ข้อมูลนักศึกษากำลังศึกษา ภาค 1/2562
ลำดับ เลขประจำตัวนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สถานะ วันที่สร้างรายการ
1 B5360017 นายเฉลิมพงษ์ กันพานิชย์ กำลังศึกษา 08-08-2019
2 B5459773 นายกานต์ภัค สรวยสุวรรณ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
3 B5460366 นายทินภัทร ชาดง ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 04-06-2019
4 B5502899 นายธนชล สุพลจิตต์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
5 B5505357 นายเอกนรินทร์ สิทธิศรี กำลังศึกษา 20-07-2019
6 B5516698 นายเจษฎากร ใกล้พุดซา สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
7 B5516797 นางสาวนิภาพร เกื้อกูลสถาพร กำลังศึกษา 21-07-2019
8 B5519354 นายนันทิพัฒน์ พัฒนพีระเดช กำลังศึกษา 20-07-2019
9 B5520404 นางสาวนุชจรี เขียมสันเทียะ กำลังศึกษา 22-07-2019
10 B5520923 นางสาวสุภาภรณ์ เชิดโกทา กำลังศึกษา 25-07-2019
11 B5522064 นายศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 22-07-2019
12 B5526161 นางสาวแพรไหม บูรณ์เจริญ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
13 B5530915 นายยิ่งศักดิ์ ราชาสุข สำเร็จการศึกษา 26-07-2019
14 B5532803 นายจิรโชติ โพธิ์อยู่ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
15 B5532872 นายนรเศรษฐ์ บุญลือ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
16 B5533695 นายอัฐพล รุ่งเรือง กำลังศึกษา 20-07-2019
17 B5533817 นายอภิชาติ สุภาพ กำลังศึกษา 30-07-2019
18 B5535071 นายอิศเรศ เสรีกิตติกุล รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 31-07-2019
19 B5535545 นายณัฐพัชร ภาระพงษ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
20 B5537464 นางสาวอนุติวงศ์ จุกระโทก สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
21 B5537556 นายภาณุสิชฌ์ จันทร์ภิรมย์ กำลังศึกษา 22-07-2019
22 B5538614 นายวุฒิเมศร์ ศิระอมรเกียรติ สำเร็จการศึกษา 21-07-2019
23 B5539659 นายจตุพร ยาพรม ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 20-07-2019
24 B5540044 นายอิทธิฤทธิ์ นันเพ็ญ กำลังศึกษา 20-07-2019
25 B5542130 นายเวสารัช ผดุงเจริญ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
26 B5542321 นายอรรณพ สิทธิภา กำลังศึกษา 20-07-2019
27 B5542482 นายพงศ์ธร คงพินิจ กำลังศึกษา 20-07-2019
28 B5542543 นายกิตติพันธ์ ยาวะระ ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน 22-07-2019
29 B5543809 นายนันทพล บำรุงผล กำลังศึกษา 20-07-2019
30 B5554560 นางสาวขวัญใจ อยู่รักษา ลาออก 20-07-2019
31 B5555550 นางสาวขวัญทิพย์ พิมพ์มาก ลาออก 20-07-2019
32 B5558902 นายภัทรวุฒิ กวีขาวฉลาด ลาออก 20-07-2019
33 B5559503 นายอนุสรณ์ อินต๊ะสงค์ กำลังศึกษา 20-07-2019
34 B5559633 นางสาวเกตุวดี หล้าล้ำ กำลังศึกษา 20-07-2019
35 B5559923 นายกานต์บดี เที่ยงสันเทียะ กำลังศึกษา 20-07-2019
36 B5560189 นายอาณา สุขอุดม กำลังศึกษา 31-05-2019
37 B5568970 นางสาวรวีวรรณ ฉ่ำกลาง ลาออก 31-07-2019
38 B5569281 นายยศภพ สุขเสถียร กำลังศึกษา 04-06-2019
39 B5570157 นางสาวหทัยชนก คล้ายทิม กำลังศึกษา 22-07-2019
40 B5582211 นางสาวชลิตา นามมนตรี กำลังศึกษา 20-07-2019
41 B5584086 นางสาวสิริวรรณ ชมดอน กำลังศึกษา 20-07-2019
42 B5600526 นางสาวปิยะภรณ์ สงสุวรรณ์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
43 B5600625 นางสาวศกลวรรณ กิริยา รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21-06-2019
44 B5600694 นายจิรายุ กาดนอก ลาพักการศึกษา 20-07-2019
45 B5601189 นางสาวนันทนา โล่ห์ทอง กำลังศึกษา 20-07-2019
46 B5601264 นางสาววิธวกร ศิริมนตรี ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 20-07-2019
47 B5601608 นายกษิดิศ ถินกระโทก กำลังศึกษา 20-07-2019
48 B5601783 นายคริศฐา จินตบัณฑิตวงศ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
49 B5602339 นางสาวสมัชญา ลำดับ กำลังศึกษา 20-07-2019
50 B5602780 นายชนะชัย พิณกลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
51 B5602971 นางสาวปฐมรัตน์ โถทอง สำเร็จการศึกษา 25-07-2019
52 B5603794 นางสาวณัฏรดา ทวดอาจ กำลังศึกษา 20-07-2019
53 B5604319 นายนิธิศ รัญตะเสวี สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
54 B5605248 นางสาวสุทินา กังวานรัตนกุล กำลังศึกษา 20-07-2019
55 B5605781 นายกฤตธี ศรีสังข์ กำลังศึกษา 20-07-2019
56 B5606030 นายภานุวัฒน์ ปัญญาทรง กำลังศึกษา 20-07-2019
57 B5606337 นางสาวชฎากาญจน์ วรรณศิลป์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
58 B5606573 นางสาวหทัยรัตน์ พิมพ์อุบล สำเร็จการศึกษา 25-07-2019
59 B5606931 นายจิรายุทธ จอกทอง กำลังศึกษา 25-07-2019
60 B5607358 นางสาวสุภัทรา มังจันทึก กำลังศึกษา 20-07-2019
61 B5607587 นางสาวธรรญชนก แดงอำ ลาพักการศึกษา 20-07-2019
62 B5607976 นางสาวชลนที โพธิ์ศิริ กำลังศึกษา 30-07-2019
63 B5608133 นายณัฐพัชร์ มิรัตนไพร สำเร็จการศึกษา 23-07-2019
64 B5608270 นายณัฐกานต์ พุฒพิมาย กำลังศึกษา 22-07-2019
65 B5608744 นางสาวชฎาธาร สายเนตร รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21-06-2019
66 B5608898 นางสาวกมลพรรณ รัฐถาวร สำเร็จการศึกษา 24-07-2019
67 B5609260 นายธนพงษ์ ลักขเมฆ ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 20-07-2019
68 B5609482 นายอลงกรณ์ บุญภา กำลังศึกษา 20-07-2019
69 B5609567 นายสิทธิ วงศ์สอนธรรม สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
70 B5609710 นางสาวพรพรรณ พุ่มจันทร์ ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 25-07-2019
71 B5609796 นายธวัชชัย บุตรชาติ กำลังศึกษา 23-07-2019
72 B5609949 นางสาววาสนา ทองลา สำเร็จการศึกษา 21-07-2019
73 B5610037 นายภวัต โกยสวัสดิ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
74 B5610358 นายสันติ ยาเคน กำลังศึกษา 20-07-2019
75 B5610532 นางสาวจุฑารัตน์ มั่นคง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
76 B5610549 นายธีรพงษ์ สีตุ้ยเลิง สำเร็จการศึกษา 21-07-2019
77 B5610563 นายธีรวุฒิ ลาดศิลา กำลังศึกษา 20-07-2019
78 B5611201 นายนัฐพล คำนวล ลาออก 20-07-2019
79 B5611515 นางสาวเทียนกมล โสดาดี กำลังศึกษา 22-07-2019
80 B5612017 นางสาวศุภิสรา ภักดี กำลังศึกษา 20-07-2019
81 B5612215 นายเฉลิมพร ชูชื่น กำลังศึกษา 20-07-2019
82 B5612413 นายพีรพัฒน์ ดลประสิทธิ์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
83 B5613168 นางสาวสุภาวดี แอบครบุรี กำลังศึกษา 20-07-2019
84 B5613236 นางสาวตรีรักษ์ หาสุข กำลังศึกษา 20-07-2019
85 B5613960 นายสราวุฒิ บุญพิมพ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
86 B5613984 นางสาววิยกาญจน์ บุญคง กำลังศึกษา 20-07-2019
87 B5614172 นางสาวธิราวรรณ ลันไธสง สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
88 B5614561 นายติณห์ ใจวงศ์ กำลังศึกษา 21-07-2019
89 B5614615 นายจีระศักดิ์ ซามาตย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
90 B5614790 นายเนติธร ตั้งศิริไพบูลย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
91 B5615247 นายปุญญพัฒน์ ยอดยิ่งยง กำลังศึกษา 20-07-2019
92 B5615353 นายคุณพิสิษฐ์ อมรพลัง กำลังศึกษา 20-07-2019
93 B5615582 นายสิทธิชัย เนื่องกัญญา กำลังศึกษา 22-07-2019
94 B5615803 นายเอกพจน์ นีละเสวี กำลังศึกษา 23-07-2019
95 B5616336 นายภานุรัชต์ ชาวกล้า กำลังศึกษา 20-07-2019
96 B5616879 นายวัชรพล พลภักดี สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
97 B5617043 นางสาวตรีนภา กล้าหาญ กำลังศึกษา 21-06-2019
98 B5617265 นายเจษฎา จริงวาจา สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
99 B5617357 นายณัฐพงศ์ สมจิตร กำลังศึกษา 22-07-2019
100 B5617999 นายศิวกร คุณวงศ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
101 B5618071 นางสาวหทัยชนก เมธินี กล่ำขำมี สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
102 B5618323 นายวิศวะ กาญจนภูดิศ กำลังศึกษา 20-07-2019
103 B5618576 นายกฤษณ์ ศิริวรรณ กำลังศึกษา 20-07-2019
104 B5618798 นายปฏิภาณ ศรีทองกูล สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
105 B5618828 นายณเรวัต ทิวาลัย กำลังศึกษา 24-10-2019
106 B5618866 นายสุทธิกิจ ภิรมย์กิจ กำลังศึกษา 20-07-2019
107 B5618996 นายจิรพันธุ์ มะสาธานัง กำลังศึกษา 20-07-2019
108 B5619290 นางสาวสุวินันท์ เรืองเวหา กำลังศึกษา 20-07-2019
109 B5619436 นายชยากร หิรัญเกื้อ กำลังศึกษา 31-07-2019
110 B5619528 นายพชร ต้นครองจันทร์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
111 B5620210 นายเทพฤทธิ์ หมูนสี กำลังศึกษา 31-07-2019
112 B5620753 นายวัลลภ สาสนทาญาติ กำลังศึกษา 20-07-2019
113 B5621156 นายสาคร จำปา กำลังศึกษา 30-07-2019
114 B5624447 นายชวณัฐ สมบูรณ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
115 B5624485 นางสาววราพร ชุมพลไกรษร กำลังศึกษา 20-07-2019
116 B5624553 นายแสนยากร ศรีแจ้ง กำลังศึกษา 20-07-2019
117 B5625055 นางสาวพิมสุภา สีบาล กำลังศึกษา 20-07-2019
118 B5650712 นายเกียรติศักดิ์ กาศก้อง กำลังศึกษา 23-07-2019
119 B5651535 นางสาวกัญญกิตติ์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
120 B5651634 นางสาวยลดา ชีโพธิ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
121 B5652228 นางสาวเพ็ญวิภา รวิศิโรรัตน์ กำลังศึกษา 20-07-2019
122 B5652402 นายสถาพร ตุงไธสง สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
123 B5652662 นางสาวปวีณา เพชรขวัญ กำลังศึกษา 21-07-2019
124 B5652716 นางสาวพีรยา ศาสตร์พลกรัง กำลังศึกษา 22-07-2019
125 B5653850 นางสาวฤทัยพักตร์ อมรเมธากุล กำลังศึกษา 22-07-2019
126 B5654789 นางสาวสุดารัตน์ เรืองจันทร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
127 B5654857 นายธนาธิป ศาลางาม สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
128 B5661381 นางสาวทิพรัตน์ ทองเย็น สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
129 B5662241 นายสิขเรศ ดีขจร สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
130 B5662524 นายวิสาร ศศิวิบูลย์วงศ์ ลาพักการศึกษา 31-05-2019
131 B5662814 นายภาณุพงศ์ จินดามาตย์ สำเร็จการศึกษา 19-06-2019
132 B5672547 นางสาวปุณฑรี สามงามยา กำลังศึกษา 23-07-2019
133 B5674206 นายณทชัย มีชำนาญ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
134 B5680672 นายอธิวัฒน์ จำเนียรทรัพย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
135 B5681150 นางสาวนนทิยา โล่กิตติพศ กำลังศึกษา 20-07-2019
136 B5700035 นายวุฒิชัย อำพันธ์ สำเร็จการศึกษา 22-07-2019
137 B5700189 นายทรงศักดิ์ ศรีคุณ สำเร็จการศึกษา 23-07-2019
138 B5700288 นางสาวจตุรพัฒน์ ดอนรอดไพร กำลังศึกษา 20-07-2019
139 B5700387 นายพัฒนกิจ พัชราชีวิน กำลังศึกษา 20-07-2019
140 B5700479 นายปฏิภาณ เหวชัยภูมิ กำลังศึกษา 20-07-2019
141 B5700530 นายชัยวัฒน์ รื่นกลิ่น กำลังศึกษา 20-07-2019
142 B5700554 นายณฐวัฒน์ วงษ์ระโห กำลังศึกษา 20-07-2019
143 B5700561 นายกฤช เชื้อวงศ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
144 B5700578 นางสาวสุจิตรา แฝงกระโทก กำลังศึกษา 20-07-2019
145 B5700820 นายทศพล สุทธิสุวรรณ กำลังศึกษา 22-07-2019
146 B5700851 นายชานนท์ การเร็ว สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
147 B5700882 นายสุพัฒน์ วิถีไพร กำลังศึกษา 20-07-2019
148 B5700950 นายพัฒนพงษ์ ภิรมยา สำเร็จการศึกษา 01-08-2019
149 B5701056 นางสาวนิภาวรรณ บัวขม กำลังศึกษา 20-07-2019
150 B5701179 นายชาญภัค เกษจินดา กำลังศึกษา 22-07-2019
151 B5702190 นายกิตินัย โคตรสพล กำลังศึกษา 20-07-2019
152 B5702220 นายวงศ์วิวัฒน์ กรินสูงเนิน กำลังศึกษา 20-07-2019
153 B5702527 นายวัชราพร เฮียงโฮม ลาพักการศึกษา 20-07-2019
154 B5702886 นายณัฐพงศ์ แซ่เตียว กำลังศึกษา 20-07-2019
155 B5703081 นางสาวศุทธินี พูลเขตกิจ กำลังศึกษา 21-07-2019
156 B5703142 นางสาวหยาดพิรุณ ศรีถาวร กำลังศึกษา 21-06-2019
157 B5703289 นายพิทยุตม์ ฤาวงศ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
158 B5703722 นายญาณวรุตม์ ฉวีรัมย์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
159 B5703852 นางสาวรัชฎาภรณ์ ท้องโคกสูง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
160 B5703869 นางสาวศศิปรียา กาญจนสุคนธ์ สำเร็จการศึกษา 22-07-2019
161 B5703913 นางสาวศันสนีย์ นันทะศรี กำลังศึกษา 20-07-2019
162 B5703937 นายบุญญฤทธิ์ แซ่เอี๊ยบ กำลังศึกษา 22-07-2019
163 B5704088 นางสาวสุกัญญา กันหามอม กำลังศึกษา 22-07-2019
164 B5704149 นางสาวภัทราภรณ์ โต๊ะทอง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
165 B5704194 นายภัทรพล พุภูเขียว สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
166 B5704217 นางสาวพิชชาภา ศรีสท้าน กำลังศึกษา 20-07-2019
167 B5704361 นายภานุพงศ์ จงจิตชอบ กำลังศึกษา 21-06-2019
168 B5704880 นางสาวอารียา นวลแก้ว กำลังศึกษา 20-07-2019
169 B5705009 นางสาวธีรภัทร์ นพสูรย์ กำลังศึกษา 24-07-2019
170 B5705030 นางสาวอนงค์นาถ หลอดคำ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
171 B5705061 นายชัยฤทธิ์ โกศล กำลังศึกษา 20-07-2019
172 B5705092 นายจิรัฐติ แสงตันชัย กำลังศึกษา 20-07-2019
173 B5705368 นายธวัชชัย หนองรวง กำลังศึกษา 21-06-2019
174 B5705542 นายพนาดร จำลองศุภลักษณ์ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21-06-2019
175 B5705955 นางสาวพิชามญชุ์ ขลุ่ยแก้ว กำลังศึกษา 20-07-2019
176 B5705962 นางสาวสุกัญญา ทองอยู่ กำลังศึกษา 20-07-2019
177 B5706211 นางสาวเกศวดี ศิริเกตุ กำลังศึกษา 20-07-2019
178 B5706570 นางสาวณิชาภัทร พงษ์ใหม่ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
179 B5706648 นางสาวเพ็ญนภา แสวงสุข กำลังศึกษา 20-07-2019
180 B5706679 นายชัยวัฒน์ จักษุทิพย์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
181 B5706723 นางสาวทัศวรรณ์ โสภาพรม กำลังศึกษา 20-07-2019
182 B5706839 นายยสินทร พงษ์ธนู สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
183 B5707201 นางสาวสุภาวรรณ สุขภักดี กำลังศึกษา 21-06-2019
184 B5707270 นางสาวอัญชนา ทองสกุล กำลังศึกษา 20-07-2019
185 B5707294 นายสาโรช มงคลดอน สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
186 B5707416 นางสาวสุนิสา ดาฉาว กำลังศึกษา 21-06-2019
187 B5707423 นางสาวเพ็ญนภา อุระสาห์ กำลังศึกษา 20-07-2019
188 B5707713 นางสาวฉัตรฑริดา บุญรมย์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
189 B5707782 นายธนากร ภูมิศรี กำลังศึกษา 21-07-2019
190 B5707874 นายจักรกฤษ ศรีสีถาน กำลังศึกษา 21-06-2019
191 B5707973 นายพงศ์เทพ บูรณชัยสิทธิ์ กำลังศึกษา 23-07-2019
192 B5708178 นางสาวสุพัตตรา ปาภูเขียว กำลังศึกษา 20-07-2019
193 B5708239 นายฉัตรณรงค์ ภูมี สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
194 B5708260 นายณรงค์ จันครา กำลังศึกษา 20-07-2019
195 B5708291 นายคงกฤช นาหอคำ กำลังศึกษา 20-07-2019
196 B5708628 นางสาวกุลทรัพย์ โอษฐิเวช กำลังศึกษา 20-07-2019
197 B5708642 นายเกียรติศักดิ์ คิดดี กำลังศึกษา 20-07-2019
198 B5708765 นายอนุชาติ คณานิตย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
199 B5709038 นางสาวสุวรรณา ป้องดี กำลังศึกษา 20-07-2019
200 B5709090 นางสาวภัทรวิจิตรา เล่าเรียน กำลังศึกษา 21-06-2019
201 B5709298 นายปณวัตร์ ประกอบผล กำลังศึกษา 20-07-2019
202 B5709311 นางสาวรุ่งนภา แก้วสุพรรณ์ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
203 B5709397 นายนราวิทย์ ทองกำเนิด ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 20-07-2019
204 B5709410 นางสาวกันยรา ตราภูมิ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
205 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ กำลังศึกษา 20-07-2019
206 B5709625 นางสาวอุษา สีนวล กำลังศึกษา 21-06-2019
207 B5709663 นางสาวอรพรรณ รานอก กำลังศึกษา 20-07-2019
208 B5709700 นายสันติ ผ่านคำ กำลังศึกษา 20-07-2019
209 B5709748 นายวรพงศ์ มาลัยทิพย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
210 B5709878 นายคณิสร พุทธา กำลังศึกษา 20-07-2019
211 B5709953 นางสาวธนาภรณ์ พิเศษ กำลังศึกษา 21-06-2019
212 B5709960 นายอภิศักดิ์ แก้วผม ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 24-07-2019
213 B5710041 นางสาวนฌานันท์ ผดุงแดน สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
214 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน กำลังศึกษา 20-07-2019
215 B5710119 นายชัยนันท์ นิลประทีปปรีชา สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
216 B5710249 นายพงศกร ผาพงษา กำลังศึกษา 20-07-2019
217 B5710317 นายทศพล บัวเล็ก กำลังศึกษา 20-07-2019
218 B5710379 นายทักษิณ น้อยมาลัย สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
219 B5710454 นางสาวกมลชนก เอี่ยมกระจ่าง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
220 B5710546 นางสาวกิตติยาภรณ์ ศรีทน กำลังศึกษา 21-07-2019
221 B5710690 นายสุรศักดิ์ โม่กลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
222 B5710737 นายไตรภพ มูลประเสริฐ กำลังศึกษา 20-07-2019
223 B5710966 นางสาวอริสรา ดำรงชาติ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
224 B5711000 นางสาวสรารี อินทร์ขำ กำลังศึกษา 20-07-2019
225 B5711079 นายกิตติชัย เหลือล้น กำลังศึกษา 20-07-2019
226 B5711178 นางสาวสุทธิดา พรมตัน กำลังศึกษา 20-07-2019
227 B5711208 นายษิกพงษ์ สัมพันธพงษ์ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
228 B5711420 นางสาวศุภลักษณ์ คำมูล กำลังศึกษา 20-07-2019
229 B5711734 นายคฑาวุฒิ วงโคกสูง กำลังศึกษา 20-07-2019
230 B5711956 นายปริญญา ศรีโพธิ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
231 B5712526 นางสาวปารวัณ คำโคตรสูนย์ ลาพักการศึกษา 21-07-2019
232 B5712687 นางสาวหัทยา แก่นสงสัย สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
233 B5712748 นายชารีฟ นิแอ กำลังศึกษา 22-07-2019
234 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล กำลังศึกษา 20-07-2019
235 B5712908 นางสาวชลดา ประทาสี สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
236 B5713073 นางสาวนลินรัตน์ วีร์ศิริ กำลังศึกษา 21-06-2019
237 B5713219 นางสาวอนุสรา ขุนศรี กำลังศึกษา 21-06-2019
238 B5713295 นางสาวอภิญญา ทองสุข กำลังศึกษา 20-07-2019
239 B5713394 นางสาวสุกัญญา นิมิตรุ่งโรจน์ กำลังศึกษา 21-06-2019
240 B5713417 นายศุภักษร จุปะมาโท กำลังศึกษา 31-07-2019
241 B5713462 นายธีรพล วรพิมพ์รัตน์ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 20-07-2019
242 B5713486 นางสาวอัสมาฮาน อับดุลวาฮับ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 20-07-2019
243 B5713622 นางสาวบุญฑริก บุตรทา สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
244 B5713783 นายชนะชน ชมชัยรัตน์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
245 B5713950 นายสมศักดิ์ กุลแก้ว สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
246 B5714001 นางสาวจิรัชยา ชาญณรงค์ กำลังศึกษา 20-07-2019
247 B5714131 นายกันตพัฒน์ พรวสุเลิศโภคิน กำลังศึกษา 22-07-2019
248 B5714186 นายสมคิด สังมะณี กำลังศึกษา 20-07-2019
249 B5714346 นางสาวนันทนี อินโสภา กำลังศึกษา 20-07-2019
250 B5714407 นายสุวิชาน ปราณวิจิตรกุล ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 22-07-2019
251 B5714483 นางสาวสุพิชชา ประจำ กำลังศึกษา 20-07-2019
252 B5714513 นางสาวอรวรรณ พืชชัยภูมิ กำลังศึกษา 20-07-2019
253 B5714865 นายจิรศักดิ์ ก้อนคำ ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 21-07-2019
254 B5714896 นายกิตติพศ บุญรักษาศรี สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
255 B5714957 นายอดิเรก กอสันเทียะ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
256 B5715046 นางสาวสุนิสา คณะโท กำลังศึกษา 22-07-2019
257 B5715176 นายคุณากร เทพนิมิตร กำลังศึกษา 20-07-2019
258 B5715213 นางสาวจิรปกาญจน์ สืบสำราญ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
259 B5715237 นายวชิรวิทย์ ตลับทอง กำลังศึกษา 20-07-2019
260 B5715305 นายพีรพล เหมือนเตย สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
261 B5715312 นางสาวพิมพิวรรณ กะหะกะสิทธิ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
262 B5715398 นายธีรวัฒน์ นาหมัน กำลังศึกษา 21-07-2019
263 B5715473 นางสาวภัทรวดี พิมานแมน รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21-06-2019
264 B5715534 นางสาวสุกัญญา สุมาลุ กำลังศึกษา 20-07-2019
265 B5715589 นายพัดยศ สายรัตน์ ชื่นชม กำลังศึกษา 23-07-2019
266 B5715831 นายเกียรติศักดิ์ ถาดไธสง ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 20-07-2019
267 B5715862 นายเอกพล รัตตัญญู กำลังศึกษา 20-07-2019
268 B5716135 นายจักรกริช สายธนู กำลังศึกษา 22-07-2019
269 B5716173 นายวชิระ ขวัญใจ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
270 B5716456 นายทิชากร แสงเขียว กำลังศึกษา 20-07-2019
271 B5716494 นางสาวปฐมาวดี เล็กเจริญศรี รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21-06-2019
272 B5716722 นางสาวอุทุมพร สาฝ่าย กำลังศึกษา 20-07-2019
273 B5716746 นางสาวณัชชา นามเคน กำลังศึกษา 20-07-2019
274 B5716890 นายสิปป์พลิศว์ จงท่วมกลาง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
275 B5717101 นางสาวศิริลักษณ์ บัวหลวง กำลังศึกษา 20-07-2019
276 B5717118 นางสาวอภิญญา สุรวิทย์ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21-06-2019
277 B5717194 นางสาวกาญจนา ไชยพร กำลังศึกษา 21-06-2019
