ บรรเทา กำลังศึกษา 05-03-2020
333 B5803101 นายพัชรพล อินทะกนก กำลังศึกษา 07-02-2020
334 B5803224 นางสาวสิรินารถ ตรุษบาง กำลังศึกษา 05-03-2020
335 B5803262 นายสหฤทธิ์ ซาไข กำลังศึกษา 05-03-2020
336 B5803279 นายพยุงศักดิ์ ติดใจดี กำลังศึกษา 07-02-2020
337 B5803309 นายปรัชฌาพันธ์ เสาร์วิชิต กำลังศึกษา 05-03-2020
338 B5803422 นางสาวอภัสศร เสมศักดิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
339 B5803439 นายพัฒนกิจ ชุ่มสูงเนิน กำลังศึกษา 07-02-2020
340 B5803477 นางสาวอรพิมพ์ บอกขุนทด กำลังศึกษา 05-03-2020
341 B5803538 นางสาวสุธาสินี ไทยเรือง กำลังศึกษา 07-02-2020
342 B5803569 นายทวี ฐินใหม่ กำลังศึกษา 07-02-2020
343 B5803590 นายสุรพล พุดหอม กำลังศึกษา 05-03-2020
344 B5803637 นางสาวรวินท์นิภา ชีตะรักษ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
345 B5803712 นายธนดล ปิ่นนิกร กำลังศึกษา 05-03-2020
346 B5803743 นางสาวสินีนุช คุ้มสุวรรณ กำลังศึกษา 05-03-2020
347 B5803798 นายหฤษฏ์ สถิตพรบรรพต กำลังศึกษา 05-03-2020
348 B5803811 นางสาวสุมิตรา เหิกขุนทด กำลังศึกษา 05-03-2020
349 B5803958 นายธนชิต จันทร์สุคนธ์ กำลังศึกษา 16-03-2020
350 B5804054 นายสุรเชษฐ์ โลจันติ๊ กำลังศึกษา 05-03-2020
351 B5804078 นางสาวภูริชญา ตามสีรัมย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
352 B5804122 นางสาวนนท์ธิยา โก๊ะรัมย์ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 16-03-2020
353 B5804139 นายฐิติ วงศ์กุศลธรรม กำลังศึกษา 05-03-2020
354 B5804252 นางสาวพิชญ์สินี วงศ์มั่นกิจการ กำลังศึกษา 05-03-2020
355 B5804269 นายมีชัย เตโช กำลังศึกษา 07-02-2020
356 B5804320 นายปิติวัฒน์ แดงบุบผา กำลังศึกษา 05-03-2020
357 B5804337 นายอนิรุทธิ์ ชลศาลาสินธุ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
358 B5804450 นายภูวดล ฝาชัยภูมิ กำลังศึกษา 05-03-2020
359 B5804467 นายนิพิฐพนธ์ เหิมขุนทด กำลังศึกษา 07-02-2020
360 B5804511 นายวีรชน ทนขุนทด กำลังศึกษา 07-02-2020
361 B5804610 นายบรรดาศักดิ์ ภาประเวศ กำลังศึกษา 05-03-2020
362 B5804634 นางสาวจุฑามาศ จันทะพันธ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
363 B5804665 นายนิวัฒน์ กุหลาบ กำลังศึกษา 07-02-2020
364 B5804764 นางสาวขวัญจิรา ธรรมวงษา รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 07-02-2020
365 B5804818 นายพีระพล สุขชัย กำลังศึกษา 05-03-2020
366 B5804849 นายปาล์ม ทวนสูงเนิน กำลังศึกษา 07-02-2020
367 B5804863 นายภาณุวัฒน์ สกุลสามารถ กำลังศึกษา 07-02-2020
368 B5804924 นางสาวสายธาร จินดาศรี กำลังศึกษา 16-03-2020
369 B5805013 นายธนัท ศรีคำภา กำลังศึกษา 05-03-2020
370 B5805259 นางสาวสุพัตรา สินเติม กำลังศึกษา 05-03-2020
371 B5805303 นายกรินทร์รักษ์ เจือจันทร์ กำลังศึกษา 07-02-2020
372 B5805310 นายชนะวัฒน์ สัจจสุวรรณ กำลังศึกษา 05-03-2020
373 B5805402 นายจิรเมธ สือจันทึก ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 05-03-2020
374 B5805525 นางสาววราภรณ์ โคตจันทึก กำลังศึกษา 05-03-2020
375 B5805624 นายนัธทวัฒน์ สุอมรา กำลังศึกษา 05-03-2020
376 B5805631 นายศตวรรษ สีกองแก้ว กำลังศึกษา 05-03-2020
377 B5805655 นายโชตินันท์ ขอพึ่ง กำลังศึกษา 07-02-2020
378 B5805686 นายอภิวัฒน์ สุขเฉลิม กำลังศึกษา 07-02-2020
379 B5805778 นายจักรพงษ์ อันพิมพ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
380 B5805815 นางสาวสุวนันท์ ลมสมบุตร กำลังศึกษา 05-03-2020
381 B5805938 นายจาตุรนต์ มงคลศิริ กำลังศึกษา 16-03-2020
382 B5806096 นายสมร ดวงเด่นฉาย กำลังศึกษา 05-03-2020
383 B5806119 นางสาวนงณภัส แตรเงิน กำลังศึกษา 05-03-2020
384 B5806140 นายกฤษธนพล สอดสุข กำลังศึกษา 05-03-2020
385 B5806164 นางสาวสุพัตรา ฉิมมาลี กำลังศึกษา 07-02-2020
386 B5806171 นางสาวรุจิรา นาสมใจ กำลังศึกษา 05-03-2020
387 B5806287 นางสาวอัยลดา โพธิ์ชัย กำลังศึกษา 05-03-2020
388 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย กำลังศึกษา 05-03-2020
389 B5806348 นางสาววารุณี ประดิษฐศรี กำลังศึกษา 05-03-2020
390 B5806355 นางสาวจุฑาธิป กิณรีย์ กำลังศึกษา 07-02-2020
391 B5806362 นายพงษ์พัฒน์ รองเมือง กำลังศึกษา 05-03-2020
392 B5806379 นายณัฐพล อุทรักษ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
393 B5806430 นายวิวรรธน์ สมณี กำลังศึกษา 08-03-2020
394 B5806447 นายกฤษณะพงษ์ พรมที กำลังศึกษา 17-03-2020
395 B5806461 นายตะวัน กาลจักร รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 16-03-2020
396 B5806478 นางสาวธัญสุดา นิยมพงศ์พิพัฒน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
397 B5806485 นางสาวฐิติมา ธิกรรมพล กำลังศึกษา 05-03-2020
398 B5806508 นางสาวพรปวีณ์ จ่ายหนู กำลังศึกษา 07-02-2020
399 B5806515 นายพงศธร ทองบ่อ กำลังศึกษา 05-03-2020
400 B5806553 นางสาวนัชชา คำพิจารณ์ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 25-03-2020
401 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
402 B5806591 นางสาวปวิตรา วรรณา กำลังศึกษา 07-02-2020
403 B5806621 นางสาวณัฐวดี อุตส่าห์ดี กำลังศึกษา 05-03-2020
404 B5806706 นางสาวจตุพร พรพิพัฒน์ กำลังศึกษา 27-05-2020
405 B5806836 นางสาวปรารถนา บุญโลย กำลังศึกษา 05-03-2020
406 B5806898 นางสาวอรสา มีแก้ว กำลังศึกษา 05-03-2020
407 B5806904 นางสาวนุชรินทร์ อรุณโชติ กำลังศึกษา 05-03-2020
408 B5807062 นายวิทยา ก่อมขุนทด กำลังศึกษา 05-03-2020
409 B5807116 นางสาวนฤมล เภาบัว กำลังศึกษา 05-03-2020
410 B5807147 นายสมรักษ์ ทองคำ กำลังศึกษา 07-02-2020
411 B5807208 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทึก กำลังศึกษา 05-03-2020
412 B5807222 นางสาวนัฐกานต์ นาอ้อม กำลังศึกษา 07-02-2020
413 B5807277 นายณัฐภูมิ โม้แก้ว กำลังศึกษา 05-03-2020
414 B5807321 นางสาวณิชาพร แก้วพิลา กำลังศึกษา 05-03-2020
415 B5807338 นางสาวจิตรา เสาทอง กำลังศึกษา 05-03-2020
416 B5807369 นางสาวศิริรัตน์ อรัญมิตร กำลังศึกษา 05-03-2020
417 B5807376 นางสาวรัตนาภรณ์ ดาวไธสง กำลังศึกษา 05-03-2020
418 B5807383 นางสาวเจนจิรา คำชลธาร์ ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 05-03-2020
419 B5807390 นางสาวยุวดี แสนทวีสุข กำลังศึกษา 05-03-2020
420 B5807413 นายวุฒิชัย กิ่งไทรกลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
421 B5807420 นางสาวณัฐริกา หนองภักดี กำลังศึกษา 07-02-2020
422 B5807475 นางสาวมาริศา พรมน้อย กำลังศึกษา 06-03-2020
423 B5807574 นางสาวสุวนันท์ หาญตุ่น กำลังศึกษา 05-03-2020
424 B5807628 นายปฏิภาณ โพสีลาบ กำลังศึกษา 05-03-2020
425 B5807635 นางสาวณัฐพร ยศศักดิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
426 B5807659 นายวัชระพงศ์ รักตรง กำลังศึกษา 05-03-2020
427 B5807680 นางสาวกชกร สีเขียว กำลังศึกษา 07-02-2020
428 B5807710 นายพนิต น้อยสมบัติ กำลังศึกษา 05-03-2020
429 B5807734 นางสาวณัฐชา สายศรีบัณฑิต กำลังศึกษา 07-02-2020
430 B5807758 นางสาวรดา แสนบุตร กำลังศึกษา 07-02-2020
431 B5807772 นางสาวอัจฉราวรรณ ประสพเงิน กำลังศึกษา 05-03-2020
432 B5807826 นายพงษ์ศิริ มีสิงห์ กำลังศึกษา 05-03-2020
433 B5807840 นายกิตติศักดิ์ สุขอินทร์ กำลังศึกษา 07-02-2020
434 B5807857 นางสาวแพรวพลอย พูนพิทักษ์ทรัพย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
435 B5807918 นางสาวรุ่งตะวัน วงษ์ชารี กำลังศึกษา 05-03-2020
436 B5807963 นางสาวณิชารีย์ กุนอก กำลังศึกษา 07-02-2020
437 B5807987 นางสาวกอบแก้ว คชหาญ กำลังศึกษา 07-02-2020
438 B5808090 นายอรรถยา บุรมย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
439 B5808120 นายณัฐวุฒิ หอยตะคุ กำลังศึกษา 05-03-2020
440 B5808137 นายพงศธร กาบขุนทด กำลังศึกษา 05-03-2020
441 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก กำลังศึกษา 05-03-2020
442 B5808229 นายศรีวิชัย อะปายัง กำลังศึกษา 05-03-2020
443 B5808274 นางสาวจิดาภา ศุภรทรัพย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
444 B5808281 นางสาวชนัญญ์ธรณ์ อ่อนละมัย กำลังศึกษา 07-02-2020
445 B5808335 นางสาวอรปรียา เทืองน้อย กำลังศึกษา 05-03-2020
446 B5808441 นางสาวภัทรกันย์ อันทามา กำลังศึกษา 25-03-2020
447 B5808458 นางสาวทิพกร พิจารณ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
448 B5808472 นางสาวศุทธินี ตื้อคำ กำลังศึกษา 05-03-2020
449 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี กำลังศึกษา 05-03-2020
450 B5808571 นางสาวพันวรรษา แก้วอำพร กำลังศึกษา 07-02-2020
451 B5808595 นายอัครเทพ เดชอุดมพร กำลังศึกษา 05-03-2020
452 B5808670 นางสาวภาวิณี รำมะนา กำลังศึกษา 05-03-2020
453 B5808694 นายจิรายุ เมธวัน กำลังศึกษา 05-03-2020
454 B5808724 นายธีรุตม์ เพ็งพา กำลังศึกษา 07-02-2020
455 B5808755 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนวงศ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
456 B5808854 นางสาวอธิติณาพร บุญชัย กำลังศึกษา 06-03-2020
457 B5808878 นายภาณุพงศ์ ชะวัย กำลังศึกษา 05-03-2020
458 B5808885 นางสาวกาญจน์กมล ไทยแท้ กำลังศึกษา 05-03-2020
459 B5808908 นายวิวัฒน์ วรสนาม กำลังศึกษา 05-03-2020
460 B5808953 นางสาวจุฑามาศ เทพแสง กำลังศึกษา 05-03-2020
461 B5808960 นางสาวสัจจามาศ เมณกูล กำลังศึกษา 07-02-2020
462 B5808977 นายนัฐวุฒิ เรียบกระโทก รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 16-03-2020
463 B5809042 นายครองชัย ภู่มงคลสุริยา กำลังศึกษา 05-03-2020
464 B5809240 นายอัษฎาวุฒิ บัวละคอน กำลังศึกษา 07-02-2020
465 B5809264 นายปภังกร แก้วสุติน รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 25-03-2020
466 B5809271 นายพสิษฐ์ ลิ้มสินโสภณ กำลังศึกษา 25-03-2020
467 B5809325 นางสาวพิมลรัตน์ ชุมไธสงค์ กำลังศึกษา 05-03-2020
468 B5809349 นายศิว แม้นมีศรี กำลังศึกษา 05-03-2020
469 B5809509 นายวิวรรธน์ ดวงมณี กำลังศึกษา 05-03-2020
470 B5809578 นางสาวสุนิชา โฉดโคกสูง กำลังศึกษา 07-02-2020
471 B5809639 นายชาญณรงค์ สีโห กำลังศึกษา 07-02-2020
472 B5809752 นางสาวปรางทอง เป็งทอง กำลังศึกษา 05-03-2020
473 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ กำลังศึกษา 05-03-2020
474 B5809820 นายภูชิต วงศรีไข กำลังศึกษา 07-02-2020
475 B5809844 นางสาวจุฑาทิพย์ มะโนใหม่ กำลังศึกษา 05-03-2020
476 B5809851 นางสาวมลฑินี สุขหนา กำลังศึกษา 16-03-2020
477 B5809875 นางสาวแคทรียา ยอดญานะ กำลังศึกษา 05-03-2020
478 B5809912 นายศตวรรษ ชิงชัยภูมิ กำลังศึกษา 05-03-2020
479 B5810031 นางสาวณัฎฐวรรณ ยศพล กำลังศึกษา 05-03-2020
480 B5810086 นายจักรพรรดิ์ แพงสารัตน์ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 25-03-2020
481 B5810109 นายทนงศักดิ์ วงศ์บุตร กำลังศึกษา 05-03-2020
482 B5810123 นางสาวจริยา รักษาทรัพย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
483 B5810307 นางสาวสิริกร ทูลนอก กำลังศึกษา 05-03-2020
484 B5810314 นางสาวฌีพัฒน์ สุขแจ่ม กำลังศึกษา 06-03-2020
485 B5810369 นางสาวนภาพร ไม่ย่อท้อ กำลังศึกษา 05-03-2020
486 B5810437 นายพีรพล รุ่งโรจน์พูนผล กำลังศึกษา 05-03-2020
487 B5810512 นางสาวน้ำหนึ่ง แสวงสุข กำลังศึกษา 05-03-2020
488 B5810529 นายเฉลิมพงศ์ ประจันทร์ศรี กำลังศึกษา 05-03-2020
489 B5810536 นางสาวนุชรี ศรีแสง กำลังศึกษา 05-03-2020
490 B5810543 นายพงศธร วรรณกุล กำลังศึกษา 05-03-2020
491 B5810581 นางสาวกาญจนา สระแก้ว กำลังศึกษา 05-03-2020
492 B5810628 นางสาวเบญจมาส ไชยสาคร กำลังศึกษา 07-02-2020
493 B5810680 นายนัฐวัส เป้าพุคา กำลังศึกษา 05-03-2020
494 B5810789 นางสาวจีรนันท์ โพธิ์แก้ว กำลังศึกษา 05-03-2020
495 B5810826 นายธนวิชญ์ วงษาวดี กำลังศึกษา 05-03-2020
496 B5810840 นางสาวอภิญญา บัวตา กำลังศึกษา 05-03-2020
497 B5810895 นายกายกรณ์ บุญเย็น กำลังศึกษา 05-03-2020
498 B5810925 นายธนากร จ่าแท่นทะรัง กำลังศึกษา 05-03-2020
499 B5810932 นายจีรศักดิ์ วาปีกัง กำลังศึกษา 05-03-2020
500 B5811021 นายวรรณกร ประเสริฐสวัสดิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
501 B5811083 นายสุรศักดิ์ แย้มอดุลย์ กำลังศึกษา 07-02-2020
502 B5811281 นายเดชา แก้วบุตร กำลังศึกษา 16-03-2020
503 B5811304 นายวิศาล เจตน์วิทยาชาญ กำลังศึกษา 05-03-2020
504 B5811335 นางสาวธัญญา จิ๋วเดช กำลังศึกษา 05-03-2020
505 B5811434 นายณัฐพงศ์ แรมไธสง กำลังศึกษา 05-03-2020
506 B5811526 นางสาวนันทรัตน์ ปลั่งกลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
507 B5811632 นางสาววริทธิ์ธร อริยเจริญวงศ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
508 B5811731 นายกมลเทพ ธรรมใจดี กำลังศึกษา 07-03-2020
509 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม กำลังศึกษา 05-03-2020
510 B5811939 นางสาวมุจรินทร์ กรรณิกา กำลังศึกษา 05-03-2020
511 B5811953 นางสาวน้ำฝน กาละปักษ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
512 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์ กำลังศึกษา 05-03-2020
513 B5811984 นางสาวณัฐรินีย์ คงอินทร์ กำลังศึกษา 05-03-2020
514 B5812059 นางสาวนภัสวรรณ โพธิ์ศรี กำลังศึกษา 07-02-2020
515 B5812073 นางสาวจุฬารัตน์ เนตรสูงเนิน ลาพักการศึกษา 07-02-2020
516 B5812134 นางสาวมนัญชญา พันธใจธรรม กำลังศึกษา 05-03-2020
517 B5812271 นางสาวปภาณิน บุญมั่น กำลังศึกษา 05-03-2020
518 B5812349 นายตันติกร ศรีเลิศ กำลังศึกษา 05-03-2020
519 B5812431 นายสัณหภัทร ไชยรา กำลังศึกษา 07-02-2020
520 B5812455 นางสาวธนัชชา ตาสี กำลังศึกษา 05-03-2020
521 B5812479 นายภูวดล ไตรถาวร กำลังศึกษา 07-02-2020
522 B5812486 นายรวิพล น้อยนวล กำลังศึกษา 05-03-2020
523 B5812509 นายดลยฤทธิ์ ซาเกิม กำลังศึกษา 07-02-2020
524 B5812561 นางสาวรวิสรา ยงอาหาร กำลังศึกษา 05-03-2020
525 B5812622 นางสาวสุกัญญา ด้วงแห้ว กำลังศึกษา 05-03-2020
526 B5812677 นายปณิธาน โปร่งจันทึก กำลังศึกษา 07-02-2020
527 B5812721 นายบุคอรีย์ สนูวงศ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
528 B5812745 นางสาวศิรินทร ปิ่นคำ กำลังศึกษา 05-03-2020
529 B5812776 นายศรันย์ ปุณะปุง กำลังศึกษา 05-03-2020
530 B5812813 นางสาวชนมน สิริพุทธา กำลังศึกษา 05-03-2020
531 B5812820 นางสาวศิรินันท์ จันทร์เกษม กำลังศึกษา 05-03-2020
532 B5812905 นายปฏิภาณ อบมาพันธ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
533 B5812936 นางสาวมนัสนันท์ ค่ำกลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
534 B5812943 นายพงษ์ศิริ พิมาทัย กำลังศึกษา 05-03-2020
535 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง กำลังศึกษา 05-03-2020
536 B5812974 นางสาวณัฐกานต์ แก่นจันทร์ กำลังศึกษา 05-03-2020
537 B5813049 นายกฤษณพงศ์ ไชยมงคล กำลังศึกษา 05-03-2020
538 B5813124 นางสาวนวพรรณ อินธิรัตน์ กำลังศึกษา 07-02-2020
539 B5813162 นายทรงยศ พรหมภักดิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
540 B5813230 นางสาวณัฐมน ธานี กำลังศึกษา 05-03-2020
541 B5813346 นางสาวอุษณี ศรีเมือง กำลังศึกษา 05-03-2020
542 B5813353 นางสาวจีรนันท์ ยศรุ่งเรือง กำลังศึกษา 05-03-2020
543 B5813469 นายอัษฎา ปารีสร้อย กำลังศึกษา 05-03-2020
544 B5813551 นางสาวลลิตา รักษ์กระโทก กำลังศึกษา 05-03-2020
545 B5813643 นายธนวันต์ ทองงอก กำลังศึกษา 07-02-2020
546 B5813667 นายวชรพงศ์ ชนเวียน กำลังศึกษา 05-03-2020
547 B5813681 นางสาวกุลธิดา ทวีชัยธนสกุล กำลังศึกษา 05-03-2020
548 B5813735 นายนิธิกันต์ แก้วอาจ กำลังศึกษา 05-03-2020
549 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส ให้พักการศึกษา 25-05-2020
550 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
551 B5813896 นางสาวสุธิตรา อึงสะกาว กำลังศึกษา 05-03-2020
552 B5813902 นางสาวธัญกร จำคำ กำลังศึกษา 07-02-2020
553 B5813933 นายธนวัฒน์ ศรีมุงคุล กำลังศึกษา 05-03-2020
554 B5813940 นางสาวปภาวี ปราบใหญ่ กำลังศึกษา 05-03-2020
555 B5813995 นางสาวปัฐมาภรณ์ แก้วพิสิษฐ์กุล กำลังศึกษา 16-03-2020
556 B5814077 นายกริชชานนท์ ตั้งมั่นสกุล รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 17-04-2020
557 B5814114 นางสาวกาญจนาพร ชูก้าน กำลังศึกษา 05-03-2020
558 B5814190 นางสาวปิยะวีร์ ยิ่งยง กำลังศึกษา 07-02-2020
559 B5814206 นางสาวณัชชา ชนะสิทธิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
560 B5814213 นางสาวหฤทัย สวัสดิภาพ กำลังศึกษา 05-03-2020
561 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด กำลังศึกษา 05-03-2020
562 B5814312 นางสาวศิริลักษณ์ ภิญโย กำลังศึกษา 16-03-2020
563 B5814336 นายปภชณวษร สุวรรณภูวเดช กำลังศึกษา 07-03-2020
564 B5814459 นายณัฐวัฒน์ ซีมากร กำลังศึกษา 16-03-2020
565 B5814473 นายพิษณุ หงษ์ทอง กำลังศึกษา 07-02-2020
566 B5814619 นางสาววรกานต์ ปินชัย กำลังศึกษา 05-03-2020
567 B5814640 นายภูริพัฒน์ คลังกูล กำลังศึกษา 25-03-2020
568 B5814664 นายชญานนท์ เพียกขุนทด กำลังศึกษา 16-03-2020
569 B5814800 นายณัฐธัญ ศรีวิชา กำลังศึกษา 05-03-2020
