รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีการศึกษา 2567
   เลขประจำตัวประชาชน
ระบุ: เลขประจำตัวประชาชน :   

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ที่เว็บของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (tcas.cupt.net) ตามขั้นตอน วัน เวลา และวิธีการที่ ทปอ. กำหนด
TCAS