278 B5717293 นางสาวกฤตยา สุภัควณิชย์ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
279 B5717620 นายพรพิพัฒน์ พงษ์พันธ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
280 B5717767 นางสาวนัฎฐา แสงสุริยา กำลังศึกษา 20-07-2019
281 B5717934 นายชนะชัย ด้วงพะไล กำลังศึกษา 21-07-2019
282 B5718092 นายโรจนัสกถ์ พฤกษชาติ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
283 B5718238 นายจักรกฤษณ์ เชื้อน่วม กำลังศึกษา 20-07-2019
284 B5718290 นายตะวัน ลัทธิวรรณ กำลังศึกษา 20-07-2019
285 B5718344 นายชลเทพ เชดสูงเนิน รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 20-07-2019
286 B5718375 นายอาชานนท์ บุตรโคตร กำลังศึกษา 20-07-2019
287 B5718962 นายธภัทร ปรินรัมย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
288 B5718986 นายธวัช สวาทดี กำลังศึกษา 21-07-2019
289 B5719006 นายสรกฤช วงษ์นายะ สำเร็จการศึกษา 21-07-2019
290 B5719044 นายปริญญา ยอดงาม กำลังศึกษา 20-07-2019
291 B5719051 นายณัฐพนธ์ ภูริพันธุ์ภิญโญ กำลังศึกษา 20-07-2019
292 B5719242 นางสาวณิชาภัทร หลอมประโคน กำลังศึกษา 20-07-2019
293 B5719341 นางสาวเบญจสิริ เพ็งหมื่นไวย กำลังศึกษา 20-07-2019
294 B5719488 นายศุภวิชญ์ ถอยกระโทก กำลังศึกษา 20-07-2019
295 B5720149 นายฉัตรชัย ภารตุ้มเหลา กำลังศึกษา 20-07-2019
296 B5720293 นายธงชัย อินต๊ะบุญมา ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 20-07-2019
297 B5720446 นายศุภชัย นนทไชย กำลังศึกษา 20-07-2019
298 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข กำลังศึกษา 20-07-2019
299 B5720590 นายจารุกิตติ์ แดงน้อย กำลังศึกษา 20-07-2019
300 B5720842 นายกฤษดา หวานดี ลาพักการศึกษา 20-07-2019
301 B5720859 นางสาวอัมฤทธิ์ตา สูงรัมย์ กำลังศึกษา 23-07-2019
302 B5721627 นางสาวปัทวรรณ สมเดช ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 01-08-2019
303 B5721702 นายภูวดล แน่นอุดร รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 24-07-2019
304 B5721849 นางสาววิมลรัตน์ วงค์เฉลิมมัง สำเร็จการศึกษา 31-07-2019
305 B5721948 นางสาวจุฑาทิพย์ วิชิตพันธ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
306 B5722013 นายอนวัฒน์ เวชวิฐาน กำลังศึกษา 20-07-2019
307 B5722198 นายสรณ์สิริ ทิพโชติ ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 20-07-2019
308 B5722228 นายรณกร เกณทวี สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
309 B5722419 นางสาวอินทุอร ปะกำแหง กำลังศึกษา 20-07-2019
310 B5723461 นางสาวชฎิลรัตน์ ธำรงค์อนันตสกุล กำลังศึกษา 20-07-2019
311 B5723775 นางสาวอัญชลี โวหาร ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 20-07-2019
312 B5723799 นางสาวพรทิชา วีระรัตน์ กำลังศึกษา 20-07-2019
313 B5723867 นายปกรัฐ นันทิโย สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
314 B5723911 นายนพรัตน์ แชจอหอ กำลังศึกษา 20-07-2019
315 B5724031 นายชัญญาวิชญ์ แสงผา สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
316 B5724291 นายธนารัตน์ ไกรศรีเลิศ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
317 B5724635 นางสาวเบญจพร ชาลีวงศ์ กำลังศึกษา 22-07-2019
318 B5724918 นายโซฟัลอามีน แวอูเซ็ง กำลังศึกษา 24-07-2019
319 B5725298 นายรัตนะ ชมสายพลายงาม กำลังศึกษา 20-07-2019
320 B5725465 นางสาวเกศวรินทร์ คล้ายดอน รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 26-06-2019
321 B5725571 นายตะวัน คำมาพันธ์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
322 B5750474 นางสาวสุเจตนา แสวงสุข กำลังศึกษา 20-07-2019
323 B5750672 นางสาวนภัสวรรณ ผดุงชีพ กำลังศึกษา 20-07-2019
324 B5750726 นายปณิธาน กรีจังหรีด กำลังศึกษา 21-06-2019
325 B5750733 นางสาวจุฑาพร กิติกรเศรษฐ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
326 B5750993 นายปกรณ์ สุวรรณโนบล กำลังศึกษา 20-07-2019
327 B5751204 นางสาวเพ็ญภัสสร จำปาแดง สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
328 B5751341 นางสาวฐิติรัตน์ ชะลอกลาง ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 20-07-2019
329 B5751501 นายผดุงเกียรติ ชื่อดำรงรักษ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
330 B5751525 นางสาววีรภัทรา ผ่านกลาง กำลังศึกษา 21-06-2019
331 B5751686 นายพจน์ เรืองพิมาย รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21-06-2019
332 B5752157 นางสาวจุรีรัตน์ เสมสูงเนิน กำลังศึกษา 20-07-2019
333 B5752188 นางสาววิไลลักษณ์ นามใหม่ กำลังศึกษา 20-07-2019
334 B5752287 นางสาวขวัญจิตร ทับกระโทก กำลังศึกษา 20-07-2019
335 B5752355 นางสาวจารุกิตติ์ ไตรจรัสพงศ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
336 B5752362 นางสาวดารารัตน์ ป้องป้อม กำลังศึกษา 20-07-2019
337 B5752386 นายไกรสิทธิ วงศ์ปฏิมาพร กำลังศึกษา 20-07-2019
338 B5752393 นายธนภัทร ศรีลาวงศ์ กำลังศึกษา 21-07-2019
339 B5752416 นางสาวกมลวรรณ สุวรรณสนธิ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
340 B5752447 นางสาวธนภรณ์ อนันต์สวัสดิ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
341 B5752478 นางสาวฌัชชา แปกลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
342 B5752508 นางสาวทัตตะวัน กาญจนขุนดี กำลังศึกษา 20-07-2019
343 B5752522 นางสาวปิยนันท์ ชอมขุนทด กำลังศึกษา 20-07-2019
344 B5752546 นางสาวทองคูณ แซ่ตั้ง กำลังศึกษา 20-07-2019
345 B5752706 นางสาวศรีสุดา จันทโชติ กำลังศึกษา 20-07-2019
346 B5752768 นางสาวกาญจนา มัญจกาเภท กำลังศึกษา 20-07-2019
347 B5752799 นางสาวคนึงนิจ คำมะมูล สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
348 B5752935 นางสาวอทิตติยา ภัทราพรนันท์ ลาพักการศึกษา 26-07-2019
349 B5753284 นายอดิศร บาตรโพธิ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
350 B5753314 นายพงษ์นเรศ ชัยยะเตชานนท์ กำลังศึกษา 20-07-2019
351 B5753369 นายพุฒิพัฒน์ โชตสิริธนิกกุล กำลังศึกษา 20-07-2019
352 B5753390 นายประดิษฐ์ เภากลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
353 B5753703 นายปรินทร์ คเชนทร์รัตนกุล สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
354 B5754045 นางสาวใบเฟิร์น โชคกำเนิด สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
355 B5754106 นางสาวอารีญา กำจัด กำลังศึกษา 20-07-2019
356 B5754229 นางสาวขวัญกมล แซ่โล้ว ลาพักการศึกษา 20-07-2019
357 B5754274 นางสาวจันทิรา รัตนปรีดาพันธุ์ ลาพักการศึกษา 20-07-2019
358 B5760015 นายณภัส เข็มทอง สำเร็จการศึกษา 13-06-2019
359 B5760022 นายชัยรัตน์ ชัยเพชร สำเร็จการศึกษา 17-06-2019
360 B5760039 นายภัทรเดช วิภูษณะ สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
361 B5760046 นายตะวัน สมรรถชัย สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
362 B5760053 นายมนต์ชัย สู่หญ้านาง สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
363 B5760060 นางสาวชัญญา โกจันทึก สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
364 B5760077 นางสาวชฎาธร ธัญลักษณานันท์ สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
365 B5760084 นางสาวพชรพร บูรพากูล สำเร็จการศึกษา 04-06-2019
366 B5760091 นายนัทธพงศ์ ทานา สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
367 B5760107 นายฐาปกรณ์ แสงงาม สำเร็จการศึกษา 04-06-2019
368 B5760121 นางสาวเพ็ญสิริ พวงพชรพงศ์ กำลังศึกษา 04-06-2019
369 B5760138 นายธนพล กล้าหาญ สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
370 B5760145 นายวีรภัทร สถาพรรัตน์ สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
371 B5760152 นางสาวกมลวัลย์ คมพยัคฆ์ สำเร็จการศึกษา 04-06-2019
372 B5760169 นางสาวณัฐชา สัมพันธ์ศิริกุล กำลังศึกษา 04-06-2019
373 B5760176 นายพันธกานต์ อารีชาติ สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
374 B5760183 นางสาวชนัดดา สรรพกิจกำจร สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
375 B5760190 นางสาวปุณิกา ทักษ์กุลทอง สำเร็จการศึกษา 04-06-2019
376 B5760206 นางสาวกันตา เพชรชนะ สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
377 B5760213 นางสาวรัตนาภรณ์ ทอนสระน้อย สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
378 B5760220 นางสาวจันทร์จิรา ตระกูลอนันต์สิทธิ์ กำลังศึกษา 04-06-2019
379 B5760237 นางสาวชุติมา หล่อกิติวงค์ สำเร็จการศึกษา 04-06-2019
380 B5760244 นายกฤตยชญ์ สำราญเวชพร สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
381 B5760251 นางสาวอริศา เอื้อภักดีประเสริฐ สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
382 B5760268 นางสาวธนพร มุ่งเจริญพร สำเร็จการศึกษา 04-06-2019
383 B5760275 นางสาวสิรภัทร ปรากฏดี สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
384 B5760282 นางสาวปาลิตา ศิริภูล กำลังศึกษา 05-06-2019
385 B5760299 นางสาวปวีณรัตน์ ปาณะศรีพัฒน์ สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
386 B5760305 นายกษิดิศ ภิญโญเทพประทาน สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
387 B5760312 นายอภิวัฒน์ จันทะเฆ่ สำเร็จการศึกษา 04-06-2019
388 B5760329 นายชิดพงษ์ นามเสนาะ สำเร็จการศึกษา 17-06-2019
389 B5760336 นางสาวสิโรรส ทรงเย็น สำเร็จการศึกษา 04-06-2019
390 B5760343 นายชนาธิป สุจริตชัย สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
391 B5760350 นางสาวอิสริยา พงศ์ชาญวิทย์ สำเร็จการศึกษา 04-06-2019
392 B5760367 นายฉัตรพล รักษาสุวรรณ กำลังศึกษา 04-06-2019
393 B5760374 นางสาวจิตรานุช แกมชัยภูมิ สำเร็จการศึกษา 04-06-2019
394 B5760381 นายอิสรา พรมเสนีย์ สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
395 B5760398 นายพิรัชชัย กิจประเสริฐ สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
396 B5760404 นางสาววรวลัญช์ ธาตุประกอบ สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
397 B5760411 นางสาวกัลยกร ศรีสุวนันท์ สำเร็จการศึกษา 04-06-2019
398 B5760428 นายวิชญะ ทะนานทอง สำเร็จการศึกษา 04-06-2019
399 B5760435 นายวัชรพงศ์ แจ่มจรัสกิจทวี สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
400 B5760442 นางสาวปรีญาพรรณ หิตาพิสุทธิ์ สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
401 B5760459 นางสาววราสิริ อภัยพงษ์ สำเร็จการศึกษา 04-06-2019
402 B5760466 นายศักดิ์พล อุตส่าห์ดี สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
403 B5760473 นายธรรมชาติ วัฒนโกศล สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
404 B5760480 นางสาวศุภิสรา ถนอมสัตย์ สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
405 B5760497 นายอภิวัฒน์ จุมเกตุ สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
406 B5760503 นายชิตพล จิตรเพียรค้า สำเร็จการศึกษา 04-06-2019
407 B5760510 นางสาวพาณิภัค รังคกูลนุวัฒน์ สำเร็จการศึกษา 04-06-2019
408 B5760527 นางสาวสุรวดี อินทรขลิบ สำเร็จการศึกษา 04-06-2019
409 B5760534 นางสาวมนัสฉวี มณีราชกิจ สำเร็จการศึกษา 04-06-2019
410 B5760541 นางสาวมัลลิกา ธาราธิคุณ สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
411 B5760558 นายสุวิจักขณ์ เจริญรัตน์ สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
412 B5760565 นางสาวมัญชุพัฒน์ บุตรประพันธ์ สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
413 B5760572 นางสาวภัทรพร ชัยหบุตร สำเร็จการศึกษา 04-06-2019
414 B5760589 นางสาวพนิดา ปิดสายะ สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
415 B5760596 นายชาญวิทย์ อยู่พร้อม กำลังศึกษา 07-05-2019
416 B5760602 นายณรงค์ศักดิ์ งามชัยภูมิ สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
417 B5760619 นายภาณุวัฒน์ ศิริเดชอุดม สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
418 B5760626 นางสาวธนัชชา ด่านยางหวาย สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
419 B5760633 นายฤทธิเกียรติ กำพร้า สำเร็จการศึกษา 04-06-2019
420 B5760640 นายนนทพัทธ์ แพสาโรช สำเร็จการศึกษา 04-06-2019
421 B5760657 นายสิทธศาสตร์ เสาทอง สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
422 B5760664 นางสาววิรพรรณ เสาไธสง สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
423 B5760671 นางสาวกนกจันทร์ ชุ่มชื่นสระน้อย กำลังศึกษา 04-06-2019
424 B5760688 นางสาวศิริลักษณ์ บุญมาก สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
425 B5760695 นางสาวสุประภาดา อาจิณกิจ สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
426 B5760701 นางสาวฐานิกา เสาเปรีย สำเร็จการศึกษา 04-06-2019
427 B5760718 นางสาววิจิตรา สุดาปัน สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
428 B5760725 นางสาวนัจกร หาญวารี สำเร็จการศึกษา 04-06-2019
429 B5760732 นางสาววิภารัตน์ ห่วงประโคน สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
430 B5760749 นางสาวทัศนีย์ เที่ยงธรรม สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
431 B5760756 นางสาวธารา หม้อนนทา สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
432 B5760763 นายปิยพงศ์ พันพม่า สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
433 B5760770 นางสาวกนกกร ลาภไพศาล สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
434 B5760787 นายภาคภูมิ สมดอก ลาพักการศึกษา 04-06-2019
435 B5760794 นายธิติวุฒิ ดาราพิทักษ์ สำเร็จการศึกษา 05-06-2019
436 B5760800 นางสาวชีวาพร ภาคสุโพธิ์ สำเร็จการศึกษา 04-06-2019
437 B5760947 นางสาวอรรจมณี อโณทัยไพบูลย์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
438 B5761777 นางสาวจามจุรี เคนศรี สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
439 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา กำลังศึกษา 20-07-2019
440 B5762095 นางสาวศศิวิมล ทิพสุต กำลังศึกษา 20-07-2019
441 B5762132 นายอนิวัต จงนอก กำลังศึกษา 20-07-2019
442 B5771608 นางสาวเธียรรัตน์ ภูมิโยชน์ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
443 B5771707 นายวชิรศักดิ์ หอยสังข์ กำลังศึกษา 22-07-2019
444 B5772032 นายบรรณวิทย์ วิทยาเอนกนันท์ กำลังศึกษา 31-07-2019
445 B5772155 นายเดชบดินทร์ อินทรมณเฑียร กำลังศึกษา 20-07-2019
446 B5772292 นางสาวปรีญากมล แสนจังหรีด กำลังศึกษา 20-07-2019
447 B5773770 นางสาวพัชรี พรหมทันใจ กำลังศึกษา 23-07-2019
448 B5780396 นายทศพล ชนไธสง กำลังศึกษา 20-07-2019
449 B5780631 นายเจริญ สุนทร กำลังศึกษา 21-07-2019
450 B5780945 นายสิทธิศักดิ์ อุตรวงษ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
451 B5781010 นายพศวีร์ มีพวงพินธุ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
452 B5800049 นายสิริมงคล อัครพลโชติ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
453 B5800063 นางสาวปรีชญา นรินทร์นอก สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
454 B5800100 นายเจษฎากร มาตกำจร กำลังศึกษา 20-07-2019
455 B5800469 นายปริวรรต เอื้อเฟื้อกลาง กำลังศึกษา 21-07-2019
456 B5800483 นางสาวอรอุมา สารเพ็ชร กำลังศึกษา 20-07-2019
457 B5800506 นางสาวเฟื่องฟ้า บุญสิทธิ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
458 B5800513 นายกิตติ โตใย กำลังศึกษา 20-07-2019
459 B5800537 นางสาวจีรนาถ นามไธสง กำลังศึกษา 20-07-2019
460 B5800551 นางสาววนิชา พุฒสุข กำลังศึกษา 20-07-2019
461 B5800568 นางสาวณิฌา สุวรรณสมศรี กำลังศึกษา 20-07-2019
462 B5800711 นางสาวจันทร์ทิมา ปลื้มจิตร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
463 B5800735 นางสาวณัฐมล โมฆรัตน์ กำลังศึกษา 20-07-2019
464 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม กำลังศึกษา 20-07-2019
465 B5800766 นางสาวทอฝัน กาญจนจิตติ กำลังศึกษา 20-07-2019
466 B5800797 นายธีระยุทธ เดชะโคบุตร กำลังศึกษา 20-07-2019
467 B5800834 นางสาวมินตรา มันทะ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
468 B5800841 นางสาวศศิธร เทพขุนทด กำลังศึกษา 20-07-2019
469 B5800865 นางสาวทิพามณี ซิกว้าง กำลังศึกษา 20-07-2019
470 B5800940 นางสาวณัฏฐนันท์ ชนะชัยปรียา กำลังศึกษา 20-07-2019
471 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
472 B5801015 นายกิตติพงษ์ สอนกล้า กำลังศึกษา 20-07-2019
473 B5801053 นายวีรวัฒน์ รุ่งเรืองพัฒนโชค กำลังศึกษา 20-07-2019
474 B5801107 นางสาวสหภาพ ก่อมขุนทด สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
475 B5801145 นายยุทธพิชัย ชนะภัย กำลังศึกษา 20-07-2019
476 B5801206 นางสาวกัณห์ เพียซ้าย กำลังศึกษา 20-07-2019
477 B5801275 นายปิยวัฒน์ คุ้มเขว้า สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
478 B5801305 นางสาวศรินยา คำมาตร กำลังศึกษา 20-07-2019
479 B5801381 นายเจษฎา ถุงเงิน กำลังศึกษา 20-07-2019
480 B5801404 นางสาวสกุลรัตน์ กลางสวัสดิ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
481 B5801442 นางสาวเพ็ญนภา ชี้ทางดี กำลังศึกษา 20-07-2019
482 B5801527 นายสุกฤษฏิ์ ศรีเมฆารัตน์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
483 B5801534 นางสาวสุธาสินี อินภู่ กำลังศึกษา 21-06-2019
484 B5801589 นายปกรณ์ จีบตะคุ กำลังศึกษา 20-07-2019
485 B5801657 นายเจษฎา ประชาโรจน์ กำลังศึกษา 20-07-2019
486 B5801695 นางสาวพนิดา โม้ทอง สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
487 B5801749 นายฆนรุจ วรรณภักดี กำลังศึกษา 20-07-2019
488 B5801770 นางสาวกิตติมา ทานนท์ กำลังศึกษา 20-07-2019
489 B5801800 นายศิวกร ทองสวัสดิ์วงศิ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
490 B5801886 นางสาวสุดารัตน์ สิทธิเสนา กำลังศึกษา 20-07-2019
491 B5801954 นางสาวณัฐณิชา กิ่งโคกกรวด กำลังศึกษา 20-07-2019
492 B5801978 นางสาวศุภนิดา แจ้งไพร กำลังศึกษา 20-07-2019
493 B5802036 นายภัทรภณ สมันรัมย์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
494 B5802074 นางสาวอินทิรา เงิมสันเทียะ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
495 B5802081 นางสาวปิยาพัชร เกิดไพบูลย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
496 B5802111 นายศราวุฒิ ดวงดี กำลังศึกษา 20-07-2019
497 B5802128 นางสาวรศปภา พงศ์ธนากุล สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
498 B5802135 นายเนติธร พิทยาภรณ์ ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 24-07-2019
499 B5802166 นางสาวจุฑามาศ กระจ่างโพธิ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
500 B5802197 นางสาวศุภนิดา คำโล่ กำลังศึกษา 20-07-2019
501 B5802227 นางสาวสุชีรา เชิงเขา กำลังศึกษา 20-07-2019
502 B5802241 นางสาววาสนา มวลมุลตรี กำลังศึกษา 20-07-2019
503 B5802302 นายนิติกร บินตะคุ กำลังศึกษา 20-07-2019
504 B5802326 นางสาวสุธิตา ฤทธิ์ล้ำเลิศ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
505 B5802395 นายภาณุพงศ์ พัดชีวา กำลังศึกษา 20-07-2019
506 B5802449 นางสาวณัฐกานต์ สุขปัน กำลังศึกษา 20-07-2019
507 B5802463 นายธรรมรง ตรีกูล สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
508 B5802531 นางสาวกรรณิการ์ สิงจานุสงค์ กำลังศึกษา 20-07-2019
509 B5802562 นางสาวนลินนิภา พงษ์แผนศรี กำลังศึกษา 20-07-2019
510 B5802579 นายจรัล เขียวเงิน กำลังศึกษา 20-07-2019
511 B5802586 นางสาวอำพร มหาสุด กำลังศึกษา 20-07-2019
512 B5802630 นางสาวพิชญ์สินี ขวัญดี กำลังศึกษา 20-07-2019
513 B5802647 นางสาวธนัชพร โตด้วง สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
514 B5802661 นางสาวอุบลวรรณ ผลขาว กำลังศึกษา 20-07-2019
515 B5802722 นางสาวกรกนก ซอสูงเนิน กำลังศึกษา 20-07-2019
516 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว กำลังศึกษา 20-07-2019
517 B5802807 นางสาวอรอุมา มิ่งจันทึก กำลังศึกษา 20-07-2019
518 B5802852 นายสุวิจักขณ์ หาญพยัคฆ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
519 B5802906 นายทนงศักดิ์ สุขเกษม กำลังศึกษา 20-07-2019
520 B5802944 นายเฉลิมพล ขำคม สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
521 B5802975 นายเสฏฐวุฒิ วุฒิจำนงค์ กำลังศึกษา 20-07-2019
522 B5803019 นางสาวพัชรี มณีวงษ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
523 B5803033 นายนวพงศ์ หงษ์สูงเนิน กำลังศึกษา 20-07-2019
524 B5803057 นายวิษณุ คูณขุนทด สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
525 B5803064 นายขวัญชัย แร่อรุณ กำลังศึกษา 20-07-2019
526 B5803071 นายเสนีย์ พรมบุตร กำลังศึกษา 20-07-2019
527 B5803088 นางสาวณัฐวิภา ทั้งนภากุล กำลังศึกษา 20-07-2019
528 B5803095 นายภูมิพัฒน์ บรรเทา กำลังศึกษา 20-07-2019
529 B5803101 นายพัชรพล อินทะกนก กำลังศึกษา 20-07-2019
530 B5803149 นางสาวปานตะวัน โกการัตน์ ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 20-07-2019
531 B5803163 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนเงิน สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
532 B5803224 นางสาวสิรินารถ ตรุษบาง กำลังศึกษา 20-07-2019
533 B5803262 นายสหฤทธิ์ ซาไข กำลังศึกษา 20-07-2019
534 B5803279 นายพยุงศักดิ์ ติดใจดี กำลังศึกษา 20-07-2019
535 B5803293 นางสาวฐิติมา พลายละหาร สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
536 B5803309 นายปรัชฌาพันธ์ เสาร์วิชิต กำลังศึกษา 20-07-2019
537 B5803316 นายประสิทธิ์ชัย แก้วดี สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
538 B5803330 นางสาวธนัญญา สังสีแก้ว สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
539 B5803392 นางสาวพิมพ์พิมล มามีบุญ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
540 B5803422 นางสาวอภัสศร เสมศักดิ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