570 B5814985 นายเฉลิมชัย เหลืองสกุลไทย กำลังศึกษา 07-02-2020
571 B5815029 นายพิชญ์ กองวงค์ กำลังศึกษา 05-03-2020
572 B5815104 นายฐากรณ์ สุทธิเพศ กำลังศึกษา 05-03-2020
573 B5815173 นางสาววรรณกานต์ สำเนียง กำลังศึกษา 07-02-2020
574 B5815234 นายอดิศักดิ์ เลพล กำลังศึกษา 07-02-2020
575 B5815258 นางสาวนภัสวรรณ ยอดมณี กำลังศึกษา 05-03-2020
576 B5815265 นายโสภณ เขตสูงเนิน กำลังศึกษา 05-03-2020
577 B5815272 นางสาววรรณิศา ไตรเลิศ กำลังศึกษา 05-03-2020
578 B5815319 นางสาวสุทธิรัตน์ สอดกำปัง กำลังศึกษา 05-03-2020
579 B5815371 นางสาวชรีรัตน์ โกรธกล้า รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 22-04-2020
580 B5815401 นายทรงวุฒิ บุญไทยกลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
581 B5815425 นางสาวศุภศิริ เดินขุนทด กำลังศึกษา 05-03-2020
582 B5815449 นายธีรภัทร โพธิ์ศรี กำลังศึกษา 05-03-2020
583 B5815494 นางสาวปภาวรินท์ พุฒขาว กำลังศึกษา 05-03-2020
584 B5815517 นางสาวมณฑกาญจน์ ชอบใจ กำลังศึกษา 05-03-2020
585 B5815524 นางสาวรัชนีวรรณ กองรัมย์ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 23-04-2020
586 B5815531 นายคณาธิป กาฬภักดี กำลังศึกษา 05-03-2020
587 B5815562 นายรังสิมันตุ์ เง็กคอย กำลังศึกษา 06-03-2020
588 B5815814 นายอภิสิทธิ์ เครื่องไชย กำลังศึกษา 07-02-2020
589 B5815937 นายรัฐพงศ์ คำเขื่อง กำลังศึกษา 05-03-2020
590 B5816200 นายวรินทร์ ดอนฉนวน กำลังศึกษา 07-02-2020
591 B5816309 นางสาวจิตกุล ป.นุกูล กำลังศึกษา 05-03-2020
592 B5816354 นางสาวพัชราภา พิทักษ์ภูเบนทร์ กำลังศึกษา 05-03-2020
593 B5816446 นายนิติธร กฤษฐ์ปภากุณท์ กำลังศึกษา 05-03-2020
594 B5816934 นางสาวเกษร พัดพรม รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 26-03-2020
595 B5816958 นายภาวัต โข่พิมาย กำลังศึกษา 05-03-2020
596 B5816965 นางสาวกนกวรรณ โอวาทวงษ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
597 B5816996 นายธีรพัฒน์ ทวีปรักษา กำลังศึกษา 16-03-2020
598 B5817078 นางสาวณัฐชยา วาบสูงเนิน กำลังศึกษา 07-02-2020
599 B5817092 นายปิยะราช ปัจฉิม กำลังศึกษา 05-03-2020
600 B5817139 นางสาวน้ำฝน อินทร์สเกตุ กำลังศึกษา 05-03-2020
601 B5817153 นางสาวปาริชาติ ผาสุขยืด กำลังศึกษา 05-03-2020
602 B5817160 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ กำลังศึกษา 05-03-2020
603 B5817207 นายอดิศักดิ์ วรรณศิลป์ กำลังศึกษา 07-02-2020
604 B5817252 นางสาวอัจฉราพรรณ นัวกระโทก กำลังศึกษา 07-02-2020
605 B5817269 นางสาวอารีรัตน์ รุ่งสกุล กำลังศึกษา 07-02-2020
606 B5817337 นายศิรวิทย์ ดวงเงิน กำลังศึกษา 07-02-2020
607 B5817412 นายพงศ์ภัค รักศิลป์ กำลังศึกษา 05-03-2020
608 B5817535 นางสาวจิราภรณ์ อรุณรัมย์ กำลังศึกษา 07-02-2020
609 B5817566 นายธชรัฐ หงสารกุล กำลังศึกษา 07-02-2020
610 B5817634 นางสาวพิไลพร หน่อจันทร์ กำลังศึกษา 07-02-2020
611 B5817641 นายศตนันท์ ทองอารยกุล ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 16-03-2020
612 B5817665 นายกวิณฑร กาญจนต่อสกุล กำลังศึกษา 05-03-2020
613 B5817726 นางสาวฐิติรัตน์ บุญถือ กำลังศึกษา 07-02-2020
614 B5817856 นายปฐมพร เครือเพชร กำลังศึกษา 07-02-2020
615 B5817887 นายบูรฉัตร เหิงขุนทด กำลังศึกษา 07-02-2020
616 B5817955 นายนัฐพล คนองมาก กำลังศึกษา 07-02-2020
617 B5817986 นายจิรายุ จันตาเรียน กำลังศึกษา 07-02-2020
618 B5818082 นายภาณุพงศ์ นาคสมบูรณ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
619 B5818112 นายอนิวรรต เผ่าภูไทย กำลังศึกษา 05-03-2020
620 B5818242 นายอาชวิน รักษาวัด กำลังศึกษา 05-03-2020
621 B5818365 นายศราวุธ สอนพรม กำลังศึกษา 05-03-2020
622 B5818433 นางสาววาสนา บำเพ็ญศิลป์ กำลังศึกษา 05-03-2020
623 B5818464 นายอนุชากร พันธ์กมลศิลป์ กำลังศึกษา 16-03-2020
624 B5818501 นางสาวณัฐณิชา มอบทองหลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
625 B5818549 นายสิทธิพร เปรมโต รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 26-03-2020
626 B5818662 นายอนุวัฒน์ ชัยกิจ กำลังศึกษา 05-03-2020
627 B5818815 นายประวิทย์ หาดขุนทด กำลังศึกษา 05-03-2020
628 B5818891 นายอภิรักษ์ เตยสุวรรณ กำลังศึกษา 05-03-2020
629 B5818914 นางสาววิสุนีย์ สว่างศรี กำลังศึกษา 05-03-2020
630 B5818945 นางสาวปิยะธิดา แก้วยงกฏ กำลังศึกษา 05-03-2020
631 B5818976 นายจิรานุวัฒน์ โพธิ์นอก กำลังศึกษา 05-03-2020
632 B5819034 นายศรราม เขียวคุ้ม กำลังศึกษา 05-03-2020
633 B5819065 นางสาวสาวิตรี สินธุเสน ลาพักการศึกษา 05-03-2020
634 B5819072 นายนันทวัฒน์ แมดมิ่งเหง้า กำลังศึกษา 05-03-2020
635 B5819195 นายจิรภัทร เจติยสุวรรณ กำลังศึกษา 05-03-2020
636 B5819263 นางสาวอุษณีย์ แสนนางชน กำลังศึกษา 05-03-2020
637 B5819355 นางสาวรวิษฎา ปะละฤทธิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
638 B5819386 นายภานุรุจน์ สุพรรณเภสัช กำลังศึกษา 05-03-2020
639 B5819430 นางสาวณัฐธิชา เกิดสมบัติ กำลังศึกษา 05-03-2020
640 B5819508 นายนราธร รุ่งโรจน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
641 B5819577 นางสาวนันทิชา ดอกรักกลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
642 B5819591 นางสาวลัดดาวรรณ ชาญเกษม กำลังศึกษา 25-03-2020
643 B5819621 นายสุริยวุธ สุริยา กำลังศึกษา 05-03-2020
644 B5819652 นายพงศกร สุวรรณโชติ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 16-03-2020
645 B5819744 นางสาวสุรีย์ลักษณ์ เรืองรักษ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
646 B5819799 นายสุเทพ จันทวี กำลังศึกษา 25-03-2020
647 B5819867 นายชำนาญ ผลมาก กำลังศึกษา 23-03-2020
648 B5819881 นางสาวศศินา หงษ์อุดร กำลังศึกษา 05-03-2020
649 B5819980 นางสาวอภิญญา สีใส กำลังศึกษา 05-03-2020
650 B5820009 นางสาวศิริลักษณ์ ยนสุวรรณ กำลังศึกษา 05-03-2020
651 B5820047 นางสาวปุณยวีร์ จันทร์คล้าย กำลังศึกษา 05-03-2020
652 B5820122 นายกวี ดำเนตร กำลังศึกษา 05-03-2020
653 B5820320 นายปวรุจจ์ แช่มชื่น กำลังศึกษา 07-02-2020
654 B5820504 นางสาววราภรณ์ รัตนะวัน กำลังศึกษา 05-03-2020
655 B5820597 นายพลเชษฐ์ ภีระวงค์ กำลังศึกษา 05-03-2020
656 B5820689 นายประวิณ พวงมัชชิมา กำลังศึกษา 05-03-2020
657 B5820740 นายชนินทร์ ทองเจือ กำลังศึกษา 05-03-2020
658 B5820771 นางสาวภัทราพร อ่อนโคกสูง กำลังศึกษา 05-03-2020
659 B5820900 นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์ ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 05-03-2020
660 B5820917 นายเฉลิมชาติ สอนตัน กำลังศึกษา 05-03-2020
661 B5821037 นายกษิดิ์เดช ดอนดวงเเก้ว กำลังศึกษา 05-03-2020
662 B5821167 นางสาวธันยพร แป้นนางรอง กำลังศึกษา 05-03-2020
663 B5821228 นายสกล วิจักษณบุญ กำลังศึกษา 05-03-2020
664 B5821235 นายโกสิต ปานสี กำลังศึกษา 05-03-2020
665 B5821259 นายธนพล จันทร์อ้น กำลังศึกษา 05-03-2020
666 B5821310 นายณัฐวัตร เล็กสอน กำลังศึกษา 07-02-2020
667 B5821396 นางสาวณัชชา ถอยกระโทก กำลังศึกษา 18-03-2020
668 B5821402 นายพีรพงศ์ พิศพรรณ กำลังศึกษา 07-02-2020
669 B5821556 นายภูตะวัน สิริติกิจ กำลังศึกษา 05-03-2020
670 B5821563 นางสาวศดานันท์ ภูพลผัน กำลังศึกษา 05-03-2020
671 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
672 B5821617 นายอิทธิวัฒน์ สิงห์คง กำลังศึกษา 07-02-2020
673 B5821631 นายพีรวัส แก่นโชติกุล กำลังศึกษา 06-03-2020
674 B5821686 นายบุญญฤทธิ์ คำหล้า กำลังศึกษา 16-03-2020
675 B5821754 นางสาวอารีรัตน์ รวบทองหลาง กำลังศึกษา 07-02-2020
676 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก กำลังศึกษา 07-02-2020
677 B5821808 นางสาวณัชชา บำรุงรักไทย กำลังศึกษา 05-03-2020
678 B5821853 นายพงษ์พันธุ์ พวงบุญชู กำลังศึกษา 05-03-2020
679 B5821921 นายวรินทร วารินทร์ กำลังศึกษา 05-03-2020
680 B5821945 นางสาวศุทธนุช ตองติดรัมย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
681 B5822010 นางสาวลักษมี สามารถกุล กำลังศึกษา 05-03-2020
682 B5822041 นายปิยะณัฐ อัตถาชน กำลังศึกษา 05-03-2020
683 B5822218 นายพชร พลสาย กำลังศึกษา 05-03-2020
684 B5822270 นายเรืองวิทย์ สิทธิวัชร กำลังศึกษา 05-03-2020
685 B5822331 นายไกรวิชญ์ เทพเรียน กำลังศึกษา 07-02-2020
686 B5822362 นายธัชชัย ช่างสุวรรณ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
687 B5822409 นายราชัน กระพันธ์เขียว กำลังศึกษา 07-03-2020
688 B5822447 นายธรรมทัช ฉลาดกลาง กำลังศึกษา 07-02-2020
689 B5822515 นายจิตตินันท์ แสนภูวา กำลังศึกษา 05-03-2020
690 B5822614 นายปฏิวัติ ชัยศิริมงคล กำลังศึกษา 05-03-2020
691 B5822652 นายไพสันต์ หวังสม กำลังศึกษา 07-02-2020
692 B5822676 นายธนานนท์ จ่าทอง กำลังศึกษา 05-03-2020
693 B5822775 นางสาวจิณณาภัทร์ เจิมปรุ กำลังศึกษา 05-03-2020
694 B5822850 นางสาวโศภิษฐ์ พงษ์สิงห์ กำลังศึกษา 05-03-2020
695 B5822874 นางสาวไพลิน ชาจันทึก กำลังศึกษา 07-02-2020
696 B5822904 นายกวินท์ เอียตระกูลไพบูลย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
697 B5822973 นางสาวนิติกร ด้วงทอง กำลังศึกษา 07-02-2020
698 B5823055 นายปรียะ โพธิสว่าง กำลังศึกษา 05-03-2020
699 B5823291 นางสาววรรณรดา เดชสนธิ กำลังศึกษา 05-03-2020
700 B5823307 นายวงศ์ตะวัน จันทร์เยี่ยม กำลังศึกษา 05-03-2020
701 B5823338 นายศรเทพ แถวเนิน กำลังศึกษา 05-03-2020
702 B5823413 นางสาวดวงกมล ดลตรี กำลังศึกษา 20-03-2020
703 B5823444 นายภานุพงศ์ แพทย์เพียร กำลังศึกษา 05-03-2020
704 B5823475 นายนันทวุฒิ แซ้นชัยภูมิ กำลังศึกษา 07-02-2020
705 B5823604 นางสาวอริศรา แม่นปืน กำลังศึกษา 07-03-2020
706 B5823642 นางสาวณัฐสุดา นางาม กำลังศึกษา 07-03-2020
707 B5823727 นางสาววิทวัล จำปาหอม กำลังศึกษา 16-03-2020
708 B5823901 นางสาวจิรณา คงถือมั่น กำลังศึกษา 05-03-2020
709 B5823925 นางสาวอัญมณี คล้ายวงษ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
710 B5824021 นางสาวอิสรา สุภาเวท กำลังศึกษา 05-03-2020
711 B5824083 นายเมธวัจน์ เลิศกิจพีรพล กำลังศึกษา 05-03-2020
712 B5824151 นางสาวขวัญฤดี ภูทะวัง กำลังศึกษา 05-03-2020
713 B5824304 นางสาววรางคณา วรรณวัตน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
714 B5824410 นายชัยวัฒน์ ชะลาลัย กำลังศึกษา 05-03-2020
715 B5824441 นายปฐวีร์ สายใจอูป กำลังศึกษา 05-03-2020
716 B5824502 นางสาวมัสญา จักรไชย กำลังศึกษา 05-03-2020
717 B5824656 นายโชคชัย ครสวรรค์ กำลังศึกษา 07-02-2020
718 B5824861 นายกฤตเมธ ชื่นชม กำลังศึกษา 05-03-2020
719 B5824991 นางสาวพรทิวา บุญคำ กำลังศึกษา 16-03-2020
720 B5825073 นางสาวอลิสรา สอนอินทร์ กำลังศึกษา 06-03-2020
721 B5825189 นายธีระวัฒน์ นนท์จันทร์ กำลังศึกษา 05-03-2020
722 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์ กำลังศึกษา 05-03-2020
723 B5825226 นายคริสตศักดิ์ งามละม้าย กำลังศึกษา 17-03-2020
724 B5825233 นายจักรภัทร เจริญศิลป์ กำลังศึกษา 05-03-2020
725 B5825257 นายอรรถพล ไชศรีจันทร์ กำลังศึกษา 07-02-2020
726 B5825271 นางสาววิภาดา อินหนอง กำลังศึกษา 05-03-2020
727 B5825356 นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมสกุล กำลังศึกษา 16-03-2020
728 B5825493 นางสาวสุพีเรีย ถนัดค้า กำลังศึกษา 05-03-2020
729 B5825530 นายอภิวัฒน์ เถื่อนเทียม กำลังศึกษา 05-03-2020
730 B5825738 นางสาวธิดาวัลย์ บุบไชยา กำลังศึกษา 05-03-2020
731 B5825820 นายวุฒิพนธ์ เทพนารินทร์ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 20-04-2020
732 B5826018 นายวรินทร งามกมลรัตน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
733 B5826100 นายเมธาสิทธิ์ จรัสไพรัตน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
734 B5826216 นายนันทพงศ์ ภาคย์ชัยพงศ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
735 B5826391 นายกฤษณะ เกิดมี รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 28-04-2020
736 B5826520 นางสาวสรัลชนา วงอารีย์ กำลังศึกษา 19-03-2020
737 B5826605 นายปิ่น โพธิ์ศรี กำลังศึกษา 07-02-2020
738 B5826650 นายณรงค์ศักดิ์ ทานู ลาพักการศึกษา 06-03-2020
739 B5826902 นายฐากร สุขะวิสิษฐ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
740 B5826933 นายอานนท์ อนันต์วัฒนชัย กำลังศึกษา 05-03-2020
741 B5827138 นายชัยรัฐ อ่อนเเก้ว กำลังศึกษา 05-03-2020
742 B5827534 นายอภิวัฒน์ กาฬภักดี กำลังศึกษา 06-03-2020
743 B5827602 นางสาวเปรมฤทัย สีแปลก กำลังศึกษา 05-03-2020
744 B5827640 นายจิรภัทร มีประทัง กำลังศึกษา 05-03-2020
745 B5827657 นายทิวา ขุนโยธา กำลังศึกษา 07-02-2020
746 B5827695 นายศิวบุตร สาระคำ กำลังศึกษา 05-03-2020
747 B5827886 นางสาวพิมพ์ชนก จันทะลุน กำลังศึกษา 25-03-2020
748 B5827916 นายปริญญา แฝงจันทึก กำลังศึกษา 07-02-2020
749 B5828043 นายวงศกร ฤาวงษ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
750 B5828098 นายพิศุทธิ์ ขูรูรักษ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
751 B5828104 นางสาวนรีรัตน์ แอมไธสง กำลังศึกษา 07-02-2020
752 B5828173 นางสาวอัญรินทร์ อนันตศักดิ์ชัย ลาพักการศึกษา 07-02-2020
753 B5828203 นายณัฎฐ์พัณกร นิติศักดิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
754 B5828258 นางสาวนงลักษณ์ โภคะ กำลังศึกษา 05-03-2020
755 B5828289 นายพัชรพงค์ กุลแก้ว กำลังศึกษา 07-02-2020
756 B5828395 นางสาวณัฐมล เพชรดี กำลังศึกษา 05-03-2020
757 B5828463 นายกิตติศักดิ์ กมลวัทน์ กำลังศึกษา 08-05-2020
758 B5828593 นายวิศนันท์ กิจพิพัฒน์ กำลังศึกษา 07-02-2020
759 B5828616 นายเกษชรินทร์ เกียรติอิสรากุล กำลังศึกษา 05-03-2020
760 B5828678 นายปริญญา จุรุเทียบ กำลังศึกษา 16-03-2020
761 B5828708 นางสาวบุณยลักษณ์ ดวงทิพย์ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 13-05-2020
762 B5828722 นางสาววิสา ถากระโทก กำลังศึกษา 07-02-2020
763 B5828784 นางสาวพิไลวรรณ บุญศรี กำลังศึกษา 07-02-2020
764 B5828906 นายธนาคม รักษ์บุรีภิรมย์ กำลังศึกษา 09-04-2020
765 B5828913 นายเกียรติศักดิ์ วงเวียน กำลังศึกษา 16-03-2020
766 B5828951 นายวรพล ศรีประภา กำลังศึกษา 20-03-2020
767 B5828968 นางสาวณัฐธิดา ศักดิ์นิรามัย กำลังศึกษา 16-03-2020
768 B5828999 นายอดุลย์พัฒน์ สวัสดิชัย กำลังศึกษา 06-03-2020
769 B5850150 นางสาวพรทิพย์ โนรี ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 16-03-2020
770 B5850266 นางสาวกชกร กลับกลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
771 B5850495 นางสาวทิฆัมพร นิรอรัมย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
772 B5850877 นางสาววริษฐา เผ่าพันธ์ กำลังศึกษา 06-03-2020
773 B5850891 นางสาวพรพิมล เหยียดรัมย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
774 B5851683 นางสาวเครือวัลย์ ดอกแก้วกลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
775 B5851706 นางสาวประภัสสร กริ้งพะไล กำลังศึกษา 19-03-2020
776 B5851720 นางสาววริศรา เรืองศรี กำลังศึกษา 07-02-2020
777 B5851737 นางสาวจีรวรรณ รัตนวิชัย กำลังศึกษา 05-03-2020
778 B5851782 นางสาวธิดาพร พรมวงศ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
779 B5851829 นางสาวมานิตา คำแก้ว กำลังศึกษา 07-02-2020
780 B5851850 นางสาวธัญธิดา งาเกาะ กำลังศึกษา 07-02-2020
781 B5851881 นางสาวลัดดาวัลย์ แสนมี กำลังศึกษา 05-03-2020
782 B5851904 นางสาวกนกวรรณ เอการัมย์ กำลังศึกษา 07-02-2020
783 B5851928 นางสาวรัตติญา วุฒิธนูทอง กำลังศึกษา 07-02-2020
784 B5851935 นางสาวสิริพร ดวงสำราญ กำลังศึกษา 07-02-2020
785 B5851942 นางสาวปิยรัฏ พงศ์อุดม กำลังศึกษา 07-02-2020
786 B5851997 นางสาวเสาวนีย์ หยวกฉิมพลี กำลังศึกษา 05-03-2020
787 B5852000 นางสาวจิราพร ชัยนรินทร์ กำลังศึกษา 07-02-2020
788 B5852031 นางสาวกันตา พิมพ์กระโทก กำลังศึกษา 05-03-2020
789 B5852048 นางสาวศิริลักษณ์ ชูทองหลาง กำลังศึกษา 07-02-2020
790 B5852079 นางสาวเบญจวรรณ มูกขุนทด กำลังศึกษา 07-02-2020
791 B5852123 นายวัชรพล ไชยภา กำลังศึกษา 07-02-2020
792 B5852130 นางสาวพิชญา บุตรดี กำลังศึกษา 05-03-2020
793 B5852154 นายธนวรรธก์ อ่วมประเสริฐ กำลังศึกษา 07-02-2020
794 B5852161 นางสาวอรปรียา บางปา กำลังศึกษา 05-03-2020
795 B5852192 นางสาวประณัฐดา พริ้งกลาง กำลังศึกษา 07-02-2020
796 B5852215 นางสาวนันธภรณ์ เฮียงราช กำลังศึกษา 07-02-2020
797 B5852222 นางสาวสุภัชชา เพียรค้า กำลังศึกษา 05-03-2020
798 B5852253 นางสาวปัณฑิตา พรรคพิง กำลังศึกษา 05-03-2020
799 B5852277 นางสาวบุญฑริกกา สว่างเมฆ กำลังศึกษา 07-02-2020
800 B5852284 นางสาวเมธานุช กอผา กำลังศึกษา 05-03-2020
801 B5852314 นางสาวกนกอร ประนมรัมย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
802 B5852345 นางสาวสายทอง วงษาไชย กำลังศึกษา 07-02-2020
803 B5852376 นางสาวกชกร เติมกลาง กำลังศึกษา 07-02-2020
804 B5852406 นางสาวภคินี นิ่มเนียม กำลังศึกษา 05-03-2020
805 B5852413 นางสาวกฤติมา นิธิเศรษฐ์ไพบูลย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