541 B5803439 นายพัฒนกิจ ชุ่มสูงเนิน กำลังศึกษา 20-07-2019
542 B5803477 นางสาวอรพิมพ์ บอกขุนทด กำลังศึกษา 20-07-2019
543 B5803538 นางสาวสุธาสินี ไทยเรือง กำลังศึกษา 20-07-2019
544 B5803545 นายณัฐพล ศิวินา สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
545 B5803569 นายทวี ฐินใหม่ กำลังศึกษา 20-07-2019
546 B5803590 นายสุรพล พุดหอม กำลังศึกษา 20-07-2019
547 B5803606 นายธวัชชัย อิสสระ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
548 B5803637 นางสาวรวินท์นิภา ชีตะรักษ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
549 B5803712 นายธนดล ปิ่นนิกร กำลังศึกษา 20-07-2019
550 B5803743 นางสาวสินีนุช คุ้มสุวรรณ กำลังศึกษา 20-07-2019
551 B5803798 นายหฤษฏ์ สถิตพรบรรพต กำลังศึกษา 20-07-2019
552 B5803811 นางสาวสุมิตรา เหิกขุนทด กำลังศึกษา 20-07-2019
553 B5803897 นางสาวกมลวรรณ คิดควร สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
554 B5803910 นายภาคภูมิ สู่แสนสุข สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
555 B5803958 นายธนชิต จันทร์สุคนธ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
556 B5804047 นายธีรพรรณ์ ถุนาพรรณ์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
557 B5804054 นายสุรเชษฐ์ โลจันติ๊ กำลังศึกษา 20-07-2019
558 B5804078 นางสาวภูริชญา ตามสีรัมย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
559 B5804108 นางสาวยุพิน ดอกแคกลาง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
560 B5804122 นางสาวนนท์ธิยา โก๊ะรัมย์ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21-06-2019
561 B5804139 นายฐิติ วงศ์กุศลธรรม กำลังศึกษา 20-07-2019
562 B5804207 นายชวนินทร์ กลิ่นคูณ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
563 B5804252 นางสาวพิชญ์สินี วงศ์มั่นกิจการ กำลังศึกษา 20-07-2019
564 B5804269 นายมีชัย เตโช กำลังศึกษา 20-07-2019
565 B5804320 นายปิติวัฒน์ แดงบุบผา กำลังศึกษา 20-07-2019
566 B5804337 นายอนิรุทธิ์ ชลศาลาสินธุ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
567 B5804382 นายเกรียงไกร โพธิจักร์ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
568 B5804450 นายภูวดล ฝาชัยภูมิ กำลังศึกษา 20-07-2019
569 B5804467 นายนิพิฐพนธ์ เหิมขุนทด กำลังศึกษา 20-07-2019
570 B5804511 นายวีรชน ทนขุนทด กำลังศึกษา 20-07-2019
571 B5804610 นายบรรดาศักดิ์ ภาประเวศ กำลังศึกษา 20-07-2019
572 B5804634 นางสาวจุฑามาศ จันทะพันธ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
573 B5804665 นายนิวัฒน์ กุหลาบ กำลังศึกษา 20-07-2019
574 B5804702 นายวงศกร จูมศิลา ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 20-07-2019
575 B5804726 นางสาวเพ็ญพิมล คงคา สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
576 B5804764 นางสาวขวัญจิรา ธรรมวงษา กำลังศึกษา 20-07-2019
577 B5804771 นางสาวปรานี นิธิกุล สำเร็จการศึกษา 22-07-2019
578 B5804818 นายพีระพล สุขชัย กำลังศึกษา 20-07-2019
579 B5804849 นายปาล์ม ทวนสูงเนิน กำลังศึกษา 20-07-2019
580 B5804863 นายภาณุวัฒน์ สกุลสามารถ กำลังศึกษา 20-07-2019
581 B5804924 นางสาวสายธาร จินดาศรี กำลังศึกษา 22-07-2019
582 B5805013 นายธนัท ศรีคำภา กำลังศึกษา 20-07-2019
583 B5805136 นายซัลวาวีร์ ยะโกะ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
584 B5805167 นางสาวมุขรินทร์ โพโสภา สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
585 B5805259 นางสาวสุพัตรา สินเติม กำลังศึกษา 20-07-2019
586 B5805280 นายจารุวัฒน์ ชินศรี สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
587 B5805297 นายสิรวิชญ์ แสงสว่าง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
588 B5805303 นายกรินทร์รักษ์ เจือจันทร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
589 B5805310 นายชนะวัฒน์ สัจจสุวรรณ กำลังศึกษา 20-07-2019
590 B5805402 นายจิรเมธ สือจันทึก กำลังศึกษา 22-10-2019
591 B5805457 นายรณชัย มั่นกำเนิด สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
592 B5805518 นายศุภณัฐ โพธิ์แก้ว สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
593 B5805525 นางสาววราภรณ์ โคตจันทึก กำลังศึกษา 20-07-2019
594 B5805600 นางสาวสุทัตตา ผลเกตุ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
595 B5805624 นายนัธทวัฒน์ สุอมรา กำลังศึกษา 20-07-2019
596 B5805631 นายศตวรรษ สีกองแก้ว กำลังศึกษา 20-07-2019
597 B5805655 นายโชตินันท์ ขอพึ่ง กำลังศึกษา 20-07-2019
598 B5805686 นายอภิวัฒน์ สุขเฉลิม กำลังศึกษา 20-07-2019
599 B5805761 นางสาวพรณิภา แยบสูงเนิน สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
600 B5805778 นายจักรพงษ์ อันพิมพ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
601 B5805815 นางสาวสุวนันท์ ลมสมบุตร กำลังศึกษา 20-07-2019
602 B5805891 นางสาวเมทญา มณีรัตน์ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
603 B5805938 นายจาตุรนต์ มงคลศิริ กำลังศึกษา 21-06-2019
604 B5805969 นายนาวิน อินทร์น้อย สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
605 B5806096 นายสมร ดวงเด่นฉาย กำลังศึกษา 20-07-2019
606 B5806102 นายธนภัท รัตนสุข สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
607 B5806119 นางสาวนงณภัส แตรเงิน กำลังศึกษา 20-07-2019
608 B5806140 นายกฤษธนพล สอดสุข กำลังศึกษา 20-07-2019
609 B5806164 นางสาวสุพัตรา ฉิมมาลี กำลังศึกษา 20-07-2019
610 B5806171 นางสาวรุจิรา นาสมใจ กำลังศึกษา 20-07-2019
611 B5806287 นางสาวอัยลดา โพธิ์ชัย กำลังศึกษา 20-07-2019
612 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย กำลังศึกษา 20-07-2019
613 B5806348 นางสาววารุณี ประดิษฐศรี กำลังศึกษา 20-07-2019
614 B5806355 นางสาวจุฑาธิป กิณรีย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
615 B5806362 นายพงษ์พัฒน์ รองเมือง กำลังศึกษา 22-07-2019
616 B5806379 นายณัฐพล อุทรักษ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
617 B5806430 นายวิวรรธน์ สมณี กำลังศึกษา 22-07-2019
618 B5806447 นายกฤษณะพงษ์ พรมที กำลังศึกษา 21-07-2019
619 B5806461 นายตะวัน กาลจักร รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21-06-2019
620 B5806478 นางสาวธัญสุดา นิยมพงศ์พิพัฒน์ กำลังศึกษา 20-07-2019
621 B5806485 นางสาวฐิติมา ธิกรรมพล กำลังศึกษา 20-07-2019
622 B5806508 นางสาวพรปวีณ์ จ่ายหนู กำลังศึกษา 20-07-2019
623 B5806515 นายพงศธร ทองบ่อ กำลังศึกษา 20-07-2019
624 B5806553 นางสาวนัชชา คำพิจารณ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
625 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
626 B5806584 นายศุภกิต ไชยชาย สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
627 B5806591 นางสาวปวิตรา วรรณา กำลังศึกษา 20-07-2019
628 B5806607 นางสาวกัญจนา จุ่นน้อย สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
629 B5806621 นางสาวณัฐวดี อุตส่าห์ดี กำลังศึกษา 20-07-2019
630 B5806706 นางสาวจตุพร พรพิพัฒน์ คืนสภาพการเป็นนักศึกษา 20-07-2019
631 B5806829 นายโชติวิชญ์ จันทราช สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
632 B5806836 นางสาวปรารถนา บุญโลย กำลังศึกษา 20-07-2019
633 B5806881 นายสมประสงค์ สอนเผือก สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
634 B5806898 นางสาวอรสา มีแก้ว กำลังศึกษา 20-07-2019
635 B5806904 นางสาวนุชรินทร์ อรุณโชติ กำลังศึกษา 20-07-2019
636 B5806973 นายเอกวิทย์ อักษรก้านตง ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 21-07-2019
637 B5807048 นายอนุสรณ์ พิมผม สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
638 B5807055 นางสาวประภัสสร แสนอุบล สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
639 B5807062 นายวิทยา ก่อมขุนทด กำลังศึกษา 20-07-2019
640 B5807116 นางสาวนฤมล เภาบัว กำลังศึกษา 20-07-2019
641 B5807147 นายสมรักษ์ ทองคำ กำลังศึกษา 20-07-2019
642 B5807154 นางสาวกุลสตรี สนนอก สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
643 B5807192 นางสาวอภัสรา โหรสกุล สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
644 B5807208 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทึก กำลังศึกษา 20-07-2019
645 B5807222 นางสาวนัฐกานต์ นาอ้อม กำลังศึกษา 20-07-2019
646 B5807253 นางสาวจุฑาทิพ คุปต์ชนนท์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
647 B5807277 นายณัฐภูมิ โม้แก้ว กำลังศึกษา 20-07-2019
648 B5807314 นายพงษ์ทวี รสจันทร์ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
649 B5807321 นางสาวณิชาพร แก้วพิลา กำลังศึกษา 20-07-2019
650 B5807338 นางสาวจิตรา เสาทอง กำลังศึกษา 20-07-2019
651 B5807369 นางสาวศิริรัตน์ อรัญมิตร กำลังศึกษา 20-07-2019
652 B5807376 นางสาวรัตนาภรณ์ ดาวไธสง กำลังศึกษา 20-07-2019
653 B5807383 นางสาวเจนจิรา คำชลธาร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
654 B5807390 นางสาวยุวดี แสนทวีสุข กำลังศึกษา 20-07-2019
655 B5807413 นายวุฒิชัย กิ่งไทรกลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
656 B5807420 นางสาวณัฐริกา หนองภักดี กำลังศึกษา 20-07-2019
657 B5807475 นางสาวมาริศา พรมน้อย กำลังศึกษา 20-07-2019
658 B5807550 นายธนวิชญ์ แผ้วสอาด ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 22-07-2019
659 B5807574 นางสาวสุวนันท์ หาญตุ่น กำลังศึกษา 20-07-2019
660 B5807628 นายปฏิภาณ โพสีลาบ กำลังศึกษา 20-07-2019
661 B5807635 นางสาวณัฐพร ยศศักดิ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
662 B5807659 นายวัชระพงศ์ รักตรง กำลังศึกษา 20-07-2019
663 B5807680 นางสาวกชกร สีเขียว กำลังศึกษา 20-07-2019
664 B5807703 นายสุริยา เพ็ญสุริยะ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
665 B5807710 นายพนิต น้อยสมบัติ กำลังศึกษา 20-07-2019
666 B5807734 นางสาวณัฐชา สายศรีบัณฑิต กำลังศึกษา 20-07-2019
667 B5807758 นางสาวรดา แสนบุตร กำลังศึกษา 20-07-2019
668 B5807772 นางสาวอัจฉราวรรณ ประสพเงิน กำลังศึกษา 20-07-2019
669 B5807789 นางสาวทิพวัลย์ เวทนา สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
670 B5807826 นายพงษ์ศิริ มีสิงห์ กำลังศึกษา 20-07-2019
671 B5807840 นายกิตติศักดิ์ สุขอินทร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
672 B5807857 นางสาวแพรวพลอย พูนพิทักษ์ทรัพย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
673 B5807918 นางสาวรุ่งตะวัน วงษ์ชารี กำลังศึกษา 20-07-2019
674 B5807963 นางสาวณิชารีย์ กุนอก กำลังศึกษา 20-07-2019
675 B5807987 นางสาวกอบแก้ว คชหาญ กำลังศึกษา 20-07-2019
676 B5808083 นายณัฐฐา สำเภาเงิน สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
677 B5808090 นายอรรถยา บุรมย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
678 B5808120 นายณัฐวุฒิ หอยตะคุ กำลังศึกษา 20-07-2019
679 B5808137 นายพงศธร กาบขุนทด กำลังศึกษา 20-07-2019
680 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก กำลังศึกษา 20-07-2019
681 B5808151 นายกิตติราช อรัญสุข สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
682 B5808229 นายศรีวิชัย อะปายัง กำลังศึกษา 20-07-2019
683 B5808274 นางสาวจิดาภา ศุภรทรัพย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
684 B5808281 นางสาวชนัญญ์ธรณ์ อ่อนละมัย กำลังศึกษา 20-07-2019
685 B5808335 นางสาวอรปรียา เทืองน้อย กำลังศึกษา 20-07-2019
686 B5808441 นางสาวภัทรกันย์ อันทามา กำลังศึกษา 21-06-2019
687 B5808458 นางสาวทิพกร พิจารณ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
688 B5808472 นางสาวศุทธินี ตื้อคำ กำลังศึกษา 20-07-2019
689 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี กำลังศึกษา 20-07-2019
690 B5808571 นางสาวพันวรรษา แก้วอำพร กำลังศึกษา 20-07-2019
691 B5808595 นายอัครเทพ เดชอุดมพร กำลังศึกษา 20-07-2019
692 B5808670 นางสาวภาวิณี รำมะนา กำลังศึกษา 20-07-2019
693 B5808687 นายนพรัตน์ ชาญนอก สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
694 B5808694 นายจิรายุ เมธวัน กำลังศึกษา 20-07-2019
695 B5808724 นายธีรุตม์ เพ็งพา กำลังศึกษา 20-07-2019
696 B5808755 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนวงศ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
697 B5808830 นายภัทรกร ดิลกลาภ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
698 B5808854 นางสาวอธิติณาพร บุญชัย กำลังศึกษา 20-07-2019
699 B5808878 นายภาณุพงศ์ ชะวัย กำลังศึกษา 20-07-2019
700 B5808885 นางสาวกาญจน์กมล ไทยแท้ กำลังศึกษา 20-07-2019
701 B5808908 นายวิวัฒน์ วรสนาม กำลังศึกษา 20-07-2019
702 B5808953 นางสาวจุฑามาศ เทพแสง กำลังศึกษา 21-07-2019
703 B5808960 นางสาวสัจจามาศ เมณกูล กำลังศึกษา 20-07-2019
704 B5808977 นายนัฐวุฒิ เรียบกระโทก รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 20-07-2019
705 B5809042 นายครองชัย ภู่มงคลสุริยา กำลังศึกษา 20-07-2019
706 B5809059 นายกิตติธัช บุษรา สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
707 B5809080 นายสุรเชษฐ์ วงษ์ชารี สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
708 B5809189 นางสาวปวีณ์สุดา สุขประเสริฐ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
709 B5809240 นายอัษฎาวุฒิ บัวละคอน กำลังศึกษา 20-07-2019
710 B5809264 นายปภังกร แก้วสุติน กำลังศึกษา 20-07-2019
711 B5809271 นายพสิษฐ์ ลิ้มสินโสภณ ให้พักการศึกษา 21-06-2019
712 B5809325 นางสาวพิมลรัตน์ ชุมไธสงค์ กำลังศึกษา 23-07-2019
713 B5809349 นายศิว แม้นมีศรี กำลังศึกษา 20-07-2019
714 B5809509 นายวิวรรธน์ ดวงมณี กำลังศึกษา 20-07-2019
715 B5809554 นายฐานันดร หวังวัฒนะหิรัญ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
716 B5809578 นางสาวสุนิชา โฉดโคกสูง กำลังศึกษา 20-07-2019
717 B5809639 นายชาญณรงค์ สีโห กำลังศึกษา 20-07-2019
718 B5809752 นางสาวปรางทอง เป็งทอง กำลังศึกษา 20-07-2019
719 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ กำลังศึกษา 20-07-2019
720 B5809820 นายภูชิต วงศรีไข กำลังศึกษา 20-07-2019
721 B5809844 นางสาวจุฑาทิพย์ มะโนใหม่ กำลังศึกษา 20-07-2019
722 B5809851 นางสาวมลฑินี สุขหนา กำลังศึกษา 22-07-2019
723 B5809875 นางสาวแคทรียา ยอดญานะ กำลังศึกษา 20-07-2019
724 B5809912 นายศตวรรษ ชิงชัยภูมิ กำลังศึกษา 20-07-2019
725 B5810031 นางสาวณัฎฐวรรณ ยศพล กำลังศึกษา 20-07-2019
726 B5810055 นายยศธนา บรรลือทรัพย์ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
727 B5810086 นายจักรพรรดิ์ แพงสารัตน์ กำลังศึกษา 22-07-2019
728 B5810093 นางสาวนพวรรณ งามแป้น สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
729 B5810109 นายทนงศักดิ์ วงศ์บุตร กำลังศึกษา 20-07-2019
730 B5810123 นางสาวจริยา รักษาทรัพย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
731 B5810277 นางสาววิภาวี สุขเกษม สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
732 B5810307 นางสาวสิริกร ทูลนอก กำลังศึกษา 20-07-2019
733 B5810314 นางสาวฌีพัฒน์ สุขแจ่ม กำลังศึกษา 20-07-2019
734 B5810369 นางสาวนภาพร ไม่ย่อท้อ กำลังศึกษา 20-07-2019
735 B5810437 นายพีรพล รุ่งโรจน์พูนผล กำลังศึกษา 20-07-2019
736 B5810512 นางสาวน้ำหนึ่ง แสวงสุข กำลังศึกษา 20-07-2019
737 B5810529 นายเฉลิมพงศ์ ประจันทร์ศรี กำลังศึกษา 20-07-2019
738 B5810536 นางสาวนุชรี ศรีแสง กำลังศึกษา 20-07-2019
739 B5810543 นายพงศธร วรรณกุล กำลังศึกษา 20-07-2019
740 B5810574 นางสาวจริยา ภาคพรม สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
741 B5810581 นางสาวกาญจนา สระแก้ว กำลังศึกษา 20-07-2019
742 B5810604 นายพัฒนากร สันทิตย์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
743 B5810628 นางสาวเบญจมาส ไชยสาคร กำลังศึกษา 20-07-2019
744 B5810680 นายนัฐวัส เป้าพุคา กำลังศึกษา 20-07-2019
745 B5810789 นางสาวจีรนันท์ โพธิ์แก้ว กำลังศึกษา 20-07-2019
746 B5810826 นายธนวิชญ์ วงษาวดี กำลังศึกษา 20-07-2019
747 B5810840 นางสาวอภิญญา บัวตา กำลังศึกษา 20-07-2019
748 B5810871 นายเสฏฐวุฒิ หงษ์คำ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
749 B5810888 นางสาวกมลชนก เทียนสีม่วง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
750 B5810895 นายกายกรณ์ บุญเย็น กำลังศึกษา 20-07-2019
751 B5810901 นางสาวเบญจมาส มัจฉา สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
752 B5810925 นายธนากร จ่าแท่นทะรัง กำลังศึกษา 20-07-2019
753 B5810932 นายจีรศักดิ์ วาปีกัง กำลังศึกษา 20-07-2019
754 B5811021 นายวรรณกร ประเสริฐสวัสดิ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
755 B5811052 นางสาววราภรณ์ บุญยะโพธิ์ศรี สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
756 B5811083 นายสุรศักดิ์ แย้มอดุลย์ กำลังศึกษา 22-07-2019
757 B5811090 นายอภิสิทธิ์ คงเจริญ ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 20-07-2019
758 B5811281 นายเดชา แก้วบุตร กำลังศึกษา 20-07-2019
759 B5811298 นายปวริศ ขันติกรกุล สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
760 B5811304 นายวิศาล เจตน์วิทยาชาญ กำลังศึกษา 20-07-2019
761 B5811335 นางสาวธัญญา จิ๋วเดช กำลังศึกษา 20-07-2019
762 B5811410 นายเมธา วงชารี สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
763 B5811434 นายณัฐพงศ์ แรมไธสง กำลังศึกษา 20-07-2019
764 B5811526 นางสาวนันทรัตน์ ปลั่งกลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
765 B5811632 นางสาววริทธิ์ธร อริยเจริญวงศ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
766 B5811649 นางสาวสุพัตรา ศรีแก้ว ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 22-07-2019
767 B5811731 นายกมลเทพ ธรรมใจดี กำลังศึกษา 20-07-2019
768 B5811908 นางสาวปานิตา เขตกำปัง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
769 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม กำลังศึกษา 20-07-2019
770 B5811939 นางสาวมุจรินทร์ กรรณิกา กำลังศึกษา 20-07-2019
771 B5811953 นางสาวน้ำฝน กาละปักษ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
772 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์ กำลังศึกษา 20-07-2019
773 B5811984 นางสาวณัฐรินีย์ คงอินทร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
774 B5812011 นายนันธวัตร ทานนท์นอก สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
775 B5812059 นางสาวนภัสวรรณ โพธิ์ศรี กำลังศึกษา 20-07-2019
776 B5812066 นายณัฐชนน สอดโคกสูง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
777 B5812073 นางสาวจุฬารัตน์ เนตรสูงเนิน กำลังศึกษา 20-07-2019
778 B5812134 นางสาวมนัญชญา พันธใจธรรม กำลังศึกษา 20-07-2019
779 B5812141 นายเชาวรินทร์ บุตรพรม สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
780 B5812271 นางสาวปภาณิน บุญมั่น กำลังศึกษา 20-07-2019
781 B5812325 นายกาญจนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
782 B5812349 นายตันติกร ศรีเลิศ กำลังศึกษา 20-07-2019
783 B5812394 นายชัชวาล อั้งยุทธ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
784 B5812431 นายสัณหภัทร ไชยรา กำลังศึกษา 20-07-2019
785 B5812455 นางสาวธนัชชา ตาสี กำลังศึกษา 20-07-2019
786 B5812479 นายภูวดล ไตรถาวร กำลังศึกษา 20-07-2019
787 B5812486 นายรวิพล น้อยนวล กำลังศึกษา 20-07-2019
788 B5812509 นายดลยฤทธิ์ ซาเกิม กำลังศึกษา 20-07-2019
789 B5812530 นายชลัส งามสูงเนิน สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
790 B5812561 นางสาวรวิสรา ยงอาหาร กำลังศึกษา 20-07-2019
791 B5812622 นางสาวสุกัญญา ด้วงแห้ว กำลังศึกษา 20-07-2019
792 B5812646 นายอนุชา ทาเงิน ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 20-07-2019
793 B5812677 นายปณิธาน โปร่งจันทึก กำลังศึกษา 20-07-2019
794 B5812721 นายบุคอรีย์ สนูวงศ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
795 B5812745 นางสาวศิรินทร ปิ่นคำ กำลังศึกษา 20-07-2019
796 B5812769 นายนครินทร์ นามสิมมา สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
797 B5812776 นายศรันย์ ปุณะปุง กำลังศึกษา 20-07-2019
798 B5812813 นางสาวชนมน สิริพุทธา กำลังศึกษา 20-07-2019
799 B5812820 นางสาวศิรินันท์ จันทร์เกษม กำลังศึกษา 20-07-2019
800 B5812899 นายอิศเรส ประดับเพชร สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
801 B5812905 นายปฏิภาณ อบมาพันธ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
802 B5812936 นางสาวมนัสนันท์ ค่ำกลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
803 B5812943 นายพงษ์ศิริ พิมาทัย กำลังศึกษา 21-06-2019
804 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง กำลังศึกษา 20-07-2019
805 B5812974 นางสาวณัฐกานต์ แก่นจันทร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
806 B5813049 นายกฤษณพงศ์ ไชยมงคล กำลังศึกษา 20-07-2019
807 B5813124 นางสาวนวพรรณ อินธิรัตน์ กำลังศึกษา 20-07-2019
808 B5813162 นายทรงยศ พรหมภักดิ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
809 B5813230 นางสาวณัฐมน ธานี กำลังศึกษา 20-07-2019
810 B5813346 นางสาวอุษณี ศรีเมือง กำลังศึกษา 20-07-2019
811 B5813353 นางสาวจีรนันท์ ยศรุ่งเรือง กำลังศึกษา 20-07-2019
812 B5813377 นายอนุรักษ์ นามบุญลือ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
813 B5813469 นายอัษฎา ปารีสร้อย กำลังศึกษา 20-07-2019
814 B5813506 นายภูวิสิทธิ์ ทีโคกกรวด สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
815 B5813544 นายชัยชนะ จึงไพศาล สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