806 B5852437 นางสาวฐิติมน แซ่เตียว กำลังศึกษา 05-03-2020
807 B5852444 นางสาวปริญญ์ธิดา พรมกมล กำลังศึกษา 05-03-2020
808 B5852475 นางสาวจุติกาญจน์ แม้นทอง กำลังศึกษา 05-03-2020
809 B5852505 นางสาวนฤมล อุ่นหนองแดง กำลังศึกษา 05-03-2020
810 B5852512 นางสาวภาศิณี เรืองสว่าง กำลังศึกษา 05-03-2020
811 B5852529 นางสาวทิวาพร ภูพันนา กำลังศึกษา 05-03-2020
812 B5852536 นายไม้ไทย ลักษณะผ่อง กำลังศึกษา 05-03-2020
813 B5852581 นางสาวศิริรัตน์ พันธ์ศรีสุวรรณ กำลังศึกษา 07-02-2020
814 B5852598 นางสาวธันญภรณ์ จ้อยพจน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
815 B5852628 นางสาวสร้อยสุวรรณ นวมกระโทก กำลังศึกษา 07-02-2020
816 B5852642 นางสาวกาญจนา นุยภูเขียว กำลังศึกษา 05-03-2020
817 B5852659 นางสาวศศิวิมล ก่ำมะเริง กำลังศึกษา 07-02-2020
818 B5852666 นางสาวพรชิตรา หวายสูงเนิน กำลังศึกษา 07-02-2020
819 B5852680 นางสาวจีรนันท์ ถิ่นทองหลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
820 B5852697 นางสาวปิยะธิดา โรจนวิจิตรกุล กำลังศึกษา 05-03-2020
821 B5852734 นางสาวอัญชิสา โมงขุนทด กำลังศึกษา 07-02-2020
822 B5852772 นางสาวสุพัทธมล เมืองเจริญ กำลังศึกษา 07-02-2020
823 B5852796 นางสาวนภัสสร ศรีประเสริฐ กำลังศึกษา 07-02-2020
824 B5853021 นายพงศธร สิงห์รัก กำลังศึกษา 05-03-2020
825 B5853168 นางสาวธิดารัตน์ เริงสนาม กำลังศึกษา 17-03-2020
826 B5853243 นางสาวเมวียา ชาลา รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 08-05-2020
827 B5853717 นางสาวสุปรียา จันทรวาท ลาพักการศึกษา 05-03-2020
828 B5853731 นายธีรภัทร ธนาสูรย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
829 B5853922 นางสาวศิริรักษ์ พึ่งพบ กำลังศึกษา 05-03-2020
830 B5854080 นายพีรวิชญ์ บัวพิมาย กำลังศึกษา 05-03-2020
831 B5854110 นางสาวนภิสา โกยทา กำลังศึกษา 05-03-2020
832 B5854127 นางสาวณัฐธิดา ภิญโญ กำลังศึกษา 05-03-2020
833 B5854165 นางสาวนันทิยา เพิ่มพูล กำลังศึกษา 05-03-2020
834 B5854172 นางสาวประนัตดา นะราแก้ว กำลังศึกษา 07-02-2020
835 B5854202 นางสาวสิรามล สุกใส กำลังศึกษา 05-03-2020
836 B5854219 นางสาวนัทชา ชมเผ่า กำลังศึกษา 05-03-2020
837 B5854271 นางสาวอารีรัตน์ น้อมกลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
838 B5854349 นางสาวจิรปรียา อารีรัตนศักดิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
839 B5854394 นายปริวัฏฏ์ จิมานัง กำลังศึกษา 05-03-2020
840 B5854547 นางสาวโสรยา แถวกลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
841 B5854561 นายสุภร เอื้อยฉิมพลี กำลังศึกษา 07-02-2020
842 B5860043 นายภูรินท์ สถิโรภาส กำลังศึกษา 27-12-2019
843 B5860050 นายศุภกร จำปามูล กำลังศึกษา 26-12-2019
844 B5860067 นายชินวงศ์ วงศ์สถิตพร กำลังศึกษา 26-12-2019
845 B5860159 นางสาวปุณยาพร ปรากฏดี กำลังศึกษา 26-12-2019
846 B5860166 นายธิติพงศ์ ฉัตรชัยกุลศิริ ให้พักการศึกษา 27-12-2019
847 B5860173 นายชญานิน ดิษบรรจง กำลังศึกษา 26-12-2019
848 B5860180 นายรัชพล อึ้งวิบูรณ์วงศ์ กำลังศึกษา 02-01-2020
849 B5860197 นายสหรัฐ วรรณโคตร กำลังศึกษา 26-12-2019
850 B5860203 นายวีรภัทร ทัพวงษ์ กำลังศึกษา 26-12-2019
851 B5860210 นางสาววรัญญา วันนา กำลังศึกษา 27-12-2019
852 B5860227 นายศุภชัย วิทยาไพโรจน์ กำลังศึกษา 27-12-2019
853 B5860234 นางสาวปานเนตร สุขแสวง กำลังศึกษา 27-12-2019
854 B5860241 นายชูพงศ์ ดิเรกโภค กำลังศึกษา 27-12-2019
855 B5860258 นางสาวภัทรนันท์ สัตตธารา กำลังศึกษา 27-12-2019
856 B5860265 นางสาวอวิกา คำพิมูล กำลังศึกษา 03-01-2020
857 B5860272 นางสาวปุณิกา พานโน กำลังศึกษา 27-12-2019
858 B5860289 นางสาวศุภนิดา มหาพรม กำลังศึกษา 27-12-2019
859 B5860296 นางสาวสุกัญญา แสงอรุณ กำลังศึกษา 27-12-2019
860 B5860302 นางสาวแพรวโพยม รวยลาภ กำลังศึกษา 27-12-2019
861 B5860319 นางสาวกัณฐิกา สุริยะรัมย์ กำลังศึกษา 27-12-2019
862 B5860326 นางสาวกชกร บุญเหลือ กำลังศึกษา 26-12-2019
863 B5860333 นายณัฐพัชร รวีจิระโรจน์ กำลังศึกษา 27-12-2019
864 B5860340 นายหริภัสร์ ศรีสมบัติ กำลังศึกษา 27-12-2019
865 B5860357 นางสาวญาดา สมเป็น กำลังศึกษา 27-12-2019
866 B5860364 นายเลิศรัตน์ สิงห์สังข์ กำลังศึกษา 27-12-2019
867 B5860371 นางสาวพิชญาภา แสวงสุข กำลังศึกษา 26-12-2019
868 B5860388 นางสาวศรัณยา โป๊ะไธสง กำลังศึกษา 27-12-2019
869 B5860395 นางสาวปารณีย์ พิริยะนพชัย กำลังศึกษา 26-12-2019
870 B5860401 นางสาวทิชาพร ดีสุด กำลังศึกษา 27-12-2019
871 B5860418 นายจิระวิน ปะติโก กำลังศึกษา 27-12-2019
872 B5860425 นายธนิษฐ์กรณ์ ว่องนิยมเกษตร กำลังศึกษา 27-12-2019
873 B5860432 นายพีรพิชญ์ เบ้าสาทร กำลังศึกษา 27-12-2019
874 B5860449 นางสาวณัฐกฤตา ไกรเพชร กำลังศึกษา 27-12-2019
875 B5860456 นายธีรศานต์ ปลอมรัมย์ กำลังศึกษา 27-12-2019
876 B5860463 นางสาวพรสุดา ทับทิมกลาง กำลังศึกษา 27-12-2019
877 B5860470 นายเจษฎากร บุญจันทร์ กำลังศึกษา 27-12-2019
878 B5860487 นางสาวณิชกานต์ ผดุงพล กำลังศึกษา 27-12-2019
879 B5860494 นางสาวเจนจิรา ตะเกิงผล กำลังศึกษา 26-12-2019
880 B5860500 นางสาวศรดา ขุนนอก กำลังศึกษา 27-12-2019
881 B5860517 นายสิรภัค ตันตระกูล กำลังศึกษา 26-12-2019
882 B5860524 นางสาวศธีญา ดาดสันเทียะ กำลังศึกษา 27-12-2019
883 B5860531 นางสาวภัทราพร มงคลจิตร กำลังศึกษา 26-12-2019
884 B5860548 นางสาวพาขวัญ บุญประสพ กำลังศึกษา 27-12-2019
885 B5860555 นางสาวศรินทรา อินทหอม กำลังศึกษา 27-12-2019
886 B5860562 นายขจรวิทย์ สายวงษ์ กำลังศึกษา 27-12-2019
887 B5860579 นางสาวปพิชญา กมลศิริประเสริฐ กำลังศึกษา 26-12-2019
888 B5860586 นางสาวพุธิตา คงมั่น กำลังศึกษา 27-12-2019
889 B5860593 นางสาวพันธิตรา กาญจนไชยนันท์ กำลังศึกษา 26-12-2019
890 B5860609 นายคณิต ปลาโพธิ์ กำลังศึกษา 27-12-2019
891 B5860616 นางสาววิภาวี เชื่อมั่น กำลังศึกษา 27-12-2019
892 B5860623 นายนภัธกิจ ศกุนตานุรักษ์ กำลังศึกษา 27-12-2019
893 B5860630 นายภรต มุธุสิทธิ กำลังศึกษา 26-12-2019
894 B5860647 นางสาวศศิชา บัวเงิน กำลังศึกษา 27-12-2019
895 B5860654 นางสาวเนื้อทอง ประดับสุข กำลังศึกษา 27-12-2019
896 B5860661 นายปิยะบุตร ชูพิพัฒน์กุล กำลังศึกษา 26-12-2019
897 B5860678 นายวชิรวิทย์ เลิศโสภาพันธ์ กำลังศึกษา 27-12-2019
898 B5860685 นายณัฐปพน ชาลีเครือ กำลังศึกษา 27-12-2019
899 B5860692 นางสาวบุญจิราพร ประทุมชาติ กำลังศึกษา 27-12-2019
900 B5860708 นางสาวพิกุลแก้ว กระแสร์ กำลังศึกษา 02-01-2020
901 B5860715 นายปพนวิช จริตรัมย์ กำลังศึกษา 21-03-2020
902 B5860722 นางสาวพัชราภรณ์ ช่างประหยัด กำลังศึกษา 27-12-2019
903 B5860739 นายวีรชาติ ดีมาก กำลังศึกษา 02-01-2020
904 B5860753 นายพุฒิพงศ์ ตันติวงศ์โกสีย์ กำลังศึกษา 17-01-2020
905 B5860760 นางสาวสุรัญชนา สิงห์ลา กำลังศึกษา 27-12-2019
906 B5860777 นายอรรคพล บุญโนนแต้ กำลังศึกษา 27-12-2019
907 B5860784 นางสาวฐิติชญา อัครปรีดี กำลังศึกษา 26-12-2019
908 B5860791 นายโสภณ โนนหิน กำลังศึกษา 27-12-2019
909 B5860807 นางสาวอิงอร ปอศรี กำลังศึกษา 27-12-2019
910 B5860814 นางสาวอมราภรณ์ รอดรักษ์ กำลังศึกษา 26-12-2019
911 B5860821 นางสาวอภิชญา พัชรไพลิน กำลังศึกษา 27-12-2019
912 B5860838 นางสาวธัญชนก คงสุขวิวัฒน์ กำลังศึกษา 26-12-2019
913 B5860845 นางสาวจุฑาทิพย์ พัฒนขจร กำลังศึกษา 27-12-2019
914 B5860852 นายจีราวัฒน์ บุญเปล่ง กำลังศึกษา 27-12-2019
915 B5860869 นายปฏิวัติ แสมรัมย์ กำลังศึกษา 26-12-2019
916 B5860876 นางสาวศิล์ฐาน์ภรณ์ นพตลุง กำลังศึกษา 27-12-2019
917 B5860883 นางสาวอภิญญา อินธิกาย กำลังศึกษา 27-12-2019
918 B5860890 นายศิวกร ชะเอม กำลังศึกษา 06-01-2020
919 B5860906 นางสาวนันทพร สันติชานุวัตร กำลังศึกษา 26-12-2019
920 B5860913 นายภพสรรค์ จันทสิทธิ์ กำลังศึกษา 27-12-2019
921 B5862894 นางสาวอริสรา มูกขุนทด กำลังศึกษา 05-03-2020
922 B5863204 นางสาวขนิษฐา ช่างหล่อ กำลังศึกษา 16-03-2020
923 B5864683 นายธนวินท์ ขจรวิทย์ กำลังศึกษา 03-02-2020
924 B5870622 นางสาวสุธาทิพย์ งวดสูงเนิน กำลังศึกษา 05-03-2020
925 B5870967 นางสาวปัทมาวรรณ เถาว์พันธ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
926 B5871155 นางสาวอาทิติยา ศรีวิชา กำลังศึกษา 05-03-2020
927 B5871186 นายเสฎฐวุฒิ นรสาร กำลังศึกษา 05-03-2020
928 B5871278 นายภัทรพงษ์ พิศเพ็ง กำลังศึกษา 05-03-2020
929 B5871315 นายณฐพัฒน์ จิตรมั่นธรรม กำลังศึกษา 16-03-2020
930 B5871377 นายชานนท์ ทรัพย์นภาพันธ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
931 B5871803 นางสาวศสินันธ์ รัตนสุบรรณฉาย กำลังศึกษา 05-03-2020
932 B5871841 นายปฏิภาณ พัชรมงคลกุล กำลังศึกษา 05-03-2020
933 B5873494 นางสาวปวันรัตน์ เพียรกลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
934 B5873722 นางสาวชนิกานต์ ป้อมกฤษณ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
935 B5873739 นางสาวปิยะธิดา พิมาน กำลังศึกษา 19-03-2020
936 B5873951 นายทวีทรัพย์ มะสิโกวา ลาพักการศึกษา 07-03-2020
937 B5874224 นางสาวนราวดี บัวใจบุญ กำลังศึกษา 05-03-2020
938 B5874583 นางสาวนิรชา รายณะสุข กำลังศึกษา 05-03-2020
939 B5874798 นายธนภัทร ทองโชติ กำลังศึกษา 07-02-2020
940 B5874859 นายธิปไตย บุญด้วง ลาพักการศึกษา 17-03-2020
941 B5880416 นายนครินทร์ เเรตสันเทียะ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 26-03-2020
942 B5881062 นางสาวชไมพร ศรีหาวงษ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
943 B5881079 นายฌานินทร์ อัมรินทร์ กำลังศึกษา 05-03-2020
944 B5890170 นางสาวสิริกัญญา บุสจันทร์ กำลังศึกษา 06-03-2020
945 B5890644 นางสาวสุตาภัทร ภักดีธรรมคุณ กำลังศึกษา 05-03-2020
946 B5900046 นางสาวรัชนก สุวรรณสิงห์ กำลังศึกษา 05-03-2020
947 B5900053 นางสาวกาญจนา สำราญใจ กำลังศึกษา 05-03-2020
948 B5900060 นางสาวลัดดา บุดดาวงค์ กำลังศึกษา 05-03-2020
949 B5900077 นายธนา กล้าถิ่นดง กำลังศึกษา 07-02-2020
950 B5900084 นางสาวปารตี ภูทาวัน กำลังศึกษา 05-03-2020
951 B5900107 นางสาวมัสยา คล้ายคลึง กำลังศึกษา 07-02-2020
952 B5900114 นายอิทธิพล ไลไธสง กำลังศึกษา 25-03-2020
953 B5900138 นายเจษฎากรณ์ ศรีภา กำลังศึกษา 05-03-2020
954 B5900145 นางสาวชนิษฐา จงวัฒนารักษ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
955 B5900152 นางสาวกิ่งกาญจน์ กองกาญจนะ กำลังศึกษา 05-03-2020
956 B5900169 นางสาวสายธาร ใจเพ็ง กำลังศึกษา 05-03-2020
957 B5900176 นางสาวดุษฎี อุปนันต์ กำลังศึกษา 07-02-2020
958 B5900183 นายพงศ์เทพ แสงสุวรรณ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
959 B5900206 นางสาวธิติสุดา นวลศรี กำลังศึกษา 07-02-2020
960 B5900220 นายอนุชา หาสอดส่อง กำลังศึกษา 05-03-2020
961 B5900237 นายตาโยล์โรสรี บินอาหมัดคาริด กำลังศึกษา 05-03-2020
962 B5900268 นางสาวอทิตยา ตรีครุฑพันธุ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
963 B5900275 สิบเอกณัฐพล ถุงเป้า กำลังศึกษา 05-03-2020
964 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์ กำลังศึกษา 05-03-2020
965 B5900312 นางสาวอนุสรา มัณยานนท์ กำลังศึกษา 05-03-2020
966 B5900329 นางสาวพิชญานิน รัตนพรหมรินทร์ ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 05-03-2020
967 B5900343 นางสาววัชราภรณ์ ดีนวล กำลังศึกษา 05-03-2020
968 B5900350 นางสาวชนัญชิดา ขนาดกลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
969 B5900367 นายรัชชานนท์ ช่างปราณีต กำลังศึกษา 07-02-2020
970 B5900374 นายวงศกร ชูเกษม กำลังศึกษา 07-02-2020
971 B5900381 นางสาวขวัญฤทัย ทำสวย กำลังศึกษา 05-03-2020
972 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก กำลังศึกษา 05-03-2020
973 B5900404 นายพชร สนิทผล กำลังศึกษา 05-03-2020
974 B5900411 นางสาวนฤมล แสงเทียน กำลังศึกษา 05-03-2020
975 B5900428 นางสาวญาจิต จีนจันทึก กำลังศึกษา 05-03-2020
976 B5900459 นางสาวภัทราพร ทิมดอน กำลังศึกษา 07-02-2020
977 B5900466 นางสาวอัญชลี โพธิ์ชัย กำลังศึกษา 05-03-2020
978 B5900473 นางสาวปรียานุช สุดใจ กำลังศึกษา 05-03-2020
979 B5900527 นางสาวปานดวงใจ จารึกกลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
980 B5900565 นายนนทวัฒน์ พรมฟู กำลังศึกษา 05-03-2020
981 B5900589 นางสาวกนกนิภา เกษทองมา กำลังศึกษา 05-03-2020
982 B5900596 นางสาวจรรยวรรธน์ สีมา กำลังศึกษา 07-02-2020
983 B5900633 นางสาวพรพรรณ จันทน์วัฒนวงษ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
984 B5900640 นายณัฐนนท์ อินโต กำลังศึกษา 07-02-2020
985 B5900657 นางสาวพนิดา เดชประกอบ กำลังศึกษา 05-03-2020
986 B5900664 นางสาวมลธิรา สุขเฉลิม กำลังศึกษา 07-02-2020
987 B5900671 นายธนากร บุญสิทธิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
988 B5900688 นางสาวอมลวัทน์ วิสูงเร กำลังศึกษา 07-02-2020
989 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล ลาพักการศึกษา 05-03-2020
990 B5900725 นางสาวพรฤดี บุญกล้า กำลังศึกษา 07-02-2020
991 B5900732 นางสาวศิริพร ลาดภา กำลังศึกษา 07-02-2020
992 B5900763 นายชาตรี สุนทรเกสรินทร์ กำลังศึกษา 05-03-2020
993 B5900794 นางสาวบุญฑิกาน ทินราช กำลังศึกษา 05-03-2020
994 B5900800 นางสาวเจนจริยา บุญยงค์ กำลังศึกษา 05-03-2020
995 B5900817 นางสาวพิชญ์สินี ตั้งสิทธิธรรม กำลังศึกษา 05-03-2020
996 B5900848 นางสาวอุ๊ยในพร ศรีอภัย กำลังศึกษา 07-02-2020
997 B5900855 นางสาวสิรินดา เสตตะกุลชร กำลังศึกษา 05-03-2020
998 B5900879 นางสาวณัฐธิดา เคล้ากระโทก กำลังศึกษา 07-02-2020
999 B5900886 นายกิตติ การรัมย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1000 B5900916 นางสาวอรณิช จำเนียรแพทย์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1001 B5900930 นางสาวอรทัย ศรีมุกดา กำลังศึกษา 07-02-2020
1002 B5900954 นายศุภกร ศุภนคร กำลังศึกษา 07-02-2020
1003 B5900961 นางสาวสโรชา แตงรอด กำลังศึกษา 05-03-2020
1004 B5900985 นางสาวพิชชาพร พรมสันเทียะ กำลังศึกษา 07-02-2020
1005 B5901005 นางสาวปติญญา พิลาศรี กำลังศึกษา 07-02-2020
1006 B5901012 นางสาวพลอยไพลิน รัตนสนธิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1007 B5901029 นางสาวฐิติพร เมธารัตนกุล กำลังศึกษา 07-02-2020
1008 B5901043 นายจักรี ไชยบำรุง กำลังศึกษา 05-03-2020
1009 B5901050 นายศุภกร ลือกายา กำลังศึกษา 07-02-2020
1010 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร กำลังศึกษา 05-03-2020
1011 B5901128 นางสาวเสาวภา ทวีทรัพย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1012 B5901135 นายฐนกร บุญจันทร์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1013 B5901142 นางสาวณัฐวรรณ คำด้วง กำลังศึกษา 05-03-2020
1014 B5901159 นางสาวปภาพร มั่นสกุล กำลังศึกษา 05-03-2020
1015 B5901166 นางสาวพัชราภา แสงแย้ม กำลังศึกษา 05-03-2020
1016 B5901173 นายเฉลิมชัย อุทัยสา กำลังศึกษา 05-03-2020
1017 B5901197 นางสาวรุจี สวรรยาพานิช กำลังศึกษา 05-03-2020
1018 B5901227 นายภาณุพงษ์ แตงนำศิริ กำลังศึกษา 05-03-2020
1019 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล กำลังศึกษา 05-03-2020
1020 B5901258 นางสาวจีนิณีย์ คุปตวุฒินันท์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1021 B5901265 นายธีรชัย แสงทวี กำลังศึกษา 05-03-2020
1022 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล กำลังศึกษา 05-03-2020
1023 B5901302 นายสหัสนัยน์ สิริวัฒนวรวงศ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1024 B5901319 นายศิระศักดิ์ โชติกลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
1025 B5901326 นางสาวกนกวรรณ สีทาสังข์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1026 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร กำลังศึกษา 05-03-2020
1027 B5901357 นางสาวรัตติยาพร เสนางค์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1028 B5901371 นางสาววริศรา ตรีกุล กำลังศึกษา 07-02-2020
1029 B5901395 นางสาวอชิรญา พันอินทร์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1030 B5901418 นายศารทูล นามปัน กำลังศึกษา 05-03-2020
1031 B5901432 นางสาวยลรดา เลขจิตร กำลังศึกษา 05-03-2020
1032 B5901449 นางสาวกุสุมาศ ยาวะระ กำลังศึกษา 05-03-2020
1033 B5901456 นางสาววีรยา พานิช กำลังศึกษา 05-03-2020
1034 B5901463 นายกำพล นนแก้ว กำลังศึกษา 05-03-2020
1035 B5901494 นางสาวอัมพร ศรีขุน กำลังศึกษา 05-03-2020
1036 B5901500 นายสันติสุข ศรีโสภา กำลังศึกษา 05-03-2020
1037 B5901517 นายอับดุลฮากีม ปาเซเลาะ กำลังศึกษา 05-03-2020
1038 B5901524 นางสาวสุธัญญา นาสมวาส กำลังศึกษา 05-03-2020
1039 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ กำลังศึกษา 05-03-2020
1040 B5901555 นางสาวพัชนี น้อยโสภา กำลังศึกษา 05-03-2020
1041 B5901579 นางสาวสะแกวัลย์ เทพขันธ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1042 B5901609 นายคณาธิป พวงธรรม กำลังศึกษา 07-02-2020