816 B5813551 นางสาวลลิตา รักษ์กระโทก กำลังศึกษา 20-07-2019
817 B5813636 นายณัฐวัฒน์ ยะวงค์ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
818 B5813643 นายธนวันต์ ทองงอก กำลังศึกษา 20-07-2019
819 B5813667 นายวชรพงศ์ ชนเวียน กำลังศึกษา 20-07-2019
820 B5813681 นางสาวกุลธิดา ทวีชัยธนสกุล กำลังศึกษา 20-07-2019
821 B5813735 นายนิธิกันต์ แก้วอาจ กำลังศึกษา 20-07-2019
822 B5813810 นายอาทิตชัย สังข์นา สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
823 B5813834 นายสหรัฐ ผสมทรัพย์ ลาออก 20-07-2019
824 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส ให้พักการศึกษา 22-07-2019
825 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
826 B5813896 นางสาวสุธิตรา อึงสะกาว กำลังศึกษา 20-07-2019
827 B5813902 นางสาวธัญกร จำคำ กำลังศึกษา 20-07-2019
828 B5813933 นายธนวัฒน์ ศรีมุงคุล กำลังศึกษา 20-07-2019
829 B5813940 นางสาวปภาวี ปราบใหญ่ กำลังศึกษา 20-07-2019
830 B5813995 นางสาวปัฐมาภรณ์ แก้วพิสิษฐ์กุล กำลังศึกษา 20-07-2019
831 B5814077 นายกริชชานนท์ ตั้งมั่นสกุล รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 20-07-2019
832 B5814114 นางสาวกาญจนาพร ชูก้าน กำลังศึกษา 20-07-2019
833 B5814190 นางสาวปิยะวีร์ ยิ่งยง กำลังศึกษา 20-07-2019
834 B5814206 นางสาวณัชชา ชนะสิทธิ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
835 B5814213 นางสาวหฤทัย สวัสดิภาพ กำลังศึกษา 20-07-2019
836 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด กำลังศึกษา 20-07-2019
837 B5814312 นางสาวศิริลักษณ์ ภิญโย กำลังศึกษา 20-07-2019
838 B5814336 นายปภชณวษร สุวรรณภูวเดช กำลังศึกษา 20-07-2019
839 B5814459 นายณัฐวัฒน์ ซีมากร กำลังศึกษา 20-07-2019
840 B5814473 นายพิษณุ หงษ์ทอง กำลังศึกษา 20-07-2019
841 B5814619 นางสาววรกานต์ ปินชัย กำลังศึกษา 20-07-2019
842 B5814640 นายภูริพัฒน์ คลังกูล กำลังศึกษา 20-07-2019
843 B5814664 นายชญานนท์ เพียกขุนทด กำลังศึกษา 20-07-2019
844 B5814770 นายรชตพร ผาสุข สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
845 B5814800 นายณัฐธัญ ศรีวิชา กำลังศึกษา 20-07-2019
846 B5814947 นายปกรณ์ พรมลารักษ์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
847 B5814985 นายเฉลิมชัย เหลืองสกุลไทย กำลังศึกษา 20-07-2019
848 B5815029 นายพิชญ์ กองวงค์ กำลังศึกษา 20-07-2019
849 B5815104 นายฐากรณ์ สุทธิเพศ กำลังศึกษา 20-07-2019
850 B5815173 นางสาววรรณกานต์ สำเนียง กำลังศึกษา 20-07-2019
851 B5815203 นางสาวทิพย์ภาภรณ์ แก้วดวงตา ลาออก 20-07-2019
852 B5815234 นายอดิศักดิ์ เลพล กำลังศึกษา 20-07-2019
853 B5815241 นางสาวกันตยา คงหมื่นรักษ์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
854 B5815258 นางสาวนภัสวรรณ ยอดมณี กำลังศึกษา 20-07-2019
855 B5815265 นายโสภณ เขตสูงเนิน กำลังศึกษา 20-07-2019
856 B5815272 นางสาววรรณิศา ไตรเลิศ กำลังศึกษา 20-07-2019
857 B5815319 นางสาวสุทธิรัตน์ สอดกำปัง กำลังศึกษา 20-07-2019
858 B5815371 นางสาวชรีรัตน์ โกรธกล้า รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 20-07-2019
859 B5815401 นายทรงวุฒิ บุญไทยกลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
860 B5815425 นางสาวศุภศิริ เดินขุนทด กำลังศึกษา 20-07-2019
861 B5815449 นายธีรภัทร โพธิ์ศรี กำลังศึกษา 20-07-2019
862 B5815494 นางสาวปภาวรินท์ พุฒขาว กำลังศึกษา 20-07-2019
863 B5815517 นางสาวมณฑกาญจน์ ชอบใจ กำลังศึกษา 20-07-2019
864 B5815524 นางสาวรัชนีวรรณ กองรัมย์ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 20-07-2019
865 B5815531 นายคณาธิป กาฬภักดี กำลังศึกษา 20-07-2019
866 B5815562 นายรังสิมันตุ์ เง็กคอย กำลังศึกษา 20-07-2019
867 B5815579 นายธนกฤต อภิสิตานนท์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
868 B5815586 นายธนะดี เหลืองสอาด สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
869 B5815760 นางสาวสุชานาถ มหาวงค์ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
870 B5815814 นายอภิสิทธิ์ เครื่องไชย กำลังศึกษา 20-07-2019
871 B5815937 นายรัฐพงศ์ คำเขื่อง กำลังศึกษา 20-07-2019
872 B5815999 นายวณิชภล ลาภทวี สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
873 B5816200 นายวรินทร์ ดอนฉนวน กำลังศึกษา 20-07-2019
874 B5816217 นายชวกร เมาลิทอง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
875 B5816309 นางสาวจิตกุล ป.นุกูล กำลังศึกษา 20-07-2019
876 B5816354 นางสาวพัชราภา พิทักษ์ภูเบนทร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
877 B5816446 นายนิติธร กฤษฐ์ปภากุณท์ กำลังศึกษา 20-07-2019
878 B5816590 นางสาวสุธินี พฤทธิศาลิกร สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
879 B5816743 นายเรืองศิลป์ ปุ่มมะดัน สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
880 B5816934 นางสาวเกษร พัดพรม รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 20-07-2019
881 B5816958 นายภาวัต โข่พิมาย กำลังศึกษา 20-07-2019
882 B5816965 นางสาวกนกวรรณ โอวาทวงษ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
883 B5816996 นายธีรพัฒน์ ทวีปรักษา กำลังศึกษา 01-08-2019
884 B5817030 นางสาวชยิสรา แสงกล้า สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
885 B5817078 นางสาวณัฐชยา วาบสูงเนิน กำลังศึกษา 20-07-2019
886 B5817092 นายปิยะราช ปัจฉิม กำลังศึกษา 20-07-2019
887 B5817139 นางสาวน้ำฝน อินทร์สเกตุ กำลังศึกษา 20-07-2019
888 B5817153 นางสาวปาริชาติ ผาสุขยืด กำลังศึกษา 20-07-2019
889 B5817160 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ กำลังศึกษา 20-07-2019
890 B5817207 นายอดิศักดิ์ วรรณศิลป์ กำลังศึกษา 20-07-2019
891 B5817252 นางสาวอัจฉราพรรณ นัวกระโทก กำลังศึกษา 20-07-2019
892 B5817269 นางสาวอารีรัตน์ รุ่งสกุล กำลังศึกษา 20-07-2019
893 B5817337 นายศิรวิทย์ ดวงเงิน กำลังศึกษา 20-07-2019
894 B5817412 นายพงศ์ภัค รักศิลป์ กำลังศึกษา 20-07-2019
895 B5817467 นายรุ่งโรจน์ วรชินา สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
896 B5817504 นางสาวมะลิ มากพูน กำลังศึกษา 31-07-2019
897 B5817535 นางสาวจิราภรณ์ อรุณรัมย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
898 B5817566 นายธชรัฐ หงสารกุล กำลังศึกษา 20-07-2019
899 B5817634 นางสาวพิไลพร หน่อจันทร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
900 B5817641 นายศตนันท์ ทองอารยกุล กำลังศึกษา 22-07-2019
901 B5817665 นายกวิณฑร กาญจนต่อสกุล กำลังศึกษา 20-07-2019
902 B5817689 นายวีรภัทร ไชยสุระ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
903 B5817726 นางสาวฐิติรัตน์ บุญถือ กำลังศึกษา 20-07-2019
904 B5817856 นายปฐมพร เครือเพชร กำลังศึกษา 20-07-2019
905 B5817870 นายพรภวิษย์ แน่นอุดร สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
906 B5817887 นายบูรฉัตร เหิงขุนทด กำลังศึกษา 20-07-2019
907 B5817924 นายณัฐวุฒิ มาลีภักดี สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
908 B5817948 นายจตุรพร บุดดา สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
909 B5817955 นายนัฐพล คนองมาก กำลังศึกษา 20-07-2019
910 B5817979 นางสาวรุ่งทิวา ถนอมพลกรัง สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
911 B5817986 นายจิรายุ จันตาเรียน กำลังศึกษา 22-07-2019
912 B5818006 นายสิทธิโรจน์ ธูปหอม สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
913 B5818082 นายภาณุพงศ์ นาคสมบูรณ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
914 B5818105 นายสิรภพ ภารพันธ์ ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 20-07-2019
915 B5818112 นายอนิวรรต เผ่าภูไทย กำลังศึกษา 21-06-2019
916 B5818242 นายอาชวิน รักษาวัด กำลังศึกษา 21-06-2019
917 B5818365 นายศราวุธ สอนพรม กำลังศึกษา 22-07-2019
918 B5818433 นางสาววาสนา บำเพ็ญศิลป์ กำลังศึกษา 20-07-2019
919 B5818464 นายอนุชากร พันธ์กมลศิลป์ กำลังศึกษา 21-07-2019
920 B5818501 นางสาวณัฐณิชา มอบทองหลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
921 B5818532 นางสาวจิราทิพย์ ภูจริต สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
922 B5818549 นายสิทธิพร เปรมโต รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 20-07-2019
923 B5818617 นางสาวสุทธิดา เห็นสุข ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 20-07-2019
924 B5818624 นายธนกฤต อุดมสุขธนกูล สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
925 B5818662 นายอนุวัฒน์ ชัยกิจ กำลังศึกษา 20-07-2019
926 B5818723 นายณพวิทย์ ดวงไกรแฝง สำเร็จการศึกษา 23-06-2019
927 B5818815 นายประวิทย์ หาดขุนทด กำลังศึกษา 20-07-2019
928 B5818877 นางสาวนันทนา เพ็ชร์วิสัย สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
929 B5818891 นายอภิรักษ์ เตยสุวรรณ กำลังศึกษา 20-07-2019
930 B5818914 นางสาววิสุนีย์ สว่างศรี กำลังศึกษา 20-07-2019
931 B5818945 นางสาวปิยะธิดา แก้วยงกฏ กำลังศึกษา 20-07-2019
932 B5818976 นายจิรานุวัฒน์ โพธิ์นอก กำลังศึกษา 20-07-2019
933 B5819034 นายศรราม เขียวคุ้ม กำลังศึกษา 20-07-2019
934 B5819065 นางสาวสาวิตรี สินธุเสน กำลังศึกษา 20-07-2019
935 B5819072 นายนันทวัฒน์ แมดมิ่งเหง้า กำลังศึกษา 20-07-2019
936 B5819140 นายเกียรติศักดิ์ ชาวนา สำเร็จการศึกษา 24-07-2019
937 B5819164 นายศุภชัย เทียบสิงห์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
938 B5819188 นายณัฐวุฒิ จูงกลาง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
939 B5819195 นายจิรภัทร เจติยสุวรรณ กำลังศึกษา 20-07-2019
940 B5819263 นางสาวอุษณีย์ แสนนางชน กำลังศึกษา 20-07-2019
941 B5819287 นางสาวณัฐธิตา ก่ำดำ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
942 B5819355 นางสาวรวิษฎา ปะละฤทธิ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
943 B5819386 นายภานุรุจน์ สุพรรณเภสัช กำลังศึกษา 20-07-2019
944 B5819430 นางสาวณัฐธิชา เกิดสมบัติ กำลังศึกษา 20-07-2019
945 B5819508 นายนราธร รุ่งโรจน์ กำลังศึกษา 20-07-2019
946 B5819515 นางสาวชลิดา ไชยนิฮม สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
947 B5819522 นายภาสกร ฟักขาว สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
948 B5819577 นางสาวนันทิชา ดอกรักกลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
949 B5819591 นางสาวลัดดาวรรณ ชาญเกษม กำลังศึกษา 21-06-2019
950 B5819607 นายสิริราช นาคแจ้ง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
951 B5819614 นายณัฐ สุวรรณเนกข์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
952 B5819621 นายสุริยวุธ สุริยา กำลังศึกษา 20-07-2019
953 B5819652 นายพงศกร สุวรรณโชติ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 20-07-2019
954 B5819744 นางสาวสุรีย์ลักษณ์ เรืองรักษ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
955 B5819799 นายสุเทพ จันทวี กำลังศึกษา 20-07-2019
956 B5819843 นางสาวจันทร์จิรา พื้นอินทร์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
957 B5819867 นายชำนาญ ผลมาก กำลังศึกษา 21-06-2019
958 B5819881 นางสาวศศินา หงษ์อุดร กำลังศึกษา 20-07-2019
959 B5819973 นางสาวอัญมณี แสนลา สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
960 B5819980 นางสาวอภิญญา สีใส กำลังศึกษา 20-07-2019
961 B5819997 นางสาวฝนทิพย์ จันจำรัส สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
962 B5820009 นางสาวศิริลักษณ์ ยนสุวรรณ กำลังศึกษา 20-07-2019
963 B5820047 นางสาวปุณยวีร์ จันทร์คล้าย กำลังศึกษา 20-07-2019
964 B5820122 นายกวี ดำเนตร กำลังศึกษา 21-06-2019
965 B5820153 นางสาวเกษมณี สายวันทอง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
966 B5820320 นายปวรุจจ์ แช่มชื่น กำลังศึกษา 20-07-2019
967 B5820412 นางสาวชนกนันท์ พิณโพธิ์ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
968 B5820504 นางสาววราภรณ์ รัตนะวัน กำลังศึกษา 20-07-2019
969 B5820597 นายพลเชษฐ์ ภีระวงค์ กำลังศึกษา 20-07-2019
970 B5820689 นายประวิณ พวงมัชชิมา กำลังศึกษา 20-07-2019
971 B5820740 นายชนินทร์ ทองเจือ กำลังศึกษา 20-07-2019
972 B5820757 นายวริศ รักษาผล สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
973 B5820771 นางสาวภัทราพร อ่อนโคกสูง กำลังศึกษา 21-07-2019
974 B5820801 นายอมรเทพ เสนบุญมี สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
975 B5820900 นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์ กำลังศึกษา 20-07-2019
976 B5820917 นายเฉลิมชาติ สอนตัน กำลังศึกษา 20-07-2019
977 B5820924 นายครินทร์ ยะธาตุ สำเร็จการศึกษา 25-07-2019
978 B5820948 นายสิรายุส บางสมบูรณ์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
979 B5821037 นายกษิดิ์เดช ดอนดวงเเก้ว กำลังศึกษา 20-07-2019
980 B5821167 นางสาวธันยพร แป้นนางรอง กำลังศึกษา 20-07-2019
981 B5821228 นายสกล วิจักษณบุญ กำลังศึกษา 20-07-2019
982 B5821235 นายโกสิต ปานสี กำลังศึกษา 20-07-2019
983 B5821259 นายธนพล จันทร์อ้น กำลังศึกษา 20-07-2019
984 B5821310 นายณัฐวัตร เล็กสอน กำลังศึกษา 20-07-2019
985 B5821396 นางสาวณัชชา ถอยกระโทก กำลังศึกษา 20-07-2019
986 B5821402 นายพีรพงศ์ พิศพรรณ กำลังศึกษา 20-07-2019
987 B5821426 นางสาวกฤตยา ศรีตะปัญญะ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
988 B5821464 นางสาวชุติกาณจน์ คินธร สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
989 B5821556 นายภูตะวัน สิริติกิจ กำลังศึกษา 20-07-2019
990 B5821563 นางสาวศดานันท์ ภูพลผัน กำลังศึกษา 20-07-2019
991 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
992 B5821617 นายอิทธิวัฒน์ สิงห์คง กำลังศึกษา 20-07-2019
993 B5821631 นายพีรวัส แก่นโชติกุล กำลังศึกษา 21-06-2019
994 B5821686 นายบุญญฤทธิ์ คำหล้า กำลังศึกษา 24-10-2019
995 B5821754 นางสาวอารีรัตน์ รวบทองหลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
996 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก กำลังศึกษา 20-07-2019
997 B5821808 นางสาวณัชชา บำรุงรักไทย กำลังศึกษา 20-07-2019
998 B5821822 นายอนุกูล ฝ่ายค้า สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
999 B5821853 นายพงษ์พันธุ์ พวงบุญชู กำลังศึกษา 20-07-2019
1000 B5821891 นายจักรภัทร ไทยธานี สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1001 B5821914 นางสาวไอยวรรณ วิเชียรซอย ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 20-07-2019
1002 B5821921 นายวรินทร วารินทร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1003 B5821945 นางสาวศุทธนุช ตองติดรัมย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1004 B5822010 นางสาวลักษมี สามารถกุล กำลังศึกษา 20-07-2019
1005 B5822041 นายปิยะณัฐ อัตถาชน กำลังศึกษา 20-07-2019
1006 B5822218 นายพชร พลสาย กำลังศึกษา 20-07-2019
1007 B5822263 นางสาววัชชิราภรณ์ วงศ์หมั่น สำเร็จการศึกษา 26-06-2019
1008 B5822270 นายเรืองวิทย์ สิทธิวัชร กำลังศึกษา 20-07-2019
1009 B5822331 นายไกรวิชญ์ เทพเรียน กำลังศึกษา 20-07-2019
1010 B5822348 นายจามีกร โคตะ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1011 B5822362 นายธัชชัย ช่างสุวรรณ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1012 B5822409 นายราชัน กระพันธ์เขียว กำลังศึกษา 20-07-2019
1013 B5822447 นายธรรมทัช ฉลาดกลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
1014 B5822478 นางสาวกาญจนา สุคม สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1015 B5822485 นายสิทธา ปัจโต สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1016 B5822515 นายจิตตินันท์ แสนภูวา กำลังศึกษา 20-07-2019
1017 B5822553 นางสาวณัฐฐาพร ขอพลกลาง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1018 B5822560 นางสาวสิรภัค พรกนกวรกมล สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1019 B5822607 นางสาวธนัญญา ชัชวาลวงศ์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1020 B5822614 นายปฏิวัติ ชัยศิริมงคล กำลังศึกษา 20-07-2019
1021 B5822652 นายไพสันต์ หวังสม กำลังศึกษา 20-07-2019
1022 B5822676 นายธนานนท์ จ่าทอง กำลังศึกษา 20-07-2019
1023 B5822775 นางสาวจิณณาภัทร์ เจิมปรุ กำลังศึกษา 20-07-2019
1024 B5822850 นางสาวโศภิษฐ์ พงษ์สิงห์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1025 B5822874 นางสาวไพลิน ชาจันทึก กำลังศึกษา 20-07-2019
1026 B5822898 นางสาวธัญพร แสงไสว สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1027 B5822904 นายกวินท์ เอียตระกูลไพบูลย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1028 B5822928 นางสาวอมรรัตน์ เทียบแสน สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1029 B5822973 นางสาวนิติกร ด้วงทอง กำลังศึกษา 20-07-2019
1030 B5823055 นายปรียะ โพธิสว่าง กำลังศึกษา 20-07-2019
1031 B5823109 นางสาวมัลลิยา วรรณา สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1032 B5823291 นางสาววรรณรดา เดชสนธิ กำลังศึกษา 20-07-2019
1033 B5823307 นายวงศ์ตะวัน จันทร์เยี่ยม กำลังศึกษา 20-07-2019
1034 B5823338 นายศรเทพ แถวเนิน กำลังศึกษา 20-07-2019
1035 B5823352 นายอธินากร จินาพร สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1036 B5823390 นางสาวณัฐมล ขอกลาง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1037 B5823413 นางสาวดวงกมล ดลตรี กำลังศึกษา 20-07-2019
1038 B5823444 นายภานุพงศ์ แพทย์เพียร กำลังศึกษา 20-07-2019
1039 B5823475 นายนันทวุฒิ แซ้นชัยภูมิ กำลังศึกษา 20-07-2019
1040 B5823512 นายสุรชัช บูรณ์เจริญ ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 27-07-2019
1041 B5823604 นางสาวอริศรา แม่นปืน กำลังศึกษา 21-06-2019
1042 B5823611 นายศิร เจียรกฤติ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1043 B5823642 นางสาวณัฐสุดา นางาม กำลังศึกษา 21-07-2019
1044 B5823727 นางสาววิทวัล จำปาหอม กำลังศึกษา 20-07-2019
1045 B5823888 นายศิรวิชญ์ บุญใส สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1046 B5823901 นางสาวจิรณา คงถือมั่น กำลังศึกษา 20-07-2019
1047 B5823925 นางสาวอัญมณี คล้ายวงษ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1048 B5824021 นางสาวอิสรา สุภาเวท กำลังศึกษา 20-07-2019
1049 B5824045 นายอธิปัตย์ สุทธิประภา ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 20-07-2019
1050 B5824083 นายเมธวัจน์ เลิศกิจพีรพล กำลังศึกษา 20-07-2019
1051 B5824151 นางสาวขวัญฤดี ภูทะวัง กำลังศึกษา 20-07-2019
1052 B5824168 นายอนุสิทธิ์ โชคเจริญ สำเร็จการศึกษา 25-07-2019
1053 B5824304 นางสาววรางคณา วรรณวัตน์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1054 B5824335 นายอภิชัย อ่อนเทศ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1055 B5824410 นายชัยวัฒน์ ชะลาลัย กำลังศึกษา 20-07-2019
1056 B5824434 นางสาวอัมรินทร์ แย้มโกสุม สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1057 B5824441 นายปฐวีร์ สายใจอูป กำลังศึกษา 21-06-2019
1058 B5824496 นางสาวโยษิตา กันยา สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1059 B5824502 นางสาวมัสญา จักรไชย กำลังศึกษา 20-07-2019
1060 B5824656 นายโชคชัย ครสวรรค์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1061 B5824663 นายพิชากร คำพวง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1062 B5824724 นางสาวสุวัจมาลย์ แรกจานเหนือ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1063 B5824861 นายกฤตเมธ ชื่นชม กำลังศึกษา 20-07-2019
1064 B5824991 นางสาวพรทิวา บุญคำ กำลังศึกษา 20-07-2019
1065 B5825073 นางสาวอลิสรา สอนอินทร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1066 B5825189 นายธีระวัฒน์ นนท์จันทร์ กำลังศึกษา 21-06-2019
1067 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1068 B5825226 นายคริสตศักดิ์ งามละม้าย กำลังศึกษา 20-07-2019
1069 B5825233 นายจักรภัทร เจริญศิลป์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1070 B5825257 นายอรรถพล ไชศรีจันทร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1071 B5825271 นางสาววิภาดา อินหนอง กำลังศึกษา 20-07-2019
1072 B5825356 นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมสกุล กำลังศึกษา 22-07-2019
1073 B5825363 นายณัฐชนนท์ พุทไธสงค์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1074 B5825493 นางสาวสุพีเรีย ถนัดค้า กำลังศึกษา 20-07-2019
1075 B5825523 นายวชิรวิชญ์ เหลาเกิ้มฮุ้ง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1076 B5825530 นายอภิวัฒน์ เถื่อนเทียม กำลังศึกษา 20-07-2019
1077 B5825554 นายสหรัช กิ่งชา ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน 20-07-2019
1078 B5825738 นางสาวธิดาวัลย์ บุบไชยา กำลังศึกษา 20-07-2019
1079 B5825790 นางสาวนัดดาวรรณ นาประโคน สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1080 B5825820 นายวุฒิพนธ์ เทพนารินทร์ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21-06-2019
1081 B5826018 นายวรินทร งามกมลรัตน์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1082 B5826100 นายเมธาสิทธิ์ จรัสไพรัตน์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1083 B5826179 นายอภิรัชต์ ทรัพย์ไพบูลย์ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1084 B5826216 นายนันทพงศ์ ภาคย์ชัยพงศ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1085 B5826322 นายธีระพัฒน์ นารัตตะคุ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1086 B5826391 นายกฤษณะ เกิดมี รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 22-06-2019