1043 B5901647 นางสาวอารีย์รัตน์ ธนะวงศ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1044 B5901661 นายธีรพล ไชยขวัญ กำลังศึกษา 05-03-2020
1045 B5901678 นางสาวปฏิญญา ขุนโต กำลังศึกษา 05-03-2020
1046 B5901715 นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์เกษม กำลังศึกษา 07-02-2020
1047 B5901739 นายชูศักดิ์ ขอชมกลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
1048 B5901746 นางสาววราภรณ์ อ่อนโยน กำลังศึกษา 05-03-2020
1049 B5901753 นางสาวนิษฐกานต์ พีระเนติศักดิ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1050 B5901760 นายพัฒน์พงษ์ สุภา กำลังศึกษา 07-02-2020
1051 B5901791 นางสาวสุธาสินี อัปการัตน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1052 B5901807 นายศุภณัฐ สำแดงเดช กำลังศึกษา 07-02-2020
1053 B5901821 นายสมพร พัสสร กำลังศึกษา 07-02-2020
1054 B5901838 นายประเสริฐ คุณฟอง กำลังศึกษา 05-03-2020
1055 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย กำลังศึกษา 05-03-2020
1056 B5901876 นายอธิปัตย์ พลายด้วง กำลังศึกษา 07-02-2020
1057 B5901883 นางสาวพิมพ์ชนก เสริฐสูงเนิน กำลังศึกษา 05-03-2020
1058 B5901890 นายภัทรพงษ์ อ่อนทะ กำลังศึกษา 07-02-2020
1059 B5901951 นางสาวเขมจิรา เจริญศิริ กำลังศึกษา 05-03-2020
1060 B5901968 นางสาวพรธิภา นะวะสิมมา กำลังศึกษา 05-03-2020
1061 B5901982 นายธนากร อยู่ยัง กำลังศึกษา 07-02-2020
1062 B5902002 นางสาวณัฏฐณิชา คอนเกตุ กำลังศึกษา 05-03-2020
1063 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา กำลังศึกษา 05-03-2020
1064 B5902026 นางสาวณัชชา แสนคำ กำลังศึกษา 05-03-2020
1065 B5902033 นางสาวอรปรียา มงคลวัฒนสกุล กำลังศึกษา 05-03-2020
1066 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู กำลังศึกษา 05-03-2020
1067 B5902088 นางสาวสุจิตรา ท่วมพุดซา กำลังศึกษา 07-02-2020
1068 B5902095 นางสาวสุทธิดา ลีดอกไม้ กำลังศึกษา 07-02-2020
1069 B5902118 นายกิตติพงศ์ วงศ์สมานมิตร กำลังศึกษา 05-03-2020
1070 B5902132 นายนรภัทร ถาจอหอ กำลังศึกษา 07-02-2020
1071 B5902156 นางสาวณัฐชนก อุ่นปา กำลังศึกษา 07-02-2020
1072 B5902170 นายธีรภัทร อุณวงศ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1073 B5902187 นายอิสระ ออมกระโทก กำลังศึกษา 05-03-2020
1074 B5902194 นางสาวชื่นนภา ชูพงศ์สุวรรณ กำลังศึกษา 05-03-2020
1075 B5902200 นางสาวโดมฤดี รัตนโกสุมภ์ กำลังศึกษา 11-02-2020
1076 B5902224 นายศุภวัฒน์ สาคูณ กำลังศึกษา 05-03-2020
1077 B5902231 นายอารยะ ภูสง่า กำลังศึกษา 05-03-2020
1078 B5902255 นายสุธี เพ็งกรูด กำลังศึกษา 05-03-2020
1079 B5902279 นายชนาธิป จันทะราช กำลังศึกษา 07-02-2020
1080 B5902286 นายเกียรติศักดิ์ ซาเฮ้า กำลังศึกษา 05-03-2020
1081 B5902309 นายพงศกร หึกขุนทด กำลังศึกษา 07-02-2020
1082 B5902323 นางสาวเสาวคนธ์ มูลเมา กำลังศึกษา 05-03-2020
1083 B5902347 นายอมรเทพ แสนสุวรรณ กำลังศึกษา 05-03-2020
1084 B5902361 นางสาวจินตนา บรรพบุรุษ กำลังศึกษา 05-03-2020
1085 B5902385 นายรติยุท สุดศาลา กำลังศึกษา 07-02-2020
1086 B5902408 นายศิวกร ชาญวิรวงศ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1087 B5902415 นายพูลกฤษณ์ คำโต กำลังศึกษา 07-02-2020
1088 B5902439 นางสาวลักขณา เสนเพ็ง กำลังศึกษา 05-03-2020
1089 B5902477 นางสาวพรธิดา กรมทอง กำลังศึกษา 05-03-2020
1090 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง กำลังศึกษา 05-03-2020
1091 B5902491 นางสาวอธิษฐาน ชุ่มมงคล กำลังศึกษา 05-03-2020
1092 B5902507 นายวีรยุทธ นิตย์ใหม่ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 25-03-2020
1093 B5902514 นายวัฒนาธร การเขว้า กำลังศึกษา 07-02-2020
1094 B5902552 นางสาวกัญญาณัฐ เฟื่องฟู กำลังศึกษา 07-02-2020
1095 B5902569 นายธนบัตร อรุณโน กำลังศึกษา 05-03-2020
1096 B5902576 นายลัทธวัฒน์ เรืองประเสริฐ กำลังศึกษา 07-02-2020
1097 B5902583 นางสาวณัฐณิชา กลสัน กำลังศึกษา 05-03-2020
1098 B5902590 นายอาทิตย์ สการะเศรณี กำลังศึกษา 05-03-2020
1099 B5902613 นางสาวนิศารัตน์ แก้วขุนทด กำลังศึกษา 07-02-2020
1100 B5902620 นางสาวการะเกศ เนินทราย กำลังศึกษา 05-03-2020
1101 B5902668 นายจตุพล สอนละ กำลังศึกษา 05-03-2020
1102 B5902705 นายพชร รื่นรวย กำลังศึกษา 05-03-2020
1103 B5902743 นางสาวกมลวรรณ์ พิพัฒน์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1104 B5902750 นายกนกพล สุทธิแสน กำลังศึกษา 05-03-2020
1105 B5902781 นางสาวอังคนา ก้อนเพชร กำลังศึกษา 05-03-2020
1106 B5902798 นายจีระศักดิ์ อุตสาห์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1107 B5902804 นายภัคนันท์ เวียงเงิน กำลังศึกษา 05-03-2020
1108 B5902811 นางสาวศรินยา ระแวงสูงเนิน กำลังศึกษา 05-03-2020
1109 B5902828 นายณฐกร อุ้ยนุมาศ กำลังศึกษา 07-02-2020
1110 B5902835 นางสาวสุภัทตรา เขียนวงษ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1111 B5902842 นายไกรวุฒิ รุกขชาติ กำลังศึกษา 07-02-2020
1112 B5902859 นายคณุตม์ เทพา กำลังศึกษา 07-02-2020
1113 B5902866 นางสาวเกษรินทร์ ทับหมื่นไวย กำลังศึกษา 05-03-2020
1114 B5902873 นายกุลภัทร นามวงศ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1115 B5902880 นางสาวปาริชาติ วงค์พิพัฒศิลป์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1116 B5902927 นางสาวปนัณฐา อ่อนสุ่น กำลังศึกษา 05-03-2020
1117 B5902934 นายกิตติพศ ฉิมจารย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1118 B5902941 นายกันตภณ ผลภิญโญ กำลังศึกษา 05-03-2020
1119 B5902965 นางสาวจินต์จุฑา นิลวัฒน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1120 B5902996 นางสาวณัฐพร ศรีเดช กำลังศึกษา 05-03-2020
1121 B5903023 นางสาวไอริณ วรรณทอง กำลังศึกษา 07-02-2020
1122 B5903030 นางสาวนทีกานต์ ดีมั่น กำลังศึกษา 07-02-2020
1123 B5903047 นายกิตติชัย อารีเอื้อ กำลังศึกษา 05-03-2020
1124 B5903061 นายนฤพนธ์ วิพบูรณ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1125 B5903078 นายธีระธาดา พวงจำปา กำลังศึกษา 07-02-2020
1126 B5903085 นายธีรวุธ สายรัตน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1127 B5903108 นายไชยา เจริญพันธ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1128 B5903122 นางสาววรรณภา เรียงไข กำลังศึกษา 05-03-2020
1129 B5903139 นายอดิศร แดงบุตร กำลังศึกษา 07-02-2020
1130 B5903146 นายอนันตกิจ ดวงดี กำลังศึกษา 07-02-2020
1131 B5903160 นายอภิสิทธิ์ จงจิตชอบ กำลังศึกษา 05-03-2020
1132 B5903191 นางสาววรัญญา ดาทอง กำลังศึกษา 07-02-2020
1133 B5903214 นางสาวฐติกาญจน์ คงกรุด กำลังศึกษา 05-03-2020
1134 B5903221 นางสาวศิริยากร โยศรีคุณ กำลังศึกษา 07-02-2020
1135 B5903238 นายธารภัทร แก้วเกิดมี กำลังศึกษา 05-03-2020
1136 B5903269 นางสาวพิมพ์ผกา มณีมัย กำลังศึกษา 05-03-2020
1137 B5903276 นางสาวศรัญญา อินปิ่นปัก กำลังศึกษา 05-03-2020
1138 B5903290 นายวรเชษฐ์ เหล่าทอง กำลังศึกษา 07-02-2020
1139 B5903313 นางสาวสิริกร คงสอน กำลังศึกษา 05-03-2020
1140 B5903344 นายเอกบุรุษ โสวะ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 05-05-2020
1141 B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ กำลังศึกษา 05-03-2020
1142 B5903375 นางสาวณัฐกมล พืมขุนทด กำลังศึกษา 07-02-2020
1143 B5903382 นางสาวสุควีนนรา จงปัตนา กำลังศึกษา 07-02-2020
1144 B5903399 นายนวมินทร์ ชื่นใจ กำลังศึกษา 05-03-2020
1145 B5903405 นายนันทกาญจน์ แซ่เฉิน กำลังศึกษา 05-03-2020
1146 B5903412 นางสาวอนุธิดา จันทร์สมุทร กำลังศึกษา 05-03-2020
1147 B5903436 นายภาณุวิชญ์ คุ้มบุญ กำลังศึกษา 05-03-2020
1148 B5903443 นายศุภโชค อรรถพันธุ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1149 B5903467 นายสุรชาติ แดงเด่นศรี รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 15-04-2020
1150 B5903474 นางสาวพิกุลทอง กองทองนอก กำลังศึกษา 05-03-2020
1151 B5903481 นางสาวนฤมล ถีสูงเนิน กำลังศึกษา 07-02-2020
1152 B5903535 นายปรมัตถ์ เมืองนาม กำลังศึกษา 07-02-2020
1153 B5903542 นางสาวกัญญาพัชร ศรีอุดร กำลังศึกษา 05-03-2020
1154 B5903559 นายพงศ์อนันต์ พิลาล้ำ กำลังศึกษา 05-03-2020
1155 B5903580 นายศิวัช วงศ์บุญชู กำลังศึกษา 07-02-2020
1156 B5903597 นางสาวมาลินี นามวงศรี กำลังศึกษา 05-03-2020
1157 B5903603 นางสาวชลธิชา สุวรรณา กำลังศึกษา 05-03-2020
1158 B5903627 นายนราธิป ใจมั่น กำลังศึกษา 05-03-2020
1159 B5903634 นางสาวนัฐยา กลับไชย กำลังศึกษา 05-03-2020
1160 B5903641 นางสาวจิตรา เมตตาแสง กำลังศึกษา 07-02-2020
1161 B5903658 นายฏิณภัทร พรพนม กำลังศึกษา 07-02-2020
1162 B5903665 นางสาวศิริพร รินทร กำลังศึกษา 05-03-2020
1163 B5903689 นายสุนทร บุบผามาลา กำลังศึกษา 05-03-2020
1164 B5903702 นายณัฐดนัย ตุ้มทอง กำลังศึกษา 07-02-2020
1165 B5903726 นางสาวธรินทร์ญา ไชยสุนทร กำลังศึกษา 07-02-2020
1166 B5903733 นายอรรถพงษ์ สาทะโพน รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 05-03-2020
1167 B5903757 นางสาวปญามาศ กองทอง กำลังศึกษา 07-02-2020
1168 B5903771 นางสาวสุจิตนภา เขตเมืองปัก กำลังศึกษา 05-03-2020
1169 B5903795 นายธิติภูมิ กุศลส่ง กำลังศึกษา 05-03-2020
1170 B5903832 นายจตุพล สนิทไทย กำลังศึกษา 07-02-2020
1171 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา กำลังศึกษา 05-03-2020
1172 B5903887 นายณัฐภิชัย เฉลิมวัฒน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1173 B5903894 นายติณณ์ เงาดี กำลังศึกษา 05-03-2020
1174 B5903900 นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1175 B5903917 นายธนพล ตะสันเทียะ กำลังศึกษา 07-02-2020
1176 B5903924 นางสาววณัฐติยา คุณะจันทร์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1177 B5903955 นายคณิต หัดกันยา กำลังศึกษา 05-03-2020
1178 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย กำลังศึกษา 05-03-2020
1179 B5903979 นางสาวสุภาพร พิมพ์ปรุ กำลังศึกษา 05-03-2020
1180 B5903986 นายธนวิชญ์ เดชบุญ กำลังศึกษา 05-03-2020
1181 B5904013 นายอภิเชษฐ์ สมบัติ กำลังศึกษา 07-02-2020
1182 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี กำลังศึกษา 05-03-2020
1183 B5904044 นางสาวพิมพ์อัปสร ทองบางใบ กำลังศึกษา 05-03-2020
1184 B5904075 นางสาวปทิตตา หงษ์ขาวปูน กำลังศึกษา 05-03-2020
1185 B5904082 นางสาวณัฐพร ศรีเจริญ กำลังศึกษา 05-03-2020
1186 B5904112 นายดุสิต สุขโข กำลังศึกษา 05-03-2020
1187 B5904129 นายถิรวัฒน์ สมใจ กำลังศึกษา 07-02-2020
1188 B5904136 นางสาวนภัสกร แก้วเมืองมา กำลังศึกษา 06-03-2020
1189 B5904143 นางสาวสุทธิณี ว่าวสูงเนิน กำลังศึกษา 05-03-2020
1190 B5904150 นายเดชนรินทร์ จิตใส กำลังศึกษา 05-03-2020
1191 B5904167 นายนลธวัช มิกขุนทด กำลังศึกษา 05-03-2020
1192 B5904198 นายจิรวัฒน์ ช่างสากล ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 16-03-2020
1193 B5904211 นางสาวรัตนมณี ตรีวงค์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1194 B5904235 นายธนากร แก่นนาค กำลังศึกษา 05-03-2020
1195 B5904266 นางสาวรสสุคนธ์ ก้านเพชร กำลังศึกษา 05-03-2020
1196 B5904280 นางสาวณัฐจรีย์ อ่ำดี กำลังศึกษา 05-03-2020
1197 B5904297 นายณัฐวุฒิ เตียงจันทร์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1198 B5904310 นายทินกร นิทะรัมย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1199 B5904334 นางสาวธัญธิดา ปะมะโน กำลังศึกษา 07-02-2020
1200 B5904365 นายอนันดา ปามึก กำลังศึกษา 07-02-2020
1201 B5904372 นางสาวกุลธิดา บุญป้อง กำลังศึกษา 05-03-2020
1202 B5904389 นายพัณนุสรณ์ คชเถื่อน ลาพักการศึกษา 07-02-2020
1203 B5904396 นางสาวธัญญาลักษณ์ เที่ยงตรง กำลังศึกษา 05-03-2020
1204 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่ กำลังศึกษา 05-03-2020
1205 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ กำลังศึกษา 05-03-2020
1206 B5904440 นางสาวอทิตยา บุญชิด กำลังศึกษา 05-03-2020
1207 B5904457 นางสาวทิพย์สุดา พรมดาว กำลังศึกษา 05-03-2020
1208 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง กำลังศึกษา 05-03-2020
1209 B5904488 นายพรเทพ ด้วงมา กำลังศึกษา 05-03-2020
1210 B5904495 นายปรัชญา กาวิชัยเป็ง กำลังศึกษา 05-03-2020
1211 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี กำลังศึกษา 05-03-2020
1212 B5904518 นายธนากร ศาลางาม กำลังศึกษา 05-03-2020
1213 B5904532 นายธานิตย์ แซ่แขก กำลังศึกษา 05-03-2020
1214 B5904594 นางสาวปนัดดา ตราชู กำลังศึกษา 07-02-2020
1215 B5904655 นางสาวบุษณีพันธ์ สัญลักษณ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1216 B5904693 นางสาวธนพร กะการดี กำลังศึกษา 07-02-2020
1217 B5904709 นายศุภกิจ ทองคำ กำลังศึกษา 05-03-2020
1218 B5904723 นางสาวรุจิรดา หาไชย กำลังศึกษา 05-03-2020
1219 B5904778 นายปิตินันต์ ระลึก กำลังศึกษา 07-02-2020
1220 B5904785 นายณัฐวรท ชนะภักดิ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1221 B5904808 นายเสฎฐวุฒิ เวฬุวนารักษ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1222 B5904815 นางสาวรุ่งนภาพร พลองพิมาย กำลังศึกษา 05-03-2020
1223 B5904822 นางสาวรุ่งไพลิน ยอดแค กำลังศึกษา 05-03-2020
1224 B5904839 นางสาวพิไลพร แก้วมาตร กำลังศึกษา 05-03-2020
1225 B5904860 นายศานติพงษ์ ศรีสุภา กำลังศึกษา 05-03-2020
1226 B5904884 นางสาววชิรา ชูรัตน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1227 B5904891 นายทรงวุฒิ เขื่อนคำ กำลังศึกษา 05-03-2020
1228 B5904907 นางสาวกุลธิดา วระกุล กำลังศึกษา 05-03-2020
1229 B5904921 นายชินวัฒน์ ชื่นมณี กำลังศึกษา 05-03-2020
1230 B5904945 นางสาวธารีรัตน์ ปั่นสันเทียะ กำลังศึกษา 07-02-2020
1231 B5904976 นางสาวเกศริน พลอยไธสง กำลังศึกษา 05-03-2020
1232 B5904983 นายธันฐินันท์ ศิริสาห์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1233 B5905003 นายพศวัต ทับเปีย กำลังศึกษา 05-03-2020
1234 B5905027 นางสาวดวงฤดี จรไธสง กำลังศึกษา 05-03-2020
1235 B5905041 นายปิยะพงษ์ ลิ้มสุขสมบูรณ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1236 B5905058 นางสาวธนัญญา ภีมศิริวัฒนา กำลังศึกษา 07-02-2020
1237 B5905065 นายณัฐกิตติ์ ศุภกิจ กำลังศึกษา 07-02-2020
1238 B5905072 นายตะวัน พิมพ์จันทร์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1239 B5905096 นางสาววิภาพร ฮะสูงเนิน กำลังศึกษา 07-02-2020
1240 B5905133 นายตะวัน พิศเพ็ง กำลังศึกษา 05-03-2020
1241 B5905157 นางสาวปวีณา ศิลาปา กำลังศึกษา 05-03-2020
1242 B5905164 นางสาวชุลีพร สิระปาณิชาติ กำลังศึกษา 07-02-2020
1243 B5905171 นายรัตตกร พรจำศิลป์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1244 B5905188 นางสาวศานันทินี ชวธนากร กำลังศึกษา 07-02-2020
1245 B5905195 นายไกรศร บุญครอง กำลังศึกษา 05-03-2020
1246 B5905218 นางสาวภัทรนรินทร์ หิรัญคงประเสริฐ กำลังศึกษา 05-03-2020
1247 B5905225 นายนฤเบศร์ ชัยสุนทร กำลังศึกษา 05-03-2020
1248 B5905249 นายกิตติชัย กะการดี รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 08-04-2020
1249 B5905256 นางสาวปณิตา ถนอมศักดิ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1250 B5905263 นางสาวฐิติมา เจริญสุข กำลังศึกษา 05-03-2020
1251 B5905270 นางสาวทัศนียา โคตรชัย กำลังศึกษา 05-03-2020
1252 B5905287 นายชาญวิทย์ ภูมิโคกรักษ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1253 B5905324 นายพิริยพงศ์ ศรีบุญเรือง กำลังศึกษา 07-02-2020
1254 B5905362 นายอดิสรณ์ คล้ายนุช กำลังศึกษา 05-03-2020
1255 B5905386 นางสาวชรันดา เสือไพล กำลังศึกษา 05-03-2020
1256 B5905393 นางสาวชนิตรา พรมลี กำลังศึกษา 07-02-2020
1257 B5905409 นายธวัชชัย กะชิรัมย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1258 B5905416 นายวิทยา อินหอม กำลังศึกษา 05-03-2020
1259 B5905447 นายธนายุทธ ประทุมแพง กำลังศึกษา 05-03-2020
1260 B5905461 นางสาววราภรณ์ คำสุ กำลังศึกษา 07-02-2020
1261 B5905478 นายธนาณัติ พานิช กำลังศึกษา 05-03-2020
1262 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา กำลังศึกษา 05-03-2020
1263 B5905492 นางสาวศศิธร ไชยรัตน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1264 B5905515 นางสาววลัยพรรณ ปภาศรีวิบูลย์ กำลังศึกษา 18-03-2020
1265 B5905522 นายศุภวิชญ์ ปรีดีวงศ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1266 B5905539 นางสาวพรรณนิสา แสนจันทร์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1267 B5905546 นายธนกฤต ศรัทธาพันธ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1268 B5905553 นางสาวชฎาพร สิงห์น้อย กำลังศึกษา 05-03-2020
1269 B5905560 นางสาวอารียา ทองอ้น กำลังศึกษา 07-02-2020
1270 B5905584 นางสาวมลฤดี น้อยธรงค์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1271 B5905614 นางสาววาสิตา เพิ่มพูล กำลังศึกษา 05-03-2020
1272 B5905638 นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยทองคำ กำลังศึกษา 05-03-2020
1273 B5905652 นายวิชญ์ภูมิ โรจนเกษตรชัย กำลังศึกษา 05-03-2020
1274 B5905690 นางสาวปิยพัชร เศรษฐชุ่ม กำลังศึกษา 05-03-2020
1275 B5905706 นางสาวตวงรัตน์ โพธิ์ศรีขาม กำลังศึกษา 05-03-2020
1276 B5905713 นางสาวสโรชา สุขสบาย กำลังศึกษา 07-02-2020
1277 B5905720 นายฤทธิพงษ์ เอี่ยมอุไร กำลังศึกษา 07-02-2020
1278 B5905768 นายเกริก บังศรี กำลังศึกษา 05-03-2020
1279 B5905775 นางสาวผกามาศ ไชยชาญรำ กำลังศึกษา 05-03-2020
1280 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1281 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1282 B5905829 นางสาวศวิตา ศรีนวล กำลังศึกษา 05-03-2020
1283 B5905836 นายสุธนัย รวมสุขนิรันดร กำลังศึกษา 05-03-2020
1284 B5905843 นายณัฐนนท์ ศรีภพ กำลังศึกษา 07-02-2020
1285 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
1286 B5905874 นายวันชัย ปานมพฤกษ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1287 B5905881 นางสาวฐิติกานต์ พาวุธ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 25-03-2020
1288 B5905898 นายมงคล ดอกชะเอม กำลังศึกษา 07-02-2020
1289 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต กำลังศึกษา 05-03-2020
1290 B5905911 นายภูวิชดล อ้วนแก้ว กำลังศึกษา 05-03-2020
1291 B5905928 นายสิทธิพงศ์ คิดกิ่ง กำลังศึกษา 07-02-2020
1292 B5905935 นางสาวธนิษฐา นิลรัตน์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1293 B5905942 นายวันเฉลิม ประภากรเกียรติ กำลังศึกษา 05-03-2020
1294 B5905959 นางสาววรางคณา การพาณิชย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1295 B5905997 นายชนินทร์ มาศสุข กำลังศึกษา 05-03-2020
1296 B5906017 นายปวริศร์ วจนะศิริ กำลังศึกษา 05-03-2020
1297 B5906024 นายฉัตรชัย ห่วงกระโทก กำลังศึกษา 05-03-2020
1298 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี กำลังศึกษา 05-03-2020
1299 B5906048 นายประเกียรติ ก่อแก้ว กำลังศึกษา 05-03-2020
1300 B5906055 นายภานุพันธ์ มาเร็ว กำลังศึกษา 07-02-2020
1301 B5906079 นายไชยวัฒน์ แข้คำ กำลังศึกษา 05-03-2020
1302 B5906086 นางสาวอารียา เกิดกล้า กำลังศึกษา 05-03-2020
1303 B5906093 นายปริภัทร พานะ กำลังศึกษา 07-02-2020
1304 B5906116 นางสาวพิมพ์ชนก อุดมวัฒน์ธีรกุล กำลังศึกษา 07-02-2020
1305 B5906123 นางสาวภัทราพร หิรัญรัตน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1306 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1307 B5906154 นายสิทธิชัย ธรรมนูญ กำลังศึกษา 07-02-2020
1308 B5906178 นายเกรียงไกร ดวงงา กำลังศึกษา 05-03-2020
1309 B5906208 นายธนกฤต ชุ่มมงคล รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 07-02-2020
1310 B5906222 นางสาวมนัสวรรณ พรมชมภู กำลังศึกษา 05-03-2020
1311 B5906246 นายณัฐเดช บุญรอด รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 29-04-2020
1312 B5906253 นางสาวดวงกมล สุริยาศักดิ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1313 B5906260 นายธรรมนูญ แสงเนตร กำลังศึกษา 07-02-2020
1314 B5906277 นายอิทธิพล อธิตัง กำลังศึกษา 07-02-2020
1315 B5906284 นายจักรพันธ์ วรรณเลิศ กำลังศึกษา 05-03-2020
1316 B5906291 นางสาวอาภาภรณ์ ทำนุ กำลังศึกษา 07-02-2020
1317 B5906307 นางสาวกัญญารัตน์ พูลทอง กำลังศึกษา 05-03-2020
1318 B5906345 นางสาวรัตน์ตะวัน ประจันทร์สี กำลังศึกษา 05-03-2020
1319 B5906352 นายธีรภัทร์ เมฆขุนทด กำลังศึกษา 05-03-2020
1320 B5906383 นายกฤต นวลอินทร์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1321 B5906406 นายอรรถสิทธิ์ ปัญญาวงค์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1322 B5906413 นางสาวชลินทร วังโน กำลังศึกษา 05-03-2020
1323 B5906420 นายนลธวัช พวงทอง กำลังศึกษา 05-03-2020
1324 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง กำลังศึกษา 05-03-2020
1325 B5906451 นางสาวนันทวัน กลมเกลียว กำลังศึกษา 05-03-2020
1326 B5906475 นายภาณุ แก้วศรี กำลังศึกษา 05-03-2020
1327 B5906482 นายวิทูรย์ ไชยเสนา กำลังศึกษา 05-03-2020
1328 B5906505 นายณัฐพล ช่างไชย กำลังศึกษา 07-02-2020
1329 B5906529 นางสาวจุฑาทิพย์ เพียรภูมิพงศ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1330 B5906536 นายรักเกียรติ สังข์ทอง กำลังศึกษา 05-03-2020
1331 B5906550 นายวรวิช ช้างเขียว กำลังศึกษา 07-02-2020
1332 B5906628 นางสาวจุฑามาศ สินถาวร กำลังศึกษา 05-03-2020
1333 B5906635 นายณัฐศรินทร์ บุญเรืองจักร์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1334 B5906642 นางสาวพิจิตรา เชียงค้าย กำลังศึกษา 05-03-2020
1335 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ กำลังศึกษา 05-03-2020
1336 B5906673 นางสาวมินตรา แสงจันทร์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1337 B5906710 นายคณิน รุ่งรัตนชวาลา กำลังศึกษา 05-03-2020
1338 B5906734 นายวิทูร การะภาพ กำลังศึกษา 07-02-2020
1339 B5906741 นายมนัสนันท์ กิตติชินภัทร กำลังศึกษา 07-02-2020
1340 B5906765 นางสาวประภารัตน์ บุตรโคตร กำลังศึกษา 07-02-2020
1341 B5906789 นางสาวจรรยพร เทินสะเกษ กำลังศึกษา 05-03-2020
1342 B5906796 นางสาวทัศนีย์ สิทธิธรรม กำลังศึกษา 05-03-2020
1343 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน กำลังศึกษา 05-03-2020
1344 B5906819 นางสาวจิราวรรณ เม้าราษี กำลังศึกษา 05-03-2020
1345 B5906833 นางสาวสุจิณณา มาบิดา กำลังศึกษา 05-03-2020
1346 B5906840 นางสาวนันทิชา โลไธสง กำลังศึกษา 05-03-2020
1347 B5906857 นายเที่ยงธรรม ฉวีนวล กำลังศึกษา 05-03-2020
1348 B5906871 นายศศิพงศ์ เหระวัน กำลังศึกษา 07-02-2020
1349 B5906895 นางสาวโสภิดา คุณเวียง กำลังศึกษา 05-03-2020
1350 B5906901 นางสาวแพรวพราว สมน้อย กำลังศึกษา 05-03-2020
1351 B5906925 นางสาวแสงจันทร์ บุญทุม กำลังศึกษา 05-03-2020
1352 B5906932 นางสาวจุติมาพร บุญเทียน กำลังศึกษา 05-03-2020
1353 B5906956 นายศุภกิจ ศรีอภัย กำลังศึกษา 05-03-2020
1354 B5906987 นายชาญณรงค์ มนต์มีศีล กำลังศึกษา 05-03-2020
1355 B5906994 นางสาวศศิพร มีเหว่าพันธ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1356 B5907007 นายวันเฉลิม เพ็ชร์พล กำลังศึกษา 20-03-2020
1357 B5907021 นายเอกนรินทร์ ใจซื่อ กำลังศึกษา 07-02-2020
1358 B5907045 นายอัครชัย ย่อดี กำลังศึกษา 05-03-2020
1359 B5907083 นางสาวพุทธิมณ ผายกระโทก กำลังศึกษา 07-02-2020
1360 B5907090 นางสาวชลธิชา กระเเสโท กำลังศึกษา 07-02-2020
1361 B5907113 นายสุรเดช ทองไทย กำลังศึกษา 07-02-2020
1362 B5907120 นายปฏิญาณ ผมงาม กำลังศึกษา 05-03-2020
1363 B5907144 นางสาวมธุรดา โชติจันทึก กำลังศึกษา 05-03-2020
1364 B5907151 นางสาวณัฏฐ์นรี จันทนะ กำลังศึกษา 05-03-2020
1365 B5907168 นางสาวพรฐิตรา กิจนิมิตร กำลังศึกษา 05-03-2020
1366 B5907175 นางสาวโชติรส เตือนขุนทด กำลังศึกษา 05-03-2020
1367 B5907212 นางสาวปาลิดา ชาวจันทึก กำลังศึกษา 07-02-2020
1368 B5907229 นางสาวพิชามญชุ์ หมั่นกระโทก กำลังศึกษา 05-03-2020
1369 B5907236 นางสาวลลิตา กะการดี กำลังศึกษา 05-03-2020
1370 B5907243 นายจิรวัฒน์ อาสาชาติ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 16-03-2020
1371 B5907304 นางสาวอินทิรา สุวรรณประเสริฐ กำลังศึกษา 05-03-2020
1372 B5907311 นายชัยนุวัติ มโนธรรม กำลังศึกษา 07-02-2020
1373 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด กำลังศึกษา 05-03-2020
1374 B5907342 นางสาวเนตรนภา แสนกล้า กำลังศึกษา 07-02-2020
1375 B5907366 นางสาวทรัสตรี มาสขาว กำลังศึกษา 07-02-2020
1376 B5907373 นายกฤษฒิพงษ์ ศรีนาคา กำลังศึกษา 05-03-2020
1377 B5907380 นางสาวสายธาร พานแก้ว กำลังศึกษา 05-03-2020
1378 B5907397 นายวรเมธ เมฆสุวรรณ กำลังศึกษา 05-03-2020
1379 B5907410 นางสาวภริดา ฐานวิเศษ กำลังศึกษา 05-03-2020
1380 B5907427 นางสาวเนตรนภา สืบวงษ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1381 B5907441 นางสาวพรนัชชา หาดทวายกาญจน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1382 B5907472 นายกิตติพงษ์ คล้ายสุวรรณ กำลังศึกษา 07-02-2020
1383 B5907489 นายนฤพล เสียงใหม่ กำลังศึกษา 07-02-2020
1384 B5907502 นางสาวประกายรัตน์ ชาตะวนิช กำลังศึกษา 05-03-2020
1385 B5907519 นายอิสมันต์ แสงบำรุง กำลังศึกษา 07-02-2020
1386 B5907540 นางสาวอรทัย เอี่ยมสำอางค์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1387 B5907564 นางสาวพรชิตา จันเรียง กำลังศึกษา 07-02-2020
1388 B5907571 นายนัฐพงษ์ ขวัญเริงใจ กำลังศึกษา 05-03-2020
1389 B5907588 นายรณกฤต ลิศนันท์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1390 B5907625 นายธนเดช แซ่โล้ว กำลังศึกษา 07-02-2020
1391 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย กำลังศึกษา 05-03-2020
1392 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี กำลังศึกษา 05-03-2020
1393 B5907694 นางสาวศิริลักษณ์ ทองอุไร กำลังศึกษา 05-03-2020
1394 B5907700 นางสาวอัษฎาภรณ์ สงครินทร์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1395 B5907717 นางสาวศิดา สารีสิงห์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1396 B5907724 นางสาววรรณภา ประทุมวัน กำลังศึกษา 05-03-2020
1397 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ กำลังศึกษา 05-03-2020
1398 B5907755 นางสาวปิยาภรณ์ ยันสังกัด กำลังศึกษา 05-03-2020
1399 B5907762 นายฐาปนา แก้วนิล กำลังศึกษา 05-03-2020
1400 B5907786 นายธนพงษ์ โคตรเวียง กำลังศึกษา 05-03-2020
1401 B5907816 นางสาวศวรรยา ยันตะพันธ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1402 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ กำลังศึกษา 05-03-2020
1403 B5907878 นายภุมรินทร์ กนกหงค์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1404 B5907915 นางสาวธาริณี พูลสระคู กำลังศึกษา 07-02-2020
1405 B5907922 นายทศพร คำกระโจม กำลังศึกษา 05-03-2020
1406 B5907939 นายณัฐวุฒิ ย่อมกระโทก กำลังศึกษา 05-03-2020
1407 B5907977 นายศิริชัย บรรเทากุล กำลังศึกษา 05-03-2020
1408 B5908004 นางสาวสุดารัตน์ บุญใจรักษ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1409 B5908011 นางสาวกิตติวรา หอยสังข์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1410 B5908035 นายจิรวัฒน์ พยาวงค์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1411 B5908042 นายจิรพัฒน์ พยาวงค์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1412 B5908066 นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ กำลังศึกษา 05-03-2020
1413 B5908073 นางสาวสุธิดา ทำมาน้อย กำลังศึกษา 05-03-2020
1414 B5908097 นางสาวเมทินี เพียงเกาะ กำลังศึกษา 05-03-2020
1415 B5908103 นายนันทวัฒน์ สัตยา กำลังศึกษา 05-03-2020
1416 B5908110 นายณชรต จันทร์นาม กำลังศึกษา 05-03-2020
1417 B5908134 นางสาวธิติกาญจน์ ศุภนิภัทรเศรษฐ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1418 B5908158 นางสาวพสิกา ภู่ประดับตระกูล กำลังศึกษา 05-03-2020
1419 B5908165 นายจิรภัทร นนทรีย์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1420 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก กำลังศึกษา 05-03-2020
1421 B5908202 นายโสฬส พิรักษา กำลังศึกษา 07-02-2020
1422 B5908219 นางสาวชฎาธาร ทองคำ กำลังศึกษา 07-02-2020
1423 B5908233 นางสาวสุจิตรา คชพรม กำลังศึกษา 07-02-2020
1424 B5908240 นายเมฑาริน หนาแน่น รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 19-03-2020
1425 B5908257 นางสาวมาลินี หารศรีภูมิ กำลังศึกษา 05-03-2020
1426 B5908264 นางสาวธนนันท์ มงคลชาติ กำลังศึกษา 05-03-2020
1427 B5908271 นางสาวเกศติวรรณ ชัยสงคราม กำลังศึกษา 07-02-2020
1428 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย กำลังศึกษา 05-03-2020
1429 B5908325 นายรวิชญ์ พรมน้อย กำลังศึกษา 05-03-2020
1430 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง กำลังศึกษา 05-03-2020
1431 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล กำลังศึกษา 05-03-2020
1432 B5908356 นายชุติพนธ์ ตันสกุล กำลังศึกษา 05-03-2020
1433 B5908363 นางสาวสุนันสินี ทองไพศาลสกุล กำลังศึกษา 05-03-2020
1434 B5908370 นายวิชิต เรืองโต กำลังศึกษา 07-02-2020
1435 B5908387 นายนครินทร์ บุญมาก กำลังศึกษา 05-03-2020
1436 B5908394 นางสาวนวรัตน์ วิเศษสิงห์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1437 B5908417 นายคณต วังคะฮาด กำลังศึกษา 05-03-2020
1438 B5908424 นายเสฏฐวุฒิ แก้วก่า กำลังศึกษา 05-03-2020
1439 B5908431 นายศรัญญู เงาศรี กำลังศึกษา 07-02-2020
1440 B5908448 นางสาววิมพ์วิภา ศิริโท กำลังศึกษา 05-03-2020
1441 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง กำลังศึกษา 05-03-2020
1442 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส กำลังศึกษา 05-03-2020
1443 B5908493 นายชัยณัฐพล นิสยันต์ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 26-03-2020
1444 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา กำลังศึกษา 05-03-2020
1445 B5908554 นางสาวพรนัชชา ไกรสุทธา กำลังศึกษา 05-03-2020
1446 B5908608 นางสาวพลอย กองวงค์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1447 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง กำลังศึกษา 05-03-2020
1448 B5908622 นางสาวรัตนามณี จงสืบสิทธิ กำลังศึกษา 07-02-2020
1449 B5908646 นางสาวปิยวรรณ ละชินลา กำลังศึกษา 05-03-2020
1450 B5908653 นายฐิตินันท์ วรพันธุ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1451 B5908677 นางสาวสุพัตรา พิศงาม กำลังศึกษา 05-03-2020
1452 B5908684 นางสาวศิริลักษณ์ ศักดิ์สันเทียะ กำลังศึกษา 05-03-2020
1453 B5908691 นางสาวเบญจมาภรณ์ เหลียวสูง กำลังศึกษา 05-03-2020
1454 B5908707 นายวงษ์เมือง หลวงเมือง กำลังศึกษา 07-02-2020
1455 B5908721 นายพันธกานต์ ปันแปง กำลังศึกษา 07-02-2020
1456 B5908738 นายจักรพันธ์ ธรรมนุช กำลังศึกษา 05-03-2020
1457 B5908745 นายธเนศพล เพ็งคุ่ย กำลังศึกษา 07-02-2020
1458 B5908752 นายชัยณรงค์ พงค์อุทธา กำลังศึกษา 05-03-2020
1459 B5908769 นายกิระตา ปะกิลาภัง กำลังศึกษา 05-03-2020
1460 B5908776 นางสาวสุดา วรรณรัตน์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1461 B5908783 นายกฤษฎา ปัจฉิมา กำลังศึกษา 07-02-2020
1462 B5908790 นายอดิศักดิ์ มาระกุล กำลังศึกษา 07-02-2020
1463 B5908806 นายสิทธิพล เรืองสมบัติ กำลังศึกษา 07-02-2020
1464 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร กำลังศึกษา 05-03-2020
1465 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น กำลังศึกษา 05-03-2020
1466 B5908844 นางสาวกมลชนก นาคชม รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 13-04-2020
1467 B5908851 นางสาวชุติมณฑน์ วงศ์ษา กำลังศึกษา 07-02-2020
1468 B5908882 นางสาวจริญา ชาเนตร กำลังศึกษา 05-03-2020
1469 B5908899 นายเกรียงศักดิ์ นิตไธสง กำลังศึกษา 07-02-2020
1470 B5908905 นางสาวอารีรัตน์ ช่อผกา กำลังศึกษา 07-02-2020
1471 B5908912 นายพรหมภู เนื่องนำเจริญ กำลังศึกษา 05-03-2020
1472 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้ กำลังศึกษา 05-03-2020
1473 B5908967 นางสาวอาริสา วงษ์แหวน กำลังศึกษา 07-02-2020
1474 B5908974 นางสาววราภรณ์ คอบุญทรง กำลังศึกษา 07-02-2020
1475 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1476 B5909001 นายกัมปนาท ศรีก้อม กำลังศึกษา 05-03-2020
1477 B5909025 นางสาวธนภรณ์ สุนทะวงค์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1478 B5909049 นางสาวชุติมา วรรณวิเศษ กำลังศึกษา 07-02-2020
1479 B5909056 นายธนิก นิวัติ กำลังศึกษา 05-03-2020
1480 B5909070 นายมานพ ตันสกุล ลาพักการศึกษา 06-03-2020
1481 B5909087 นางสาวณัฐธิยา สิงหาปัด กำลังศึกษา 05-03-2020
1482 B5909094 นางสาวชลธิชา โนวิรัมย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1483 B5909131 นางสาวพัตร์พิมล สายสมรทวีลาภ กำลังศึกษา 07-02-2020
1484 B5909148 นางสาวจิรานันท์ ใจชื่น กำลังศึกษา 05-03-2020
1485 B5909155 นายพิชญะ อินทร์ผึ้ง กำลังศึกษา 05-03-2020
1486 B5909179 นายอัครเดช ฝ่ายหินร่อง กำลังศึกษา 07-02-2020
1487 B5909186 นายนนทวัฒน์ พิลาชาติ กำลังศึกษา 07-02-2020
1488 B5909193 นางสาวปนัดดา ผลวิลัย กำลังศึกษา 05-03-2020
1489 B5909216 นายปรัชญา แก้วคำ กำลังศึกษา 05-03-2020
1490 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร กำลังศึกษา 05-03-2020
1491 B5909247 นางสาวธันยมัย มาแดง กำลังศึกษา 05-03-2020
1492 B5909261 นางสาวกัญญาภัทร คุณเศษ กำลังศึกษา 05-03-2020
1493 B5909278 นางสาวปริณดา โคตนารา กำลังศึกษา 05-03-2020
1494 B5909285 นายนภัส เปียเมือง กำลังศึกษา 05-03-2020
1495 B5909292 นายจักรกฤษ คำดี กำลังศึกษา 05-03-2020
1496 B5909308 นายปริญญ์ แสนปัญญา กำลังศึกษา 07-02-2020
1497 B5909322 นายภาสกร มีปัญญา ลาพักการศึกษา 07-02-2020
1498 B5909339 นางสาวจิราพัชร เทพสุรินทร์ ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 05-03-2020