1087 B5826520 นางสาวสรัลชนา วงอารีย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1088 B5826605 นายปิ่น โพธิ์ศรี กำลังศึกษา 20-07-2019
1089 B5826650 นายณรงค์ศักดิ์ ทานู ลาพักการศึกษา 01-08-2019
1090 B5826902 นายฐากร สุขะวิสิษฐ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1091 B5826933 นายอานนท์ อนันต์วัฒนชัย กำลังศึกษา 21-06-2019
1092 B5827084 นายธีรยุทธ ภาแกดำ ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 20-07-2019
1093 B5827138 นายชัยรัฐ อ่อนเเก้ว กำลังศึกษา 21-06-2019
1094 B5827312 นายชวพล สืบชมภู ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 20-07-2019
1095 B5827503 นายพิศิษฐ์ ทองสุทธิ์ สำเร็จการศึกษา 02-08-2019
1096 B5827534 นายอภิวัฒน์ กาฬภักดี กำลังศึกษา 20-07-2019
1097 B5827602 นางสาวเปรมฤทัย สีแปลก กำลังศึกษา 20-07-2019
1098 B5827640 นายจิรภัทร มีประทัง กำลังศึกษา 20-07-2019
1099 B5827657 นายทิวา ขุนโยธา กำลังศึกษา 20-07-2019
1100 B5827695 นายศิวบุตร สาระคำ กำลังศึกษา 22-07-2019
1101 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 28-07-2019
1102 B5827886 นางสาวพิมพ์ชนก จันทะลุน กำลังศึกษา 31-07-2019
1103 B5827916 นายปริญญา แฝงจันทึก กำลังศึกษา 20-07-2019
1104 B5827923 นางสาวกนกรัตน์ นนทมาศ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1105 B5827947 นายพัฒนา ยุวบุตร ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 21-07-2019
1106 B5828012 นางสาวผกามาศ จันทะมัง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1107 B5828043 นายวงศกร ฤาวงษ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1108 B5828098 นายพิศุทธิ์ ขูรูรักษ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1109 B5828104 นางสาวนรีรัตน์ แอมไธสง กำลังศึกษา 20-07-2019
1110 B5828128 นายเมธชนัน เอี่ยมโภคาประดิษฐ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1111 B5828173 นางสาวอัญรินทร์ อนันตศักดิ์ชัย กำลังศึกษา 20-07-2019
1112 B5828203 นายณัฎฐ์พัณกร นิติศักดิ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1113 B5828258 นางสาวนงลักษณ์ โภคะ กำลังศึกษา 20-07-2019
1114 B5828289 นายพัชรพงค์ กุลแก้ว กำลังศึกษา 20-07-2019
1115 B5828364 นางสาวจิณฑ์จุฑา นนทะบุตร ลาออก 20-07-2019
1116 B5828395 นางสาวณัฐมล เพชรดี กำลังศึกษา 20-07-2019
1117 B5828463 นายกิตติศักดิ์ กมลวัทน์ ลาพักการศึกษา 20-07-2019
1118 B5828593 นายวิศนันท์ กิจพิพัฒน์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1119 B5828616 นายเกษชรินทร์ เกียรติอิสรากุล กำลังศึกษา 20-07-2019
1120 B5828630 นายธีรภัทร จงเกตุกรณ์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1121 B5828678 นายปริญญา จุรุเทียบ กำลังศึกษา 25-07-2019
1122 B5828708 นางสาวบุณยลักษณ์ ดวงทิพย์ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 29-10-2019
1123 B5828722 นางสาววิสา ถากระโทก กำลังศึกษา 20-07-2019
1124 B5828784 นางสาวพิไลวรรณ บุญศรี กำลังศึกษา 20-07-2019
1125 B5828906 นายธนาคม รักษ์บุรีภิรมย์ ลาพักการศึกษา 20-07-2019
1126 B5828913 นายเกียรติศักดิ์ วงเวียน กำลังศึกษา 20-07-2019
1127 B5828951 นายวรพล ศรีประภา กำลังศึกษา 25-07-2019
1128 B5828968 นางสาวณัฐธิดา ศักดิ์นิรามัย กำลังศึกษา 21-07-2019
1129 B5828999 นายอดุลย์พัฒน์ สวัสดิชัย ลาพักการศึกษา 20-07-2019
1130 B5829125 นายกูฮานาฟี ต่วนสาและ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1131 B5850150 นางสาวพรทิพย์ โนรี กำลังศึกษา 21-06-2019
1132 B5850235 นางสาวสุธาสินี อินทร์ศรี สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1133 B5850266 นางสาวกชกร กลับกลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
1134 B5850297 นายกันตพงศ์ ขอโน้มกลาง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1135 B5850495 นางสาวทิฆัมพร นิรอรัมย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1136 B5850723 นางสาวนิตยา โมกระโทก สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1137 B5850877 นางสาววริษฐา เผ่าพันธ์ กำลังศึกษา 26-07-2019
1138 B5850891 นางสาวพรพิมล เหยียดรัมย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1139 B5851683 นางสาวเครือวัลย์ ดอกแก้วกลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
1140 B5851706 นางสาวประภัสสร กริ้งพะไล กำลังศึกษา 20-07-2019
1141 B5851720 นางสาววริศรา เรืองศรี กำลังศึกษา 20-07-2019
1142 B5851737 นางสาวจีรวรรณ รัตนวิชัย กำลังศึกษา 20-07-2019
1143 B5851782 นางสาวธิดาพร พรมวงศ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1144 B5851829 นางสาวมานิตา คำแก้ว กำลังศึกษา 20-07-2019
1145 B5851850 นางสาวธัญธิดา งาเกาะ กำลังศึกษา 20-07-2019
1146 B5851881 นางสาวลัดดาวัลย์ แสนมี กำลังศึกษา 20-07-2019
1147 B5851904 นางสาวกนกวรรณ เอการัมย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1148 B5851928 นางสาวรัตติญา วุฒิธนูทอง กำลังศึกษา 20-07-2019
1149 B5851935 นางสาวสิริพร ดวงสำราญ กำลังศึกษา 20-07-2019
1150 B5851942 นางสาวปิยรัฏ พงศ์อุดม กำลังศึกษา 20-07-2019
1151 B5851973 นางสาวศิรินภา สอนถม สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1152 B5851997 นางสาวเสาวนีย์ หยวกฉิมพลี กำลังศึกษา 20-07-2019
1153 B5852000 นางสาวจิราพร ชัยนรินทร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1154 B5852031 นางสาวกันตา พิมพ์กระโทก กำลังศึกษา 21-06-2019
1155 B5852048 นางสาวศิริลักษณ์ ชูทองหลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
1156 B5852079 นางสาวเบญจวรรณ มูกขุนทด กำลังศึกษา 20-07-2019
1157 B5852123 นายวัชรพล ไชยภา กำลังศึกษา 20-07-2019
1158 B5852130 นางสาวพิชญา บุตรดี กำลังศึกษา 20-07-2019
1159 B5852154 นายธนวรรธก์ อ่วมประเสริฐ กำลังศึกษา 20-07-2019
1160 B5852161 นางสาวอรปรียา บางปา กำลังศึกษา 21-06-2019
1161 B5852192 นางสาวประณัฐดา พริ้งกลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
1162 B5852215 นางสาวนันธภรณ์ เฮียงราช กำลังศึกษา 20-07-2019
1163 B5852222 นางสาวสุภัชชา เพียรค้า กำลังศึกษา 20-07-2019
1164 B5852253 นางสาวปัณฑิตา พรรคพิง กำลังศึกษา 21-06-2019
1165 B5852277 นางสาวบุญฑริกกา สว่างเมฆ กำลังศึกษา 20-07-2019
1166 B5852284 นางสาวเมธานุช กอผา กำลังศึกษา 20-07-2019
1167 B5852314 นางสาวกนกอร ประนมรัมย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1168 B5852345 นางสาวสายทอง วงษาไชย กำลังศึกษา 20-07-2019
1169 B5852376 นางสาวกชกร เติมกลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
1170 B5852406 นางสาวภคินี นิ่มเนียม กำลังศึกษา 20-07-2019
1171 B5852413 นางสาวกฤติมา นิธิเศรษฐ์ไพบูลย์ กำลังศึกษา 21-06-2019
1172 B5852420 นายศรนารายณ์ ดำรงพานิชชัย สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1173 B5852437 นางสาวฐิติมน แซ่เตียว กำลังศึกษา 20-07-2019
1174 B5852444 นางสาวปริญญ์ธิดา พรมกมล กำลังศึกษา 20-07-2019
1175 B5852475 นางสาวจุติกาญจน์ แม้นทอง กำลังศึกษา 20-07-2019
1176 B5852505 นางสาวนฤมล อุ่นหนองแดง กำลังศึกษา 20-07-2019
1177 B5852512 นางสาวภาศิณี เรืองสว่าง กำลังศึกษา 20-07-2019
1178 B5852529 นางสาวทิวาพร ภูพันนา กำลังศึกษา 21-06-2019
1179 B5852536 นายไม้ไทย ลักษณะผ่อง กำลังศึกษา 20-07-2019
1180 B5852581 นางสาวศิริรัตน์ พันธ์ศรีสุวรรณ กำลังศึกษา 20-07-2019
1181 B5852598 นางสาวธันญภรณ์ จ้อยพจน์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1182 B5852628 นางสาวสร้อยสุวรรณ นวมกระโทก กำลังศึกษา 20-07-2019
1183 B5852635 นางสาววลัยลักษณ์ วิจิตรศักดิ์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1184 B5852642 นางสาวกาญจนา นุยภูเขียว กำลังศึกษา 21-06-2019
1185 B5852659 นางสาวศศิวิมล ก่ำมะเริง กำลังศึกษา 20-07-2019
1186 B5852666 นางสาวพรชิตรา หวายสูงเนิน กำลังศึกษา 20-07-2019
1187 B5852680 นางสาวจีรนันท์ ถิ่นทองหลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
1188 B5852697 นางสาวปิยะธิดา โรจนวิจิตรกุล กำลังศึกษา 20-07-2019
1189 B5852734 นางสาวอัญชิสา โมงขุนทด กำลังศึกษา 20-07-2019
1190 B5852772 นางสาวสุพัทธมล เมืองเจริญ กำลังศึกษา 20-07-2019
1191 B5852796 นางสาวนภัสสร ศรีประเสริฐ กำลังศึกษา 20-07-2019
1192 B5853021 นายพงศธร สิงห์รัก กำลังศึกษา 20-07-2019
1193 B5853168 นางสาวธิดารัตน์ เริงสนาม กำลังศึกษา 20-07-2019
1194 B5853243 นางสาวเมวียา ชาลา รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21-06-2019
1195 B5853458 นางสาวสุนิตา ร่ายสูงเนิน สำเร็จการศึกษา 21-07-2019
1196 B5853717 นางสาวสุปรียา จันทรวาท กำลังศึกษา 20-07-2019
1197 B5853731 นายธีรภัทร ธนาสูรย์ กำลังศึกษา 21-06-2019
1198 B5853922 นางสาวศิริรักษ์ พึ่งพบ กำลังศึกษา 20-07-2019
1199 B5853977 นางสาววิปัศยา มาดี สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1200 B5854080 นายพีรวิชญ์ บัวพิมาย กำลังศึกษา 21-06-2019
1201 B5854110 นางสาวนภิสา โกยทา กำลังศึกษา 20-07-2019
1202 B5854127 นางสาวณัฐธิดา ภิญโญ กำลังศึกษา 20-07-2019
1203 B5854165 นางสาวนันทิยา เพิ่มพูล กำลังศึกษา 20-07-2019
1204 B5854172 นางสาวประนัตดา นะราแก้ว กำลังศึกษา 20-07-2019
1205 B5854202 นางสาวสิรามล สุกใส กำลังศึกษา 20-07-2019
1206 B5854219 นางสาวนัทชา ชมเผ่า กำลังศึกษา 21-06-2019
1207 B5854271 นางสาวอารีรัตน์ น้อมกลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
1208 B5854349 นางสาวจิรปรียา อารีรัตนศักดิ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1209 B5854394 นายปริวัฏฏ์ จิมานัง กำลังศึกษา 20-07-2019
1210 B5854509 นายอภิสิทธิ์ ศรีตาแสน รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 20-07-2019
1211 B5854516 นางสาวจันทร์จิรา ทาระเวท สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1212 B5854547 นางสาวโสรยา แถวกลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
1213 B5854561 นายสุภร เอื้อยฉิมพลี กำลังศึกษา 20-07-2019
1214 B5860043 นายภูรินท์ สถิโรภาส กำลังศึกษา 04-06-2019
1215 B5860050 นายศุภกร จำปามูล กำลังศึกษา 30-05-2019
1216 B5860067 นายชินวงศ์ วงศ์สถิตพร กำลังศึกษา 30-05-2019
1217 B5860159 นางสาวปุณยาพร ปรากฏดี กำลังศึกษา 04-06-2019
1218 B5860166 นายธิติพงศ์ ฉัตรชัยกุลศิริ กำลังศึกษา 30-05-2019
1219 B5860173 นายชญานิน ดิษบรรจง กำลังศึกษา 30-05-2019
1220 B5860180 นายรัชพล อึ้งวิบูรณ์วงศ์ กำลังศึกษา 30-05-2019
1221 B5860197 นายสหรัฐ วรรณโคตร กำลังศึกษา 30-05-2019
1222 B5860203 นายวีรภัทร ทัพวงษ์ กำลังศึกษา 30-05-2019
1223 B5860210 นางสาววรัญญา วันนา กำลังศึกษา 04-06-2019
1224 B5860227 นายศุภชัย วิทยาไพโรจน์ กำลังศึกษา 30-05-2019
1225 B5860234 นางสาวปานเนตร สุขแสวง กำลังศึกษา 04-06-2019
1226 B5860241 นายชูพงศ์ ดิเรกโภค กำลังศึกษา 30-05-2019
1227 B5860258 นางสาวภัทรนันท์ สัตตธารา กำลังศึกษา 04-06-2019
1228 B5860265 นางสาวอวิกา คำพิมูล กำลังศึกษา 30-05-2019
1229 B5860272 นางสาวปุณิกา พานโน กำลังศึกษา 30-05-2019
1230 B5860289 นางสาวศุภนิดา มหาพรม กำลังศึกษา 30-05-2019
1231 B5860296 นางสาวสุกัญญา แสงอรุณ กำลังศึกษา 04-06-2019
1232 B5860302 นางสาวแพรวโพยม รวยลาภ กำลังศึกษา 30-05-2019
1233 B5860319 นางสาวกัณฐิกา สุริยะรัมย์ กำลังศึกษา 30-05-2019
1234 B5860326 นางสาวกชกร บุญเหลือ กำลังศึกษา 30-05-2019
1235 B5860333 นายณัฐพัชร รวีจิระโรจน์ กำลังศึกษา 04-06-2019
1236 B5860340 นายหริภัสร์ ศรีสมบัติ กำลังศึกษา 30-05-2019
1237 B5860357 นางสาวญาดา สมเป็น กำลังศึกษา 04-06-2019
1238 B5860364 นายเลิศรัตน์ สิงห์สังข์ กำลังศึกษา 30-05-2019
1239 B5860371 นางสาวพิชญาภา แสวงสุข กำลังศึกษา 04-06-2019
1240 B5860388 นางสาวศรัณยา โป๊ะไธสง กำลังศึกษา 30-05-2019
1241 B5860395 นางสาวปารณีย์ พิริยะนพชัย กำลังศึกษา 30-05-2019
1242 B5860401 นางสาวทิชาพร ดีสุด กำลังศึกษา 30-05-2019
1243 B5860418 นายจิระวิน ปะติโก กำลังศึกษา 04-06-2019
1244 B5860425 นายธนิษฐ์กรณ์ ว่องนิยมเกษตร กำลังศึกษา 30-05-2019
1245 B5860432 นายพีรพิชญ์ เบ้าสาทร กำลังศึกษา 30-05-2019
1246 B5860449 นางสาวณัฐกฤตา ไกรเพชร กำลังศึกษา 04-06-2019
1247 B5860456 นายธีรศานต์ ปลอมรัมย์ กำลังศึกษา 30-05-2019
1248 B5860463 นางสาวพรสุดา ทับทิมกลาง กำลังศึกษา 04-06-2019
1249 B5860470 นายเจษฎากร บุญจันทร์ กำลังศึกษา 04-06-2019
1250 B5860487 นางสาวณิชกานต์ ผดุงพล กำลังศึกษา 30-05-2019
1251 B5860494 นางสาวเจนจิรา ตะเกิงผล กำลังศึกษา 30-05-2019
1252 B5860500 นางสาวศรดา ขุนนอก กำลังศึกษา 30-05-2019
1253 B5860517 นายสิรภัค ตันตระกูล กำลังศึกษา 04-06-2019
1254 B5860524 นางสาวศธีญา ดาดสันเทียะ กำลังศึกษา 04-06-2019
1255 B5860531 นางสาวภัทราพร มงคลจิตร กำลังศึกษา 04-06-2019
1256 B5860548 นางสาวพาขวัญ บุญประสพ กำลังศึกษา 04-06-2019
1257 B5860555 นางสาวศรินทรา อินทหอม กำลังศึกษา 04-06-2019
1258 B5860562 นายขจรวิทย์ สายวงษ์ กำลังศึกษา 04-06-2019
1259 B5860579 นางสาวปพิชญา กมลศิริประเสริฐ กำลังศึกษา 30-05-2019
1260 B5860586 นางสาวพุธิตา คงมั่น กำลังศึกษา 04-06-2019
1261 B5860593 นางสาวพันธิตรา กาญจนไชยนันท์ กำลังศึกษา 30-05-2019
1262 B5860609 นายคณิต ปลาโพธิ์ กำลังศึกษา 04-06-2019
1263 B5860616 นางสาววิภาวี เชื่อมั่น กำลังศึกษา 04-06-2019
1264 B5860623 นายนภัธกิจ ศกุนตานุรักษ์ กำลังศึกษา 04-06-2019
1265 B5860630 นายภรต มุธุสิทธิ กำลังศึกษา 04-06-2019
1266 B5860647 นางสาวศศิชา บัวเงิน กำลังศึกษา 04-06-2019
1267 B5860654 นางสาวเนื้อทอง ประดับสุข กำลังศึกษา 04-06-2019
1268 B5860661 นายปิยะบุตร ชูพิพัฒน์กุล กำลังศึกษา 30-05-2019
1269 B5860678 นายวชิรวิทย์ เลิศโสภาพันธ์ กำลังศึกษา 30-05-2019
1270 B5860685 นายณัฐปพน ชาลีเครือ กำลังศึกษา 30-05-2019
1271 B5860692 นางสาวบุญจิราพร ประทุมชาติ กำลังศึกษา 30-05-2019
1272 B5860708 นางสาวพิกุลแก้ว กระแสร์ กำลังศึกษา 04-06-2019
1273 B5860715 นายปพนวิช จริตรัมย์ ลาพักการศึกษา 08-08-2019
1274 B5860722 นางสาวพัชราภรณ์ ช่างประหยัด กำลังศึกษา 04-06-2019
1275 B5860739 นายวีรชาติ ดีมาก กำลังศึกษา 04-06-2019
1276 B5860753 นายพุฒิพงศ์ ตันติวงศ์โกสีย์ กำลังศึกษา 03-05-2019
1277 B5860760 นางสาวสุรัญชนา สิงห์ลา กำลังศึกษา 30-05-2019
1278 B5860777 นายอรรคพล บุญโนนแต้ กำลังศึกษา 30-05-2019
1279 B5860784 นางสาวฐิติชญา อัครปรีดี กำลังศึกษา 30-05-2019
1280 B5860791 นายโสภณ โนนหิน กำลังศึกษา 04-06-2019
1281 B5860807 นางสาวอิงอร ปอศรี กำลังศึกษา 06-06-2019
1282 B5860814 นางสาวอมราภรณ์ รอดรักษ์ กำลังศึกษา 30-05-2019
1283 B5860821 นางสาวอภิชญา พัชรไพลิน กำลังศึกษา 30-05-2019
1284 B5860838 นางสาวธัญชนก คงสุขวิวัฒน์ กำลังศึกษา 30-05-2019
1285 B5860845 นางสาวจุฑาทิพย์ พัฒนขจร กำลังศึกษา 30-05-2019
1286 B5860852 นายจีราวัฒน์ บุญเปล่ง กำลังศึกษา 06-06-2019
1287 B5860869 นายปฏิวัติ แสมรัมย์ กำลังศึกษา 30-05-2019
1288 B5860876 นางสาวศิล์ฐาน์ภรณ์ นพตลุง กำลังศึกษา 30-05-2019
1289 B5860883 นางสาวอภิญญา อินธิกาย กำลังศึกษา 30-05-2019
1290 B5860890 นายศิวกร ชะเอม กำลังศึกษา 30-05-2019
1291 B5860906 นางสาวนันทพร สันติชานุวัตร กำลังศึกษา 30-05-2019
1292 B5860913 นายภพสรรค์ จันทสิทธิ์ กำลังศึกษา 30-05-2019
1293 B5861262 นางสาวมินตรา ภาระหัส สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1294 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม กำลังศึกษา 20-07-2019
1295 B5862658 นางสาวจุฑามาส บุญศรี สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1296 B5862818 นางสาวปณิตา หอมแสง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1297 B5862894 นางสาวอริสรา มูกขุนทด กำลังศึกษา 20-07-2019
1298 B5863204 นางสาวขนิษฐา ช่างหล่อ กำลังศึกษา 20-07-2019
1299 B5863334 นางสาวอุบลรัตน์ มาระปะทิ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1300 B5863693 นางสาววริศรา วิชารักษ์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1301 B5863945 นางสาวธนกาญจน์ สัทธศรี สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1302 B5863952 นางสาวนริสรารัตน์ ศิริเพ็ง กำลังศึกษา 20-07-2019
1303 B5864454 นางสาวเกื้อกูล ประกอบกิจ กำลังศึกษา 11-07-2019
1304 B5864461 นางสาวรชฏ ศรีระทัศน์ กำลังศึกษา 11-07-2019
1305 B5864478 นางสาวสุชานาถ กลั่นสกุล กำลังศึกษา 11-07-2019
1306 B5864485 นายธนกฤษกรณ์ พุทไธวัฒน์ กำลังศึกษา 11-07-2019
1307 B5864492 นางสาวพิชญ์สินี ศิริขจรวุฒิ กำลังศึกษา 11-07-2019
1308 B5864508 นางสาวพิมพ์ชนก สมปราชญ์ กำลังศึกษา 11-07-2019
1309 B5864515 นายจิตรภานุ ดียิ่ง กำลังศึกษา 11-07-2019
1310 B5864522 นางสาวพิมพ์ญาดา พิมพ์ทอง กำลังศึกษา 11-07-2019
1311 B5864539 นางสาวกมลขวัญ จันทรโณทัย กำลังศึกษา 11-07-2019
1312 B5864546 นางสาวศรุดา พัฒนจันทร์ กำลังศึกษา 11-07-2019
1313 B5864553 นางสาวจิตรานุช พันธุโสภณสวัสดิ์ กำลังศึกษา 11-07-2019
1314 B5864560 นางสาวอภิชญา อัจฉริยาการุณ กำลังศึกษา 11-07-2019
1315 B5864577 นางสาวปารียา จีนประดับ กำลังศึกษา 11-07-2019
1316 B5864584 นายภูริวัฒน์ เพ็ชรสูงเนิน กำลังศึกษา 11-07-2019
1317 B5864591 นางสาวสุทีรา กาสิงห์ กำลังศึกษา 11-07-2019
1318 B5864607 นายธนพงศ์พันธ์ ทับสุวรรณ กำลังศึกษา 11-07-2019
1319 B5864614 นายภูริณัฐ แหวนบุญกิจ กำลังศึกษา 11-07-2019
1320 B5864621 นายภัทรภูมิ คูอาริยะกุล กำลังศึกษา 11-07-2019
1321 B5864638 นางสาวปริม สุคันธิน กำลังศึกษา 11-07-2019
1322 B5864645 นายสุริยพงศ์ เกียรติยศ กำลังศึกษา 11-07-2019
1323 B5864676 นางสาววรรณวลี จินดามัง กำลังศึกษา 11-07-2019
1324 B5864683 นายธนวินท์ ขจรวิทย์ กำลังศึกษา 28-06-2019
1325 B5864690 นางสาวฉัตรชฎาภรณ์ วิเศษสัตย์ กำลังศึกษา 11-07-2019
1326 B5864706 นางสาวฐิตามินทร์ ชาจิตตะอัครโภคิณ กำลังศึกษา 11-07-2019
1327 B5864713 นางสาวรุ่งวรนิษฐา โลหณุต กำลังศึกษา 11-07-2019
1328 B5864720 นางสาวอภิญญา ขมิ้นเขียว กำลังศึกษา 11-07-2019
1329 B5864737 นางสาวพิมผกามาส นพรัตน์ กำลังศึกษา 11-07-2019
1330 B5864744 นายชญานนท์ รัศมีโสรัจ กำลังศึกษา 11-07-2019
1331 B5864751 นางสาวณัฐณิชา ฤทธิ์ฐิติ กำลังศึกษา 11-07-2019
1332 B5870479 นายพีรพล สิงห์ลา สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1333 B5870493 นางสาวปิยภรณ์ สิทธิพัฒน์ สำเร็จการศึกษา 21-07-2019
1334 B5870622 นางสาวสุธาทิพย์ งวดสูงเนิน กำลังศึกษา 20-07-2019
1335 B5870967 นางสาวปัทมาวรรณ เถาว์พันธ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1336 B5871155 นางสาวอาทิติยา ศรีวิชา กำลังศึกษา 20-07-2019
1337 B5871186 นายเสฎฐวุฒิ นรสาร กำลังศึกษา 22-07-2019
1338 B5871278 นายภัทรพงษ์ พิศเพ็ง กำลังศึกษา 21-06-2019
1339 B5871315 นายณฐพัฒน์ จิตรมั่นธรรม กำลังศึกษา 24-07-2019
1340 B5871377 นายชานนท์ ทรัพย์นภาพันธ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1341 B5871407 นางสาวสรัลยา แจวศรีทอง ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 20-07-2019
1342 B5871803 นางสาวศสินันธ์ รัตนสุบรรณฉาย กำลังศึกษา 20-07-2019
1343 B5871841 นายปฏิภาณ พัชรมงคลกุล กำลังศึกษา 20-07-2019
1344 B5871872 นางสาวณัฐวดี ทัดใหม่ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1345 B5871957 นางสาวฐิติชญา กลอนกลาง สำเร็จการศึกษา 30-07-2019
1346 B5872190 นายนนทวัฒน์ ภิลัยวัลย์ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1347 B5873159 นางสาวมัณฑนา คะเชนชาติ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1348 B5873227 นางสาวเจตนา แรงเก่ง สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1349 B5873425 นางสาวมนทกานต์ สีโพธิ์ลี ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 15-11-2019
1350 B5873494 นางสาวปวันรัตน์ เพียรกลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
1351 B5873555 นายหฤษฎ์ แสงพระจันทร์ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1352 B5873647 นายปฐมพร บุญกาพิมพ์ สำเร็จการศึกษา 23-07-2019
1353 B5873722 นางสาวชนิกานต์ ป้อมกฤษณ์ กำลังศึกษา 22-07-2019
1354 B5873739 นางสาวปิยะธิดา พิมาน กำลังศึกษา 20-07-2019
1355 B5873920 นายภัทรพงศ์ พรประสิทธิ์ ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 23-07-2019
1356 B5873951 นายทวีทรัพย์ มะสิโกวา กำลังศึกษา 21-06-2019
1357 B5874224 นางสาวนราวดี บัวใจบุญ กำลังศึกษา 21-06-2019
1358 B5874415 นางสาวธนาวดี บุญทำ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1359 B5874538 นางสาวนฤพัฏฐ์ ปพลณัฏฐพร สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1360 B5874583 นางสาวนิรชา รายณะสุข กำลังศึกษา 20-07-2019
1361 B5874736 นายไผทชนม์ คำมี สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1362 B5874781 นางสาวฑิฆัมพร สันตะพันธ์ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1363 B5874798 นายธนภัทร ทองโชติ กำลังศึกษา 20-07-2019
1364 B5874859 นายธิปไตย บุญด้วง กำลังศึกษา 23-07-2019
1365 B5880256 นายวาทิน เครือสูงเนิน สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1366 B5880416 นายนครินทร์ เเรตสันเทียะ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 26-07-2019
1367 B5880676 นายสุขวิช กาบคำ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1368 B5880713 นายศุภชัย โนนพล สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1369 B5880812 นางสาววรรณณิตา พัดสาริกรณ์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1370 B5880904 นายเจษฎา ปันต๊ะทา สำเร็จการศึกษา 30-07-2019
1371 B5881062 นางสาวชไมพร ศรีหาวงษ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1372 B5881079 นายฌานินทร์ อัมรินทร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1373 B5881147 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณวงษ์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1374 B5881161 นายเชษฐา ปฏิทันโต สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1375 B5881277 นายธนธรณ์ ไตรรงค์วิจิตร์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1376 B5890170 นางสาวสิริกัญญา บุสจันทร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1377 B5890644 นางสาวสุตาภัทร ภักดีธรรมคุณ กำลังศึกษา 20-07-2019
1378 B5890729 นางสาวเบญจมาศ อันมาก สำเร็จการศึกษา 22-07-2019
1379 B5900046 นางสาวรัชนก สุวรรณสิงห์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1380 B5900053 นางสาวกาญจนา สำราญใจ กำลังศึกษา 20-07-2019
1381 B5900060 นางสาวลัดดา บุดดาวงค์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1382 B5900077 นายธนา กล้าถิ่นดง กำลังศึกษา 20-07-2019
1383 B5900084 นางสาวปารตี ภูทาวัน กำลังศึกษา 20-07-2019
1384 B5900091 นางสาวแสงดาว มาเขียว สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1385 B5900107 นางสาวมัสยา คล้ายคลึง กำลังศึกษา 20-07-2019
1386 B5900114 นายอิทธิพล ไลไธสง กำลังศึกษา 20-07-2019
1387 B5900121 นางสาวสุภาภรณ์ สินทรัพย์ ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 20-07-2019
1388 B5900138 นายเจษฎากรณ์ ศรีภา กำลังศึกษา 20-07-2019
1389 B5900145 นางสาวชนิษฐา จงวัฒนารักษ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1390 B5900152 นางสาวกิ่งกาญจน์ กองกาญจนะ กำลังศึกษา 20-07-2019
1391 B5900169 นางสาวสายธาร ใจเพ็ง กำลังศึกษา 20-07-2019
1392 B5900176 นางสาวดุษฎี อุปนันต์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1393 B5900183 นายพงศ์เทพ แสงสุวรรณ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1394 B5900206 นางสาวธิติสุดา นวลศรี กำลังศึกษา 20-07-2019
1395 B5900213 นางสาวนวพรรษ ใจดี สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1396 B5900220 นายอนุชา หาสอดส่อง กำลังศึกษา 20-07-2019
1397 B5900237 นายตาโยล์โรสรี บินอาหมัดคาริด กำลังศึกษา 20-07-2019
1398 B5900244 นางสาวมนัสนันท์ จันทร์กลาง สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1399 B5900251 นายภควัต วงศ์กุล สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1400 B5900268 นางสาวอทิตยา ตรีครุฑพันธุ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1401 B5900275 สิบเอกณัฐพล ถุงเป้า กำลังศึกษา 20-07-2019
1402 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1403 B5900312 นางสาวอนุสรา มัณยานนท์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1404 B5900329 นางสาวพิชญานิน รัตนพรหมรินทร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1405 B5900343 นางสาววัชราภรณ์ ดีนวล กำลังศึกษา 20-07-2019
1406 B5900350 นางสาวชนัญชิดา ขนาดกลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
1407 B5900367 นายรัชชานนท์ ช่างปราณีต กำลังศึกษา 20-07-2019
1408 B5900374 นายวงศกร ชูเกษม กำลังศึกษา 20-07-2019
1409 B5900381 นางสาวขวัญฤทัย ทำสวย กำลังศึกษา 20-07-2019
1410 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก กำลังศึกษา 20-07-2019
1411 B5900404 นายพชร สนิทผล กำลังศึกษา 20-07-2019
1412 B5900411 นางสาวนฤมล แสงเทียน กำลังศึกษา 20-07-2019
1413 B5900428 นางสาวญาจิต จีนจันทึก กำลังศึกษา 20-07-2019
1414 B5900435 นางสาวศิวพร ใหญ่กลาง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1415 B5900442 นายณัฐพล อะโน สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1416 B5900459 นางสาวภัทราพร ทิมดอน กำลังศึกษา 20-07-2019
1417 B5900466 นางสาวอัญชลี โพธิ์ชัย กำลังศึกษา 20-07-2019
1418 B5900473 นางสาวปรียานุช สุดใจ กำลังศึกษา 20-07-2019
1419 B5900497 นายเฉลิมยศ ภูกองไชย สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1420 B5900510 นายเกรียงไกร สร้อยโพธิ์ ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 20-07-2019
1421 B5900527 นางสาวปานดวงใจ จารึกกลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
1422 B5900534 นายสุริยา ตุลาพิภาค สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1423 B5900541 นางสาวยุพาวดี ผันสูงเนิน สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1424 B5900558 นายปฏิภาณ จันทร์กอโต สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1425 B5900565 นายนนทวัฒน์ พรมฟู กำลังศึกษา 20-07-2019
1426 B5900589 นางสาวกนกนิภา เกษทองมา กำลังศึกษา 20-07-2019
1427 B5900596 นางสาวจรรยวรรธน์ สีมา กำลังศึกษา 20-07-2019
1428 B5900626 นายนันทวัฒน์ ยืนยง ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 20-07-2019
1429 B5900633 นางสาวพรพรรณ จันทน์วัฒนวงษ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1430 B5900640 นายณัฐนนท์ อินโต กำลังศึกษา 20-07-2019
1431 B5900657 นางสาวพนิดา เดชประกอบ กำลังศึกษา 20-07-2019
1432 B5900664 นางสาวมลธิรา สุขเฉลิม กำลังศึกษา 20-07-2019
1433 B5900671 นายธนากร บุญสิทธิ์ กำลังศึกษา 21-06-2019
1434 B5900688 นางสาวอมลวัทน์ วิสูงเร กำลังศึกษา 20-07-2019
1435 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล กำลังศึกษา 20-07-2019
1436 B5900718 นางสาวอนันตญา พิลึก สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1437 B5900725 นางสาวพรฤดี บุญกล้า กำลังศึกษา 20-07-2019
1438 B5900732 นางสาวศิริพร ลาดภา กำลังศึกษา 20-07-2019
1439 B5900763 นายชาตรี สุนทรเกสรินทร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1440 B5900794 นางสาวบุญฑิกาน ทินราช กำลังศึกษา 20-07-2019
1441 B5900800 นางสาวเจนจริยา บุญยงค์ กำลังศึกษา 21-06-2019
1442 B5900817 นางสาวพิชญ์สินี ตั้งสิทธิธรรม กำลังศึกษา 20-07-2019
1443 B5900824 นายเอกชัย กระเชือมรัมย์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1444 B5900848 นางสาวอุ๊ยในพร ศรีอภัย กำลังศึกษา 20-07-2019
1445 B5900855 นางสาวสิรินดา เสตตะกุลชร กำลังศึกษา 20-07-2019
1446 B5900862 นางสาวชยุดา นาละต๊ะ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1447 B5900879 นางสาวณัฐธิดา เคล้ากระโทก กำลังศึกษา 20-07-2019
1448 B5900886 นายกิตติ การรัมย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1449 B5900893 นางสาววราภรณ์ ศรีทอง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1450 B5900909 นางสาวสุมิตรา ละโลงสูงเนิน สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1451 B5900916 นางสาวอรณิช จำเนียรแพทย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1452 B5900930 นางสาวอรทัย ศรีมุกดา กำลังศึกษา 20-07-2019
1453 B5900947 นางสาวพรรณธิวา ฉิมเมือง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1454 B5900954 นายศุภกร ศุภนคร กำลังศึกษา 20-07-2019
1455 B5900961 นางสาวสโรชา แตงรอด กำลังศึกษา 20-07-2019
1456 B5900985 นางสาวพิชชาพร พรมสันเทียะ กำลังศึกษา 20-07-2019
1457 B5901005 นางสาวปติญญา พิลาศรี กำลังศึกษา 20-07-2019
1458 B5901012 นางสาวพลอยไพลิน รัตนสนธิ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1459 B5901029 นางสาวฐิติพร เมธารัตนกุล กำลังศึกษา 20-07-2019
1460 B5901043 นายจักรี ไชยบำรุง กำลังศึกษา 20-07-2019
1461 B5901050 นายศุภกร ลือกายา กำลังศึกษา 20-07-2019
1462 B5901067 นางสาวปวีณา อุลิศนันท์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1463 B5901081 นายอนุวัฒน์ พันธ์เจริญ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1464 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร กำลังศึกษา 20-07-2019
1465 B5901104 นายนุชา ขาวกิจ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1466 B5901128 นางสาวเสาวภา ทวีทรัพย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1467 B5901135 นายฐนกร บุญจันทร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1468 B5901142 นางสาวณัฐวรรณ คำด้วง กำลังศึกษา 20-07-2019
1469 B5901159 นางสาวปภาพร มั่นสกุล กำลังศึกษา 20-07-2019
1470 B5901166 นางสาวพัชราภา แสงแย้ม กำลังศึกษา 20-07-2019
1471 B5901173 นายเฉลิมชัย อุทัยสา กำลังศึกษา 20-07-2019
1472 B5901180 นางสาวชลิตา จำปาใด กำลังศึกษา 20-07-2019
1473 B5901197 นางสาวรุจี สวรรยาพานิช กำลังศึกษา 20-07-2019
1474 B5901203 นางสาวอารยา จินตนากาญจน์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1475 B5901210 นางสาวสุณิสา สวินชัย สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1476 B5901227 นายภาณุพงษ์ แตงนำศิริ กำลังศึกษา 20-07-2019
1477 B5901234 นายชุติเดช ด่านกองหมื่น สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1478 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล กำลังศึกษา 20-07-2019
1479 B5901258 นางสาวจีนิณีย์ คุปตวุฒินันท์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1480 B5901265 นายธีรชัย แสงทวี กำลังศึกษา 20-07-2019
1481 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล กำลังศึกษา 20-07-2019
1482 B5901296 นางสาวชนาธินาถ โคตรโยธา สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1483 B5901302 นายสหัสนัยน์ สิริวัฒนวรวงศ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1484 B5901319 นายศิระศักดิ์ โชติกลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
1485 B5901326 นางสาวกนกวรรณ สีทาสังข์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1486 B5901333 นายธรรมภณ สีทานุช สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1487 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร กำลังศึกษา 20-07-2019
1488 B5901357 นางสาวรัตติยาพร เสนางค์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1489 B5901371 นางสาววริศรา ตรีกุล กำลังศึกษา 20-07-2019
1490 B5901395 นางสาวอชิรญา พันอินทร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1491 B5901418 นายศารทูล นามปัน กำลังศึกษา 20-07-2019
1492 B5901425 นางสาวสายชล แอบจังหรีด สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1493 B5901432 นางสาวยลรดา เลขจิตร กำลังศึกษา 20-07-2019
1494 B5901449 นางสาวกุสุมาศ ยาวะระ กำลังศึกษา 20-07-2019
1495 B5901456 นางสาววีรยา พานิช กำลังศึกษา 20-07-2019
1496 B5901463 นายกำพล นนแก้ว กำลังศึกษา 20-07-2019
1497 B5901470 นายพิบูลย์สิทธิ์ สินลับ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1498 B5901494 นางสาวอัมพร ศรีขุน กำลังศึกษา 20-07-2019
1499 B5901500 นายสันติสุข ศรีโสภา กำลังศึกษา 20-07-2019
1500 B5901517 นายอับดุลฮากีม ปาเซเลาะ กำลังศึกษา 20-07-2019
1501 B5901524 นางสาวสุธัญญา นาสมวาส กำลังศึกษา 20-07-2019
1502 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ กำลังศึกษา 20-07-2019
1503 B5901548 นางสาวสุดารัตน์ งามจันอัด สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1504 B5901555 นางสาวพัชนี น้อยโสภา กำลังศึกษา 20-07-2019
1505 B5901562 นายสหพนธ์ พิลาราช สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1506 B5901579 นางสาวสะแกวัลย์ เทพขันธ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1507 B5901609 นายคณาธิป พวงธรรม กำลังศึกษา 20-07-2019
1508 B5901616 นางสาวรุ่งนภา ทองเกิด สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1509 B5901647 นางสาวอารีย์รัตน์ ธนะวงศ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1510 B5901661 นายธีรพล ไชยขวัญ กำลังศึกษา 20-07-2019
1511 B5901678 นางสาวปฏิญญา ขุนโต กำลังศึกษา 20-07-2019
1512 B5901685 นางสาวเพ็ญพิชชา โตขำ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1513 B5901692 นางสาวน้ำพุ แสงมณี สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1514 B5901708 นางสาวศิวาพร อาจหาญ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1515 B5901715 นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์เกษม กำลังศึกษา 20-07-2019
1516 B5901739 นายชูศักดิ์ ขอชมกลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
1517 B5901746 นางสาววราภรณ์ อ่อนโยน กำลังศึกษา 20-07-2019
1518 B5901753 นางสาวนิษฐกานต์ พีระเนติศักดิ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1519 B5901760 นายพัฒน์พงษ์ สุภา กำลังศึกษา 20-07-2019
1520 B5901777 นายสิทธิกรณ์ แคนดา สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1521 B5901791 นางสาวสุธาสินี อัปการัตน์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1522 B5901807 นายศุภณัฐ สำแดงเดช กำลังศึกษา 20-07-2019
1523 B5901814 นางสาววิภาดา โบราณสาร สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1524 B5901821 นายสมพร พัสสร กำลังศึกษา 20-07-2019
1525 B5901838 นายประเสริฐ คุณฟอง กำลังศึกษา 20-07-2019
1526 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย กำลังศึกษา 20-07-2019
1527 B5901876 นายอธิปัตย์ พลายด้วง กำลังศึกษา 20-07-2019
1528 B5901883 นางสาวพิมพ์ชนก เสริฐสูงเนิน กำลังศึกษา 20-07-2019
1529 B5901890 นายภัทรพงษ์ อ่อนทะ กำลังศึกษา 20-07-2019
1530 B5901906 นายจรัญ คำลา สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1531 B5901913 นายพิสิทธิ์ชัย จีนบางช้าง สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1532 B5901920 นางสาวไพลิน เร่งงาน สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1533 B5901951 นางสาวเขมจิรา เจริญศิริ กำลังศึกษา 20-07-2019
1534 B5901968 นางสาวพรธิภา นะวะสิมมา กำลังศึกษา 20-07-2019
1535 B5901982 นายธนากร อยู่ยัง กำลังศึกษา 20-07-2019
1536 B5902002 นางสาวณัฏฐณิชา คอนเกตุ กำลังศึกษา 20-07-2019
1537 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา กำลังศึกษา 20-07-2019
1538 B5902026 นางสาวณัชชา แสนคำ กำลังศึกษา 20-07-2019
1539 B5902033 นางสาวอรปรียา มงคลวัฒนสกุล กำลังศึกษา 20-07-2019
1540 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู กำลังศึกษา 20-07-2019
1541 B5902088 นางสาวสุจิตรา ท่วมพุดซา กำลังศึกษา 20-07-2019
1542 B5902095 นางสาวสุทธิดา ลีดอกไม้ กำลังศึกษา 20-07-2019
1543 B5902101 นางสาวนัญทิยา บุญชม สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1544 B5902118 นายกิตติพงศ์ วงศ์สมานมิตร กำลังศึกษา 20-07-2019
1545 B5902125 นางสาวศุภิสรา ปัญญาเสมอทรัพย์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1546 B5902132 นายนรภัทร ถาจอหอ กำลังศึกษา 20-07-2019
1547 B5902149 นายชัยวัฒน์ วิทยาวโรจน์กิจ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1548 B5902156 นางสาวณัฐชนก อุ่นปา กำลังศึกษา 20-07-2019
1549 B5902163 นายณัฐพล วาดเขียน สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1550 B5902170 นายธีรภัทร อุณวงศ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1551 B5902187 นายอิสระ ออมกระโทก กำลังศึกษา 20-07-2019
1552 B5902194 นางสาวชื่นนภา ชูพงศ์สุวรรณ กำลังศึกษา 20-07-2019
1553 B5902200 นางสาวโดมฤดี รัตนโกสุมภ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1554 B5902217 นางสาวจริยา ยิ่งดี สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1555 B5902224 นายศุภวัฒน์ สาคูณ กำลังศึกษา 20-07-2019
1556 B5902231 นายอารยะ ภูสง่า กำลังศึกษา 20-07-2019
1557 B5902255 นายสุธี เพ็งกรูด กำลังศึกษา 20-07-2019
1558 B5902262 นายพูลสมบัติ สุวรรณวงค์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1559 B5902279 นายชนาธิป จันทะราช กำลังศึกษา 20-07-2019
1560 B5902286 นายเกียรติศักดิ์ ซาเฮ้า กำลังศึกษา 20-07-2019
1561 B5902293 นายคเณศ อุทุมมาลา สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1562 B5902309 นายพงศกร หึกขุนทด กำลังศึกษา 20-07-2019
1563 B5902316 นางสาวกรวิภา โชคพรชัย สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1564 B5902323 นางสาวเสาวคนธ์ มูลเมา กำลังศึกษา 20-07-2019
1565 B5902330 นายชินวัฒน์ เจริญสุข สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1566 B5902347 นายอมรเทพ แสนสุวรรณ กำลังศึกษา 20-07-2019
1567 B5902354 นายณพรุจฏ์ คำครุฑ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1568 B5902361 นางสาวจินตนา บรรพบุรุษ กำลังศึกษา 20-07-2019
1569 B5902385 นายรติยุท สุดศาลา กำลังศึกษา 20-07-2019
1570 B5902392 นายพัชรพล ฟอกสันเทียะ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1571 B5902408 นายศิวกร ชาญวิรวงศ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1572 B5902415 นายพูลกฤษณ์ คำโต กำลังศึกษา 20-07-2019
1573 B5902439 นางสาวลักขณา เสนเพ็ง กำลังศึกษา 20-07-2019
1574 B5902477 นางสาวพรธิดา กรมทอง กำลังศึกษา 20-07-2019
1575 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง กำลังศึกษา 20-07-2019
1576 B5902491 นางสาวอธิษฐาน ชุ่มมงคล กำลังศึกษา 20-07-2019
1577 B5902507 นายวีรยุทธ นิตย์ใหม่ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 20-07-2019
1578 B5902514 นายวัฒนาธร การเขว้า กำลังศึกษา 20-07-2019
1579 B5902521 นางสาวจุฑามาศ จันทร์สุวรรณ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1580 B5902545 นายเนตินัย บริบูรณ์สัตย์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1581 B5902552 นางสาวกัญญาณัฐ เฟื่องฟู กำลังศึกษา 20-07-2019
1582 B5902569 นายธนบัตร อรุณโน กำลังศึกษา 20-07-2019
1583 B5902576 นายลัทธวัฒน์ เรืองประเสริฐ กำลังศึกษา 20-07-2019
1584 B5902583 นางสาวณัฐณิชา กลสัน กำลังศึกษา 20-07-2019
1585 B5902590 นายอาทิตย์ สการะเศรณี กำลังศึกษา 20-07-2019
1586 B5902613 นางสาวนิศารัตน์ แก้วขุนทด กำลังศึกษา 20-07-2019
1587 B5902620 นางสาวการะเกศ เนินทราย กำลังศึกษา 20-07-2019
1588 B5902637 นายภิฆเนตร์ ชัยประคองชีพ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1589 B5902644 นายจิรศักดิ์ การกระสัง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1590 B5902651 นางสาวกุลธิดา คงสกูล สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1591 B5902668 นายจตุพล สอนละ กำลังศึกษา 20-07-2019
1592 B5902675 นายณัฐพงษ์ แตงทรัพย์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1593 B5902705 นายพชร รื่นรวย กำลังศึกษา 20-07-2019
1594 B5902736 นางสาวขวัญกมล หล้าคำ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1595 B5902743 นางสาวกมลวรรณ์ พิพัฒน์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1596 B5902750 นายกนกพล สุทธิแสน กำลังศึกษา 20-07-2019
1597 B5902781 นางสาวอังคนา ก้อนเพชร กำลังศึกษา 20-07-2019
1598 B5902798 นายจีระศักดิ์ อุตสาห์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1599 B5902804 นายภัคนันท์ เวียงเงิน กำลังศึกษา 20-07-2019
1600 B5902811 นางสาวศรินยา ระแวงสูงเนิน กำลังศึกษา 20-07-2019
1601 B5902828 นายณฐกร อุ้ยนุมาศ กำลังศึกษา 20-07-2019
1602 B5902835 นางสาวสุภัทตรา เขียนวงษ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1603 B5902842 นายไกรวุฒิ รุกขชาติ กำลังศึกษา 20-07-2019
1604 B5902859 นายคณุตม์ เทพา กำลังศึกษา 20-07-2019
1605 B5902866 นางสาวเกษรินทร์ ทับหมื่นไวย กำลังศึกษา 20-07-2019
1606 B5902873 นายกุลภัทร นามวงศ์ กำลังศึกษา 21-06-2019
1607 B5902880 นางสาวปาริชาติ วงค์พิพัฒศิลป์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1608 B5902903 นางสาวเกศสินี ทรัพย์เณร สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1609 B5902927 นางสาวปนัณฐา อ่อนสุ่น กำลังศึกษา 20-07-2019
1610 B5902934 นายกิตติพศ ฉิมจารย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1611 B5902941 นายกันตภณ ผลภิญโญ กำลังศึกษา 20-07-2019
1612 B5902965 นางสาวจินต์จุฑา นิลวัฒน์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1613 B5902989 นางสาวกาญจนา ทิพวงค์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1614 B5902996 นางสาวณัฐพร ศรีเดช กำลังศึกษา 20-07-2019
1615 B5903009 นางสาวพลอยไพลิน แสงอธิคม ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 20-07-2019
1616 B5903023 นางสาวไอริณ วรรณทอง กำลังศึกษา 20-07-2019
1617 B5903030 นางสาวนทีกานต์ ดีมั่น กำลังศึกษา 20-07-2019
1618 B5903047 นายกิตติชัย อารีเอื้อ กำลังศึกษา 20-07-2019
1619 B5903061 นายนฤพนธ์ วิพบูรณ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1620 B5903078 นายธีระธาดา พวงจำปา กำลังศึกษา 20-07-2019
1621 B5903085 นายธีรวุธ สายรัตน์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1622 B5903092 นายวิวัฒนา จรูญกุล สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1623 B5903108 นายไชยา เจริญพันธ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1624 B5903122 นางสาววรรณภา เรียงไข กำลังศึกษา 20-07-2019
1625 B5903139 นายอดิศร แดงบุตร กำลังศึกษา 20-07-2019
1626 B5903146 นายอนันตกิจ ดวงดี กำลังศึกษา 20-07-2019
1627 B5903160 นายอภิสิทธิ์ จงจิตชอบ กำลังศึกษา 20-07-2019
1628 B5903184 นางสาวธัญญานันท์ พรโรจน์ชัยภัค สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1629 B5903191 นางสาววรัญญา ดาทอง กำลังศึกษา 20-07-2019
1630 B5903214 นางสาวฐติกาญจน์ คงกรุด กำลังศึกษา 20-07-2019
1631 B5903221 นางสาวศิริยากร โยศรีคุณ กำลังศึกษา 20-07-2019
1632 B5903238 นายธารภัทร แก้วเกิดมี กำลังศึกษา 20-07-2019
1633 B5903245 นายคุณาธิป อาจปรุ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1634 B5903269 นางสาวพิมพ์ผกา มณีมัย กำลังศึกษา 20-07-2019
1635 B5903276 นางสาวศรัญญา อินปิ่นปัก กำลังศึกษา 20-07-2019
1636 B5903290 นายวรเชษฐ์ เหล่าทอง กำลังศึกษา 20-07-2019