1499 B5909353 นางสาวสายธาร กลิ่นดี กำลังศึกษา 05-03-2020
1500 B5909360 นางสาววราพร เอี่ยมงาม กำลังศึกษา 05-03-2020
1501 B5909377 นายศรัณ ทุมนันท์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1502 B5909384 นายโยธิน ป้องปาน กำลังศึกษา 07-02-2020
1503 B5909391 นางสาวอลิษา อินตาหามแห กำลังศึกษา 07-02-2020
1504 B5909414 นางสาวเพ็ญพิชชา เนตรทิพย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1505 B5909438 นายดนัย ลอยพิมาย กำลังศึกษา 05-03-2020
1506 B5909445 นางสาวชุติมา เกียรติพงษ์พันธ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1507 B5909469 นายณัฐศักดิ์ สินธุบัว กำลังศึกษา 07-02-2020
1508 B5909490 นายภูศิต โกติรัมย์ กำลังศึกษา 19-03-2020
1509 B5909537 นางสาววายุรี ตลับแก้ว กำลังศึกษา 05-03-2020
1510 B5909544 นางสาวธนัชชา สร้อยทรัพย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1511 B5909551 นายจอมพล บุตรดา กำลังศึกษา 05-03-2020
1512 B5909599 นายทศพร ภูชมศรี กำลังศึกษา 05-03-2020
1513 B5909629 นางสาวปภาวรินทร์ สังข์เสวก กำลังศึกษา 05-03-2020
1514 B5909636 นางสาววิรากานต์ ศรีวิชัย กำลังศึกษา 05-03-2020
1515 B5909643 นายธีรพัฒน์ ธรรมประสาร กำลังศึกษา 05-03-2020
1516 B5909650 นายยุทธชัย เสียมไหม กำลังศึกษา 05-03-2020
1517 B5909674 นายราชันย์ สีเขียว กำลังศึกษา 05-03-2020
1518 B5909698 นายกสิณพจน์ ทองประวัติสิริ กำลังศึกษา 05-03-2020
1519 B5909759 นางสาวอลิษา ทะรังศรี กำลังศึกษา 07-02-2020
1520 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ กำลังศึกษา 05-03-2020
1521 B5909803 นายทรงพล พิริยะโศภณจิตต์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1522 B5909810 นางสาวปภากร ศรีเมือง กำลังศึกษา 07-02-2020
1523 B5909827 นางสาวฐิติมา ศิลปี กำลังศึกษา 08-02-2020
1524 B5909841 นายวันชนะ ดีอ้อม กำลังศึกษา 05-03-2020
1525 B5909858 นางสาวอาทิตยา ฉลาดแย้ม กำลังศึกษา 07-02-2020
1526 B5909865 นางสาวญาณี บุรี กำลังศึกษา 07-02-2020
1527 B5909872 นายอติชาติ พาทอง กำลังศึกษา 05-03-2020
1528 B5909889 นางสาวศิรินยา เสกกล้า กำลังศึกษา 05-03-2020
1529 B5909896 นางสาวอัจฉรา ทัพสีรัก กำลังศึกษา 05-03-2020
1530 B5909902 นางสาวสุพรรณษา พวงมณี กำลังศึกษา 07-02-2020
1531 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1532 B5909933 นายบุญเกียรติ ชาวนา กำลังศึกษา 05-03-2020
1533 B5909957 นางสาวชามาวีร์ สังคนานนท์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1534 B5909971 นางสาวสร้อยสุดา ศรีโสดาพล กำลังศึกษา 05-03-2020
1535 B5909988 นางสาวรุ่งฟ้า สิมศิริวัฒน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1536 B5909995 นายณัฐพงษ์ ภูจักแก้ว กำลังศึกษา 05-03-2020
1537 B5910014 นางสาววิสุณี เกาะลอย กำลังศึกษา 05-03-2020
1538 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน กำลังศึกษา 05-03-2020
1539 B5910038 นางสาวชลทิพย์ ทิวาพุฒิงาม กำลังศึกษา 05-03-2020
1540 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี กำลังศึกษา 05-03-2020
1541 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล กำลังศึกษา 05-03-2020
1542 B5910076 นางสาวมนสิชา โพธิ์สูง กำลังศึกษา 07-02-2020
1543 B5910083 นายธีรศานติ์ สิงหวิบูลย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1544 B5910090 นางสาวศิริรัตน์ ม่วงจั่น กำลังศึกษา 05-03-2020
1545 B5910106 นางสาวรวิภา ตาดทอง กำลังศึกษา 05-03-2020
1546 B5910113 นางสาวณัฐมน พงษ์พนัส กำลังศึกษา 07-02-2020
1547 B5910144 นายพงษ์สิทธิ์ นาโสก กำลังศึกษา 05-03-2020
1548 B5910151 นายรัฐธรรมนูญ แว่นทิพย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1549 B5910168 นายธนพล ภูพุทธา กำลังศึกษา 05-03-2020
1550 B5910199 นายธนากรณ์ หลาบเย็น กำลังศึกษา 05-03-2020
1551 B5910212 นางสาวนภาพร แสนวันนา กำลังศึกษา 05-03-2020
1552 B5910229 นางสาวณัฐยา ยานเจริญ กำลังศึกษา 07-02-2020
1553 B5910243 นางสาวพลอยนภา แสงม่วง กำลังศึกษา 07-02-2020
1554 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1555 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1556 B5910304 นายภคพงษ์ โพคทรัพย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1557 B5910311 นายทวีชัย คันกลาง กำลังศึกษา 07-02-2020
1558 B5910328 นายศิวัช อินทนา กำลังศึกษา 05-03-2020
1559 B5910366 นายสวภาว์ โหสกุล กำลังศึกษา 12-02-2020
1560 B5910373 นายจักรรินทร์ คำตื้อ กำลังศึกษา 05-03-2020
1561 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด กำลังศึกษา 05-03-2020
1562 B5910410 นางสาวนุธิดา แก้วมะ กำลังศึกษา 05-03-2020
1563 B5910434 นางสาวนาตยา เกื้อสกุล กำลังศึกษา 05-03-2020
1564 B5910441 นางสาวณัฐชยา ชินแท่น กำลังศึกษา 05-03-2020
1565 B5910465 นายภูตะวัน สีมันตธรรมกุล กำลังศึกษา 07-02-2020
1566 B5910489 นายเดชา สิงห์ดำ กำลังศึกษา 05-03-2020
1567 B5910496 นางสาวอุมาพร ขันเคน กำลังศึกษา 05-03-2020
1568 B5910519 นางสาวมุฑิตา กิจไพบูลย์ชัย กำลังศึกษา 07-02-2020
1569 B5910526 นายธนดล ไทธานี กำลังศึกษา 05-03-2020
1570 B5910533 นางสาวฐาปนี ลับดีพะเนา กำลังศึกษา 05-03-2020
1571 B5910540 นายกฤษณชัย เบี้ยไพบูลย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1572 B5910557 นางสาววชิรญาณ์ ไชยสัจ กำลังศึกษา 07-02-2020
1573 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ กำลังศึกษา 05-03-2020
1574 B5910588 นางสาวจิรวดี สนธิเณร กำลังศึกษา 07-02-2020
1575 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด กำลังศึกษา 05-03-2020
1576 B5910618 นายสหรัฐ มากระโทก กำลังศึกษา 05-03-2020
1577 B5910632 นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ พลอินทร์ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 26-03-2020
1578 B5910649 นายนัฐพล สารทรัพย์ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 16-03-2020
1579 B5910656 นางสาวขนิษฐา พิริยะพงษ์พันธ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1580 B5910670 นางสาวศิริวรรณ นามโพธิ์ชัย กำลังศึกษา 05-03-2020
1581 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม กำลังศึกษา 05-03-2020
1582 B5910717 นายธันวา อบอุ่น กำลังศึกษา 05-03-2020
1583 B5910724 นางสาวฌานิดา พุทธมนต์สิงห์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1584 B5910762 นางสาวอัจฉรา กาวน กำลังศึกษา 05-03-2020
1585 B5910793 นางสาวนรมล นาบำรุง กำลังศึกษา 05-03-2020
1586 B5910830 นางสาวภัณฑารักษ์ เพิ่มพิบูลย์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1587 B5910847 นายไตรภาค เพ็ชรินทร์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1588 B5910885 นางสาวสุมาลี พลชนะ กำลังศึกษา 05-03-2020
1589 B5910892 นางสาวไอรดา พิมพ์อักษร กำลังศึกษา 05-03-2020
1590 B5910915 นางสาวเยาวพร ภู่ระหงษ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1591 B5910922 นางสาววิภาดา ทองศักดิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1592 B5910939 นายชนินทร์ วิเทศ กำลังศึกษา 05-03-2020
1593 B5910946 นางสาวหัทยา สิงหฬ กำลังศึกษา 05-03-2020
1594 B5910960 นางสาวปวีณา บัวพล กำลังศึกษา 07-02-2020
1595 B5910977 นายณัฐชนน ชีวัยยะ กำลังศึกษา 07-02-2020
1596 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล กำลังศึกษา 05-03-2020
1597 B5911004 นางสาวเมธิยา ลามสีดา กำลังศึกษา 07-02-2020
1598 B5911011 นายอภิศักดิ์ ส่งเสริม กำลังศึกษา 05-03-2020
1599 B5911042 นายอนุชาติ จันชา กำลังศึกษา 07-02-2020
1600 B5911059 นางสาวน้ำฝน แป้นเพ็ชร กำลังศึกษา 19-03-2020
1601 B5911073 นางสาวกมลวรรณ ดอกมณี กำลังศึกษา 05-03-2020
1602 B5911080 นางสาวดวงสุดา ศิลาไสล กำลังศึกษา 07-02-2020
1603 B5911097 นายณัฐพล ศิริเทพ กำลังศึกษา 05-03-2020
1604 B5911103 นายณัฐนนท์ สาบัว กำลังศึกษา 07-02-2020
1605 B5911110 นางสาวจิลลภัทร ปานเพชร กำลังศึกษา 05-03-2020
1606 B5911165 นายปิยศักดิ์ แซ่อุ้ย กำลังศึกษา 05-03-2020
1607 B5911172 นางสาวปิยมน ศรีมงคล กำลังศึกษา 07-02-2020
1608 B5911189 นายยงศิลป์ ช่อจำปา กำลังศึกษา 05-03-2020
1609 B5911202 นางสาวธัญกรณ์ ฉ่ำปุ๊ก กำลังศึกษา 07-02-2020
1610 B5911219 นายนฤเบศร์ กันยายน กำลังศึกษา 05-03-2020
1611 B5911226 นายณัฐพล สืบเพ็ง กำลังศึกษา 07-02-2020
1612 B5911233 นางสาวธณัฐดา ชัยปลัด กำลังศึกษา 05-03-2020
1613 B5911257 นางสาวศิริวรรณ อินสูนย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1614 B5911271 นายวีระพงษ์ ชอบสอน กำลังศึกษา 05-03-2020
1615 B5911288 นางสาวสุนารี ก้อนทอง กำลังศึกษา 07-02-2020
1616 B5911325 นายอภิวัฒน์ อินทร์นอก กำลังศึกษา 05-03-2020
1617 B5911332 นางสาวปนัดดา พาหา กำลังศึกษา 05-03-2020
1618 B5911356 นายสุจินดา จักวาโชติ กำลังศึกษา 07-02-2020
1619 B5911370 นายนันทวัช กมลมูล กำลังศึกษา 05-03-2020
1620 B5911394 นายอานุภาพ แก้วกองทรัพย์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1621 B5911431 นายอัครชัย เทศศรีเมือง กำลังศึกษา 05-03-2020
1622 B5911455 นายชนาธิป เหล่าบุตรี รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 23-04-2020
1623 B5911509 นายสุทธิพงศ์ ราชเสนา กำลังศึกษา 05-03-2020
1624 B5911516 นางสาวณิยนาท ทองปลิว กำลังศึกษา 05-03-2020
1625 B5911523 นางสาวศรุตา วงศ์ชู กำลังศึกษา 05-03-2020
1626 B5911561 นายนัครา คชสีห์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1627 B5911585 นายปฐมพร ซ้วนเส้ง กำลังศึกษา 05-03-2020
1628 B5911608 นายณัชพล สุรชัยจรินทร์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1629 B5911615 นางสาวสุวัจนี ทวีคูณ กำลังศึกษา 07-02-2020
1630 B5911639 นางสาวเจนจิรา เงางาม กำลังศึกษา 05-03-2020
1631 B5911646 นางสาวสวรรยา มุทนาเวช กำลังศึกษา 05-03-2020
1632 B5911660 นายธวัชชัย จวงตะขบ กำลังศึกษา 05-03-2020
1633 B5911691 นางสาวอัจฉรา จันทร์สระคู กำลังศึกษา 07-02-2020
1634 B5911721 นายชยางกูร นันตา กำลังศึกษา 05-03-2020
1635 B5911745 นายเกียรติศักดิ์ สอนสิทธิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1636 B5911769 นายกานต์กวิน ศิริรุ่งเรืองวิชญ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1637 B5911783 นางสาวกมลวรรณ เคนเหลี่ยม กำลังศึกษา 05-03-2020
1638 B5911806 นางสาวนิศากร ถาอุปชิต กำลังศึกษา 05-03-2020
1639 B5911837 นายนวพรรษ ซึ่งพรหม กำลังศึกษา 07-02-2020
1640 B5911844 นายกฤตินันท์ จันลาวงศ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1641 B5911882 นายสุทัศน์ ตันเล กำลังศึกษา 07-02-2020
1642 B5911929 นางสาวกรกช ผมรี กำลังศึกษา 05-03-2020
1643 B5911936 นายวิชญ์พล อินเลี้ยง กำลังศึกษา 05-03-2020
1644 B5911943 นายกิตติศักดิ์ คำมา กำลังศึกษา 07-02-2020
1645 B5911950 นางสาวฮัฟเซาะห์ โละมะ กำลังศึกษา 05-03-2020
1646 B5911967 นางสาวกาญจนา แหไธสง กำลังศึกษา 05-03-2020
1647 B5911974 นางสาวจิราวรรณ ประภาษร กำลังศึกษา 05-03-2020
1648 B5911981 นายชโลธร กโนทร กำลังศึกษา 05-03-2020
1649 B5911998 นางสาวกนกพร เสนปอพาน กำลังศึกษา 07-02-2020
1650 B5912001 นางสาวสุภัคกัญญา สาริพันธ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1651 B5912018 นางสาวเพ็ญนภา สุริวงศ์ชมภู กำลังศึกษา 05-03-2020
1652 B5912025 นางสาวธิติพร สินปักษา รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21-03-2020
1653 B5912049 นายดลวัฒน์ เชื้อขุนทด กำลังศึกษา 05-03-2020
1654 B5912087 นายธนพงษ์ บุญไชยะ กำลังศึกษา 07-02-2020
1655 B5912100 นางสาวดุสิตา เสียงเย็น กำลังศึกษา 07-02-2020
1656 B5912124 นางสาวจิณห์วรา ชูกลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
1657 B5912131 นางสาวกมลชนก คำกำพุฒ กำลังศึกษา 05-03-2020
1658 B5912155 นายกฤษดา วงษาศักดิ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1659 B5912179 นางสาวศิริยากรณ์ สุจริต กำลังศึกษา 05-03-2020
1660 B5912186 นางสาวศิริพร เรืองสุขสุด กำลังศึกษา 05-03-2020
1661 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก กำลังศึกษา 05-03-2020
1662 B5912230 นางสาวรวินันท์ พรมภา กำลังศึกษา 05-03-2020
1663 B5912285 นายจีรศักดิ์ กรวยทอง กำลังศึกษา 05-03-2020
1664 B5912292 นางสาวปริชาติ ปะตังเวสัง กำลังศึกษา 05-03-2020
1665 B5912315 นายณัฐดนัย ขามรัตน์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1666 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี กำลังศึกษา 05-03-2020
1667 B5912346 นางสาววริญชญา ทองฤทธิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1668 B5912353 นายธีรภัทร สถิตสุข กำลังศึกษา 07-02-2020
1669 B5912360 นางสาวจีราภรณ์ ภูมิคอนสาร กำลังศึกษา 05-03-2020
1670 B5912377 นายพิษณุ คำกิ่ง กำลังศึกษา 05-03-2020
1671 B5912391 นายธีรศักดิ์ สมปาง กำลังศึกษา 07-02-2020
1672 B5912407 นายสุพจน์ สอดศรีจันทร์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1673 B5912414 นางสาวชธัญญลักษณ์ ประเสริฐพรม กำลังศึกษา 07-02-2020
1674 B5912445 นายภีระพงศ์ ดาศรี รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 07-02-2020
1675 B5912452 นางสาวเขมชาติ ชื่นฉ่ำ กำลังศึกษา 07-02-2020
1676 B5912476 นางสาวปิยะดา ประโลมรัมย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1677 B5912483 นายธัชนนท์ มุสิกา กำลังศึกษา 05-03-2020
1678 B5912506 นางสาววันเพ็ญ ศรีสวัสดิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1679 B5912520 นางสาวสุภาพร แก้วพิมาย กำลังศึกษา 07-02-2020
1680 B5912537 นายชาญนัฐ พัชนี กำลังศึกษา 07-02-2020
1681 B5912544 นายพงศธร คำเบ้าเมือง กำลังศึกษา 05-03-2020
1682 B5912575 นายทินภัทร เสาวะระ กำลังศึกษา 07-02-2020
1683 B5912582 นางสาวพลอยไพลิน รุประมาณ กำลังศึกษา 05-03-2020
1684 B5912599 นางสาวสุภาวิณี ลีปลา กำลังศึกษา 16-03-2020
1685 B5912612 นางสาวประภัสสร คำนึง กำลังศึกษา 05-03-2020
1686 B5912629 นางสาวสุดารัตน์ แซ่ม้า กำลังศึกษา 07-02-2020
1687 B5912643 นายอดิศร บึงมุม กำลังศึกษา 05-03-2020
1688 B5912667 นางสาวปริญญา ลือกลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
1689 B5912674 นางสาวกฤติมุข กฤษแก้ว กำลังศึกษา 05-03-2020
1690 B5912698 นายภาคภูมิ เอมสมบูรณ์ กำลังศึกษา 16-03-2020
1691 B5912711 นางสาววารุณี ไปนาน กำลังศึกษา 07-02-2020
1692 B5912728 นางสาวกมลมาศ ต้นโพธิ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1693 B5912759 นางสาววรรณนิศา สุรทิต กำลังศึกษา 05-03-2020
1694 B5912766 นางสาวกุลรัตน์ โพธินิล กำลังศึกษา 07-02-2020
1695 B5912780 นายปริญญา มิ่งขวัญ กำลังศึกษา 05-03-2020
1696 B5912797 นายอลงกรณ์ อ่อนเพชร กำลังศึกษา 05-03-2020
1697 B5912834 นางสาวอริสรา อินตา กำลังศึกษา 05-03-2020
1698 B5912841 นางสาวณัฐธิดา อาจสอน กำลังศึกษา 05-03-2020
1699 B5912865 นางสาวลักษณ์สกุล โตสนั่น กำลังศึกษา 07-02-2020
1700 B5912872 นางสาวณัฐชา วัฒนา กำลังศึกษา 05-03-2020
1701 B5912889 นางสาวฌัชฌา ชื่นโชติ กำลังศึกษา 05-03-2020
1702 B5912896 นายสุระศักดิ์ ตุ่นกระโทก กำลังศึกษา 07-02-2020
1703 B5912926 นางสาวพราวแพรว ไตรเมืองปัก กำลังศึกษา 07-02-2020
1704 B5912933 นางสาววรรณนิสา แสนกล้า กำลังศึกษา 07-02-2020
1705 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล กำลังศึกษา 05-03-2020
1706 B5912971 นายธัชพงศ์ กลีบมาลัย กำลังศึกษา 07-02-2020
1707 B5912988 นางสาวขวัญชนก บางหนู กำลังศึกษา 05-03-2020
1708 B5913015 นางสาววันวิสาข์ จรรยา กำลังศึกษา 05-03-2020
1709 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี กำลังศึกษา 05-03-2020
1710 B5913053 นายชนะเชิด สิงหมาตร กำลังศึกษา 05-03-2020
1711 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1712 B5913077 นายธนวัฒน์ ภูนิลวาลย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1713 B5913114 นายนิธิกร ชำนาญกุล รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 13-03-2020
1714 B5913145 นายพงศ์พล กิ่มยิ่งยศ กำลังศึกษา 05-03-2020
1715 B5913152 นางสาวศศิธร พลที กำลังศึกษา 05-03-2020
1716 B5913190 นายฐิติกร ผิวลออ กำลังศึกษา 07-02-2020
1717 B5913206 นายจักรพงค์ สิริพงค์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1718 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1719 B5913220 นายธนวินท์ สินธารา กำลังศึกษา 05-03-2020
1720 B5913237 นางสาวชนิศา กลิ่นผกา กำลังศึกษา 05-03-2020
1721 B5913251 นายเจษฎา บุญรักษา กำลังศึกษา 07-02-2020
1722 B5913275 นายอดิศร ศรีจันทร์ กำลังศึกษา 07-03-2020
1723 B5913282 นายกฤษฎา แก้วดวงเล็ก กำลังศึกษา 05-03-2020
1724 B5913305 นางสาวชลธิชา จ่ายกระโทก กำลังศึกษา 05-03-2020
1725 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1726 B5913343 นายกัณหา มากมูล กำลังศึกษา 07-02-2020
1727 B5913350 นางสาวสบันงา เจริญสุข กำลังศึกษา 07-02-2020
1728 B5913367 นางสาวนิลาวัลย์ แก้วภักดี กำลังศึกษา 07-02-2020