1637 B5903306 นายสุริยา เทพนา สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1638 B5903313 นางสาวสิริกร คงสอน กำลังศึกษา 20-07-2019
1639 B5903320 นางสาวเปมิกา อินจันทร์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1640 B5903344 นายเอกบุรุษ โสวะ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21-06-2019
1641 B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ กำลังศึกษา 20-07-2019
1642 B5903368 นางสาวดารุณี ทองจัตุ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1643 B5903375 นางสาวณัฐกมล พืมขุนทด กำลังศึกษา 20-07-2019
1644 B5903382 นางสาวสุควีนนรา จงปัตนา กำลังศึกษา 20-07-2019
1645 B5903399 นายนวมินทร์ ชื่นใจ กำลังศึกษา 20-07-2019
1646 B5903405 นายนันทกาญจน์ แซ่เฉิน กำลังศึกษา 20-07-2019
1647 B5903412 นางสาวอนุธิดา จันทร์สมุทร กำลังศึกษา 20-07-2019
1648 B5903429 นางสาวธนนันท์ พระโพธิ์ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1649 B5903436 นายภาณุวิชญ์ คุ้มบุญ กำลังศึกษา 21-06-2019
1650 B5903443 นายศุภโชค อรรถพันธุ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1651 B5903450 นางสาวอมรประภา ชูจิตต์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1652 B5903467 นายสุรชาติ แดงเด่นศรี รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21-06-2019
1653 B5903474 นางสาวพิกุลทอง กองทองนอก กำลังศึกษา 20-07-2019
1654 B5903481 นางสาวนฤมล ถีสูงเนิน กำลังศึกษา 20-07-2019
1655 B5903498 นายพิทวัส สุทธิจันทร์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1656 B5903535 นายปรมัตถ์ เมืองนาม กำลังศึกษา 20-07-2019
1657 B5903542 นางสาวกัญญาพัชร ศรีอุดร กำลังศึกษา 20-07-2019
1658 B5903559 นายพงศ์อนันต์ พิลาล้ำ กำลังศึกษา 20-07-2019
1659 B5903566 นางสาวชนิดา อิมาอิ สำเร็จการศึกษา 22-06-2019
1660 B5903580 นายศิวัช วงศ์บุญชู กำลังศึกษา 20-07-2019
1661 B5903597 นางสาวมาลินี นามวงศรี กำลังศึกษา 20-07-2019
1662 B5903603 นางสาวชลธิชา สุวรรณา กำลังศึกษา 20-07-2019
1663 B5903627 นายนราธิป ใจมั่น กำลังศึกษา 20-07-2019
1664 B5903634 นางสาวนัฐยา กลับไชย กำลังศึกษา 20-07-2019
1665 B5903641 นางสาวจิตรา เมตตาแสง กำลังศึกษา 20-07-2019
1666 B5903658 นายฏิณภัทร พรพนม กำลังศึกษา 20-07-2019
1667 B5903665 นางสาวศิริพร รินทร กำลังศึกษา 20-07-2019
1668 B5903672 นายบุญถาวร รักษาเพชร สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1669 B5903689 นายสุนทร บุบผามาลา กำลังศึกษา 20-07-2019
1670 B5903696 นางสาวปพิชญา เขือนอก สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1671 B5903702 นายณัฐดนัย ตุ้มทอง กำลังศึกษา 20-07-2019
1672 B5903726 นางสาวธรินทร์ญา ไชยสุนทร กำลังศึกษา 20-07-2019
1673 B5903733 นายอรรถพงษ์ สาทะโพน รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21-06-2019
1674 B5903740 นายชีวิล เหล็กดี สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1675 B5903757 นางสาวปญามาศ กองทอง กำลังศึกษา 20-07-2019
1676 B5903764 นายธีรภัทร โพนหนา สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1677 B5903771 นางสาวสุจิตนภา เขตเมืองปัก กำลังศึกษา 20-07-2019
1678 B5903795 นายธิติภูมิ กุศลส่ง กำลังศึกษา 20-07-2019
1679 B5903832 นายจตุพล สนิทไทย กำลังศึกษา 20-07-2019
1680 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา กำลังศึกษา 20-07-2019
1681 B5903887 นายณัฐภิชัย เฉลิมวัฒน์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1682 B5903894 นายติณณ์ เงาดี กำลังศึกษา 20-07-2019
1683 B5903900 นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1684 B5903917 นายธนพล ตะสันเทียะ กำลังศึกษา 20-07-2019
1685 B5903924 นางสาววณัฐติยา คุณะจันทร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1686 B5903948 นายภาณุวัฒน์ นาโสก สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1687 B5903955 นายคณิต หัดกันยา กำลังศึกษา 21-06-2019
1688 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย กำลังศึกษา 20-07-2019
1689 B5903979 นางสาวสุภาพร พิมพ์ปรุ กำลังศึกษา 20-07-2019
1690 B5903986 นายธนวิชญ์ เดชบุญ กำลังศึกษา 20-07-2019
1691 B5904013 นายอภิเชษฐ์ สมบัติ กำลังศึกษา 20-07-2019
1692 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี กำลังศึกษา 20-07-2019
1693 B5904037 นายกิตติชัย สิงห์แก้ว สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1694 B5904044 นางสาวพิมพ์อัปสร ทองบางใบ กำลังศึกษา 20-07-2019
1695 B5904075 นางสาวปทิตตา หงษ์ขาวปูน กำลังศึกษา 20-07-2019
1696 B5904082 นางสาวณัฐพร ศรีเจริญ กำลังศึกษา 20-07-2019
1697 B5904105 นายดิกิ คาวาซากิ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1698 B5904112 นายดุสิต สุขโข กำลังศึกษา 20-07-2019
1699 B5904129 นายถิรวัฒน์ สมใจ กำลังศึกษา 20-07-2019
1700 B5904136 นางสาวนภัสกร แก้วเมืองมา กำลังศึกษา 20-07-2019
1701 B5904143 นางสาวสุทธิณี ว่าวสูงเนิน กำลังศึกษา 21-06-2019
1702 B5904150 นายเดชนรินทร์ จิตใส กำลังศึกษา 20-07-2019
1703 B5904167 นายนลธวัช มิกขุนทด กำลังศึกษา 20-07-2019
1704 B5904198 นายจิรวัฒน์ ช่างสากล กำลังศึกษา 24-07-2019
1705 B5904204 นายวงศธร ชุ่มวงศ์ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1706 B5904211 นางสาวรัตนมณี ตรีวงค์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1707 B5904228 นายฉัตรชัย มณีแสง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1708 B5904235 นายธนากร แก่นนาค กำลังศึกษา 20-07-2019
1709 B5904242 นางสาวมินประภา คล้ายคลึง ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 20-07-2019
1710 B5904259 นางสาวกัญญาณัฐ ปาจิต สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1711 B5904266 นางสาวรสสุคนธ์ ก้านเพชร กำลังศึกษา 20-07-2019
1712 B5904280 นางสาวณัฐจรีย์ อ่ำดี กำลังศึกษา 20-07-2019
1713 B5904297 นายณัฐวุฒิ เตียงจันทร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1714 B5904310 นายทินกร นิทะรัมย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1715 B5904327 นางสาววิไลพร จันทาอ่อน สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1716 B5904334 นางสาวธัญธิดา ปะมะโน กำลังศึกษา 20-07-2019
1717 B5904365 นายอนันดา ปามึก กำลังศึกษา 20-07-2019
1718 B5904372 นางสาวกุลธิดา บุญป้อง กำลังศึกษา 20-07-2019
1719 B5904389 นายพัณนุสรณ์ คชเถื่อน กำลังศึกษา 20-07-2019
1720 B5904396 นางสาวธัญญาลักษณ์ เที่ยงตรง กำลังศึกษา 20-07-2019
1721 B5904402 นายพงศกร ธนะศรี สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1722 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่ กำลังศึกษา 20-07-2019
1723 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ กำลังศึกษา 20-07-2019
1724 B5904440 นางสาวอทิตยา บุญชิด กำลังศึกษา 20-07-2019
1725 B5904457 นางสาวทิพย์สุดา พรมดาว กำลังศึกษา 20-07-2019
1726 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง กำลังศึกษา 20-07-2019
1727 B5904488 นายพรเทพ ด้วงมา กำลังศึกษา 20-07-2019
1728 B5904495 นายปรัชญา กาวิชัยเป็ง กำลังศึกษา 20-07-2019
1729 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี กำลังศึกษา 20-07-2019
1730 B5904518 นายธนากร ศาลางาม กำลังศึกษา 20-07-2019
1731 B5904525 นายศักรินทร์ สมพงษ์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1732 B5904532 นายธานิตย์ แซ่แขก กำลังศึกษา 20-07-2019
1733 B5904549 นางสาวกฤติกา บุรีเพีย สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1734 B5904556 นายพิทักษ์ ชิณะเพ็ง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1735 B5904594 นางสาวปนัดดา ตราชู กำลังศึกษา 20-07-2019
1736 B5904617 นายสิทธิพัฒน์ พลชัยแสง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1737 B5904655 นางสาวบุษณีพันธ์ สัญลักษณ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1738 B5904662 นายรณกร บุญลอย สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1739 B5904679 นางสาวพนิดา บุดดาสิงห์ ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 20-07-2019
1740 B5904693 นางสาวธนพร กะการดี กำลังศึกษา 20-07-2019
1741 B5904709 นายศุภกิจ ทองคำ กำลังศึกษา 21-06-2019
1742 B5904723 นางสาวรุจิรดา หาไชย กำลังศึกษา 20-07-2019
1743 B5904754 นายสุเทพ ดาษดาวัลย์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1744 B5904761 นายธีระศักดิ์ ฝากกาย สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1745 B5904778 นายปิตินันต์ ระลึก กำลังศึกษา 20-07-2019
1746 B5904785 นายณัฐวรท ชนะภักดิ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1747 B5904792 นางสาวจินดารา ไชยสุระ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1748 B5904808 นายเสฎฐวุฒิ เวฬุวนารักษ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1749 B5904815 นางสาวรุ่งนภาพร พลองพิมาย กำลังศึกษา 20-07-2019
1750 B5904822 นางสาวรุ่งไพลิน ยอดแค กำลังศึกษา 20-07-2019
1751 B5904839 นางสาวพิไลพร แก้วมาตร กำลังศึกษา 20-07-2019
1752 B5904846 นายอิสราพงษ์ รัตนศักดิ์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1753 B5904853 นายรัชนนท์ สุนาพรม สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1754 B5904860 นายศานติพงษ์ ศรีสุภา กำลังศึกษา 20-07-2019
1755 B5904877 นายปารเมศ รักษ์บางแหลม สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1756 B5904884 นางสาววชิรา ชูรัตน์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1757 B5904891 นายทรงวุฒิ เขื่อนคำ กำลังศึกษา 20-07-2019
1758 B5904907 นางสาวกุลธิดา วระกุล กำลังศึกษา 20-07-2019
1759 B5904921 นายชินวัฒน์ ชื่นมณี กำลังศึกษา 20-07-2019
1760 B5904938 นายปกรณ์ ภูมิผล สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1761 B5904945 นางสาวธารีรัตน์ ปั่นสันเทียะ กำลังศึกษา 20-07-2019
1762 B5904952 นายพงศ์ดนัย แทนนำ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1763 B5904969 นายนิพิฐสิทธิ์ ผลสุข สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1764 B5904976 นางสาวเกศริน พลอยไธสง กำลังศึกษา 20-07-2019
1765 B5904983 นายกันตินันท์ ศิริสาห์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1766 B5904990 นายธรรมนูญ ปฏิภาณวาสนา สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1767 B5905003 นายพศวัต ทับเปีย กำลังศึกษา 20-07-2019
1768 B5905027 นางสาวดวงฤดี จรไธสง กำลังศึกษา 20-07-2019
1769 B5905041 นายปิยะพงษ์ ลิ้มสุขสมบูรณ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1770 B5905058 นางสาวธนัญญา ภีมศิริวัฒนา กำลังศึกษา 20-07-2019
1771 B5905065 นายณัฐกิตติ์ ศุภกิจ กำลังศึกษา 20-07-2019
1772 B5905072 นายตะวัน พิมพ์จันทร์ กำลังศึกษา 21-06-2019
1773 B5905096 นางสาววิภาพร ฮะสูงเนิน กำลังศึกษา 20-07-2019
1774 B5905133 นายตะวัน พิศเพ็ง กำลังศึกษา 20-07-2019
1775 B5905140 นายปราชญ์ คำรักษ์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1776 B5905157 นางสาวปวีณา ศิลาปา กำลังศึกษา 20-07-2019
1777 B5905164 นางสาวชุลีพร สิระปาณิชาติ กำลังศึกษา 20-07-2019
1778 B5905171 นายรัตตกร พรจำศิลป์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1779 B5905188 นางสาวศานันทินี ชวธนากร กำลังศึกษา 20-07-2019
1780 B5905195 นายไกรศร บุญครอง กำลังศึกษา 20-07-2019
1781 B5905201 นายกฤตพน ฉัตรวงศ์ทอง สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1782 B5905218 นางสาวภัทรนรินทร์ หิรัญคงประเสริฐ กำลังศึกษา 20-07-2019
1783 B5905225 นายนฤเบศร์ ชัยสุนทร กำลังศึกษา 20-07-2019
1784 B5905232 นายศุภกร รังชัยภูมิ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1785 B5905249 นายกิตติชัย กะการดี รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 20-07-2019
1786 B5905256 นางสาวปณิตา ถนอมศักดิ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1787 B5905263 นางสาวฐิติมา เจริญสุข กำลังศึกษา 20-07-2019
1788 B5905270 นางสาวทัศนียา โคตรชัย กำลังศึกษา 20-07-2019
1789 B5905287 นายชาญวิทย์ ภูมิโคกรักษ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1790 B5905324 นายพิริยพงศ์ ศรีบุญเรือง กำลังศึกษา 20-07-2019
1791 B5905331 นางสาวศศิประภา แก้วไธสง ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 20-07-2019
1792 B5905348 นางสาวเกวรินทร์ ภูเงิน สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1793 B5905362 นายอดิสรณ์ คล้ายนุช กำลังศึกษา 20-07-2019
1794 B5905379 นายทวีชัย สลับแก้ว สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1795 B5905386 นางสาวชรันดา เสือไพล กำลังศึกษา 20-07-2019
1796 B5905393 นางสาวชนิตรา พรมลี กำลังศึกษา 20-07-2019
1797 B5905409 นายธวัชชัย กะชิรัมย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1798 B5905416 นายวิทยา อินหอม กำลังศึกษา 20-07-2019
1799 B5905423 นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1800 B5905430 นายนนทวัฒน์ ศรีภา สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1801 B5905447 นายธนายุทธ ประทุมแพง กำลังศึกษา 20-07-2019
1802 B5905454 นางสาวสุกัญญา เจริญศิริ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1803 B5905461 นางสาววราภรณ์ คำสุ กำลังศึกษา 20-07-2019
1804 B5905478 นายธนาณัติ พานิช กำลังศึกษา 20-07-2019
1805 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา กำลังศึกษา 20-07-2019
1806 B5905492 นางสาวศศิธร ไชยรัตน์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1807 B5905515 นางสาววลัยพรรณ ปภาศรีวิบูลย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1808 B5905522 นายศุภวิชญ์ ปรีดีวงศ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1809 B5905539 นางสาวพรรณนิสา แสนจันทร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1810 B5905546 นายธนกฤต ศรัทธาพันธ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1811 B5905553 นางสาวชฎาพร สิงห์น้อย กำลังศึกษา 20-07-2019
1812 B5905560 นางสาวอารียา ทองอ้น กำลังศึกษา 20-07-2019
1813 B5905584 นางสาวมลฤดี น้อยธรงค์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1814 B5905591 นางสาวญาณิศา ปาละกูล สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1815 B5905607 นายนันทิพัฒน์ ดวงโสภา สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1816 B5905614 นางสาววาสิตา เพิ่มพูล กำลังศึกษา 20-07-2019
1817 B5905638 นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยทองคำ กำลังศึกษา 20-07-2019
1818 B5905645 นางสาวสุชาดา แสงผึ้ง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1819 B5905652 นายวิชญ์ภูมิ โรจนเกษตรชัย กำลังศึกษา 20-07-2019
1820 B5905683 นายภควัฒน์ ทำของดี สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1821 B5905690 นางสาวปิยพัชร เศรษฐชุ่ม กำลังศึกษา 20-07-2019
1822 B5905706 นางสาวตวงรัตน์ โพธิ์ศรีขาม กำลังศึกษา 20-07-2019
1823 B5905713 นางสาวสโรชา สุขสบาย กำลังศึกษา 20-07-2019
1824 B5905720 นายฤทธิพงษ์ เอี่ยมอุไร กำลังศึกษา 20-07-2019
1825 B5905751 นางสาวธัญญลักษณ์ ยศรุ่งเรือง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1826 B5905768 นายเกริก บังศรี กำลังศึกษา 20-07-2019
1827 B5905775 นางสาวผกามาศ ไชยชาญรำ กำลังศึกษา 20-07-2019
1828 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1829 B5905805 นายพรภวิษย์ ไพโรจน์ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1830 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1831 B5905829 นางสาวศวิตา ศรีนวล กำลังศึกษา 20-07-2019
1832 B5905836 นายสุธนัย รวมสุขนิรันดร กำลังศึกษา 20-07-2019
1833 B5905843 นายณัฐนนท์ ศรีภพ กำลังศึกษา 20-07-2019
1834 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
1835 B5905874 นายวันชัย ปานมพฤกษ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1836 B5905881 นางสาวฐิติกานต์ พาวุธ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 20-07-2019
1837 B5905898 นายมงคล ดอกชะเอม กำลังศึกษา 20-07-2019
1838 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต กำลังศึกษา 20-07-2019
1839 B5905911 นายภูวิชดล อ้วนแก้ว กำลังศึกษา 20-07-2019
1840 B5905928 นายสิทธิพงศ์ คิดกิ่ง กำลังศึกษา 20-07-2019
1841 B5905935 นางสาวธนิษฐา นิลรัตน์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1842 B5905942 นายวันเฉลิม ประภากรเกียรติ กำลังศึกษา 22-07-2019
1843 B5905959 นางสาววรางคณา การพาณิชย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1844 B5905973 นายชานล สอนประสม สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1845 B5905997 นายชนินทร์ มาศสุข กำลังศึกษา 20-07-2019
1846 B5906000 นางสาววีรดา วิลัยศิลป์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1847 B5906017 นายปวริศร์ วจนะศิริ กำลังศึกษา 20-07-2019
1848 B5906024 นายฉัตรชัย ห่วงกระโทก กำลังศึกษา 20-07-2019
1849 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี กำลังศึกษา 20-07-2019
1850 B5906048 นายประเกียรติ ก่อแก้ว กำลังศึกษา 20-07-2019
1851 B5906055 นายภานุพันธ์ มาเร็ว กำลังศึกษา 20-07-2019
1852 B5906079 นายไชยวัฒน์ แข้คำ กำลังศึกษา 20-07-2019
1853 B5906086 นางสาวอารียา เกิดกล้า กำลังศึกษา 20-07-2019
1854 B5906093 นายปริภัทร พานะ กำลังศึกษา 20-07-2019
1855 B5906116 นางสาวพิมพ์ชนก อุดมวัฒน์ธีรกุล กำลังศึกษา 20-07-2019
1856 B5906123 นางสาวภัทราพร หิรัญรัตน์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1857 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1858 B5906154 นายสิทธิชัย ธรรมนูญ กำลังศึกษา 20-07-2019
1859 B5906178 นายเกรียงไกร ดวงงา กำลังศึกษา 20-07-2019
1860 B5906192 นายยงยุทธ ใยไหม สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1861 B5906208 นายธนกฤต ชุ่มมงคล กำลังศึกษา 20-07-2019
1862 B5906215 นายอัษฎาวุธ น้อยสี สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1863 B5906222 นางสาวมนัสวรรณ พรมชมภู กำลังศึกษา 20-07-2019
1864 B5906239 นางสาวเมธินี ใจสบาย ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 20-07-2019
1865 B5906246 นายณัฐเดช บุญรอด รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21-06-2019
1866 B5906253 นางสาวดวงกมล สุริยาศักดิ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1867 B5906260 นายธรรมนูญ แสงเนตร กำลังศึกษา 20-07-2019
1868 B5906277 นายอิทธิพล อธิตัง กำลังศึกษา 20-07-2019
1869 B5906284 นายจักรพันธ์ วรรณเลิศ กำลังศึกษา 20-07-2019
1870 B5906291 นางสาวอาภาภรณ์ ทำนุ กำลังศึกษา 20-07-2019
1871 B5906307 นางสาวกัญญารัตน์ พูลทอง กำลังศึกษา 22-07-2019
1872 B5906321 นายนพชัย ใจมั่น สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1873 B5906345 นางสาวรัตน์ตะวัน ประจันทร์สี กำลังศึกษา 20-07-2019
1874 B5906352 นายธีรภัทร์ เมฆขุนทด กำลังศึกษา 20-07-2019
1875 B5906376 นางสาวแพรวา ปิติวรรณ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1876 B5906383 นายกฤต นวลอินทร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1877 B5906406 นายอรรถสิทธิ์ ปัญญาวงค์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1878 B5906413 นางสาวชลินทร วังโน กำลังศึกษา 20-07-2019
1879 B5906420 นายนลธวัช พวงทอง กำลังศึกษา 20-07-2019
1880 B5906437 นางสาวสุพรรษา ทวินันท์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1881 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง กำลังศึกษา 20-07-2019
1882 B5906451 นางสาวนันทวัน กลมเกลียว กำลังศึกษา 20-07-2019
1883 B5906475 นายภาณุ แก้วศรี กำลังศึกษา 20-07-2019
1884 B5906482 นายวิทูรย์ ไชยเสนา กำลังศึกษา 20-07-2019
1885 B5906505 นายณัฐพล ช่างไชย กำลังศึกษา 20-07-2019
1886 B5906529 นางสาวจุฑาทิพย์ เพียรภูมิพงศ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1887 B5906536 นายรักเกียรติ สังข์ทอง กำลังศึกษา 20-07-2019
1888 B5906550 นายวรวิช ช้างเขียว กำลังศึกษา 20-07-2019
1889 B5906598 นางสาวอรนรี สุขสวัสดิ์ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1890 B5906628 นางสาวจุฑามาศ สินถาวร กำลังศึกษา 20-07-2019
1891 B5906635 นายณัฐศรินทร์ บุญเรืองจักร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1892 B5906642 นางสาวพิจิตรา เชียงค้าย กำลังศึกษา 20-07-2019
1893 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ กำลังศึกษา 20-07-2019
1894 B5906673 นางสาวมินตรา แสงจันทร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1895 B5906710 นายคณิน รุ่งรัตนชวาลา กำลังศึกษา 20-07-2019
1896 B5906727 นายชิษณุชา อติชาติ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1897 B5906734 นายวิทูร การะภาพ กำลังศึกษา 20-07-2019
1898 B5906741 นายมนัสนันท์ กิตติชินภัทร กำลังศึกษา 20-07-2019
1899 B5906765 นางสาวประภารัตน์ บุตรโคตร กำลังศึกษา 20-07-2019
1900 B5906772 นางสาววรรณชนก จันทร์โต สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1901 B5906789 นางสาวจรรยพร เทินสะเกษ กำลังศึกษา 20-07-2019
1902 B5906796 นางสาวทัศนีย์ สิทธิธรรม กำลังศึกษา 20-07-2019
1903 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน กำลังศึกษา 20-07-2019
1904 B5906819 นางสาวจิราวรรณ เม้าราษี กำลังศึกษา 20-07-2019
1905 B5906833 นางสาวสุจิณณา มาบิดา กำลังศึกษา 20-07-2019
1906 B5906840 นางสาวนันทิชา โลไธสง กำลังศึกษา 20-07-2019
1907 B5906857 นายเที่ยงธรรม ฉวีนวล กำลังศึกษา 20-07-2019
1908 B5906871 นายศศิพงศ์ เหระวัน กำลังศึกษา 20-07-2019
1909 B5906895 นางสาวโสภิดา คุณเวียง กำลังศึกษา 20-07-2019