1729 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา กำลังศึกษา 05-03-2020
1730 B5913435 นางสาวศิราณี อุ่นเคน กำลังศึกษา 07-02-2020
1731 B5913442 นางสาวปริณดา คำสม กำลังศึกษา 05-03-2020
1732 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี กำลังศึกษา 05-03-2020
1733 B5913480 นางสาวสุนิตา ล้อมกระโทก กำลังศึกษา 07-02-2020
1734 B5913497 นางสาวสุทธิ์สินี คณาจันทร์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1735 B5913510 นายลิขิต ตาปนานนท์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1736 B5913565 นายวีระศักดิ์ ลุนนารี กำลังศึกษา 07-02-2020
1737 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล กำลังศึกษา 05-03-2020
1738 B5913602 นายธนากร อินทร์นุช กำลังศึกษา 07-02-2020
1739 B5913626 นางสาวอภิรดี เสนสาย กำลังศึกษา 05-03-2020
1740 B5913640 นายณัฐวุฒิ ขุนสูงเนิน กำลังศึกษา 05-03-2020
1741 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน กำลังศึกษา 05-03-2020
1742 B5913664 นายธนพล คำไสย กำลังศึกษา 08-03-2020
1743 B5913688 นายสุระพจน์ หาชื่น กำลังศึกษา 07-02-2020
1744 B5913695 นายณัฐโชติ สมเนตร กำลังศึกษา 05-03-2020
1745 B5913718 นายปิยะ สมดัง กำลังศึกษา 05-03-2020
1746 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม กำลังศึกษา 05-03-2020
1747 B5913756 นางสาวบุญรัตน์ สุขทวี กำลังศึกษา 05-03-2020
1748 B5913770 นางสาวอารียา นิลโคกสูง กำลังศึกษา 07-02-2020
1749 B5913794 นางสาวอัญชนา บุญสาลี กำลังศึกษา 05-03-2020
1750 B5913824 นางสาวรวิภา ติ๊บปะละวงศ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1751 B5913831 นางสาววิรากานต์ โพธิเทพ กำลังศึกษา 07-02-2020
1752 B5913848 นางสาวทิวาพร พลสงคราม กำลังศึกษา 05-03-2020
1753 B5913855 นางสาวทิวาพร เพทราเวช กำลังศึกษา 05-03-2020
1754 B5913886 นายณัฐพล เผ่าพันธุ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1755 B5913893 นายธนวัต บุญทูล กำลังศึกษา 05-03-2020
1756 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1757 B5913930 นางสาวธุมวดี หอยตะคุ กำลังศึกษา 07-02-2020
1758 B5913947 นายชนาธิป ผมมา กำลังศึกษา 05-03-2020
1759 B5913954 นางสาวพิชชาอร แสงศรี กำลังศึกษา 05-03-2020
1760 B5913961 นางสาวนิศากร ละออเอี่ยม กำลังศึกษา 05-03-2020
1761 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง กำลังศึกษา 05-03-2020
1762 B5914029 นายรุ่งโรจน์ ทองใย กำลังศึกษา 05-03-2020
1763 B5914043 นายอภิชาติ ขันเงิน กำลังศึกษา 07-02-2020
1764 B5914074 นางสาวกัญญาภัค ไชยตัน กำลังศึกษา 07-02-2020
1765 B5914111 นายกานต์วีร์ ไตรยงค์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1766 B5914142 นางสาวชมอักษร ทองโสม กำลังศึกษา 05-03-2020
1767 B5914159 นางสาวพรทิพย์ โพธิ์ทอง กำลังศึกษา 05-03-2020
1768 B5914173 นายศุภวิชญ์ เหลืองจารุ กำลังศึกษา 05-03-2020
1769 B5914180 นางสาวศิโรรัตน์ นันทจิตร กำลังศึกษา 05-03-2020
1770 B5914203 นางสาวอริสา อิ่มพิมาย กำลังศึกษา 05-03-2020
1771 B5914241 นางสาวอรยา สีหงอก กำลังศึกษา 05-03-2020
1772 B5914258 นางสาวปิ่นดาว จาระณะ กำลังศึกษา 05-03-2020
1773 B5914265 นายภาคภูมิ มุ่งสมัคร กำลังศึกษา 07-02-2020
1774 B5914296 นางสาวอัครา ชัยพงษ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1775 B5914326 นางสาวรัตติยาพร เหมือนศรีชัย กำลังศึกษา 07-02-2020
1776 B5914340 นางสาวจิรภิญญา จิตตินัน กำลังศึกษา 05-03-2020
1777 B5914371 นางสาวภัทรวดี ถิรวัฒนกุล กำลังศึกษา 05-03-2020
1778 B5914388 นางสาวนลพรรณ วงศ์ต๊ะน้อย กำลังศึกษา 05-03-2020
1779 B5914395 นายปารเมศ วิเชียร รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 25-03-2020
1780 B5914456 นางสาวจินดารัตน์ พิขุนทด กำลังศึกษา 07-02-2020
1781 B5914470 นางสาวอารีรัตน์ โพธิ์นอก กำลังศึกษา 05-03-2020
1782 B5914494 นางสาวขวัญฤทัย เกิดเจริญ กำลังศึกษา 05-03-2020
1783 B5914500 นายรณชิต ประเสริฐราศี กำลังศึกษา 05-03-2020
1784 B5914524 นางสาวศิยามล ชมด่าน กำลังศึกษา 07-02-2020
1785 B5914531 นายอนุชา ฆ้องคำ กำลังศึกษา 05-03-2020
1786 B5914555 นางสาวสาวิตรี บ่อไทย กำลังศึกษา 05-03-2020
1787 B5914562 นายทัศนเทพ จะโรรัมย์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1788 B5914579 นางสาวศิรินทร์ญา เจียมโพธิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1789 B5914586 นางสาวพิมพ์กนก ชัยสิทธิ์สงวน กำลังศึกษา 07-02-2020
1790 B5914616 นางสาวภูษณิศา กิติบุญญา กำลังศึกษา 05-03-2020
1791 B5914623 นางสาวสินีนาฏ แสนนาม กำลังศึกษา 05-03-2020
1792 B5914654 นายกิตติศักดิ์ ป้องกัน กำลังศึกษา 07-02-2020
1793 B5914661 นายอนุชา สิงห์วงษา กำลังศึกษา 05-03-2020
1794 B5914685 นางสาวเพ็ญพิชชา ครองเพ็ชร์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1795 B5914692 นายธีรยุทธ ยืนยง กำลังศึกษา 05-03-2020
1796 B5914708 นางสาวทิพย์ชรัตน์ แก้วอรสาณ กำลังศึกษา 05-03-2020
1797 B5914715 นายธงธวัช รักแตง กำลังศึกษา 05-03-2020
1798 B5914753 นายทิวานนท์ ช่างยา กำลังศึกษา 05-03-2020
1799 B5914760 นายภัทราวุธ วงษ์นิล กำลังศึกษา 07-02-2020
1800 B5914784 นายฤทธิเกียรติ มงคลกุล กำลังศึกษา 05-03-2020
1801 B5914791 นายปฏิภาณ ผิวพรรณ กำลังศึกษา 05-03-2020
1802 B5914845 นายอรรณพ นาชิด กำลังศึกษา 05-03-2020
1803 B5914890 นายนัตฐพล บัวเขียว กำลังศึกษา 07-02-2020
1804 B5914920 นางสาวนิภากรณ์ ปัสสาสัย กำลังศึกษา 05-03-2020
1805 B5914937 นางสาวสุภิตา ดียิ่ง กำลังศึกษา 05-03-2020
1806 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง กำลังศึกษา 05-03-2020
1807 B5914968 นางสาวญาณิศา ผาสุข กำลังศึกษา 05-03-2020
1808 B5914975 นางสาวรติมา กิมสวัสดิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1809 B5914982 นางสาวชุติมา บุญมะ กำลังศึกษา 05-03-2020
1810 B5915002 นายปิยวัฒน์ อุดอุ่น กำลังศึกษา 05-03-2020
1811 B5915026 นางสาววิมลวัลย์ ปรางค์ชัยภูมิ กำลังศึกษา 05-03-2020
1812 B5915033 นายอรรถพล จันบัวลา กำลังศึกษา 05-03-2020
1813 B5915040 นายปารินทร์ บูระพา กำลังศึกษา 07-02-2020
1814 B5915057 นายหิรัญ ศรีวะรมย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1815 B5915064 นางสาวกัญญาณัฐ มังคละศิริ กำลังศึกษา 05-03-2020
1816 B5915088 นายจิรภัทร ดวงประทุม กำลังศึกษา 07-02-2020
1817 B5915101 นายวัฒนะ เพ็งศรี กำลังศึกษา 07-02-2020
1818 B5915132 นางสาวจรรยา จุฬา กำลังศึกษา 05-03-2020
1819 B5915163 นายภักดี พรหมกสิกร กำลังศึกษา 05-03-2020
1820 B5915170 นายอรรถกร ปุญญา กำลังศึกษา 05-03-2020
1821 B5915187 นายชยานันท์ วารีย์ กำลังศึกษา 06-03-2020
1822 B5915194 นางสาววรรณวลี จันทา กำลังศึกษา 05-03-2020
1823 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว กำลังศึกษา 05-03-2020
1824 B5915255 นายวิริยะพงษ์ บุญเกิด กำลังศึกษา 05-03-2020
1825 B5915330 นางสาวปานประดับ เชื้อชำนาญ กำลังศึกษา 07-02-2020
1826 B5915347 นายศิวกร โรจนติรนันท์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1827 B5915354 นางสาวสุทธิดา อมยิ้ม กำลังศึกษา 05-03-2020
1828 B5915361 นางสาวกนกพร ศรีเมือง กำลังศึกษา 05-03-2020
1829 B5915385 นางสาวรัตติยากร แจ้งสูงเนิน กำลังศึกษา 07-02-2020
1830 B5915422 นายมนัสชัย ชฎาวุฒิ กำลังศึกษา 05-03-2020
1831 B5915446 นายกลวัชร เรืองจันทร์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1832 B5915477 นายประวีร์ ยุทธวีระวงศ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1833 B5915484 นางสาวสุพัตรา คงเจริญ กำลังศึกษา 07-02-2020
1834 B5915491 นางสาวสุชาดา เฉียงกลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
1835 B5915507 นายณรัท ปักษา กำลังศึกษา 05-03-2020
1836 B5915538 นางสาวปวีณา นาตะโหนด กำลังศึกษา 05-03-2020
1837 B5915552 นางสาวจตุพัฒน์ วงษ์นิ่ม กำลังศึกษา 05-03-2020
1838 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1839 B5915583 นายธนาธิป ปาละพันธุ์ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 07-02-2020
1840 B5915606 นางสาวช่อทิพย์ บรรพต กำลังศึกษา 05-03-2020
1841 B5915620 นางสาวศิริลักษณ์ ทองศรี กำลังศึกษา 05-03-2020
1842 B5915637 นางสาวรัตนา เจียมอ่อน กำลังศึกษา 05-03-2020
1843 B5915668 นายกิตติศักดิ์ พันธ์สุข กำลังศึกษา 05-03-2020
1844 B5915705 นางสาวลลิดา สมานมิตร กำลังศึกษา 05-03-2020
1845 B5915712 นางสาวอมรรัตน์ เป้มา กำลังศึกษา 05-03-2020
1846 B5915729 นางสาวณัชฌา สุขภิรมย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1847 B5915736 นางสาวรัชดาภรณ์ อ้วนหล่ำ กำลังศึกษา 07-02-2020
1848 B5915743 นายจักรกริช มาตราช กำลังศึกษา 05-03-2020
1849 B5915750 นายกิตติชัย โล่วิสิทธิ์อารี กำลังศึกษา 16-03-2020
1850 B5915767 นางสาวณัฐณิฌา บุตรตะวงค์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1851 B5915774 นายศักดิ์สยาม กิ่งทอง กำลังศึกษา 05-03-2020
1852 B5915781 นางสาวพัชรวดี ใจรักษ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1853 B5915804 นายปริญญา ล่ำสัน กำลังศึกษา 16-03-2020
1854 B5915811 นางสาวบุญสิตา บุญศิริ กำลังศึกษา 05-03-2020
1855 B5915828 นางสาววรรณกร พูลเขตร์กรณ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1856 B5915835 นางสาวสิริกร รู้สรรพกิจ กำลังศึกษา 05-03-2020
1857 B5915842 นายไพศาล สุพรเงิน กำลังศึกษา 05-03-2020
1858 B5915866 นายวราเทพ วิภาเจริญวงศ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1859 B5915873 นางสาวกรวรรณ อินทะ กำลังศึกษา 07-02-2020
1860 B5915897 นางสาวธนันพร กุลสุวรรณ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1861 B5915903 นางสาวชุติมา อุดพ้วย กำลังศึกษา 07-02-2020
1862 B5915927 นางสาวพัชรี มาสิงห์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1863 B5915941 นายอาริฟ เจ๊ะเเต กำลังศึกษา 05-03-2020
1864 B5915958 นางสาวจิรายุ ไหลธรรมนูญ กำลังศึกษา 05-03-2020
1865 B5915965 นางสาวปริยาภัทร กะกุคำ กำลังศึกษา 07-02-2020
1866 B5915972 นายชากีรีน บากา กำลังศึกษา 05-03-2020
1867 B5915996 นายจักรกฤษ โมกไธสง กำลังศึกษา 05-03-2020
1868 B5916009 นายสิทธิชัย สิงห์ลอ กำลังศึกษา 05-03-2020
1869 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1870 B5916030 นายภูเบศ แถมใหม่ กำลังศึกษา 05-03-2020
1871 B5916078 นายปณิธาน คร้ามไพบูลย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1872 B5916085 นายณัฐเกียรติ เสมาทอง กำลังศึกษา 05-03-2020
1873 B5916092 นายธเนศ แซ่ลี กำลังศึกษา 05-03-2020
1874 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา กำลังศึกษา 05-03-2020
1875 B5916122 นายเมธี เข็มทอง กำลังศึกษา 16-03-2020
1876 B5916177 นายชาญชัย คงขาว กำลังศึกษา 05-03-2020
1877 B5916191 นางสาวสุรีย์พร เดชกุล กำลังศึกษา 05-03-2020
1878 B5916238 นายมณเฑียร เผ่าเมือง กำลังศึกษา 05-03-2020
1879 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย กำลังศึกษา 05-03-2020
1880 B5916276 นางสาวสุภาวดี น้อยอุบล กำลังศึกษา 05-03-2020
1881 B5916283 นายนิตินันท์ พันธ์ด้วง กำลังศึกษา 06-03-2020
1882 B5916320 นางสาวอุมาภรณ์ เหล่ารอด กำลังศึกษา 05-03-2020
1883 B5916344 นายสุนทร บำรุงสุข กำลังศึกษา 07-02-2020
1884 B5916351 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริบุญคุณ กำลังศึกษา 07-02-2020
1885 B5916368 นายเมฆินทร์ เเสนน่าน กำลังศึกษา 07-02-2020
1886 B5916399 นายจตุสพร เศวตชัยกุล กำลังศึกษา 07-02-2020
1887 B5916405 นายเทวราช ภาคมฤกษ์ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 23-04-2020
1888 B5916436 นางสาวจาฬุมาศ อัปกาญจน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1889 B5916443 นางสาวจารุวรรณ สุดเต้ กำลังศึกษา 05-03-2020
1890 B5916450 นางสาวนภัสนันท์ ดอกกุหลาบ กำลังศึกษา 05-03-2020
1891 B5916474 นางสาวปัทมา พึ่มกุล กำลังศึกษา 05-03-2020
1892 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ กำลังศึกษา 05-03-2020
1893 B5916528 นายนันทวัฒน์ เชี่ยวเกตวิทย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1894 B5916559 นายโสภณ เกลี้ยงมล กำลังศึกษา 05-03-2020
1895 B5916573 นางสาวสุปภาดา ชินานุปกรณ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1896 B5916580 นายศรัณย์ อาจฤทธิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1897 B5916597 นายชลิต พลดงนอก กำลังศึกษา 05-03-2020
1898 B5916603 นายปรัชญา โยประทุม กำลังศึกษา 06-03-2020
1899 B5916610 นางสาวนิศาชล ปอนสืบ กำลังศึกษา 05-03-2020
1900 B5916634 นายธีรเดช ก้านเพ็ชร รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 05-05-2020
1901 B5916641 นายพุธวงศ์ จินากูล กำลังศึกษา 05-03-2020
1902 B5916665 นางสาวณัฐวดี พูนมณี กำลังศึกษา 05-03-2020
1903 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1904 B5916696 นายวัฒนา มะนาวนอก กำลังศึกษา 05-03-2020
1905 B5916702 นายอัครวัฒน์ ถาวร กำลังศึกษา 05-03-2020
1906 B5916719 นางสาวนันทิกา พูนพิน รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 07-02-2020
1907 B5916757 นายวรภพ น้อยศรี กำลังศึกษา 07-03-2020
1908 B5916764 นางสาวพิชยา ศรีกอง กำลังศึกษา 05-03-2020
1909 B5916795 นายโชคชัย สมสนุก กำลังศึกษา 07-02-2020
1910 B5916818 นางสาวกมลรัตน์ จงอักษร กำลังศึกษา 05-03-2020
1911 B5916849 นางสาวกานต์รวี รุ่งรังษี กำลังศึกษา 07-02-2020
1912 B5916863 นางสาวสุกัญญา เทพรักษา กำลังศึกษา 05-03-2020
1913 B5916870 นายสิริดนัย พิลาลัย กำลังศึกษา 05-03-2020
1914 B5916887 นางสาวเนรัญชรา สีหาท้าว กำลังศึกษา 05-03-2020
1915 B5916900 นายกฤษกร สุทธิธรรม กำลังศึกษา 07-02-2020
1916 B5916931 นางสาวสุดารัตน์ ศรียงยศ กำลังศึกษา 05-03-2020
1917 B5916948 นางสาวอัญนิตา เจิมชัยภูมิ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 25-03-2020
1918 B5916955 นายศุภฤกษ์ รัตนพรมงคล กำลังศึกษา 05-03-2020
1919 B5916962 นายธนกิจ มณีวิหค กำลังศึกษา 05-03-2020
1920 B5916979 นายนิติพันธ์ ขีดสำโรง กำลังศึกษา 05-03-2020
1921 B5916986 นางสาวทิพาพิชญาณัสม์ คู่วัจนกุล กำลังศึกษา 05-03-2020
1922 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1923 B5917020 นายภัทรพล แสนทวีสุข กำลังศึกษา 05-03-2020
1924 B5917044 นางสาวศิริญญา นาคลา กำลังศึกษา 07-02-2020
1925 B5917068 นางสาวปารียา เกลี้ยงเกลา กำลังศึกษา 05-03-2020
1926 B5917082 นายสิทธิชัย ปุณริบูรณ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1927 B5917099 นายอภิเชษฐ์ ยาตรา กำลังศึกษา 07-02-2020
1928 B5917105 นายศิรยุทธ คุณวิเชียร กำลังศึกษา 05-03-2020
1929 B5917129 นายพนมกร เอมโอฐ กำลังศึกษา 07-02-2020
1930 B5917143 นายธนาศักดิ์ สิงห์แหลม กำลังศึกษา 07-02-2020
1931 B5917150 นายภูวัต เเนบกระโทก กำลังศึกษา 07-02-2020
1932 B5917167 นายชนัยชนม์ ดาบเพชร รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 07-02-2020
1933 B5917198 นายศุภกร มีแจ้ กำลังศึกษา 05-03-2020
1934 B5917280 นายเมธัส จิตร์คง กำลังศึกษา 05-03-2020
1935 B5917303 นายอภิชัย ศิริจันทร์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1936 B5917327 นายพีรัชชัย เซี่ยงฝู กำลังศึกษา 05-03-2020
1937 B5917396 นายชัยธวัช มหาแก้ว กำลังศึกษา 07-02-2020
1938 B5917440 นายนพรัตน์ เหว่ารัมย์ กำลังศึกษา 16-03-2020
1939 B5917488 นายพันธมิตร สมบัติดี กำลังศึกษา 07-02-2020
1940 B5917518 นางสาวเจนจิรา กล่อมตระกูล กำลังศึกษา 05-03-2020
1941 B5917532 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีสง่า กำลังศึกษา 05-03-2020
1942 B5917549 นางสาวธัญญารัตน์ แสงทอง กำลังศึกษา 05-03-2020
1943 B5917556 นายธัชปรัชญ์ ดวงดี กำลังศึกษา 05-03-2020
1944 B5917563 นายกิตติพงษ์ รื่นจิต กำลังศึกษา 05-03-2020
1945 B5917570 นายพุฑฒินัฏฐ์ จารุพงษ์ทวิช กำลังศึกษา 05-03-2020
1946 B5917587 นางสาวศิริวรรณ แก้วอุดม กำลังศึกษา 05-03-2020
1947 B5917594 นางสาวสุพรรณี สุทธะชัย กำลังศึกษา 07-02-2020
1948 B5917600 นางสาวพรสุดา ยมพันธ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1949 B5917617 นางสาวศดานันท์ เตชะธีมาพร กำลังศึกษา 05-03-2020
1950 B5917624 นางสาวศิริรัตน์ คำชนะ กำลังศึกษา 05-03-2020
1951 B5917631 นางสาวจิราณี เสือสมพงษ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1952 B5917648 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีปัญญา กำลังศึกษา 16-03-2020
1953 B5917655 นายปริญญา โฮ๊ะดี กำลังศึกษา 07-02-2020
1954 B5917679 นายพันธวัช พันชะโก กำลังศึกษา 05-03-2020
1955 B5917686 นางสาวศุภมาศ ปลงจิตร กำลังศึกษา 07-02-2020
1956 B5917693 นายนิธิกันต์ วงศ์ลิ่มตั้ง กำลังศึกษา 07-02-2020
1957 B5917709 นางสาววริษา บุรัตน์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1958 B5917716 นายกฤษณพล อาสะโภ กำลังศึกษา 07-02-2020
1959 B5917723 นายภพกร คชคีรีมาศ กำลังศึกษา 07-02-2020
1960 B5917747 นางสาวสิทธินี สวัสดี กำลังศึกษา 07-02-2020
1961 B5917778 นางสาวพรนิภา มะหันต์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1962 B5917808 นายกีรติการย์ นาถ้ำพลอย กำลังศึกษา 05-03-2020
1963 B5917877 นางสาววันวิสาข์ ฤทธิ์สำเร็จ กำลังศึกษา 07-02-2020
1964 B5917921 นายธเนศ สายยศ กำลังศึกษา 05-03-2020
1965 B5917945 นายพชร สีปานแก้ว กำลังศึกษา 07-02-2020
1966 B5917952 นางสาวศริญญา ฉายาพัฒน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1967 B5917969 นายสุทธิวัฒน์ ภิรมยาภรณ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1968 B5918003 นางสาวนีรชา กิ่งแก้ว กำลังศึกษา 05-03-2020
1969 B5918010 นางสาวปาริชาติ วงค์นันท์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1970 B5918041 นางสาวพาณิภัค สายเส็ง กำลังศึกษา 05-03-2020
1971 B5918058 นางสาวชลธิชา จันทร์ยม กำลังศึกษา 05-03-2020
1972 B5918065 นางสาวเปมิกา แก้วปรีชา รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 25-03-2020
1973 B5918096 นางสาวภวรัญชน์ ปุยะติ กำลังศึกษา 05-03-2020
1974 B5918119 นายนันทวัฒน์ ศรีพรหม กำลังศึกษา 07-02-2020
1975 B5918157 นางสาวชลิตตา ชาวนา กำลังศึกษา 05-03-2020
1976 B5918171 นางสาวชลธิชา ตรีไพบูลย์ กำลังศึกษา 07-02-2020
1977 B5918188 นายศุภวิชญ์ สาดเสาเงิน กำลังศึกษา 07-02-2020
1978 B5918195 นายเอกสิทธิ์ กิจคณะ กำลังศึกษา 05-03-2020
1979 B5918201 นายอดิศร ดาศรี รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 25-03-2020
1980 B5918218 นางสาวกรรณิการ์ เรืองกลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
1981 B5918225 นายณัชฐปกรณ์ ทองโท กำลังศึกษา 07-02-2020
1982 B5918263 นางสาวโชติกา ดอนม่วง รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21-03-2020
1983 B5918287 นายวิศรุต คลองมีคุณ กำลังศึกษา 07-02-2020
1984 B5918317 นายณัฐพงศ์ ทวีปรักษา กำลังศึกษา 07-02-2020
1985 B5918379 นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร กำลังศึกษา 05-03-2020
1986 B5918386 นายพงศภัค อดุลย์ศักดิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1987 B5918393 นางสาวแพรพลอย วงค์สุข กำลังศึกษา 05-03-2020
1988 B5918409 นางสาวอารีญา ชำนาญ กำลังศึกษา 05-03-2020
1989 B5918416 นางสาวนภสร วาปี กำลังศึกษา 05-03-2020
1990 B5918423 นางสาวกัญญารัตน์ โนนพลกรัง รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21-03-2020
1991 B5918447 นางสาววาสนา จุติมา กำลังศึกษา 05-03-2020
1992 B5918454 นางสาวศุภกานต์ เบ้ามูลตรี รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 25-03-2020
1993 B5918461 นางสาววาริษา บำรุงลี รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 25-03-2020
1994 B5918478 นางสาวพัชริดา แก้วจันทร์เพชร กำลังศึกษา 07-02-2020
1995 B5918485 นางสาวสุธาสินี เสตะนันท์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1996 B5918492 นางสาวพฤตยา รุ่งรัตน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
1997 B5918508 นายธวัชชัย ราชจันทึก กำลังศึกษา 05-03-2020
1998 B5918515 นางสาวธัญญารัตน์ เตียงพลกรัง รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 25-03-2020
1999 B5918522 นายอักษราภัค รักพวกกลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
2000 B5918539 นางสาวพิมพ์ชนก สว่างไธสง กำลังศึกษา 05-03-2020
2001 B5918560 นางสาวสุธาสินี พลปัถพี กำลังศึกษา 05-03-2020
2002 B5918591 นายมนตรี ถิ่นก้อง กำลังศึกษา 05-03-2020
2003 B5918607 นางสาวชนัญญา สมมุติ กำลังศึกษา 16-03-2020
2004 B5918614 นางสาวอัญชลี แซ่ย่าง กำลังศึกษา 05-03-2020
2005 B5918621 นางสาวกมลทิพย์ แก่นเพ็ชร กำลังศึกษา 05-03-2020
2006 B5918638 นางสาวดลพร ของโพธิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
2007 B5918645 นายวรเมธ อินทร์แบน กำลังศึกษา 05-03-2020
2008 B5918683 นางสาวชลพินธุ์ ตาอินบุตร กำลังศึกษา 05-03-2020
2009 B5918713 นายปิยะพงษ์ วิรัชวา กำลังศึกษา 05-03-2020
2010 B5918768 นางสาวธัญรัตน์ ศิริแสง กำลังศึกษา 07-02-2020
2011 B5918782 นายเกริกเกียรติ นามภักดิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
2012 B5918799 นายวัชรวีร์ งาหัตถี รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 12-03-2020
2013 B5918829 นายพฤฒกฤษ สร้อยเสนา กำลังศึกษา 05-03-2020
2014 B5918867 นายรัฐพงศ์ สินธุพันธ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
2015 B5918874 นายพชรดนัย แต้อภิพัฒน์เดชากร กำลังศึกษา 05-03-2020
2016 B5918881 นายพลวัต หทัยพิชิตชัย กำลังศึกษา 05-03-2020
2017 B5918898 นางสาวพิมพ์นารา สมบัติสิทธิบุรี กำลังศึกษา 05-03-2020
2018 B5918973 นายชยันต์ แสนกล้า กำลังศึกษา 05-03-2020
2019 B5919017 นายณัฐพงศ์ พรรณขาม กำลังศึกษา 05-03-2020
2020 B5919024 นายณัฐฐชัย อัครธนากาญจน์ กำลังศึกษา 07-02-2020
2021 B5919031 นายสุรัฐศิลป์ อยู่พร้อม รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 25-03-2020
2022 B5919079 นางสาววรารัตน์ วรรณศรี กำลังศึกษา 07-02-2020
2023 B5919086 นางสาวนุชิตา แสนลือชา กำลังศึกษา 05-03-2020
2024 B5919093 นายวัชริศ เวียงนนท์ กำลังศึกษา 05-03-2020
2025 B5919109 นายปิยะเชษฐ์ กล่อมขุนทด กำลังศึกษา 05-03-2020
2026 B5919130 นายณัฐสิทธิ์ หลอมประโคน กำลังศึกษา 05-03-2020
2027 B5919161 นายวีระเดช ใจบิดา กำลังศึกษา 05-03-2020
2028 B5919185 นางสาวศิริพร เพ็ชรเด็ด กำลังศึกษา 07-02-2020
2029 B5919215 นางสาวปรียา นครแก้ว กำลังศึกษา 12-02-2020
2030 B5919222 นายอภิเดช แสงเนตร กำลังศึกษา 07-02-2020
2031 B5919277 นายชัยมงคล โนนกลาง กำลังศึกษา 07-02-2020
2032 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา กำลังศึกษา 05-03-2020
2033 B5919307 นายกษิดิศ แสนแปง กำลังศึกษา 05-03-2020
2034 B5919314 นางสาวสิริพร งามศิริ กำลังศึกษา 05-03-2020
2035 B5919345 นางสาวจิรนุช รักการ กำลังศึกษา 05-03-2020
2036 B5919352 นางสาวอรอนงค์ อู่แก้ว กำลังศึกษา 07-02-2020
2037 B5919369 นายนัชถชา สายรักษา กำลังศึกษา 05-03-2020
2038 B5919390 นางสาวนลัทพร ประชุมรักษ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
2039 B5919444 นายวรินธร ชมแสง รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21-03-2020
2040 B5919451 นางสาวนงคราญ เถาว์โท กำลังศึกษา 07-02-2020
2041 B5919475 นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ กำลังศึกษา 07-02-2020
2042 B5919482 นางสาวบุญธนิษา ทองรวย กำลังศึกษา 07-02-2020
2043 B5919499 นางสาวหัทยา งามงอน กำลังศึกษา 05-03-2020
2044 B5919543 นายวัชรพงษ์ บุญประดิษฐ กำลังศึกษา 16-03-2020
2045 B5919574 นายวรรธนัย พงษ์ธรรม กำลังศึกษา 07-03-2020
2046 B5919604 นายปกรณ์นันท์ ท้าวยศสมบูรณ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
2047 B5919611 นายพชรพล พันธุ์กิ่งทองคำ กำลังศึกษา 05-03-2020
2048 B5919628 นางสาวชีวรัตน์ รอดเงิน กำลังศึกษา 07-02-2020
2049 B5919635 นางสาวญาณิศา เพ็ชร์หยู กำลังศึกษา 07-02-2020
2050 B5919642 นายพงศกานต์ นุ่มนวล กำลังศึกษา 07-02-2020
2051 B5919659 นายกิตติศักดิ์ แทนไทย กำลังศึกษา 07-02-2020
2052 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม กำลังศึกษา 05-03-2020
2053 B5919697 นางสาวสุชานาถ คูณทอง กำลังศึกษา 07-02-2020
2054 B5919710 นายสรอรรถ ถิ่นก้อง กำลังศึกษา 05-03-2020
2055 B5919727 นายศตพล กระแสเทพ กำลังศึกษา 05-03-2020
2056 B5919734 นายณัฐนนท์ อ่ำถนอม กำลังศึกษา 05-03-2020
2057 B5919741 นายจิรวัฒน์ ไทยกาญจน์ กำลังศึกษา 07-02-2020
2058 B5919758 นายบูรณ์พิภพ เตจ๊ะ กำลังศึกษา 16-03-2020
2059 B5919765 นายดนุพล ต่วนสวัสดิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
2060 B5919772 นางสาวปฐมาวดี แจ่มจันทร์ กำลังศึกษา 05-03-2020
2061 B5919789 นายจิรกิตติ์ ไม่เศร้า กำลังศึกษา 05-03-2020
2062 B5919802 นายภาคิน อัตตวิริยะสุวร กำลังศึกษา 05-03-2020
2063 B5919819 นางสาวธันย์ชนก ดกกลาง รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 26-03-2020
2064 B5919826 นายภูวนัย อ่อนด้วง กำลังศึกษา 05-03-2020
2065 B5919864 นายชัยณรงค์ ชำนาญพล กำลังศึกษา 05-03-2020
2066 B5919871 นายชิติสรรค์ เกษมทรัพย์กุล กำลังศึกษา 05-03-2020
2067 B5919888 นายเอกรักษ์ โรจนกูล กำลังศึกษา 05-03-2020
2068 B5919895 นางสาวอรพรรณ กิตติจิรัฐิติกาล กำลังศึกษา 05-03-2020
2069 B5919901 นางสาวอักษราภัค ฉิมใหม่ กำลังศึกษา 07-02-2020
2070 B5919925 นางสาวกุลณัฐ ดำพลับ กำลังศึกษา 07-02-2020
2071 B5919949 นายรัชชกิตติ์ ไชยเชษฐ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
2072 B5919963 นางสาวอารีรัตน์ แซ่ลิ้ม กำลังศึกษา 07-02-2020
2073 B5919970 นางสาวจารุวรรณ จันทร์โต กำลังศึกษา 07-02-2020
2074 B5919987 นายกฤษณพงศ์ จันทร์เทศ กำลังศึกษา 07-02-2020
2075 B5919994 นางสาวโยษิตา มะฮะหมัด กำลังศึกษา 05-03-2020
2076 B5920006 นางสาวนันทินี ดีบุญ กำลังศึกษา 05-03-2020
2077 B5920013 นายปรานต์ สุขชัยสิทธิ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
2078 B5920020 นายจักรกฤษ สีดา กำลังศึกษา 05-03-2020
2079 B5920037 นายวศิน เจียศิริสกุล กำลังศึกษา 05-03-2020
2080 B5920044 นายสรณ์สิริ หมอนทอง กำลังศึกษา 05-03-2020
2081 B5920051 นางสาวกุลธิดา ศรีจันทร์โต กำลังศึกษา 07-02-2020
2082 B5920068 นายวีรภัทร นันโช กำลังศึกษา 05-03-2020
2083 B5920075 นายนำชัย ขะที กำลังศึกษา 07-02-2020
2084 B5920082 นางสาวศิริขวัญ จันทรเสนา กำลังศึกษา 05-03-2020
2085 B5920099 นายธนาธรณ์ กุดั่น กำลังศึกษา 05-03-2020
2086 B5920105 นายพศวัต ธนากรวิวัฒน์ กำลังศึกษา 07-02-2020
2087 B5920112 นายอภิภู ปานเจริญ กำลังศึกษา 05-03-2020
2088 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา กำลังศึกษา 05-03-2020
2089 B5920136 นางสาวจริญญา ไชยวิเศษ กำลังศึกษา 07-02-2020
2090 B5920143 นายจิรัฐิติก์ กิตติพันธ์นีรนาท กำลังศึกษา 05-03-2020
2091 B5920150 นายธีรภัทร ทิพโชติ กำลังศึกษา 05-03-2020
2092 B5920167 นายณธณัฐ แสงมณี กำลังศึกษา 05-03-2020
2093 B5920198 นายวีรภัทร สุดกระโทก กำลังศึกษา 05-03-2020
2094 B5920204 นายฤทธิกาย ขำสุขเลิศ กำลังศึกษา 05-03-2020
2095 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
2096 B5920228 นายอัครพงษ์ ชาภูบาล กำลังศึกษา 07-02-2020
2097 B5920242 นายณัฐดนัย ศรีธรรมรัชต์ กำลังศึกษา 05-03-2020
2098 B5920259 นางสาวลลิตา โสปรก กำลังศึกษา 05-03-2020
2099 B5920266 นายณัฐพงศ์ เฟื่องสวัสดิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
2100 B5920273 นายชัยฤทธิ์ ปั่นเที่ยง กำลังศึกษา 07-02-2020
2101 B5920280 นายภูมิบดินทร์ ตรางา กำลังศึกษา 07-02-2020
2102 B5920297 นายพิพัฒน์ เมธาชาญณรงค์ กำลังศึกษา 20-03-2020
2103 B5920303 นายวรภพ ทุ่งโพธิแดง ลาพักการศึกษา 16-03-2020
2104 B5920310 นายภาสวิชญ์ มงคลสวัสดิ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
2105 B5920334 นางสาวสิรีกรณ์ สำกลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
2106 B5920341 นายจิรโชติ สุทธิโชติ กำลังศึกษา 07-02-2020
2107 B5920372 นางสาวอลิสา ดลพัฒนชัย กำลังศึกษา 05-03-2020
2108 B5920389 นางสาวมริสรา นาพิณ กำลังศึกษา 05-03-2020
2109 B5920396 นางสาวปภาวรินทร์ ชนะชัย กำลังศึกษา 05-03-2020
2110 B5920402 นายสิรภัทร โตศิริ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 18-03-2020
2111 B5920426 นายชญานนท์ แมลงผึ้ง กำลังศึกษา 07-02-2020
2112 B5920433 นางสาววรวลัญช์ ธนูศิลป์ กำลังศึกษา 05-03-2020
2113 B5920457 นางสาวอารยา ถิตย์แสน กำลังศึกษา 05-03-2020
2114 B5920464 นายสิทธิพล องคะศาสตร์ กำลังศึกษา 05-03-2020
2115 B5920471 นายกีรติ ติคำลำ กำลังศึกษา 07-02-2020
2116 B5920488 นางสาวมัณฑนา เหยี่ยวยา รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 14-04-2020
2117 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ กำลังศึกษา 05-03-2020
2118 B5920501 นายวัศพล จันพายัพ กำลังศึกษา 05-03-2020
2119 B5920532 นางสาวปัทมา วรรณทอง ลาพักการศึกษา 07-02-2020
2120 B5920556 นายนที ฉิมโห้ กำลังศึกษา 07-02-2020
2121 B5920587 นางสาววันสว่าง ตะเกิงผล กำลังศึกษา 05-03-2020
2122 B5920594 นายพัทธดนย์ นาชิน กำลังศึกษา 07-02-2020
2123 B5920624 นางสาวภัทราพร สุจริยา กำลังศึกษา 07-02-2020
2124 B5920631 นางสาวเนธิณี สงศรี กำลังศึกษา 07-02-2020
2125 B5920662 นางสาวโศภิษฐา จันทร กำลังศึกษา 05-03-2020
2126 B5920679 นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุญลือ กำลังศึกษา 05-03-2020
2127 B5920716 นางสาววารีรัตน์ ทัศนิยม กำลังศึกษา 05-03-2020
2128 B5920747 นายเอกรัตน์ แก้วศรี กำลังศึกษา 07-02-2020
2129 B5920761 นางสาวสุพัตรา คำนนท์ กำลังศึกษา 07-02-2020
2130 B5920808 นายธนศักดิ์ สายสี กำลังศึกษา 05-03-2020
2131 B5920815 นายนิติพงษ์ กอดสละ กำลังศึกษา 07-02-2020
2132 B5920822 นางสาวเนตรนภา บานแย้ม กำลังศึกษา 05-03-2020
2133 B5920839 นางสาวปนัดดา เทียมทันพร กำลังศึกษา 05-03-2020
2134 B5920846 นางสาววารีรัตน์ เกื้อก่อยอด กำลังศึกษา 05-03-2020
2135 B5920853 นางสาวปาจารี เจตน์ตระกูลวิทย์ กำลังศึกษา 07-02-2020
2136 B5920860 นางสาววรรณพร ด้ายรินรัมย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
2137 B5920877 นางสาวจิราพร เหลื่อมนอก กำลังศึกษา 05-03-2020
2138 B5920891 นางสาวลักษณารีย์ จำปาแดง กำลังศึกษา 05-03-2020
2139 B5920907 นายเจษฎากร ศรีปิยะพันธุ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
2140 B5920938 นายธนดล แก้วเข็ม กำลังศึกษา 07-02-2020
2141 B5920952 นายวรเมธ นาคกระแสร์ กำลังศึกษา 05-03-2020
2142 B5920983 นายจักรพงศ์ ป๊กคำ กำลังศึกษา 05-03-2020
2143 B5920990 นางสาวอัญชนา รังษีสม กำลังศึกษา 05-03-2020
2144 B5921010 นางสาวรุจา เหมพลชม กำลังศึกษา 05-03-2020
2145 B5921034 นางสาวจินต์สินี เกิดลาภ กำลังศึกษา 05-03-2020
2146 B5921058 นางสาวกุลธิดา ทานุรัตน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
2147 B5921089 นางสาวแพรพลอย พันพิพิธ กำลังศึกษา 07-02-2020
2148 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง กำลังศึกษา 05-03-2020
2149 B5921102 นางสาวชุติมา จันทพันธ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
2150 B5921119 นางสาวนันทิยา กองศรี กำลังศึกษา 05-03-2020
2151 B5921126 นางสาวปทุมทิพย์ ยวงสะอาด กำลังศึกษา 05-03-2020
2152 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์ กำลังศึกษา 05-03-2020
2153 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน กำลังศึกษา 05-03-2020
2154 B5921225 นายวิศรุต เนตรธรานนท์ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21-03-2020
2155 B5921232 นางสาวทัศนีย์ แก้วลี กำลังศึกษา 05-03-2020
2156 B5921249 นายภัคธีมา สุดกลาง กำลังศึกษา 05-03-2020
2157 B5921256 นายศุภกิจ ถูไกรวงษ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
2158 B5921270 นายนนทวัฒน์ ยศปินตา กำลังศึกษา 05-03-2020
2159 B5921294 นายปิยบุตร ทาเอื้อ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 06-04-2020
2160 B5921317 นางสาวสุพิชฌา โควังชัย กำลังศึกษา 07-02-2020
2161 B5921331 นางสาววิมลสิริ ไตรสุวรรณ กำลังศึกษา 07-02-2020
2162 B5921355 นายสุรวุฒิ เทพวงค์ กำลังศึกษา 05-03-2020
2163 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา กำลังศึกษา 05-03-2020
2164 B5921386 นายรุ่งนคร บูรณะ กำลังศึกษา 05-03-2020
2165 B5921423 นายพงศกร ศรีทอง รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 26-03-2020
2166 B5921430 นายปัฐวีกาญจน์ ศรีวะสุทธิ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
2167 B5921447 นายสหภูมิ คำด้วง กำลังศึกษา 05-03-2020
2168 B5921478 นายดุลยวัต พรมนาไร่ กำลังศึกษา 05-03-2020
2169 B5921485 นายวันเฉลิม กันตะภาค กำลังศึกษา 07-02-2020
2170 B5921522 นายธนเดช บุญประสงค์ กำลังศึกษา 05-03-2020
2171 B5921560 นางสาวสุนิสา สุระสาย กำลังศึกษา 07-02-2020
2172 B5921584 นางสาวทิพตะวัน ทิพย์เทียม กำลังศึกษา 07-02-2020
2173 B5921591 นายวิวัฒน์ พยุงสิน กำลังศึกษา 05-03-2020
2174 B5921607 นายประวีณ อุดทาโม๊ะ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 01-04-2020
2175 B5921614 นายณัฐพงษ์ ฟักแก้ว กำลังศึกษา 05-03-2020
2176 B5921638 นายวุฒิชัย ประยูรคำ กำลังศึกษา 05-03-2020
2177 B5921645 นายวงศกร ช่างทอง กำลังศึกษา 05-03-2020
2178 B5921652 นางสาวบาจรีย์ โตทรงศักดิ์ กำลังศึกษา 07-02-2020
2179 B5921676 นางสาวนูรอีลา ปูเตะ กำลังศึกษา 05-03-2020
2180 B5921690 นายรัชพล เหละดุหวี กำลังศึกษา 05-03-2020
2181 B5921737 นายจิรวัส สุทธิกฤติยาพร กำลังศึกษา 05-03-2020
2182 B5921751 นายเทวัญ ใจรักเรียน กำลังศึกษา 07-02-2020
2183 B5921768 นายรัฐพล ศรีระทัศน์ กำลังศึกษา 05-03-2020
2184 B5921775 นายกษิดินทร์ จงศักดิ์สวัสดิ์ กำลังศึกษา 05-03-2020
2185 B5921782 นางสาวอภิษฎา แสงทอง กำลังศึกษา 07-02-2020
2186 B5921805 นางสาวอนันตญา ทิมทอง กำลังศึกษา 05-03-2020
2187 B5921850 นายธวิน อุดมกิจปัญญา กำลังศึกษา 05-03-2020