1910 B5906901 นางสาวแพรวพราว สมน้อย กำลังศึกษา 20-07-2019
1911 B5906918 นางสาวธัญชนิต ท่าจีน สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1912 B5906925 นางสาวแสงจันทร์ บุญทุม กำลังศึกษา 20-07-2019
1913 B5906932 นางสาวจุติมาพร บุญเทียน กำลังศึกษา 20-07-2019
1914 B5906956 นายศุภกิจ ศรีอภัย กำลังศึกษา 20-07-2019
1915 B5906970 นายกฤษฎา แพงไธสง สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1916 B5906987 นายชาญณรงค์ มนต์มีศีล กำลังศึกษา 20-07-2019
1917 B5906994 นางสาวศศิพร มีเหว่าพันธ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1918 B5907007 นายวันเฉลิม เพ็ชร์พล กำลังศึกษา 21-06-2019
1919 B5907021 นายเอกนรินทร์ ใจซื่อ กำลังศึกษา 20-07-2019
1920 B5907045 นายอัครชัย ย่อดี กำลังศึกษา 20-07-2019
1921 B5907069 นายวรเดช ตั้งคุณาวุฒิ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1922 B5907076 นายสุคมัย รัตนธรรม สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1923 B5907083 นางสาวพุทธิมณ ผายกระโทก กำลังศึกษา 20-07-2019
1924 B5907090 นางสาวชลธิชา กระเเสโท กำลังศึกษา 20-07-2019
1925 B5907113 นายสุรเดช ทองไทย กำลังศึกษา 20-07-2019
1926 B5907120 นายปฏิญาณ ผมงาม กำลังศึกษา 20-07-2019
1927 B5907137 นายฉัตรพล สิทธยางกูร สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1928 B5907144 นางสาวมธุรดา โชติจันทึก กำลังศึกษา 20-07-2019
1929 B5907151 นางสาวณัฏฐ์นรี จันทนะ กำลังศึกษา 20-07-2019
1930 B5907168 นางสาวพรฐิตรา กิจนิมิตร กำลังศึกษา 20-07-2019
1931 B5907175 นางสาวโชติรส เตือนขุนทด กำลังศึกษา 20-07-2019
1932 B5907205 นางสาวธมนต์กาญจน์ สุวรรณโชติ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1933 B5907212 นางสาวปาลิดา ชาวจันทึก กำลังศึกษา 20-07-2019
1934 B5907229 นางสาวพิชามญชุ์ หมั่นกระโทก กำลังศึกษา 20-07-2019
1935 B5907236 นางสาวลลิตา กะการดี กำลังศึกษา 20-07-2019
1936 B5907243 นายจิรวัฒน์ อาสาชาติ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21-06-2019
1937 B5907298 นางสาวอภิญญา พูลชู สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1938 B5907304 นางสาวอินทิรา สุวรรณประเสริฐ กำลังศึกษา 20-07-2019
1939 B5907311 นายชัยนุวัติ มโนธรรม กำลังศึกษา 20-07-2019
1940 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด กำลังศึกษา 20-07-2019
1941 B5907342 นางสาวเนตรนภา แสนกล้า กำลังศึกษา 20-07-2019
1942 B5907359 นายพงษ์ศกร ปราณีตพลกรัง สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1943 B5907366 นางสาวทรัสตรี มาสขาว กำลังศึกษา 20-07-2019
1944 B5907373 นายกฤษฒิพงษ์ ศรีนาคา กำลังศึกษา 20-07-2019
1945 B5907380 นางสาวสายธาร พานแก้ว กำลังศึกษา 20-07-2019
1946 B5907397 นายวรเมธ เมฆสุวรรณ กำลังศึกษา 20-07-2019
1947 B5907403 นายเดชาธร คลังสูงเนิน สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
1948 B5907410 นางสาวภริดา ฐานวิเศษ กำลังศึกษา 20-07-2019
1949 B5907427 นางสาวเนตรนภา สืบวงษ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1950 B5907434 นายบุณยกร ภัณฑประทีป สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1951 B5907441 นางสาวพรนัชชา หาดทวายกาญจน์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1952 B5907465 นายจักรกฤษณ์ ระแพงสี สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1953 B5907472 นายกิตติพงษ์ คล้ายสุวรรณ กำลังศึกษา 20-07-2019
1954 B5907489 นายนฤพล เสียงใหม่ กำลังศึกษา 20-07-2019
1955 B5907502 นางสาวประกายรัตน์ ชาตะวนิช กำลังศึกษา 20-07-2019
1956 B5907519 นายอิสมันต์ แสงบำรุง กำลังศึกษา 20-07-2019
1957 B5907533 นางสาวสุพัตรา สีหาปัญญา สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1958 B5907540 นางสาวอรทัย เอี่ยมสำอางค์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1959 B5907557 นางสาวปริยฉัตร รัตนโสภณกุล สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1960 B5907564 นางสาวพรชิตา จันเรียง กำลังศึกษา 20-07-2019
1961 B5907571 นายนัฐพงษ์ ขวัญเริงใจ กำลังศึกษา 20-07-2019
1962 B5907588 นายรณกฤต ลิศนันท์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1963 B5907601 นายศุภณัฐ จารุกุลโกวิท สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1964 B5907625 นายธนเดช แซ่โล้ว กำลังศึกษา 20-07-2019
1965 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย กำลังศึกษา 20-07-2019
1966 B5907649 นายนิธิศินทร์ โกศรี สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1967 B5907656 นางสาวสุดารัตน์ ศรีราช สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1968 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี กำลังศึกษา 20-07-2019
1969 B5907694 นางสาวศิริลักษณ์ ทองอุไร กำลังศึกษา 20-07-2019
1970 B5907700 นางสาวอัษฎาภรณ์ สงครินทร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1971 B5907717 นางสาวศิดา สารีสิงห์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1972 B5907724 นางสาววรรณภา ประทุมวัน กำลังศึกษา 20-07-2019
1973 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ กำลังศึกษา 20-07-2019
1974 B5907755 นางสาวปิยาภรณ์ ยันสังกัด กำลังศึกษา 20-07-2019
1975 B5907762 นายฐาปนา แก้วนิล กำลังศึกษา 20-07-2019
1976 B5907786 นายธนพงษ์ โคตรเวียง กำลังศึกษา 20-07-2019
1977 B5907816 นางสาวศวรรยา ยันตะพันธ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1978 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ กำลังศึกษา 20-07-2019
1979 B5907830 นายโชคอนันต์ ผันสว่าง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1980 B5907854 นายสุรศักดิ์ เกษมบุญ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1981 B5907878 นายภุมรินทร์ กนกหงค์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1982 B5907908 นายศิริกิจ เพชรตะกั่ว สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1983 B5907915 นางสาวธาริณี พูลสระคู กำลังศึกษา 20-07-2019
1984 B5907922 นายทศพร คำกระโจม กำลังศึกษา 20-07-2019
1985 B5907939 นายณัฐวุฒิ ย่อมกระโทก กำลังศึกษา 20-07-2019
1986 B5907953 นายธีรพล สำราญจิต สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1987 B5907960 นายชาญวิทย์ ตรีเพชร สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1988 B5907977 นายศิริชัย บรรเทากุล กำลังศึกษา 20-07-2019
1989 B5907991 นางสาวอารีรัตน์ สิทธิ์น้อย สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1990 B5908004 นางสาวสุดารัตน์ บุญใจรักษ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1991 B5908011 นางสาวกิตติวรา หอยสังข์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1992 B5908035 นายจิรวัฒน์ พยาวงค์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1993 B5908042 นายจิรพัฒน์ พยาวงค์ กำลังศึกษา 20-07-2019
1994 B5908059 นางสาวเสาวรัตน์ ศิริสวัสดิ์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
1995 B5908066 นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ กำลังศึกษา 20-07-2019
1996 B5908073 นางสาวสุธิดา ทำมาน้อย กำลังศึกษา 20-07-2019
1997 B5908097 นางสาวเมทินี เพียงเกาะ กำลังศึกษา 20-07-2019
1998 B5908103 นายนันทวัฒน์ สัตยา กำลังศึกษา 20-07-2019
1999 B5908110 นายณชรต จันทร์นาม กำลังศึกษา 20-07-2019
2000 B5908134 นางสาวธิติกาญจน์ ศุภนิภัทรเศรษฐ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
2001 B5908141 นางสาวกัญจนวิภา รวมใหม่ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2002 B5908158 นางสาวพสิกา ภู่ประดับตระกูล กำลังศึกษา 20-07-2019
2003 B5908165 นายจิรภัทร นนทรีย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
2004 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก กำลังศึกษา 20-07-2019
2005 B5908202 นายโสฬส พิรักษา กำลังศึกษา 20-07-2019
2006 B5908219 นางสาวชฎาธาร ทองคำ กำลังศึกษา 20-07-2019
2007 B5908226 นายวีระโชค ทีชูมา สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2008 B5908233 นางสาวสุจิตรา คชพรม กำลังศึกษา 20-07-2019
2009 B5908240 นายเมฑาริน หนาแน่น รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21-06-2019
2010 B5908257 นางสาวมาลินี หารศรีภูมิ กำลังศึกษา 20-07-2019
2011 B5908264 นางสาวธนนันท์ มงคลชาติ กำลังศึกษา 20-07-2019
2012 B5908271 นางสาวเกศติวรรณ ชัยสงคราม กำลังศึกษา 20-07-2019
2013 B5908295 นางสาวศรีเสาวลักษณ์ ธงกิจสิริ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2014 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย กำลังศึกษา 20-07-2019
2015 B5908318 นายศศิษฏ์ เพียซ้าย สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2016 B5908325 นายรวิชญ์ พรมน้อย กำลังศึกษา 20-07-2019
2017 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง กำลังศึกษา 20-07-2019
2018 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล กำลังศึกษา 20-07-2019
2019 B5908356 นายชุติพนธ์ ตันสกุล กำลังศึกษา 20-07-2019
2020 B5908363 นางสาวสุนันสินี ทองไพศาลสกุล กำลังศึกษา 20-07-2019
2021 B5908370 นายวิชิต เรืองโต กำลังศึกษา 20-07-2019
2022 B5908387 นายนครินทร์ บุญมาก กำลังศึกษา 20-07-2019
2023 B5908394 นางสาวนวรัตน์ วิเศษสิงห์ กำลังศึกษา 20-07-2019
2024 B5908400 นางสาวนวกาญจน์ แสนมาโนช สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2025 B5908417 นายคณต วังคะฮาด กำลังศึกษา 20-07-2019
2026 B5908424 นายเสฏฐวุฒิ แก้วก่า กำลังศึกษา 21-06-2019
2027 B5908431 นายศรัญญู เงาศรี กำลังศึกษา 20-07-2019
2028 B5908448 นางสาววิมพ์วิภา ศิริโท กำลังศึกษา 20-07-2019
2029 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง กำลังศึกษา 20-07-2019
2030 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส กำลังศึกษา 20-07-2019
2031 B5908493 นายชัยณัฐพล นิสยันต์ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21-06-2019
2032 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา กำลังศึกษา 20-07-2019
2033 B5908547 นายเศรษฐโชค จันทร์ชู สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2034 B5908554 นางสาวพรนัชชา ไกรสุทธา กำลังศึกษา 20-07-2019
2035 B5908608 นางสาวพลอย กองวงค์ กำลังศึกษา 20-07-2019
2036 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง กำลังศึกษา 20-07-2019
2037 B5908622 นางสาวรัตนามณี จงสืบสิทธิ กำลังศึกษา 20-07-2019
2038 B5908639 นางสาวกมลลักษณ์ ชุ่มสีดา สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2039 B5908646 นางสาวปิยวรรณ ละชินลา กำลังศึกษา 20-07-2019
2040 B5908653 นายฐิตินันท์ วรพันธุ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
2041 B5908677 นางสาวสุพัตรา พิศงาม กำลังศึกษา 20-07-2019
2042 B5908684 นางสาวศิริลักษณ์ ศักดิ์สันเทียะ กำลังศึกษา 20-07-2019
2043 B5908691 นางสาวเบญจมาภรณ์ เหลียวสูง กำลังศึกษา 20-07-2019
2044 B5908707 นายวงษ์เมือง หลวงเมือง กำลังศึกษา 20-07-2019
2045 B5908721 นายพันธกานต์ ปันแปง กำลังศึกษา 20-07-2019
2046 B5908738 นายจักรพันธ์ ธรรมนุช กำลังศึกษา 21-06-2019
2047 B5908745 นายธเนศพล เพ็งคุ่ย กำลังศึกษา 20-07-2019
2048 B5908752 นายชัยณรงค์ พงค์อุทธา กำลังศึกษา 20-07-2019
2049 B5908769 นายกิระตา ปะกิลาภัง กำลังศึกษา 20-07-2019
2050 B5908776 นางสาวสุดา วรรณรัตน์ กำลังศึกษา 20-07-2019
2051 B5908783 นายกฤษฎา ปัจฉิมา กำลังศึกษา 20-07-2019
2052 B5908790 นายอดิศักดิ์ มาระกุล กำลังศึกษา 20-07-2019
2053 B5908806 นายสิทธิพล เรืองสมบัติ กำลังศึกษา 20-07-2019
2054 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร กำลังศึกษา 20-07-2019
2055 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น กำลังศึกษา 20-07-2019
2056 B5908844 นางสาวกมลชนก นาคชม รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 21-06-2019
2057 B5908851 นางสาวชุติมณฑน์ วงศ์ษา กำลังศึกษา 20-07-2019
2058 B5908882 นางสาวจริญา ชาเนตร กำลังศึกษา 20-07-2019
2059 B5908899 นายเกรียงศักดิ์ นิตไธสง กำลังศึกษา 20-07-2019
2060 B5908905 นางสาวอารีรัตน์ ช่อผกา กำลังศึกษา 20-07-2019
2061 B5908912 นายพรหมภู เนื่องนำเจริญ กำลังศึกษา 20-07-2019
2062 B5908929 นายกฤษณะ หาญอาษา กำลังศึกษา 20-07-2019
2063 B5908936 นางสาวอภิญญา ภักดีสอน ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 20-07-2019
2064 B5908943 นายอิศรา สร้อยสม สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2065 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้ กำลังศึกษา 20-07-2019
2066 B5908967 นางสาวอาริสา วงษ์แหวน กำลังศึกษา 20-07-2019
2067 B5908974 นางสาววราภรณ์ คอบุญทรง กำลังศึกษา 20-07-2019
2068 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์ กำลังศึกษา 20-07-2019
2069 B5909001 นายกัมปนาท ศรีก้อม กำลังศึกษา 20-07-2019
2070 B5909025 นางสาวธนภรณ์ สุนทะวงค์ กำลังศึกษา 20-07-2019
2071 B5909049 นางสาวชุติมา วรรณวิเศษ กำลังศึกษา 20-07-2019
2072 B5909056 นายธนิก นิวัติ กำลังศึกษา 20-07-2019
2073 B5909070 นายมานพ ตันสกุล ลาพักการศึกษา 20-07-2019
2074 B5909087 นางสาวณัฐธิยา สิงหาปัด กำลังศึกษา 20-07-2019
2075 B5909094 นางสาวชลธิชา โนวิรัมย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
2076 B5909100 นางสาวสิริกร แส่สำโรง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2077 B5909124 นายณัฐพล ศรีทิพย์อาสน์ ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน 21-07-2019
2078 B5909131 นางสาวพัตร์พิมล สายสมรทวีลาภ กำลังศึกษา 20-07-2019
2079 B5909148 นางสาวจิรานันท์ ใจชื่น กำลังศึกษา 20-07-2019
2080 B5909155 นายพิชญะ อินทร์ผึ้ง กำลังศึกษา 20-07-2019
2081 B5909162 นางสาวดวงกมล ชูสิงห์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2082 B5909179 นายอัครเดช ฝ่ายหินร่อง กำลังศึกษา 20-07-2019
2083 B5909186 นายนนทวัฒน์ พิลาชาติ กำลังศึกษา 20-07-2019
2084 B5909193 นางสาวปนัดดา ผลวิลัย กำลังศึกษา 20-07-2019
2085 B5909216 นายปรัชญา แก้วคำ กำลังศึกษา 20-07-2019
2086 B5909223 นายรณกฤต ลิ้มอำนวยลาภ สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
2087 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร กำลังศึกษา 20-07-2019
2088 B5909247 นางสาวธันยมัย มาแดง กำลังศึกษา 20-07-2019
2089 B5909261 นางสาวกัญญาภัทร คุณเศษ กำลังศึกษา 20-07-2019
2090 B5909278 นางสาวปริณดา โคตนารา กำลังศึกษา 20-07-2019
2091 B5909285 นายนภัส เปียเมือง กำลังศึกษา 20-07-2019
2092 B5909292 นายจักรกฤษ คำดี กำลังศึกษา 20-07-2019
2093 B5909308 นายปริญญ์ แสนปัญญา กำลังศึกษา 20-07-2019
2094 B5909315 นายวรพล ภูมิชัยสิทธิ์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2095 B5909322 นายภาสกร มีปัญญา กำลังศึกษา 20-07-2019
2096 B5909339 นางสาวจิราพัชร เทพสุรินทร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
2097 B5909346 นางสาวนันทพร อุส่าห์ดี สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2098 B5909353 นางสาวสายธาร กลิ่นดี กำลังศึกษา 20-07-2019
2099 B5909360 นางสาววราพร เอี่ยมงาม กำลังศึกษา 20-07-2019
2100 B5909377 นายศรัณ ทุมนันท์ กำลังศึกษา 20-07-2019
2101 B5909384 นายโยธิน ป้องปาน กำลังศึกษา 20-07-2019
2102 B5909391 นางสาวอลิษา อินตาหามแห กำลังศึกษา 20-07-2019
2103 B5909407 นางสาวนัชดา อ้ายมา ลาออก 20-07-2019
2104 B5909414 นางสาวเพ็ญพิชชา เนตรทิพย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
2105 B5909438 นายดนัย ลอยพิมาย กำลังศึกษา 20-07-2019
2106 B5909445 นางสาวชุติมา เกียรติพงษ์พันธ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
2107 B5909469 นายณัฐศักดิ์ สินธุบัว กำลังศึกษา 20-07-2019
2108 B5909476 นางสาวอารียา ยิ่งเจริญ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2109 B5909483 นายอัมรินทร์ เวชสาร สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2110 B5909490 นายภูศิต โกติรัมย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
2111 B5909513 นายธนพล ไชยชนะ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2112 B5909537 นางสาววายุรี ตลับแก้ว กำลังศึกษา 20-07-2019
2113 B5909544 นางสาวธนัชชา สร้อยทรัพย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
2114 B5909551 นายจอมพล บุตรดา กำลังศึกษา 20-07-2019
2115 B5909575 นายสุทธิพงษ์ สีกองเสน สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2116 B5909599 นายทศพร ภูชมศรี กำลังศึกษา 20-07-2019
2117 B5909612 นางสาวณัฐนิชา เกิดสุข สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
2118 B5909629 นางสาวปภาวรินทร์ สังข์เสวก กำลังศึกษา 20-07-2019
2119 B5909636 นางสาววิรากานต์ ศรีวิชัย กำลังศึกษา 20-07-2019
2120 B5909643 นายธีรพัฒน์ ธรรมประสาร กำลังศึกษา 20-07-2019
2121 B5909650 นายยุทธชัย เสียมไหม กำลังศึกษา 20-07-2019
2122 B5909674 นายราชันย์ สีเขียว กำลังศึกษา 20-07-2019
2123 B5909681 นางสาวปฏิมาภรณ์ ฉิมกลาง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2124 B5909698 นายกสิณพจน์ ทองประวัติสิริ กำลังศึกษา 21-06-2019
2125 B5909711 นายนราวิชญ์ สาพิมาน สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2126 B5909735 นางสาวสุพิญญา พ่วงกลาง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2127 B5909742 นายชัยมงคล ครองสิงห์ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2128 B5909759 นางสาวอลิษา ทะรังศรี กำลังศึกษา 20-07-2019
2129 B5909766 นายอัษฎาวุฒิ อุดใจ ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 20-07-2019
2130 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ กำลังศึกษา 20-07-2019
2131 B5909803 นายทรงพล พิริยะโศภณจิตต์ กำลังศึกษา 20-07-2019
2132 B5909810 นางสาวปภากร ศรีเมือง กำลังศึกษา 20-07-2019
2133 B5909827 นางสาวฐิติมา ศิลปี กำลังศึกษา 20-07-2019
2134 B5909841 นายวันชนะ ดีอ้อม กำลังศึกษา 20-07-2019
2135 B5909858 นางสาวอาทิตยา ฉลาดแย้ม กำลังศึกษา 20-07-2019
2136 B5909865 นางสาวญาณี บุรี กำลังศึกษา 20-07-2019
2137 B5909872 นายอติชาติ พาทอง กำลังศึกษา 20-07-2019
2138 B5909889 นางสาวศิรินยา เสกกล้า กำลังศึกษา 20-07-2019
2139 B5909896 นางสาวอัจฉรา ทัพสีรัก กำลังศึกษา 20-07-2019
2140 B5909902 นางสาวสุพรรณษา พวงมณี กำลังศึกษา 20-07-2019
2141 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์ กำลังศึกษา 20-07-2019
2142 B5909933 นายบุญเกียรติ ชาวนา กำลังศึกษา 20-07-2019
2143 B5909957 นางสาวชามาวีร์ สังคนานนท์ กำลังศึกษา 20-07-2019
2144 B5909964 นางสาวลลิตา ทอนกระโทก สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2145 B5909971 นางสาวสร้อยสุดา ศรีโสดาพล กำลังศึกษา 20-07-2019
2146 B5909988 นางสาวรุ่งฟ้า สิมศิริวัฒน์ กำลังศึกษา 20-07-2019
2147 B5909995 นายณัฐพงษ์ ภูจักแก้ว กำลังศึกษา 20-07-2019
2148 B5910014 นางสาววิสุณี เกาะลอย กำลังศึกษา 20-07-2019
2149 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน กำลังศึกษา 20-07-2019
2150 B5910038 นางสาวชลทิพย์ ทิวาพุฒิงาม กำลังศึกษา 21-07-2019
2151 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี กำลังศึกษา 20-07-2019
2152 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล กำลังศึกษา 20-07-2019
2153 B5910076 นางสาวมนสิชา โพธิ์สูง กำลังศึกษา 20-07-2019
2154 B5910083 นายธีรศานติ์ สิงหวิบูลย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
2155 B5910090 นางสาวศิริรัตน์ ม่วงจั่น กำลังศึกษา 20-07-2019
2156 B5910106 นางสาวรวิภา ตาดทอง กำลังศึกษา 20-07-2019
2157 B5910113 นางสาวณัฐมน พงษ์พนัส กำลังศึกษา 20-07-2019
2158 B5910137 นางสาวเกตน์สิรี แก้ววิเชียร สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2159 B5910144 นายพงษ์สิทธิ์ นาโสก กำลังศึกษา 20-07-2019
2160 B5910151 นายรัฐธรรมนูญ แว่นทิพย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
2161 B5910168 นายธนพล ภูพุทธา กำลังศึกษา 20-07-2019
2162 B5910199 นายธนากรณ์ หลาบเย็น กำลังศึกษา 20-07-2019
2163 B5910205 นางสาวศรัญญา แพงศรี สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
2164 B5910212 นางสาวนภาพร แสนวันนา กำลังศึกษา 20-07-2019
2165 B5910229 นางสาวณัฐยา ยานเจริญ กำลังศึกษา 20-07-2019
2166 B5910243 นางสาวพลอยนภา แสงม่วง กำลังศึกษา 20-07-2019
2167 B5910250 นางสาวกัญญารัตน์ ประยูรเพชร สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2168 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์ กำลังศึกษา 20-07-2019
2169 B5910274 นางสาวศิรินาถ อิสระโชติ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2170 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์ กำลังศึกษา 20-07-2019
2171 B5910304 นายภคพงษ์ โพคทรัพย์ กำลังศึกษา 20-07-2019
2172 B5910311 นายทวีชัย คันกลาง กำลังศึกษา 20-07-2019
2173 B5910328 นายศิวัช อินทนา กำลังศึกษา 20-07-2019
2174 B5910335 นายธีรพัฒน์ ชูคง สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2175 B5910342 นายกนกพล ฝีปากเพราะ สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2176 B5910359 นางสาวโชติมณี มาทน สำเร็จการศึกษา 20-07-2019
2177 B5910366 นายสวภาว์ โหสกุล กำลังศึกษา 20-07-2019
2178 B5910373 นายจักรรินทร์ คำตื้อ กำลังศึกษา 20-07-2019
2179 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด กำลังศึกษา 20-07-2019
2180 B5910397 นายชาคริต ปล้องกระโทก สำเร็จการศึกษา 21-06-2019
2181 B5910410 นางสาวนุธิดา แก้วมะ กำลังศึกษา 20-07-2019
2182 B5910434 นางสาวนาตยา เกื้อสกุล กำลังศึกษา 20-07-2019
2183<